aNani 32.20,21,22. Dute.3.18,19,20. Josh.1.12,13,14,15,16,17.
b21.44; 23.1.
c13.8.
dDute. 6.6,17; 11.22.
eDute. 6.5; 10.12.
f23.8. Dute. 10.20.
g22.7; 14.13. Eks. 39.43.
h17.5.
i2 Lan. 1.11,12.
j1 Sam. 30.24. Nani 31.27.
k18.1.
lNani 32.1,26,29.
mDute. 13.12,13,14,15. Hlu. 20.12.
nHlu. 20.1.
oDute. 13.12,13,14,15. Hlu. 20.12.
pNani 25.7.
qNani 1.4.
rNani 14.9. Josh. 22.19. Levi 17.8,9. Dute. 12.13,14.
sNani 23.28.
tNani 14.9. Josh. 22.19. Levi 17.8,9. Dute. 12.13,14.
u22.20. Nani 16.22.
v18.1.
wNani 14.9. Josh. 22.19. Levi 17.8,9. Dute. 12.13,14.
x7.1,5.
yDute. 10.17.
zJobe 10.7; 23.10. Hlab. 44.20,21. Jer. 12.3. 2 Kor. 11.11,31.
aa1 Sam. 20.16. Dute. 18.19.
ab22.28,34; 24.27
acDute. 12.5,6,11,12,17,18,26,27.
adDute. 4.16.
ae22.16,18,19,22.
af22.13,14.
agLevi 26.11,12.
ah22.10,11,15.
ai1 Lan. 29.20. Neh. 8.6. Dan. 2.19. Luka 2.28.
ajEks. 18.4.

Joshua 22

Ilathi ngaseJordani

Ngalesosikhathi uJoshuwa wabiza abakoRubeni labakoGadi lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sabakoManase, wathi kubo: Lina ligcinile konke uMozisi inceku ye Nkosi eyalilaya khona a , lalilalela ilizwi lami kukho konke engalilaya khona. Kalibatshiyanga abafowenu kulezinsuku ezinengi, kuze kube lamuhla; kodwa ligcinile imfanelo yomlayo we Nkosi uNkulunkulu wenu. Khathesi-ke, i Nkosi uNkulunkulu wenu ibanikile abafowenu ukuphumula b , njengalokho akukhuluma kubo. Ngakho-ke buyelani lina liye emathenteni enu elizweni lelifa lenu, alinika lona uMozisi inceku ye Nkosi ngaphetsheya kweJordani c . Kuphela liqaphelisise ukwenza umlayo lomthetho d  uMozisi inceku ye Nkosi alilaya wona, ukuthanda e  i Nkosi uNkulunkulu wenu, lokuhamba endleleni zayo zonke, lokugcina imilayo yayo, lokunamathela f  kuyo, lokuyikhonza ngenhliziyo yenu yonke langomphefumulo wenu wonke. Wasebabusisa g  uJoshuwa ebayekela behamba, baya emathenteni abo. Njalo kungxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase uMozisi wayeyinike indawo eBashani; kodwa kungxenye eyodwa kwezimbili yayo uJoshuwa wayinika indawo labafowabo nganeno kweJordani h  entshonalanga. Njalo-ke nxa uJoshuwa ebayekela behamba besiya emathenteni abo, wababusisa. Wakhuluma labo esithi: Buyelani emathenteni enu lilenotho i  enengi lezifuyo ezinengi kakhulu lilesiliva legolide lethusi lensimbi lezigqoko ezinengi kakhulu; lehlukaniselane j  impango yezitha zenu labafowenu.

Abantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase basebebuyela, besuka ebantwaneni bakoIsrayeli bephuma eShilo k  eselizweni leKhanani, ukuya elizweni leGileyadi l , elizweni lelifa labo ababelizuzile, ngokomlayo we Nkosi ngesandla sikaMozisi. 10 Kwathi sebefikile emingceleni yeJordani eselizweni leKhanani, abantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase bakha khona ilathi ngaseJordani, ilathi elikhulu ngokubonakala.

11 Kwathi abantwana bakoIsrayeli besizwa kuthiwa m : Khangelani, abantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase bakhile ilathi maqondana lelizwe leKhanani emingceleni eJordani ehlangothini lwabantwana bakoIsrayeli.

12 Kwathi abantwana bakoIsrayeli bekuzwa, inhlangano yonke n  yabantwana bakoIsrayeli yabuthana eShilo ukwenyukela kubo empini. 13 Abantwana bakoIsrayeli basebethuma kubantwana bakoRubeni o  lakubantwana bakoGadi lengxenyeni eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase elizweni leGileyadi uPhinehasi indodana kaEleyazare p  umpristi, 14 lezinduna ezilitshumi laye, induna eyodwa ngendlu ngayinye yaboyise ivela kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli; ngayinye yayiyinhloko yendlu yaboyise q , kunkulungwane zakoIsrayeli.

