a19.9.
b19.8. 1 Lan.4.28,29,30,31,32,33.
c15.28.
d15.36. 1 Lan. 4.28. Gen. 26.33.
e15.28,29,30.
f15.28,29,30.
g15.28,29,30.
hNani 21.3.
i15.31.
j15.32.
k15.32.
l15.32.
m15.42.
n15.42.
o15.24,29.
p1 Sam. 30.27.
q19.1.
rGen. 49.13. Dute. 33.19. Josh.19.13,14.
s12.22; 21.34. 1 Kho. 4.12. 1 Lan. 6.68.
t19.22,34. Hlu. 4.6,12,14; 8.18. 1 Sam. 10.3. 1 Lan. 6.77. Hlab. 89.12. Jer. 46.18. Hos. 5.1.
u21.28. 1 Lan. 6.72.
v2 Kho. 14.25.
w12.17.
x21.35. Hlu. 1.30.
y11.1; 12.20.
zHlu. 12.8,10.
aa19.30,38.
ab17.16.
ac19.12.
ad1 Sam. 28.4. 2 Kho. 4.8. 1 Kho. 1.3; 2.17,21,22. 2 Kho. 4.12,25,36.
ae21.28,29.
af21.28,29.
ag19.12.
ah1 Kho. 4.9. Josh.19.38.
ai21.31.
aj11.1; 12.20.
ak21.30. 1 Lan. 6.74.
al12.22. 1 Kho. 18.20,42. 2 Kho. 2.25; 4.25; 19.23. 2 Lan. 26.10. Ngoma 7.5. Isa. 33.9; 35.2; 37.24. Jer. 46.18; 50.19. Amos 1.2; 9.3. Mika 7.14. Nah. 1.4.
am19.14.
an1 Kho.9.13.
ao19.30. Nani 13.21. Josh.21.31. Hlu. 1.31.
ap11.8. Hlu. 1.31. Isa. 23.2,4,12. Zek. 9.2.
aql Hlu. 1.31. Josh.15.44.
ar12.18. Hlu. 1.31.
as19.30. Nani 13.21.Josh. 21.31. Hlu. 1.31.
at19.15,38.
auHlu. 4.11.
avDute. 33.23.
aw19.12,22.
ax21.32. 1 Lan. 6.76.
ay11.2.
az11.1.
ba12.22; 15.23; 20.7; 21.32. Hlu. 4.6. 1 Lan. 6.76.
bbMat. 15.39.
bcHlu. 1.33. Josh.19.22.
bdHlu. 1.33. Josh.19.22.
be19.15,30.
bf15.33.
bg15.33.
bhHlu. 1.35.
biHlu. 1.35. Josh.10.12.
bj15.10.
bk15.11.
bl21.23. 1 Kho. 15.27; 16.15.
bm15.9. 1 Kho. 9.18. 2 Lan. 8.6.
bn21.24. 1 Lan. 6.69.
boNani 26.43. Hlu. 1.34,35; 18.1.
bpHlu. 18.7,27,29.
bq24.30. Hlu. 2.9.
brNani 34.17. Josh.14.1.
bs18.1.

Joshua 19

Ilizwe elanikwa isizwe sakoSimeyoni

Inkatho yesibili yasivela yaya kuSimeyoni, eyesizwe sabantwana bakoSimeyoni, ngokwensendo zabo. Lelifa labo laliphakathi kwelifa labantwana bakoJuda a . Elifeni b  labo-ke babeleBherishebha c  leShebha d  leMolada leHazari-Shuwali e  leBala leEzema f  leElitoladi g  leBethuli leHorma h  leZikilagi i  leBeti-Marikabothi leHazari-Susa leBeti-Lebawothi j  leSharuheni; imizi elitshumi lantathu lemizana yayo. IEni k , iRimoni l  leEtheri m  leAshani n ; imizi emine lemizana yayo. Layo yonke imizana ezingelezele imizi le, kuze kufike eBahalathi-Beri o , iRama yeningizimu p . Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoSimeyoni ngokwensendo zabo. Ilifa labantwana bakoSimeyoni lavela enkathweni yabantwana bakoJuda; ngoba isigaba sabantwana bakoJuda sasisikhulu kakhulu kibo; ngakho abantwana bakoSimeyoni badla ilifa phakathi kwelifa labo q .

Ilizwe elanikwa isizwe sakoZebuluni

10 Inkatho yesithathu yasivela yaya kubantwana bakoZebuluni ngokwensendo zabo. Lomngcele welifa labo wafika eSaridi. 11 Umngcele wabo-ke wenyukela entshonalanga leMarala, wafinyelela eDabeshethi wafinyelela esifuleni r  esiphambi kweJokineyamu s ; 12 waphenduka uvela eSaridi usiya empumalanga lapho okuphuma khona ilanga emngceleni weKisilothi-Thabhori t , waphuma waya eDaberathi u , wenyukela eJafiya; 13 ususuka lapho wedlulela empumalanga, endaweni yokuphuma kwelanga, usiya eGitha v -Heferi w  leItha-Kazini, waphumela eRimoni, uphendukela eNeya. 14 Lomngcele wayizingelezela enyakatho eHanathoni; lokuphuma kwawo kwaba sesihotsheni seJifitaheli. 15 LeKatathi leNahalali x  leShimironi y  leJidala leBhethelehema z , imizi elitshumi lambili lemizana yayo aa . 16 Leli yilifa labantwana bakoZebuluni ngokwensendo zabo: Imizi le lemizana yayo.

