a18.8,9,10. 19.51; 21.2; 22.9,12. Hlu. 18.31; 21.12,19,21. 1 Sam. 1.3,9,24; 2.14; 3.21; 4.3,4,12; 14.3. 1 Kho. 2.27; 14.2,4. Hlab. 78.60. Jer. 7.12,14; 26.6,9; 41.5. Josh. 16.6.
bHlu. 18.9.
c15.1.
d16.1,4.
e14.2.
f13.33. Nani 18.20.
g13.8.
h11.23; 12.7.
i16.1.
j16.1.
k7.2.
l16.2.
m16.5
n10.10.
o10.10.
p9.17.
q15.9.
r17.15.
s15.8. 2 Kho. 23.10. 2 Lan. 28.3; 33.6. Jer. 7.31,32; 19.2,6; 32.35.
t15.7.
u15.7.
v15.7.
w15.6.
x15.6.
y18.12. 2.1.
z15.6.
aa15.6.
abGen. 10.18. 2 Lan. 13.4.
ac16.2.
ad1 Sam. 13.17. Mika 1.10.
ae21.17. 1 Sam. 13.3,16. Ezra 2.26. Neh. 7.30; 11.31. Isa. 10.29.
af9.3.
agHlu. 4.5; 19.13. 1 Sam. 22.6. 1 Kho. 15.17,21. 2 Lan. 16.1,5. Ezra 2.26. Neh. 7.30; 11.33. Isa. 10.29. Jer. 31.15,40.1. Hos. 5.8. Mat. 2.18. 1 Sam. 1.19.
ah9.17. Ezra 2.25.
aiHlu. 20.1,3; 21.1,5,8. 1 Sam. 7.5,6,16; 10.17. 2 Kho. 25.23. Josh.15.38.
aj9.17. Ezra 2.25.
ak2 Sam. 21.14.
al18.16. 15.8,63.
amHlu. 19.12,13,14,15,16; 20.4. 1 Sam. 10.26; 11.4; 13.15; 14.16; 15.34; 22.6. 2 Sam. 21.6; 23.29. 1 Lan. 11.31; 12.3. Isa. 10.29. Hos. 5.8; 9.9; 10.9.
anEzra 2.25.

Joshua 18

Ukwabiwa kwelizwe eShilo

Inhlangano yonke-ke yabantwana bakoIsrayeli yabuthana eShilo a , yamisa khona ithente lenhlangano. Lelizwe lalehliselwe phansi phambi kwabo. Kwasekusele phakathi kwabantwana bakoIsrayeli izizwe eziyisikhombisa ezazingabelwanga ilifa lazo. UJoshuwa wasesithi kubantwana bakoIsrayeli: Koze kube nini lidonda ukuyakudla ilifa lelizwe b  i Nkosi uNkulunkulu waboyihlo elinike lona? Zinikeni amadoda amathathu ngesizwe, ngiwathume, asukume ahambe adabule ilizwe, alibhale ngokwelifa lazo, abuye kimi. Azalehlukanisa libe yizabelo eziyisikhombisa; uJuda c  uzahlala emngceleni wakhe eningizimu, labendlu kaJosefa d  bahlale emngceleni wabo enyakatho. Lani lizabhala ilizwe ngezigaba eziyisikhombisa, beseliletha kimi lapha, ukuthi ngiliphosele inkatho lapha phambi kwe Nkosi uNkulunkulu wethu e . Ngoba amaLevi kawalasabelo phakathi kwenu f , ngoba ubupristi be Nkosi buyilifa labo. LoGadi g  loRubeni lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase sebethethe ilifa labo ngaphetsheya kweJordani empumalanga, uMozisi inceku ye Nkosi eyabanika lona.

