aEks. 21.13. Nani 35.6,11,14. Dute. 19.2,3,4,5,6.
b20.9. Nani 35.11.
c20.5.
dRuthe 4.1,2.
eDute. 32.30.
f20.3. Dute. 4.42; 19.4.
g20.9. Nani 35.12,24.
hNani 35.25.
i19.37.
j17.7.
k24.33.
l21.11. Luka 1.39.
mDute. 4.43. Josh. 21.36. 1 Lan. 6.78.
nDute. 3.10.
o21.38. 1 Kho. 22.3.
pDute. 4.43. Josh.21.27. 1 Lan. 6.71.
qNani 35.15.
r20.3.
s20.6.

Joshua 20

Imizi yokuphephela

1 I Nkosi yasikhuluma kuJoshuwa isithi: 2Khuluma kubantwana bakoIsrayeli uthi: Zikhetheleni imizi yokuphephela a  engakhuluma ngayo kini ngesandla sikaMozisi, 3ukuze umbulali obulala umuntu kungeyisikho ngabomo b  engazi c  abalekele khona. Njalo izakuba yisiphephelo kini kumphindiseli wegazi. 4Nxa ebalekela komunye walimizi uzakuma emnyango wesango lomuzi d  , akhulume udaba lwakhe ezindlebeni zabadala balowomuzi; babesebememukela kubo emzini, bamnike indawo ukuthi ahlale labo. 5Uba-ke umphindiseli wegazi exotshana laye, kabayikunikela e  umbulali esandleni sakhe, ngoba utshaye umakhelwane wakhe engazi f  , ebengamzondi mandulo. 6Uzahlala kulowomuzi aze eme phambi kwenhlangano kusenzelwa ukwahlulelwa g  , kuze kube lokufa kompristi omkhulu h  oyabe ekhona ngalezonsuku. Umbulali usengabuyela eze emzini wakibo lendlini yakhe, aye emzini abaleke khona.

7Basebesehlukanisa iKedeshi i  eGalili entabeni yakoNafithali, leShekema j  entabeni yakoEfrayimi k  , leKiriyathi-Arba l  okuyiHebroni entabeni yakoJuda. 8Langaphetsheya kweJordani eJeriko empumalanga banika iBezeri m  enkangala emagcekeni n  esizweni sakoRubeni, leRamothi eGileyadi esizweni sakoGadi o  , leGolani eBashani esizweni sakoManase p  . 9Le yimizi eyayimiselwe bonke abantwana bakoIsrayeli lowezizwe ohlala njengowezizwe phakathi kwabo q  , ukuze loba ngubani obulala umuntu kungeyisikho ngabomo abalekele khona r  , ukuze angafi ngesandla somphindiseli wegazi, aze eme phambi kwenhlangano s  .

Copyright information for Ndebele