aNani 25.1.
bHeb. 11.31. Jak. 2.25.
cMat. 1.5.
d2 Sam. 17.19,20.
eEks. 15.16. 23.27.
f4.23. Eks. 14.21.
gNani 21.24,33-35.
hDute. 7.2.
iEks. 15.14,15.
j5.1. 7.5. 2 Sam. 17.10. Hlab. 22.14. Isa. 13.7. Hez. 21.7.
k5.1.
lDute. 4.39.
m1 Sam. 20.14-17.
n2.18.
oHlu. 1.24.
p1 Sam. 19.12. Seb. 9.25. 2 Kor. 11.33.
q2.19,20. Eks. 20.7.
r2.12.
sGen. 38.28,30.
t6.23.
uMat. 27.25.
v2.14.
w2.7.
xDute. 31.17.
yEks. 23.31 Josh. 6.2. 8.1. 21.44.

Joshua 2

UJoshuwa uthuma izinhloli eKhanani

UJoshuwa indodana kaNuni wasethuma eseShithimi amadoda amabili aba zinhloli ensitha, esithi: Hambani libone ilizwe, leJeriko a . Asehamba, ayafikela endlini yomfazi, iwule b , obizo lakhe lalinguRahabi c , alala khona. Kwatshelwa inkosi yeJeriko kwathiwa: Khangela, kufike lapha ebusuku amadoda abantwana bakoIsrayeli ukuhlola ilizwe. Inkosi yeJeriko yasithumela kuRahabi isithi: Khupha lawo amadoda afikele kuwe, angena endlini yakho, ngoba azehlola ilizwe lonke. Kodwa owesifazana wayethethe lawomadoda amabili, wawafihla, wakhuluma kanje: Afikile kimi amadoda, kodwa bengingazi lapha avela khona d . Kwasekusithi sekuzavalwa isango lapho sekumnyama amadoda aphuma. Kangikwazi lapho amadoda aye khona; axhumeni ngokuphangisa liwalandele, ngoba lizawafica. Kodwa yena wayewenyusele ephahleni, wawafihla phakathi kwamahlanga efilakisi ayechayelwe yena ephahleni. Amadoda asewaxhuma ngendlela yeJordani aze afika emazibukweni; bavala amasango emva kokuphuma kwabawaxhumayo bewalandela.

Kwathi wona engakalali, yena wenyukela kuwo ephahleni wasesithi emadodeni: Ngiyazi ukuthi i Nkosi ilinikile ilizwe, lokuthi ukwesabeka kwenu kuwele phezu kwethu, lokuthi bonke abakhileyo elizweni bayancibilika ngenxa yobukhona benu e . 10 Ngoba sizwile ukuthi i Nkosi yomisa amanzi oLwandle oluBomvu phambi kwenu ekuphumeni kwenu eGibhithe f , lalokho elakwenza emakhosini amabili amaAmori ayengaphetsheya kweJordani, uSihoni loOgi g  elabatshabalalisayo h . 11 Sathi sikuzwa lokho i  inhliziyo yethu yancibilika j , kakusekho isibindi emuntwini ngenxa yenu k . Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wenu, nguye uNkulunkulu emazulwini phezulu lemhlabeni phansi l . 12 Ngakho-ke ake lifunge kimi nge Nkosi, ngoba ngilenzele umusa, lani-ke lizayenzela umusa indlu kababa m , linginike isiboniso esiqinileyo n , 13 ukuthi ligcine bephila ubaba lomama, labanewethu labodadewethu, lakho konke abalakho, likhulule impilo yethu ekufeni. 14 Lamadoda athi kuye: Umphefumulo wethu ufe esikhundleni senu, uba ungavezi obala loludaba lwethu. Njalo kuzakuthi lapho i Nkosi isisinikile ilizwe, sizakwenzela umusa leqiniso o .

15 Wasewehlisa ngentambo ewindini, ngoba indlu yakhe yayisemdulini womuzi, wayehlala phezu komduli p . 16 Wasesithi kuwo: Yanini entabeni, hlezi abaxhumi bahlangane lani, licatshe khona insuku ezintathu, baze babuye abaxhumi, lemva kwalokho lihambe ngendlela yenu. 17 Amadoda asesithi kuye: Thina sizakhululeka esifungweni sakho lesi osifungise sona q . 18 Khangela, ekufikeni kwethu elizweni uzabophela lintambo yomnxeba r  obomvu ewindini osehlise ngalo s , njalo uzibuthanisele endlini yakho oyihlo lonyoko labanewenu lendlu yonke kayihlo t . 19 Kuzakuthi-ke, loba ngubani ophumela phandle kweminyango yendlu yakho, igazi lakhe lizakuba phezu kwekhanda lakhe, thina-ke sizakuba singelacala. Njalo loba ngubani ozakuba lawe endlini, igazi lakhe lizakuba sekhanda lethu, uba isandla sisiba phezu kwakhe u . 20 Kodwa uba uluveza obala loludaba lwethu, sizakhululeka esifungweni sakho osifungise sona v . 21 Wasesithi: Njengamazwi enu, kakube njalo. Wasewayekela ehamba, ahamba, wabophela intambo ebomvu ewindini. 22 Asehamba afika entabeni, ahlala khona insuku ezintathu, baze babuya abaxhumi, ngoba abaxhumi bawadinga endleleni yonke, kodwa kabawatholanga.

23 Ngakho amadoda womabili aphenduka asesehla entabeni, achapha, afika kuJoshuwa indodana kaNuni w , amtshela konke okuwehleleyo x . 24 Athi kuJoshuwa: Isibili i Nkosi ilinikele esandleni sethu ilizwe lonke, futhi-ke bonke abakhileyo belizwe bancibilikile ngenxa yobukhona bethu y .

Copyright information for Ndebele