a21.44; 22.4.
b13.1.
c24.1. Dute. 31.28. 1 Lan. 28.1.
d1.10.
eEks.14.14.
f13.6.
g15.12.
hEks. 23.30; 33.2; 34.11. Dute. 4.38; 11.23. Josh.13.6.
iNani 33.53.
j1.7.
kDute. 5.32.
lEks. 23.33. Dute. 7.2,3.
mEks. 23.13. Hlab. 16.4.
nJer. 5.7. Zef. 1.5.
o22.5. Dute.10.20.
pDute.11.23.
q10.8; 21.44.
rLevi 26.8. Hlu. 3.31; 15.15. 2 Sam. 23.8.
s23.3.
t22.5.
u23.3.
vEks.34.16.
wHlu. 2.3,21. Josh.13.6.
xNani 33.55. Hlu. 2.3. Eks. 23.33. 1 Kho.11.4.
y1 Kho. 2.2.
z21.45.
aaLevi 26.14. Dute. 28.15,16,63.
abDute. 17.2.

Joshua 23

UJoshuwa ulaya abantu ukuthi bathembeke

1 Kwasekusithi emva kwensuku ezinengi emva kokuthi i Nkosi isimphumuzile a  uIsrayeli ezitheni zonke zabo inhlangothi zonke, loJoshuwa wayesemdala b  elensuku ezinengi, 2uJoshuwa wabiza uIsrayeli wonke c  , abadala babo, lenhloko zabo, labahluleli babo, lenduna zabo d  , wathi kubo: Mina sengimdala ngilensuku ezinengi. 3Lina selibonile konke i Nkosi uNkulunkulu wenu ekwenzileyo kulezizizwe zonke ngenxa yenu, ngoba i Nkosi uNkulunkulu wenu yiyo elilweleyo e  . 4Bonani, ngilabele ngenkatho f  lezizizwe eziseleyo zibe yilifa lezizwe zenu, kusukela eJordani, lazo zonke izizwe engiziqumileyo, ngitsho kuze kube selwandle olukhulu g  lapho okutshona khona ilanga. 5I Nkosi uNkulunkulu wenu izazixotsha-ke h  phambi kwenu, izixotshe elifeni phambi kwenu, njalo lizakudla ilifa lelizwe, njengalokho i Nkosi uNkulunkulu wenu ikhulumile kini i  . 6Ngakho qinani kakhulu ukugcina lokwenza konke okubhaliweyo egwalweni lomlayo kaMozisi j  , ukuze lingaphambuki kuwo liye ngakwesokunene loba ngakwesokhohlo k  , 7ukuze lingangeni kulezi izizwe l  , lezi ezisele lani, lingaphathi ibizo labonkulunkulu bazo m  , lingafungisi ngabo n  , lingabakhonzi, lingakhothami kubo, 8kodwa linamathele o  e Nkosini uNkulunkulu wenu njengoba lenzile kuze kube lamuhla. 9Ngoba i Nkosi ixotshile elifeni phambi kwenu izizwe ezinkulu lezilamandla p  ; lina-ke kakulamuntu ome phambi kwenu q  kuze kube lamuhla. 10Umuntu oyedwa kini uzaxotsha inkulungwane r  , ngoba i Nkosi uNkulunkulu wenu yiyo elilwelayo, njengalokho ikhulumile kini s  . 11Ngakho ziqaphelisiseni t  ukuthanda i Nkosi uNkulunkulu wenu. 12Ngoba uba libuyela lokubuyela u  , linamathele kunsali yalezizizwe, lezi ezisele lani, lithathane lazo v  , lingene kuzo, lazo kini, 13yazini lokwazi ukuthi i Nkosi uNkulunkulu wenu kayiyikuqhubeka ngokuzixotsha elifeni lezizizwe phambi kwenu w  ; kodwa zizakuba yisifu lomjibila kini x  , zibe luswazi enhlangothini zenu, lameva emehlweni enu, lize libhubhe liphele kulelilizwe elihle, i Nkosi uNkulunkulu wenu elinike lona. 14Khangelani-ke, ngihamba lamuhla ngendlela yomhlaba wonke y  . Njalo liyazi enhliziyweni yenu yonke lemphefumulweni wenu wonke ukuthi akukho lelizwi elilodwa eliwileyo kuwo wonke amazwi amahle i Nkosi uNkulunkulu wenu ewakhulumileyo phezu kwenu z  ; wonke ezile kini, akukho lelizwi elilodwa eliwileyo kuwo. 15Kuzakuthi-ke, njengalokhu zonke izinto ezinhle i Nkosi uNkulunkulu wenu eyazikhuluma kini sezilehlele, ngokunjalo i Nkosi izalehlisela zonke izinto ezimbi aa  , ize ilibhubhise liphele kulelilizwe elihle i Nkosi uNkulunkulu wenu elinike lona. 16Uba liseqa isivumelwano ab  se Nkosi uNkulunkulu wenu eyalilaya sona, lisuke liyekhonza abanye onkulunkulu, likhothame kibo, khona ulaka lwe Nkosi luzalivuthela, libhubhe masinyane liphele kulelilizwe elihle elinike lona.

Copyright information for Ndebele