a14.1; 17.4; 19.51.
b18.1.
cNani 35.2.
d21.9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. Eks. 6.18,20. Nani 3.19.
e24.33,21.
f21.20.
g21.27. Eks. 6.17. Nani 3.18.
h21.34. Eks. 6.19. Nani 3.20.
i21.2,3.
j21.4.
k21.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. 1 Lan. 6.54,55,56,57,58,59,60.
lNani 13.22.
m20.7.
n14.14. 1 Lan. 6.56.
o21.11; 20.7.
p10.29.
q15.48.
r15.50.
s15.15,49; 10.38.
t15.55.
u15.10.
v21.9.
w9.3.
x2 Sam. 23.27. 1 Kho. 2.26. Isa. 10.30. Jer. 1.1; 11.23; 29.27; 32.7,8,9.
y21.5,26. 1 Lan. 6.66,67,68,69,70.
z20.7; 17.7.
aa10.33.
ab10.10.
ac19.44.
ad19.44.
ae10.12.
af19.45.
agHlu. 5.19.
ah1 Lan. 6.70.
ai21.6,33. 1 Lan. 6.71,72,73,74,75,76.
aj20.8.
ak1 Lan. 6.71.
al19.20.
am19.12.
an19.21. 1 Lan. 6.73.
ao19.21.
ap19.26.
aq19.25. 1 Lan. 6.75.
ar19.28,30.
as19.37.
at19.35. 1 Lan. 6.76.
au1 Lan. 6.76.
av21.7,40. 1 Lan. 6.77,78,79,80,81.
aw19.11.
ax19.15.
ay20.8.
az13.18.
ba13.18.
bb13.18.
bc1 Kho. 22.3.
bd2 Sam. 17.24.
beNani 21.25. Josh.13.26.
bfIsa.16.8,9. Nani 21.32.
bgNani 35.7.
bhGen.13.15.
bi22.4; 23.1.
bj10.8; 23.9.
bk2.24.
bl23.14,15.

Joshua 21

Imizi yamaLevi

1 Kwasekusondela inhloko zaboyise bamaLevi kuEleyazare umpristi a  lakuJoshuwa indodana kaNuni lakuzo inhloko zaboyise bezizwe zabantwana bakoIsrayeli, 2bakhuluma kubo eShilo b  elizweni leKhanani, besithi: I Nkosi yalaya ngesandla sikaMozisi ukusinika imizi yokuhlala c  , lamadlelo ayo ezifuyo zethu. 3Ngakho abantwana bakoIsrayeli banika amaLevi okwelifa labo ngokomlayo we Nkosi, limizi lamadlelo ayo. 4Kwasekuvela inkatho yensendo zamaKohathi. Abantwana bakoAroni umpristi d  , abavela kumaLevi, ngenkatho esizweni sakoJuda e  lesizweni sakoSimeyoni lesizweni sakoBhenjamini, basebesiba lemizi elitshumi lantathu. 5Labaseleyo kubantwana bakaKohathi f  , ngenkatho ensendweni zesizwe sakoEfrayimi lesizweni sakoDani lengxenyeni eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase, baba lemizi elitshumi. 6Labantwana bakoGerishoni g  , ngenkatho ensendweni zesizwe sakoIsakari lesizweni sakoAsheri lesizweni sakoNafithali lengxenyeni eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase eBashani, baba lemizi elitshumi lantathu. 7Abantwana bakoMerari h  ngokwensendo zabo, esizweni sakoRubeni lesizweni sakoGadi lesizweni sakoZebuluni, baba lemizi elitshumi lambili. 8Labantwana bakoIsrayeli banika amaLevi le imizi lamadlelo ayo ngenkatho i  , njengokulaya kwe Nkosi ngesandla sikaMozisi.

9Basebenika esizweni sabantwana bakoJuda lesizweni sabantwana bakoSimeyoni le imizi, eqanjwa ngebizo, 10eyayingeyabantwana bakoAroni j  , bevela kunsendo zamaKohathi ebantwaneni bakoLevi, ngoba baba lenkatho yokuqala. 11Basebebanika k  iKiriyathi-Arba, uyise kaAnoki l  , okuyiHebroni, ezintabeni zakoJuda m  lamadlelo inhlangothi zayo zonke. 12Kodwa insimu yomuzi lemizana yawo bakunika uKalebi indodana kaJefune n  ukuba ngeyakhe.