Asesuka amadoda ahamba. UJoshuwa wawalaya ahambayo ukubhala ilizwe esithi: Hambani lidabule ilizwe lilibhale, libuyele kimi, ukuze ngiliphosele inkatho lapha phambi kwe Nkosi eShilo. Ngakho amadoda ahamba adabula phakathi kwelizwe, alibhala ngemizi ngezigaba eziyisikhombisa egwalweni; asebuya kuJoshuwa enkambeni eShilo. 10 UJoshuwa wasebaphosela inkatho eShilo phambi kwe Nkosi; uJoshuwa wasebabela lapho ilizwe abantwana bakoIsrayeli ngokwezigaba zabo h .

Ilizwe elanikwa isizwe sakoBhenjamini

11 Inkatho yesizwe sabantwana bakoBhenjamini yavela ngokwensendo zabo. Lomngcele wenkatho yabo waphuma phakathi kwabantwana bakoJuda labantwana bakoJosefa. 12 Lomngcele wabo ngenyakatho wasukela eJordani i , lomngcele wenyuka ewatheni leJeriko enyakatho, wasusenyuka udabula entabeni usiya entshonalanga, lokuphuma kwawo waba senkangala j  yeBeti-Aveni k . 13 Lomngcele wedlula usuka lapho waya eLuzi, ewatheni leLuzi, eyiBhetheli l , ngeningizimu; lomngcele wehlela eAtarothi-Adari m , eduze lentaba engeningizimu kweBethi-Horoni n  engaphansi. 14 Umngcele wadwetshwa-ke, waphenduka waya eceleni lentshonalanga ngeningizimu, kusukela entabeni emaqondana leBethi-Horoni o  eningizimu; lokuphuma kwawo kwaba eKiriyathi-Bhali, eyiKiriyathi-Jeyarimi p , umuzi wabantwana bakoJuda. Lolu luhlangothi lwentshonalanga. 15 Lohlangothi lweningizimu lusephethelweni leKiriyathi-Jeyarimi; lomngcele waphuma waya entshonalanga, waphuma waya emthonjeni wamanzi weNefitowa q . 16 Umngcele wasusehla usiya ephethelweni lentaba emaqondana lesihotsha sendodana kaHinomu esisesihotsheni seziqhwaga enyakatho r , wasusehlela esihotsheni seHinomu s  ewatheni lamaJebusi eningizimu, wehlela eEni-Rogeli t ; 17 wadwetshwa usukela enyakatho waphuma eEni-Shemeshi u , waphumela eGelilothi emaqondana lomqanso weAdumimi v , wehlela elitsheni likaBohani indodana kaRubeni w ; 18 wadlulela ewatheni maqondana leAraba enyakatho, wehlela eAraba. 19 Umngcele wasusedlulela ewatheni leBeti-Hogila enyakatho x , lokuphuma komngcele kwakusethekwini loLwandle lweTswayi enyakatho, ephethelweni leJordani ngeningizimu. Lo ngumngcele weningizimu. 20 LeJordani ingumngcele walo ehlangothini lwempumalanga. Leli yilifa labantwana bakoBhenjamini ngemingcele yalo inhlangothi zonke, ngokwensendo zabo.

21 Lemizi yesizwe sabantwana bakoBhenjamini ngokwensendo zabo yile: IJeriko y  leBeti-Hogila z  leEmeki-Kezizi 22 leBeti-Araba aa  leZemarayimi ab  leBhetheli ac  23 leAvimi lePara leOfira ad  24 leKefari-Amoni leOfini leGeba ae ; imizi elitshumi lambili lemizana yayo. 25 IGibeyoni af  leRama ag  leBeyerothi ah  26 leMizipa ai  leKefira aj  leMoza 27 leRekemi leIripheyeli leTarala 28 leZela ak , iElefi, leJebusi al , okuyiJerusalema, iGibeyathi am , iKiriyathi an ; imizi elitshumi lane lemizana yayo. Leli yilifa labantwana bakoBhenjamini ngokwensendo zabo.

Copyright information for Ndebele