a14.1; 17.4; 19.51.
b18.1.
cNani 35.2.
d21.9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. Eks. 6.18,20. Nani 3.19.
e24.33,21.
f21.20.
g21.27. Eks. 6.17. Nani 3.18.
h21.34. Eks. 6.19. Nani 3.20.
i21.2,3.
j21.4.
k21.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. 1 Lan. 6.54,55,56,57,58,59,60.
lNani 13.22.
m20.7.
n14.14. 1 Lan. 6.56.
o21.11; 20.7.
p10.29.
q15.48.
r15.50.
s15.15,49; 10.38.
t15.55.
u15.10.
v21.9.
w9.3.
x2 Sam. 23.27. 1 Kho. 2.26. Isa. 10.30. Jer. 1.1; 11.23; 29.27; 32.7,8,9.
y21.5,26. 1 Lan. 6.66,67,68,69,70.
z20.7; 17.7.
aa10.33.
ab10.10.
ac19.44.
ad19.44.
ae10.12.
af19.45.
agHlu. 5.19.
ah1 Lan. 6.70.
ai21.6,33. 1 Lan. 6.71,72,73,74,75,76.
aj20.8.
ak1 Lan. 6.71.
al19.20.
am19.12.
an19.21. 1 Lan. 6.73.
ao19.21.
ap19.26.
aq19.25. 1 Lan. 6.75.
ar19.28,30.
as19.37.
at19.35. 1 Lan. 6.76.
au1 Lan. 6.76.
av21.7,40. 1 Lan. 6.77,78,79,80,81.
aw19.11.
ax19.15.
ay20.8.
az13.18.
ba13.18.
bb13.18.
bc1 Kho. 22.3.
bd2 Sam. 17.24.
beNani 21.25. Josh.13.26.
bfIsa.16.8,9. Nani 21.32.
bgNani 35.7.
bhGen.13.15.
bi22.4; 23.1.
bj10.8; 23.9.
bk2.24.
bl23.14,15.

Joshua 21

Imizi yamaLevi

Kwasekusondela inhloko zaboyise bamaLevi kuEleyazare umpristi a  lakuJoshuwa indodana kaNuni lakuzo inhloko zaboyise bezizwe zabantwana bakoIsrayeli, bakhuluma kubo eShilo b  elizweni leKhanani, besithi: I Nkosi yalaya ngesandla sikaMozisi ukusinika imizi yokuhlala c , lamadlelo ayo ezifuyo zethu. Ngakho abantwana bakoIsrayeli banika amaLevi okwelifa labo ngokomlayo we Nkosi, limizi lamadlelo ayo. Kwasekuvela inkatho yensendo zamaKohathi. Abantwana bakoAroni umpristi d , abavela kumaLevi, ngenkatho esizweni sakoJuda e  lesizweni sakoSimeyoni lesizweni sakoBhenjamini, basebesiba lemizi elitshumi lantathu. Labaseleyo kubantwana bakaKohathi f , ngenkatho ensendweni zesizwe sakoEfrayimi lesizweni sakoDani lengxenyeni eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase, baba lemizi elitshumi. Labantwana bakoGerishoni g , ngenkatho ensendweni zesizwe sakoIsakari lesizweni sakoAsheri lesizweni sakoNafithali lengxenyeni eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase eBashani, baba lemizi elitshumi lantathu. Abantwana bakoMerari h  ngokwensendo zabo, esizweni sakoRubeni lesizweni sakoGadi lesizweni sakoZebuluni, baba lemizi elitshumi lambili. Labantwana bakoIsrayeli banika amaLevi le imizi lamadlelo ayo ngenkatho i , njengokulaya kwe Nkosi ngesandla sikaMozisi.

Basebenika esizweni sabantwana bakoJuda lesizweni sabantwana bakoSimeyoni le imizi, eqanjwa ngebizo, 10 eyayingeyabantwana bakoAroni j , bevela kunsendo zamaKohathi ebantwaneni bakoLevi, ngoba baba lenkatho yokuqala. 11 Basebebanika k  iKiriyathi-Arba, uyise kaAnoki l , okuyiHebroni, ezintabeni zakoJuda m  lamadlelo inhlangothi zayo zonke. 12 Kodwa insimu yomuzi lemizana yawo bakunika uKalebi indodana kaJefune n  ukuba ngeyakhe.