13Ngakho banika abantwana bakoAroni umpristi umuzi wokuphephela wombulali, iHebroni o  , lamadlelo ayo, leLibhina p  lamadlelo ayo, 14leJatiri q  lamadlelo ayo, leEshithemowa r  lamadlelo ayo, 15leHoloni lamadlelo ayo, leDebiri s  lamadlelo ayo, 16leAyini lamadlelo ayo, leJuta t  lamadlelo ayo, leBeti-Shemeshi u  lamadlelo ayo; imizi eyisificamunwemunye kulezizizwe ezimbili v  . 17Lesizweni sakoBhenjamini: IGibeyoni w  lamadlelo ayo, iGeba lamadlelo ayo, 18iAnathothi x  lamadlelo ayo, leAlimoni lamadlelo ayo: Imizi emine. 19Yonke imizi yabantwana bakoAroni, abapristi, yayilemizi elitshumi lantathu lamadlelo ayo.

20Lensendo zabantwana bakoKohathi y  , amaLevi, asalayo ebantwaneni bakoKohathi, baba lemizi yenkatho yabo esizweni sakoEfrayimi. 21Basebebanika umuzi wokuphephela umbulali, iShekema z  lamadlelo ayo entabeni yakoEfrayimi, leGezeri aa  lamadlelo ayo, 22leKibizayimi lamadlelo ayo, leBethi-Horoni ab  lamadlelo ayo: Imizi emine. 23Lesizweni sakoDani iEliteke ac  lamadlelo ayo, iGibethoni ad  lamadlelo ayo, 24iAjaloni ae  lamadlelo ayo, iGathi-Rimoni af  lamadlelo ayo: Imizi emine. 25Lengxenyeni eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase, iThahanakhi ag  lamadlelo ayo, leGathi-Rimoni ah  lamadlelo ayo: Imizi emibili. 26Yonke imizi yensendo zabantwana bakoKohathi abaseleyo yayilitshumi lamadlelo ayo.

27Lakubantwana bakoGerishoni ai  , bensendo zamaLevi, kungxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase, iGolani eBashani aj  , umuzi wokuphephela umbulali, lamadlelo ayo, leBheyeshithera ak  lamadlelo ayo: Imizi emibili. 28Lesizweni sakoIsakari, iKishiyoni al  lamadlelo ayo, iDaberathi am  lamadlelo ayo, 29iJarimuthi an  lamadlelo ayo, iEni-Ganimi ao  lamadlelo ayo: Imizi emine. 30Lesizweni sakoAsheri, iMishali ap  lamadlelo ayo, iAbidoni lamadlelo ayo, 31iHelkathi aq  lamadlelo ayo, leRehobi ar  lamadlelo ayo: Imizi emine. 32Lesizweni sakoNafithali, iKedeshi as  eGalili, umuzi wokuphephela umbulali, lamadlelo ayo, leHamothi-Dori at  lamadlelo ayo, leKaritani au  lamadlelo ayo: Imizi emithathu. 33Yonke imizi yamaGerishoni ngokwensendo zawo yayiyimizi elitshumi lantathu lamadlelo ayo.

34Lensendo zabantwana bakoMerari av  , amaLevi aseleyo, zaba leJokineyamu aw  esizweni sakoZebuluni lamadlelo ayo, leKarita lamadlelo ayo, 35iDimina lamadlelo ayo, iNahalali ax  lamadlelo ayo: Imizi emine. 36Lesizweni sakoRubeni, iBezeri ay  lamadlelo ayo, leJahazi az  lamadlelo ayo, 37iKedemothi ba  lamadlelo ayo, leMefahathi bb  lamadlelo ayo: Imizi emine. 38Lesizweni sakoGadi, iRamothi eGileyadi bc  , umuzi wokuphephela umbulali, lamadlelo ayo, leMahanayimi bd  lamadlelo ayo, 39iHeshiboni be  lamadlelo ayo, iJazeri bf  lamadlelo ayo: Imizi emine isiyonke. 40Yonke imizi yayingeyabantwana bakoMerari, ngokwensendo zabo, abaseleyo ensendweni zamaLevi. Lenkatho yabo yayiyimizi elitshumi lambili.

41Yonke imizi yamaLevi phakathi kwelifa labantwana bakoIsrayeli yayiyimizi engamatshumi amane lesificaminwembili lamadlelo ayo bg  . 42Le imizi, lowo lalowo wawulamadlelo awo inhlangothi zawo zonke. Kwakunjalo kuleyo yonke imizi.

Abantwana bakoIsrayeli bathatha ilizwe

43I Nkosi yasinika uIsrayeli ilizwe lonke eyafunga ukubanika lona oyise bh  ; basebesidla ilifa lalo bahlala kulo. 44I Nkosi yasibanika ukuphumula inhlangothi zonke bi  njengokufunga kwayo konke kuboyise. Kakumanga muntu phambi kwabo kuzo zonke izitha zabo bj  . I Nkosi yazinikela izitha zonke zabo esandleni sabo bk  . 45Kakuwanga lalutho lwayo yonke into enhle i Nkosi eyayikhuluma kundlu kaIsrayeli bl  ; konke kweza.

Copyright information for Ndebele