15 Basebefika kubantwana bakoRubeni lakubantwana bakoGadi lengxenyeni eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase elizweni leGileyadi, bakhuluma labo besithi: 16 Itsho njalo inhlangano yonke ye Nkosi: Kuyisiphambeko bani eseliphambeke ngaso limelane loNkulunkulu kaIsrayeli, liphambuka lamuhla ekuyilandeleni i Nkosi, ekuzakheleni ilathi, ukuze lihlamukele r  i Nkosi lamuhla? 17 Ngabe isiphambeko sePeyori s  sincinyane kakhulu kithi yini, esingahlanjululwanga kuso kuze kube lamuhla, lanxa inhlupheko yayiphakathi kwenhlangano ye Nkosi, 18 ukuze lina liphenduke lamuhla ekuyilandeleni i Nkosi? Kuzakuthi uba lina liyihlamuka t  i Nkosi lamuhla, kusasa izayithukuthelela inhlangano yonke u  yakoIsrayeli. 19 Kodwa ngeqiniso, uba ilizwe lemfuyo yenu lingcolile, chaphelani lina elizweni lemfuyo ye Nkosi lapho ithabhanekele le Nkosi elihlala khona v , lizizuzele imfuyo phakathi kwethu; kodwa lingayihlamukeli w  i Nkosi njalo lingasihlamukeli ekuzakheleni kwenu ilathi ngaphandle kwelathi le Nkosi uNkulunkulu wethu. 20 UAkani indodana kaZera kaphambekanga yini ngesiphambeko entweni eqalekisiweyo x , kwasekusiba lolaka phezu kwenhlangano yonke yakoIsrayeli? Leyondoda kayibhubhanga-ke yodwa esiphambekweni sayo.

21 Abantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase basebephendula bathi kunhloko zezinkulungwane zakoIsrayeli: 22 UNkulunkulu wabonkulunkulu y , i Nkosi, uNkulunkulu wabonkulunkulu, i Nkosi, uyazi z , loIsrayeli uzakwazi. Uba bekungokuhlamuka kumbe uba ngokuphambuka e Nkosini, lingasisindisi lamuhla, 23 ukuthi sizakhele ilathi ukuphambuka ekuyilandeleni i Nkosi, loba sinikelele phezu kwalo umnikelo wokutshiswa loba umnikelo wokudla, loba ukwenza phezu kwalo iminikelo yokuthula, i Nkosi uqobo kayikudinge aa . 24 Kodwa ngeqiniso sikwenze ngokunqineka ngaloludaba sisithi: Kusasa abantwana benu bazakhuluma kubantwana bethu bathi: Lilani le Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli? 25 Ngoba i Nkosi iyenzile iJordani yaba ngumngcele phakathi kwethu lani, lina bantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi, kalilasabelo e Nkosini. Ngalokho abantwana benu benze abantwana bethu ukuthi bayekele ukuyesaba i Nkosi. 26 Ngakho sathi: Kasizilungiseleni khathesi ukwakha ilathi, lingabi ngelomnikelo wokutshiswa, njalo lingabi ngelomhlatshelo, 27 kodwa libe yibufakazi ab  phakathi kwethu lani lezizukulwana zethu emva kwethu, ukuthi sikhonze inkonzo ye Nkosi phambi kwayo ngeminikelo yethu yokutshiswa ac  langemihlatshelo yethu langeminikelo yethu yokuthula, ukuze abantwana benu bangathi ebantwaneni bethu kusasa: Kalilasabelo e Nkosini. 28 Sasesisithi: Kuzakuthi-ke, nxa bekhuluma lokhu kithi lesizukulwaneni sethu kusasa, sizakuthi: Bonani umfanekiso ad  welathi le Nkosi obaba abalakhayo, kungeyisilo lomnikelo wokutshiswa lingeyisilo lomhlatshelo, kodwa liyibufakazi phakathi kwethu lani. 29 Kakube khatshana lathi ukuthi siyihlamuke i Nkosi ae , lokuthi siphenduke lamuhla ekuyilandeleni i Nkosi, ukwakha ilathi lomnikelo wokutshiswa lelomnikelo wokudla lelomhlatshelo, ngaphandle kwelathi le Nkosi uNkulunkulu wethu eliphambi kwethabhanekele layo.

30 Kwathi uPhinehasi af  umpristi lenduna zenhlangano lenhloko zezinkulungwane zakoIsrayeli ezazilaye bewezwa amazwi abantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi labantwana bakoManase abawakhulumayo, kwakukuhle emehlweni abo. 31 UPhinehasi indodana kaEleyazare umpristi wasesithi kubantwana bakoRubeni lakubantwana bakoGadi lakubantwana bakoManase: Lamuhla siyazi ukuthi i Nkosi iphakathi kwethu ag , ngoba kaliphambekanga lesisiphambeko e Nkosini; khathesi likhulule abantwana bakoIsrayeli esandleni se Nkosi.

32 UPhinehasi indodana kaEleyazare umpristi lezinduna basebebuyela bevela ebantwaneni bakoRubeni lebantwaneni bakoGadi elizweni leGileyadi ah , besiya elizweni leKhanani ebantwaneni bakoIsrayeli, babuyisela ilizwi kubo. 33 Lodaba lwaluluhle emehlweni abantwana bakoIsrayeli; abantwana bakoIsrayeli bambusisa uNkulunkulu ai , kabasakhulumanga ngokwenyukela kubo empini ukuchitha ilizwe abantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi ababehlala kulo. 34 Abantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi balibiza ilathi ngokuthi: Liyibufakazi phakathi kwethu bokuthi i Nkosi inguNkulunkulu aj .

Copyright information for Ndebele