13 Ngakho banika abantwana bakoAroni umpristi umuzi wokuphephela wombulali, iHebroni o , lamadlelo ayo, leLibhina p  lamadlelo ayo, 14 leJatiri q  lamadlelo ayo, leEshithemowa r  lamadlelo ayo, 15 leHoloni lamadlelo ayo, leDebiri s  lamadlelo ayo, 16 leAyini lamadlelo ayo, leJuta t  lamadlelo ayo, leBeti-Shemeshi u  lamadlelo ayo; imizi eyisificamunwemunye kulezizizwe ezimbili v . 17 Lesizweni sakoBhenjamini: IGibeyoni w  lamadlelo ayo, iGeba lamadlelo ayo, 18 iAnathothi x  lamadlelo ayo, leAlimoni lamadlelo ayo: Imizi emine. 19 Yonke imizi yabantwana bakoAroni, abapristi, yayilemizi elitshumi lantathu lamadlelo ayo.

20 Lensendo zabantwana bakoKohathi y , amaLevi, asalayo ebantwaneni bakoKohathi, baba lemizi yenkatho yabo esizweni sakoEfrayimi. 21 Basebebanika umuzi wokuphephela umbulali, iShekema z  lamadlelo ayo entabeni yakoEfrayimi, leGezeri aa  lamadlelo ayo, 22 leKibizayimi lamadlelo ayo, leBethi-Horoni ab  lamadlelo ayo: Imizi emine. 23 Lesizweni sakoDani iEliteke ac  lamadlelo ayo, iGibethoni ad  lamadlelo ayo, 24 iAjaloni ae  lamadlelo ayo, iGathi-Rimoni af  lamadlelo ayo: Imizi emine. 25 Lengxenyeni eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase, iThahanakhi ag  lamadlelo ayo, leGathi-Rimoni ah  lamadlelo ayo: Imizi emibili. 26 Yonke imizi yensendo zabantwana bakoKohathi abaseleyo yayilitshumi lamadlelo ayo.

27 Lakubantwana bakoGerishoni ai , bensendo zamaLevi, kungxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase, iGolani eBashani aj , umuzi wokuphephela umbulali, lamadlelo ayo, leBheyeshithera ak  lamadlelo ayo: Imizi emibili. 28 Lesizweni sakoIsakari, iKishiyoni al  lamadlelo ayo, iDaberathi am  lamadlelo ayo, 29 iJarimuthi an  lamadlelo ayo, iEni-Ganimi ao  lamadlelo ayo: Imizi emine. 30 Lesizweni sakoAsheri, iMishali ap  lamadlelo ayo, iAbidoni lamadlelo ayo, 31 iHelkathi aq  lamadlelo ayo, leRehobi ar  lamadlelo ayo: Imizi emine. 32 Lesizweni sakoNafithali, iKedeshi as  eGalili, umuzi wokuphephela umbulali, lamadlelo ayo, leHamothi-Dori at  lamadlelo ayo, leKaritani au  lamadlelo ayo: Imizi emithathu. 33 Yonke imizi yamaGerishoni ngokwensendo zawo yayiyimizi elitshumi lantathu lamadlelo ayo.

34 Lensendo zabantwana bakoMerari av , amaLevi aseleyo, zaba leJokineyamu aw  esizweni sakoZebuluni lamadlelo ayo, leKarita lamadlelo ayo, 35 iDimina lamadlelo ayo, iNahalali ax  lamadlelo ayo: Imizi emine. 36 Lesizweni sakoRubeni, iBezeri ay  lamadlelo ayo, leJahazi az  lamadlelo ayo, 37 iKedemothi ba  lamadlelo ayo, leMefahathi bb  lamadlelo ayo: Imizi emine. 38 Lesizweni sakoGadi, iRamothi eGileyadi bc , umuzi wokuphephela umbulali, lamadlelo ayo, leMahanayimi bd  lamadlelo ayo, 39 iHeshiboni be  lamadlelo ayo, iJazeri bf  lamadlelo ayo: Imizi emine isiyonke. 40 Yonke imizi yayingeyabantwana bakoMerari, ngokwensendo zabo, abaseleyo ensendweni zamaLevi. Lenkatho yabo yayiyimizi elitshumi lambili.

41 Yonke imizi yamaLevi phakathi kwelifa labantwana bakoIsrayeli yayiyimizi engamatshumi amane lesificaminwembili lamadlelo ayo bg . 42 Le imizi, lowo lalowo wawulamadlelo awo inhlangothi zawo zonke. Kwakunjalo kuleyo yonke imizi.

Abantwana bakoIsrayeli bathatha ilizwe

43 I Nkosi yasinika uIsrayeli ilizwe lonke eyafunga ukubanika lona oyise bh ; basebesidla ilifa lalo bahlala kulo. 44 I Nkosi yasibanika ukuphumula inhlangothi zonke bi  njengokufunga kwayo konke kuboyise. Kakumanga muntu phambi kwabo kuzo zonke izitha zabo bj . I Nkosi yazinikela izitha zonke zabo esandleni sabo bk . 45 Kakuwanga lalutho lwayo yonke into enhle i Nkosi eyayikhuluma kundlu kaIsrayeli bl ; konke kweza.

Copyright information for Ndebele