a19.9.
b19.8. 1 Lan.4.28,29,30,31,32,33.
c15.28.
d15.36. 1 Lan. 4.28. Gen. 26.33.
e15.28,29,30.
f15.28,29,30.
g15.28,29,30.
hNani 21.3.
i15.31.
j15.32.
k15.32.
l15.32.
m15.42.
n15.42.
o15.24,29.
p1 Sam. 30.27.
q19.1.
rGen. 49.13. Dute. 33.19. Josh.19.13,14.
s12.22; 21.34. 1 Kho. 4.12. 1 Lan. 6.68.
t19.22,34. Hlu. 4.6,12,14; 8.18. 1 Sam. 10.3. 1 Lan. 6.77. Hlab. 89.12. Jer. 46.18. Hos. 5.1.
u21.28. 1 Lan. 6.72.
v2 Kho. 14.25.
w12.17.
x21.35. Hlu. 1.30.
y11.1; 12.20.
zHlu. 12.8,10.
aa19.30,38.
ab17.16.
ac19.12.
ad1 Sam. 28.4. 2 Kho. 4.8. 1 Kho. 1.3; 2.17,21,22. 2 Kho. 4.12,25,36.
ae21.28,29.
af21.28,29.
ag19.12.
ah1 Kho. 4.9. Josh.19.38.
ai21.31.
aj11.1; 12.20.
ak21.30. 1 Lan. 6.74.
al12.22. 1 Kho. 18.20,42. 2 Kho. 2.25; 4.25; 19.23. 2 Lan. 26.10. Ngoma 7.5. Isa. 33.9; 35.2; 37.24. Jer. 46.18; 50.19. Amos 1.2; 9.3. Mika 7.14. Nah. 1.4.
am19.14.
an1 Kho.9.13.
ao19.30. Nani 13.21. Josh.21.31. Hlu. 1.31.
ap11.8. Hlu. 1.31. Isa. 23.2,4,12. Zek. 9.2.
aql Hlu. 1.31. Josh.15.44.
ar12.18. Hlu. 1.31.
as19.30. Nani 13.21.Josh. 21.31. Hlu. 1.31.
at19.15,38.
auHlu. 4.11.
avDute. 33.23.
aw19.12,22.
ax21.32. 1 Lan. 6.76.
ay11.2.
az11.1.
ba12.22; 15.23; 20.7; 21.32. Hlu. 4.6. 1 Lan. 6.76.
bbMat. 15.39.
bcHlu. 1.33. Josh.19.22.
bdHlu. 1.33. Josh.19.22.
be19.15,30.
bf15.33.
bg15.33.
bhHlu. 1.35.
biHlu. 1.35. Josh.10.12.
bj15.10.
bk15.11.
bl21.23. 1 Kho. 15.27; 16.15.
bm15.9. 1 Kho. 9.18. 2 Lan. 8.6.
bn21.24. 1 Lan. 6.69.
boNani 26.43. Hlu. 1.34,35; 18.1.
bpHlu. 18.7,27,29.
bq24.30. Hlu. 2.9.
brNani 34.17. Josh.14.1.
bs18.1.

Joshua 19

Ilizwe elanikwa isizwe sakoSimeyoni

1 Inkatho yesibili yasivela yaya kuSimeyoni, eyesizwe sabantwana bakoSimeyoni, ngokwensendo zabo. Lelifa labo laliphakathi kwelifa labantwana bakoJuda a  . 2Elifeni b  labo-ke babeleBherishebha c  leShebha d  leMolada 3leHazari-Shuwali e  leBala leEzema f  4leElitoladi g  leBethuli leHorma h  5leZikilagi i  leBeti-Marikabothi leHazari-Susa 6leBeti-Lebawothi j  leSharuheni; imizi elitshumi lantathu lemizana yayo. 7IEni k  , iRimoni l  leEtheri m  leAshani n  ; imizi emine lemizana yayo. 8Layo yonke imizana ezingelezele imizi le, kuze kufike eBahalathi-Beri o  , iRama yeningizimu p  . Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoSimeyoni ngokwensendo zabo. 9Ilifa labantwana bakoSimeyoni lavela enkathweni yabantwana bakoJuda; ngoba isigaba sabantwana bakoJuda sasisikhulu kakhulu kibo; ngakho abantwana bakoSimeyoni badla ilifa phakathi kwelifa labo q  .

Ilizwe elanikwa isizwe sakoZebuluni

10Inkatho yesithathu yasivela yaya kubantwana bakoZebuluni ngokwensendo zabo. Lomngcele welifa labo wafika eSaridi. 11Umngcele wabo-ke wenyukela entshonalanga leMarala, wafinyelela eDabeshethi wafinyelela esifuleni r  esiphambi kweJokineyamu s  ; 12waphenduka uvela eSaridi usiya empumalanga lapho okuphuma khona ilanga emngceleni weKisilothi-Thabhori t  , waphuma waya eDaberathi u  , wenyukela eJafiya; 13ususuka lapho wedlulela empumalanga, endaweni yokuphuma kwelanga, usiya eGitha v  -Heferi w  leItha-Kazini, waphumela eRimoni, uphendukela eNeya. 14Lomngcele wayizingelezela enyakatho eHanathoni; lokuphuma kwawo kwaba sesihotsheni seJifitaheli. 15LeKatathi leNahalali x  leShimironi y  leJidala leBhethelehema z  , imizi elitshumi lambili lemizana yayo aa  . 16Leli yilifa labantwana bakoZebuluni ngokwensendo zabo: Imizi le lemizana yayo.

