aNani 32.20,21,22. Dute.3.18,19,20. Josh.1.12,13,14,15,16,17.
b21.44; 23.1.
c13.8.
dDute. 6.6,17; 11.22.
eDute. 6.5; 10.12.
f23.8. Dute. 10.20.
g22.7; 14.13. Eks. 39.43.
h17.5.
i2 Lan. 1.11,12.
j1 Sam. 30.24. Nani 31.27.
k18.1.
lNani 32.1,26,29.
mDute. 13.12,13,14,15. Hlu. 20.12.
nHlu. 20.1.
oDute. 13.12,13,14,15. Hlu. 20.12.
pNani 25.7.
qNani 1.4.
rNani 14.9. Josh. 22.19. Levi 17.8,9. Dute. 12.13,14.
sNani 23.28.
tNani 14.9. Josh. 22.19. Levi 17.8,9. Dute. 12.13,14.
u22.20. Nani 16.22.
v18.1.
wNani 14.9. Josh. 22.19. Levi 17.8,9. Dute. 12.13,14.
x7.1,5.
yDute. 10.17.
zJobe 10.7; 23.10. Hlab. 44.20,21. Jer. 12.3. 2 Kor. 11.11,31.
aa1 Sam. 20.16. Dute. 18.19.
ab22.28,34; 24.27
acDute. 12.5,6,11,12,17,18,26,27.
adDute. 4.16.
ae22.16,18,19,22.
af22.13,14.
agLevi 26.11,12.
ah22.10,11,15.
ai1 Lan. 29.20. Neh. 8.6. Dan. 2.19. Luka 2.28.
ajEks. 18.4.

Joshua 22

Ilathi ngaseJordani

1 Ngalesosikhathi uJoshuwa wabiza abakoRubeni labakoGadi lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sabakoManase, 2wathi kubo: Lina ligcinile konke uMozisi inceku ye Nkosi eyalilaya khona a  , lalilalela ilizwi lami kukho konke engalilaya khona. 3Kalibatshiyanga abafowenu kulezinsuku ezinengi, kuze kube lamuhla; kodwa ligcinile imfanelo yomlayo we Nkosi uNkulunkulu wenu. 4Khathesi-ke, i Nkosi uNkulunkulu wenu ibanikile abafowenu ukuphumula b  , njengalokho akukhuluma kubo. Ngakho-ke buyelani lina liye emathenteni enu elizweni lelifa lenu, alinika lona uMozisi inceku ye Nkosi ngaphetsheya kweJordani c  . 5Kuphela liqaphelisise ukwenza umlayo lomthetho d  uMozisi inceku ye Nkosi alilaya wona, ukuthanda e  i Nkosi uNkulunkulu wenu, lokuhamba endleleni zayo zonke, lokugcina imilayo yayo, lokunamathela f  kuyo, lokuyikhonza ngenhliziyo yenu yonke langomphefumulo wenu wonke. 6Wasebabusisa g  uJoshuwa ebayekela behamba, baya emathenteni abo. 7Njalo kungxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase uMozisi wayeyinike indawo eBashani; kodwa kungxenye eyodwa kwezimbili yayo uJoshuwa wayinika indawo labafowabo nganeno kweJordani h  entshonalanga. Njalo-ke nxa uJoshuwa ebayekela behamba besiya emathenteni abo, wababusisa. 8Wakhuluma labo esithi: Buyelani emathenteni enu lilenotho i  enengi lezifuyo ezinengi kakhulu lilesiliva legolide lethusi lensimbi lezigqoko ezinengi kakhulu; lehlukaniselane j  impango yezitha zenu labafowenu.

9Abantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase basebebuyela, besuka ebantwaneni bakoIsrayeli bephuma eShilo k  eselizweni leKhanani, ukuya elizweni leGileyadi l  , elizweni lelifa labo ababelizuzile, ngokomlayo we Nkosi ngesandla sikaMozisi. 10Kwathi sebefikile emingceleni yeJordani eselizweni leKhanani, abantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase bakha khona ilathi ngaseJordani, ilathi elikhulu ngokubonakala.

11Kwathi abantwana bakoIsrayeli besizwa kuthiwa m  : Khangelani, abantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase bakhile ilathi maqondana lelizwe leKhanani emingceleni eJordani ehlangothini lwabantwana bakoIsrayeli.

12Kwathi abantwana bakoIsrayeli bekuzwa, inhlangano yonke n  yabantwana bakoIsrayeli yabuthana eShilo ukwenyukela kubo empini. 13Abantwana bakoIsrayeli basebethuma kubantwana bakoRubeni o  lakubantwana bakoGadi lengxenyeni eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase elizweni leGileyadi uPhinehasi indodana kaEleyazare p  umpristi, 14lezinduna ezilitshumi laye, induna eyodwa ngendlu ngayinye yaboyise ivela kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli; ngayinye yayiyinhloko yendlu yaboyise q  , kunkulungwane zakoIsrayeli.

