aGen. 41.51; 46.20; 48.18.
bGen. 50.23. Nani 26.29; 32.39,40. Josh. 13.31. 1 Lan. 7.14.
cDute. 3.13.
dNani 26.29-32.
eHlu. 6.11,24; 8.2,32. 1 Lan. 7.18.
fNani 26.29-32.
gNani 26.29-32.
hNani 26.33; 27.1; 36.2,11. 1 Lan. 7.15.
i14.1.
jNani 27.6,7.
k17.2,3.
l13.29-31.
m16.6.
nGen. 12.6; 33.18; 35.4; 37.12-14. Josh. 20.7; 21.21; 24.1,25,32. Hlu. 8.31; 9.1; 1 Kho. 12.1,25. 1 Lan. 6.67. 2 Lan. 10.1. Hlab. 60.6. Jer. 41.5. Seb. 7.16.
o15.34.
p15.34.
q16.9.
r1 Lan. 7.29.
s17.16. Hlu. 1.27. 1 Kho. 4.12. 1 Sam. 31.10,12; 2 Sam. 21.12.
tHlu. 1.27. 2 Kho. 9.27. 1 Lan. 6.70; Josh. 21.25.
u1 Sam. 28.7. Hlab. 83.10.
vHlu. 5.19.
wHlu. 5.19.
xHlu. 1.27,28.
y16.10.
z16.4.
aaNani 13.8.
abGen. 48.5,22.
acGen. 48.19. Nani 26.34,37.
ad2 Sam. 18.6,17.
ae17.18. Hez. 23.47.
af24.33.
ag11.6.
ahHlu. 6.33. Hos. 1.5. Josh. 19.18. 1 Kho. 4.12; 18.45,46; 21.1,23; 2 Kho. 8.29; 9.10,15. 10.6,7. 2 Lan. 22.6. Josh.15.56.
ai11.6.
ajDute. 20.1.

Joshua 17

Ilizwe elanikwa isizwe sakoManase

Kwasekusiba lenkatho yesizwe sakoManase, ngoba wayelizibulo likaJosefa a , engekaMakiri izibulo likaManase uyise kaGileyadi b ; ngoba yena wayengumuntu wempi; ngakho waba leGileyadi leBashani c . Yayikhona njalo eyabaseleyo babantwana bakoManase ngokwensendo zabo d , eyabantwana bakoAbiyezeri, leyabantwana bakoHeleki, leyabantwana bakoAsiriyeli, leyabantwana bakoShekema e , leyabantwana bakoHeferi f , leyabantwana bakoShemida g . Laba ngabantwana besilisa bakaManase indodana kaJosefa ngokwensendo zabo.

Kodwa uZelofehadi indodana kaHeferi indodana kaGileyadi indodana kaMakiri indodana kaManase wayengelamadodana, kodwa amadodakazi. Lala ngamabizo amadodakazi akhe: OMahla loNowa, uHogila, uMilka loTiriza h . Asesondela phambi kukaEleyazare umpristi laphambi kukaJoshuwa indodana kaNuni i  laphambi kweziphathamandla, esithi: I Nkosi yalaya uMozisi ukusinika ilifa phakathi kwabafowethu j . Ngakho wawanika ngokomlayo we Nkosi ilifa phakathi kwabafowabo bakayise. Ngakho kwawela inkatho ezilitshumi kuManase k , ngaphandle kwelizwe leGileyadi leBashani, elingaphetsheya kweJordani l . Ngoba amadodakazi kaManase adla ilifa phakathi kwamadodana akhe. Lelizwe leGileyadi laba ngelabaseleyo bamadodana akoManase.

Umngcele wakoManase wasusukela eAsheri usiya eMikimethathi m  ephambi kweShekema n ; lomngcele waya ngakwesokunene kubahlali beEni-Tapuwa o . UManase waba lelizwe leTapuwa p , kodwa iTapuwa emngceleni kaManase yayingeyabantwana bakoEfrayimi. Lomngcele wehlela esifuleni iKana eningizimu kwesifula. Imizi le ngeyakoEfrayimi phakathi kwemizi yakoManase q . Lomngcele wakoManase usenyakatho kwesifula, lokuphuma kwawo kuselwandle. 10 Eningizimu lalingelakoEfrayimi, lenyakatho lalingelakoManase, lolwandle lungumngcele wakhe. LeAsheri bahlangana enyakatho, leIsakari empumalanga. 11 Ngoba koIsakari loAsheri uManase r  wayeleBeti-Sheyani lemizana yayo s , leIbileyamu lemizana yayo t , labahlali beDori lemizana yayo, labahlali beEni-Dori lemizana yayo u , labahlali beThahanakhi lemizana yayo v , labahlali beMegido lemizana yayo w : Amadundulu amathathu. 12 Kodwa abantwana bakoManase babengelakho ukuxotsha elifeni leyomizi x , kodwa amaKhanani ayefuna ukuhlala kulelolizwe. 13 Kodwa kwathi lapho abantwana bakoIsrayeli sebelamandla bawasebenzisa amaKhanani njengezibhalwa, kodwa kabawaxotshanga lokuwaxotsha elifeni y .

14 Abantwana bakoJosefa z  basebekhuluma kuJoshuwa aa  besithi: Unginikeleni inkatho eyodwa lesabelo esisodwa ukuba yilifa ab , kube kanti ngiyisizwe esikhulu, njengoba i Nkosi ingibusisile kuze kube lapha ac ? 15 UJoshuwa wasesithi kubo: Uba uyisizwe esikhulu, wena yenyukela eguswini ad , uzicentele khona elizweni lamaPerizi leleziqhwaga ae , nxa intaba yakoEfrayimi iminyene kuwe af . 16 Abantwana bakoJosefa basebesithi: Intaba kayisanelanga, njalo kulenqola zensimbi ag  lamaKhanani wonke ahlala elizweni lesihotsha, lawaseBeti-Sheyani lemizana yayo, lawasesigodini seJizereyeli ah . 17 UJoshuwa wasekhuluma kundlu kaJosefa, kuEfrayimi lakuManase esithi: Uyisizwe esikhulu, futhi ulamandla amakhulu; kawuyikuba lenkatho eyodwa, 18 kodwa intaba izakuba ngeyakho; ngoba iligusu, uzalicenta, lokuphuma kwalo kube ngokwakho, ngoba uzawaxotsha elifeni amaKhanani, lanxa elenqola zensimbi, lanxa elamandla ai, aj .

Copyright information for Ndebele