Ilizwe elanikwa isizwe sakoIsakari

17 Inkatho yesine yavela yaya kubantwana bakoIsakari ngokwensendo zabo. 18 Umngcele wabo-ke wawuyiJizereyeli ab  leKesulothi ac  leShunemi ad  19 leHafarayimi leShiyoni leAnaharathi 20 leRabithi leKishiyoni ae  leAbezi 21 leRemethi leEni-Ganimi af  leEni-Hada leBeti-Pazezi. 22 Lomngcele wafinyelela eThabhori ag  leShahazima leBeti-Shemeshi ah ; lokuphuma komngcele wabo kwakuseJordani; imizi elitshumi lesithupha lemizana yayo. 23 Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoIsakari ngokwensendo zabo, imizi lemizana yayo.

Ilizwe elanikwa isizwe sakoAsheri

24 Inkatho yesihlanu yasivela yaya esizweni sabantwana bakoAsheri ngokwensendo zabo. 25 Umngcele wabo-ke wawuyiHelkathi ai  leHali leBeteni leAkishafi aj  26 leAlameleki leAmadi leMishali ak ; wasufinyelela eKharmeli al  entshonalanga leShihori-Libhinathi, 27 waphendukela lapho okuphuma khona ilanga usiya eBeti-Dagoni, wafinyelela eZebuluni lesihotsha seJifitaheli am  enyakatho waya eBeti-Emeki leNeyiyeli, waphumela eKabuli an  kwesokhohlo, 28 leEbroni leRehobi ao  leHamoni leKana, kwaze kwaba seSidoni enkulu ap . 29 Umngcele wasuphendukela eRama, waya emzini obiyelweyo weTire; lomngcele waphendukela eHosa; lokuphuma kwawo kwakuselwandle, uvela esigabeni usiya eAkizibi aq  30 leUma leAfeki ar  leRehobi as ; imizi engamatshumi amabili lambili lemizana yayo at . 31 Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoAsheri ngokwensendo zabo, imizi le lemizana yayo.

Ilizwe elanikwa isizwe sakoNafithali

32 Inkatho yesithupha yavela yaya kubantwana bakoNafithali, eyabantwana bakoNafithali ngokwensendo zabo. 33 Umngcele wabo wasusuka eHelefi, esihlahleni se-okhi au * eZahananimi leAdami-Nekebi leJabineli, kwaze kwaba seLakumi; lokuphuma kwawo wawuseJordani. 34 Umngcele wasuphendukela entshonalanga av  usiya eAzinothi-Thabhori aw , waphuma lapho waya eHukoki, wafinyelela eZebuluni ngeningizimu, leAsheri wafinyelela entshonalanga, leJuda eJordani lapho okuphuma khona ilanga. 35 Njalo imizi ebiyelweyo yile: IZidimi, iZeri, leHamathi ax , iRakathi, leKinerethi ay , 36 leAdama, leRama, leHazori az , 37 leKedeshi ba , leEdreyi, leEni-Hazori, 38 leYironi, leMigidali-Eli bb , iHorema, leBeti-Anathi bc , leBeti-Shemeshi bd ; imizi elitshumi lesificamunwemunye lemizana yayo be . 39 Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoNafithali ngokwensendo zabo, imizi lemizana yayo.

Ilizwe elanikwa isizwe sakoDani

40 Inkatho yesikhombisa yavela yaya esizweni sabantwana bakoDani ngokwensendo zabo. 41 Lomngcele welifa labo wawuyiZora bf  leEshitawoli bg  leIri-Shemeshi 42 leShahalabini bh  leAjaloni bi  leJithila 43 leEloni leTiminatha bj  leEkhironi bk  44 leEliteke leGibethoni bl  leBahalathi bm  45 leJehudi leBene-Beraki leGathi-Rimoni bn  46 leMe-Jarkoni leRakoni kanye lomngcele oqondene leJafo. 47 Lomngcele wabantwana bakoDani wavela umncinyane kakhulu kubo bo . Ngakho abantwana bakoDani benyuka ukuyakulwa bemelene leLeshema bp ; sebeyithumbile bayitshaya ngobukhali benkemba, badla ilifa layo, bahlala kiyo, bayibiza iLeshema ngokuthi yiDani, ngebizo likaDani uyise. 48 Leli yilifa lesizwe sabantwana bakoDani ngokwensendo zabo, imizi le lemizana yayo.

Ilizwe elanikwa uJoshuwa

49 Kwathi sebeqedile ukwaba ilizwe libe yilifa ngokwemingcele yalo, abantwana bakoIsrayeli bamnika uJoshuwa indodana kaNuni ilifa phakathi kwabo. 50 Ngokomlayo we Nkosi bamnika umuzi awucelayo, iThiminathi-Sera bq  entabeni yakoEfrayimi, wasesakha umuzi, wahlala kiwo.

51 La ngamafa uEleyazare umpristi loJoshuwa indodana kaNuni lenhloko zaboyise zezizwe zabantwana bakoIsrayeli br  abawaba aba yilifa ngenkatho eShilo bs  phambi kwe Nkosi, emnyango wethente lenhlangano. Baqeda-ke ukulaba ilizwe.

Copyright information for Ndebele