15Basebefika kubantwana bakoRubeni lakubantwana bakoGadi lengxenyeni eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase elizweni leGileyadi, bakhuluma labo besithi: 16Itsho njalo inhlangano yonke ye Nkosi: Kuyisiphambeko bani eseliphambeke ngaso limelane loNkulunkulu kaIsrayeli, liphambuka lamuhla ekuyilandeleni i Nkosi, ekuzakheleni ilathi, ukuze lihlamukele r  i Nkosi lamuhla? 17Ngabe isiphambeko sePeyori s  sincinyane kakhulu kithi yini, esingahlanjululwanga kuso kuze kube lamuhla, lanxa inhlupheko yayiphakathi kwenhlangano ye Nkosi, 18ukuze lina liphenduke lamuhla ekuyilandeleni i Nkosi? Kuzakuthi uba lina liyihlamuka t  i Nkosi lamuhla, kusasa izayithukuthelela inhlangano yonke u  yakoIsrayeli. 19Kodwa ngeqiniso, uba ilizwe lemfuyo yenu lingcolile, chaphelani lina elizweni lemfuyo ye Nkosi lapho ithabhanekele le Nkosi elihlala khona v  , lizizuzele imfuyo phakathi kwethu; kodwa lingayihlamukeli w  i Nkosi njalo lingasihlamukeli ekuzakheleni kwenu ilathi ngaphandle kwelathi le Nkosi uNkulunkulu wethu. 20UAkani indodana kaZera kaphambekanga yini ngesiphambeko entweni eqalekisiweyo x  , kwasekusiba lolaka phezu kwenhlangano yonke yakoIsrayeli? Leyondoda kayibhubhanga-ke yodwa esiphambekweni sayo.

21Abantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi lengxenye eyodwa kwezimbili yesizwe sakoManase basebephendula bathi kunhloko zezinkulungwane zakoIsrayeli: 22UNkulunkulu wabonkulunkulu y  , i Nkosi, uNkulunkulu wabonkulunkulu, i Nkosi, uyazi z  , loIsrayeli uzakwazi. Uba bekungokuhlamuka kumbe uba ngokuphambuka e Nkosini, lingasisindisi lamuhla, 23ukuthi sizakhele ilathi ukuphambuka ekuyilandeleni i Nkosi, loba sinikelele phezu kwalo umnikelo wokutshiswa loba umnikelo wokudla, loba ukwenza phezu kwalo iminikelo yokuthula, i Nkosi uqobo kayikudinge aa  . 24Kodwa ngeqiniso sikwenze ngokunqineka ngaloludaba sisithi: Kusasa abantwana benu bazakhuluma kubantwana bethu bathi: Lilani le Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli? 25Ngoba i Nkosi iyenzile iJordani yaba ngumngcele phakathi kwethu lani, lina bantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi, kalilasabelo e Nkosini. Ngalokho abantwana benu benze abantwana bethu ukuthi bayekele ukuyesaba i Nkosi. 26Ngakho sathi: Kasizilungiseleni khathesi ukwakha ilathi, lingabi ngelomnikelo wokutshiswa, njalo lingabi ngelomhlatshelo, 27kodwa libe yibufakazi ab  phakathi kwethu lani lezizukulwana zethu emva kwethu, ukuthi sikhonze inkonzo ye Nkosi phambi kwayo ngeminikelo yethu yokutshiswa ac  langemihlatshelo yethu langeminikelo yethu yokuthula, ukuze abantwana benu bangathi ebantwaneni bethu kusasa: Kalilasabelo e Nkosini. 28Sasesisithi: Kuzakuthi-ke, nxa bekhuluma lokhu kithi lesizukulwaneni sethu kusasa, sizakuthi: Bonani umfanekiso ad  welathi le Nkosi obaba abalakhayo, kungeyisilo lomnikelo wokutshiswa lingeyisilo lomhlatshelo, kodwa liyibufakazi phakathi kwethu lani. 29Kakube khatshana lathi ukuthi siyihlamuke i Nkosi ae  , lokuthi siphenduke lamuhla ekuyilandeleni i Nkosi, ukwakha ilathi lomnikelo wokutshiswa lelomnikelo wokudla lelomhlatshelo, ngaphandle kwelathi le Nkosi uNkulunkulu wethu eliphambi kwethabhanekele layo.

30Kwathi uPhinehasi af  umpristi lenduna zenhlangano lenhloko zezinkulungwane zakoIsrayeli ezazilaye bewezwa amazwi abantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi labantwana bakoManase abawakhulumayo, kwakukuhle emehlweni abo. 31UPhinehasi indodana kaEleyazare umpristi wasesithi kubantwana bakoRubeni lakubantwana bakoGadi lakubantwana bakoManase: Lamuhla siyazi ukuthi i Nkosi iphakathi kwethu ag  , ngoba kaliphambekanga lesisiphambeko e Nkosini; khathesi likhulule abantwana bakoIsrayeli esandleni se Nkosi.

32UPhinehasi indodana kaEleyazare umpristi lezinduna basebebuyela bevela ebantwaneni bakoRubeni lebantwaneni bakoGadi elizweni leGileyadi ah  , besiya elizweni leKhanani ebantwaneni bakoIsrayeli, babuyisela ilizwi kubo. 33Lodaba lwaluluhle emehlweni abantwana bakoIsrayeli; abantwana bakoIsrayeli bambusisa uNkulunkulu ai  , kabasakhulumanga ngokwenyukela kubo empini ukuchitha ilizwe abantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi ababehlala kulo. 34Abantwana bakoRubeni labantwana bakoGadi balibiza ilathi ngokuthi: Liyibufakazi phakathi kwethu bokuthi i Nkosi inguNkulunkulu aj  .

Copyright information for Ndebele