a18.8,9,10. 19.51; 21.2; 22.9,12. Hlu. 18.31; 21.12,19,21. 1 Sam. 1.3,9,24; 2.14; 3.21; 4.3,4,12; 14.3. 1 Kho. 2.27; 14.2,4. Hlab. 78.60. Jer. 7.12,14; 26.6,9; 41.5. Josh. 16.6.
bHlu. 18.9.
c15.1.
d16.1,4.
e14.2.
f13.33. Nani 18.20.
g13.8.
h11.23; 12.7.
i16.1.
j16.1.
k7.2.
l16.2.
m16.5
n10.10.
o10.10.
p9.17.
q15.9.
r17.15.
s15.8. 2 Kho. 23.10. 2 Lan. 28.3; 33.6. Jer. 7.31,32; 19.2,6; 32.35.
t15.7.
u15.7.
v15.7.
w15.6.
x15.6.
y18.12. 2.1.
z15.6.
aa15.6.
abGen. 10.18. 2 Lan. 13.4.
ac16.2.
ad1 Sam. 13.17. Mika 1.10.
ae21.17. 1 Sam. 13.3,16. Ezra 2.26. Neh. 7.30; 11.31. Isa. 10.29.
af9.3.
agHlu. 4.5; 19.13. 1 Sam. 22.6. 1 Kho. 15.17,21. 2 Lan. 16.1,5. Ezra 2.26. Neh. 7.30; 11.33. Isa. 10.29. Jer. 31.15,40.1. Hos. 5.8. Mat. 2.18. 1 Sam. 1.19.
ah9.17. Ezra 2.25.
aiHlu. 20.1,3; 21.1,5,8. 1 Sam. 7.5,6,16; 10.17. 2 Kho. 25.23. Josh.15.38.
aj9.17. Ezra 2.25.
ak2 Sam. 21.14.
al18.16. 15.8,63.
amHlu. 19.12,13,14,15,16; 20.4. 1 Sam. 10.26; 11.4; 13.15; 14.16; 15.34; 22.6. 2 Sam. 21.6; 23.29. 1 Lan. 11.31; 12.3. Isa. 10.29. Hos. 5.8; 9.9; 10.9.
anEzra 2.25.

Joshua 18

Ukwabiwa kwelizwe eShilo

1 Inhlangano yonke-ke yabantwana bakoIsrayeli yabuthana eShilo a  , yamisa khona ithente lenhlangano. Lelizwe lalehliselwe phansi phambi kwabo. 2Kwasekusele phakathi kwabantwana bakoIsrayeli izizwe eziyisikhombisa ezazingabelwanga ilifa lazo. 3UJoshuwa wasesithi kubantwana bakoIsrayeli: Koze kube nini lidonda ukuyakudla ilifa lelizwe b  i Nkosi uNkulunkulu waboyihlo elinike lona? 4Zinikeni amadoda amathathu ngesizwe, ngiwathume, asukume ahambe adabule ilizwe, alibhale ngokwelifa lazo, abuye kimi. 5Azalehlukanisa libe yizabelo eziyisikhombisa; uJuda c  uzahlala emngceleni wakhe eningizimu, labendlu kaJosefa d  bahlale emngceleni wabo enyakatho. 6Lani lizabhala ilizwe ngezigaba eziyisikhombisa, beseliletha kimi lapha, ukuthi ngiliphosele inkatho lapha phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wethu e  . 7Ngoba amaLevi kawalasabelo phakathi kwenu f  , ngoba ubupristi be Nkosi buyilifa labo. LoGadi g  loRubeni lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase sebethethe ilifa labo ngaphetsheya kweJordani empumalanga, uMozisi inceku ye Nkosi eyabanika lona.