Ilizwe elanikwa isizwe sakoIsakari

17Inkatho yesine yavela yaya kubantwana bakoIsakari ngokwensendo zabo. 18Umngcele wabo-ke wawuyiJizereyeli ab  leKesulothi ac  leShunemi ad  19leHafarayimi leShiyoni leAnaharathi 20leRabithi leKishiyoni ae  leAbezi 21leRemethi leEni-Ganimi af  leEni-Hada leBeti-Pazezi. 22Lomngcele wafinyelela eThabhori ag  leShahazima leBeti-Shemeshi ah  ; lokuphuma komngcele wabo kwakuseJordani; imizi elitshumi lesithupha lemizana yayo. 23Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoIsakari ngokwensendo zabo, imizi lemizana yayo.

Ilizwe elanikwa isizwe sakoAsheri

24Inkatho yesihlanu yasivela yaya esizweni sabantwana bakoAsheri ngokwensendo zabo. 25Umngcele wabo-ke wawuyiHelkathi ai  leHali leBeteni leAkishafi aj  26leAlameleki leAmadi leMishali ak  ; wasufinyelela eKharmeli al  entshonalanga leShihori-Libhinathi, 27waphendukela lapho okuphuma khona ilanga usiya eBeti-Dagoni, wafinyelela eZebuluni lesihotsha seJifitaheli am  enyakatho waya eBeti-Emeki leNeyiyeli, waphumela eKabuli an  kwesokhohlo, 28leEbroni leRehobi ao  leHamoni leKana, kwaze kwaba seSidoni enkulu ap  . 29Umngcele wasuphendukela eRama, waya emzini obiyelweyo weTire; lomngcele waphendukela eHosa; lokuphuma kwawo kwakuselwandle, uvela esigabeni usiya eAkizibi aq  30leUma leAfeki ar  leRehobi as  ; imizi engamatshumi amabili lambili lemizana yayo at  . 31Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoAsheri ngokwensendo zabo, imizi le lemizana yayo.

Ilizwe elanikwa isizwe sakoNafithali

32Inkatho yesithupha yavela yaya kubantwana bakoNafithali, eyabantwana bakoNafithali ngokwensendo zabo. 33Umngcele wabo wasusuka eHelefi, esihlahleni se-okhi au  * eZahananimi leAdami-Nekebi leJabineli, kwaze kwaba seLakumi; lokuphuma kwawo wawuseJordani. 34Umngcele wasuphendukela entshonalanga av  usiya eAzinothi-Thabhori aw  , waphuma lapho waya eHukoki, wafinyelela eZebuluni ngeningizimu, leAsheri wafinyelela entshonalanga, leJuda eJordani lapho okuphuma khona ilanga. 35Njalo imizi ebiyelweyo yile: IZidimi, iZeri, leHamathi ax  , iRakathi, leKinerethi ay  , 36leAdama, leRama, leHazori az  , 37leKedeshi ba  , leEdreyi, leEni-Hazori, 38leYironi, leMigidali-Eli bb  , iHorema, leBeti-Anathi bc  , leBeti-Shemeshi bd  ; imizi elitshumi lesificamunwemunye lemizana yayo be  . 39Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoNafithali ngokwensendo zabo, imizi lemizana yayo.

Ilizwe elanikwa isizwe sakoDani

40Inkatho yesikhombisa yavela yaya esizweni sabantwana bakoDani ngokwensendo zabo. 41Lomngcele welifa labo wawuyiZora bf  leEshitawoli bg  leIri-Shemeshi 42leShahalabini bh  leAjaloni bi  leJithila 43leEloni leTiminatha bj  leEkhironi bk  44leEliteke leGibethoni bl  leBahalathi bm  45leJehudi leBene-Beraki leGathi-Rimoni bn  46leMe-Jarkoni leRakoni kanye lomngcele oqondene leJafo. 47Lomngcele wabantwana bakoDani wavela umncinyane kakhulu kubo bo  . Ngakho abantwana bakoDani benyuka ukuyakulwa bemelene leLeshema bp  ; sebeyithumbile bayitshaya ngobukhali benkemba, badla ilifa layo, bahlala kiyo, bayibiza iLeshema ngokuthi yiDani, ngebizo likaDani uyise. 48Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoDani ngokwensendo zabo, imizi le lemizana yayo.

Ilizwe elanikwa uJoshuwa

49Kwathi sebeqedile ukwaba ilizwe libe yilifa ngokwemingcele yalo, abantwana bakoIsrayeli bamnika uJoshuwa indodana kaNuni ilifa phakathi kwabo. 50Ngokomlayo we Nkosi bamnika umuzi awucelayo, iThiminathi-Sera bq  entabeni yakoEfrayimi, wasesakha umuzi, wahlala kiwo.

51La ngamafa uEleyazare umpristi loJoshuwa indodana kaNuni lenhloko zaboyise zezizwe zabantwana bakoIsrayeli br  abawaba aba yilifa ngenkatho eShilo bs  phambi kwe Nkosi, emnyango wethente lenhlangano. Baqeda-ke ukulaba ilizwe.

Copyright information for Ndebele