8Asesuka amadoda ahamba. UJoshuwa wawalaya ahambayo ukubhala ilizwe esithi: Hambani lidabule ilizwe lilibhale, libuyele kimi, ukuze ngiliphosele inkatho lapha phambi kwe Nkosi eShilo. 9Ngakho amadoda ahamba adabula phakathi kwelizwe, alibhala ngemizi ngezigaba eziyisikhombisa egwalweni; asebuya kuJoshuwa enkambeni eShilo. 10UJoshuwa wasebaphosela inkatho eShilo phambi kwe Nkosi; uJoshuwa wasebabela lapho ilizwe abantwana bakoIsrayeli ngokwezigaba zabo h  .

Ilizwe elanikwa isizwe sakoBhenjamini

11Inkatho yesizwe sabantwana bakoBhenjamini yavela ngokwensendo zabo. Lomngcele wenkatho yabo waphuma phakathi kwabantwana bakoJuda labantwana bakoJosefa. 12Lomngcele wabo ngenyakatho wasukela eJordani i  , lomngcele wenyuka ewatheni leJeriko enyakatho, wasusenyuka udabula entabeni usiya entshonalanga, lokuphuma kwawo waba senkangala j  yeBeti-Aveni k  . 13Lomngcele wedlula usuka lapho waya eLuzi, ewatheni leLuzi, eyiBhetheli l  , ngeningizimu; lomngcele wehlela eAtarothi-Adari m  , eduze lentaba engeningizimu kweBethi-Horoni n  engaphansi. 14Umngcele wadwetshwa-ke, waphenduka waya eceleni lentshonalanga ngeningizimu, kusukela entabeni emaqondana leBethi-Horoni o  eningizimu; lokuphuma kwawo kwaba eKiriyathi-Bhali, eyiKiriyathi-Jeyarimi p  , umuzi wabantwana bakoJuda. Lolu luhlangothi lwentshonalanga. 15Lohlangothi lweningizimu lusephethelweni leKiriyathi-Jeyarimi; lomngcele waphuma waya entshonalanga, waphuma waya emthonjeni wamanzi weNefitowa q  . 16Umngcele wasusehla usiya ephethelweni lentaba emaqondana lesihotsha sendodana kaHinomu esisesihotsheni seziqhwaga enyakatho r  , wasusehlela esihotsheni seHinomu s  ewatheni lamaJebusi eningizimu, wehlela eEni-Rogeli t  ; 17wadwetshwa usukela enyakatho waphuma eEni-Shemeshi u  , waphumela eGelilothi emaqondana lomqanso weAdumimi v  , wehlela elitsheni likaBohani indodana kaRubeni w  ; 18wadlulela ewatheni maqondana leAraba enyakatho, wehlela eAraba. 19Umngcele wasusedlulela ewatheni leBeti-Hogila enyakatho x  , lokuphuma komngcele kwakusethekwini loLwandle lweTswayi enyakatho, ephethelweni leJordani ngeningizimu. Lo ngumngcele weningizimu. 20LeJordani ingumngcele walo ehlangothini lwempumalanga. Leli yilifa labantwana bakoBhenjamini ngemingcele yalo inhlangothi zonke, ngokwensendo zabo.

21Lemizi yesizwe sabantwana bakoBhenjamini ngokwensendo zabo yile: IJeriko y  leBeti-Hogila z  leEmeki-Kezizi 22leBeti-Araba aa  leZemarayimi ab  leBhetheli ac  23leAvimi lePara leOfira ad  24leKefari-Amoni leOfini leGeba ae  ; imizi elitshumi lambili lemizana yayo. 25IGibeyoni af  leRama ag  leBeyerothi ah  26leMizipa ai  leKefira aj  leMoza 27leRekemi leIripheyeli leTarala 28leZela ak  , iElefi, leJebusi al  , okuyiJerusalema, iGibeyathi am  , iKiriyathi an  ; imizi elitshumi lane lemizana yayo. Leli yilifa labantwana bakoBhenjamini ngokwensendo zabo.

Copyright information for Ndebele