a24.25,32; 17.7.
b23.2.
c1.10.
d1 Sam. 10.19.
e24.14,15. Gen. 11.26,31. Gen. 31.30.
fGen. 12.1,6. Seb. 7.2,3.
gGen. 21.2,3.
hGen. 25.24,25,26.
iGen. 36.8. Dute. 2.5.
jGen. 46.1,6. Seb. 7.15.
kEks. 3.10; 4.14.
lEks.7; 8; 9; 10; 11; 12.
mEks. 12.37,51.
nEks. 14.2.
oEks. 14.9.
pEks. 14.10.
qEks. 14.20.
rEks. 14.27,28.
sDute. 4.34; 29.2.
t5.6; 23.1.
uNani 21.21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35. Dute. 2.32; 3.1.
vHlu. 11.25.
wNani 22.5. Dute. 23.4.
xDute. 23.5.
yNani 23.11,20; 24.1,10.
z3.14,17; 4.10.
aaHlu. 9.2,3; 20.5. 2 Sam. 21.12.
ab6.1; 10.1,3; 11.1,2,3. Eks. 13.5.
acEks. 23.28. Dute. 7.20.
adHlab. 44.3,6.
aeDute. 6.10,11. Josh.11.13.
afDute. 10.12. 1 Sam. 12.24.
agHlu. 9.16,19. Hlab. 84.11. Gen. 17.1.
ah24.2,23. Levi 17.7. Hez. 20.18.
aiHez. 20.7,8; 23.3.
aj24.22. Ruthe 1.15. 1 Kho.18.21. Hez. 20.39.
ak24.2,14.
alEks. 23.24,32,33; 34.15. Dute. 6.14; 13.7; 29.18. Hlu. 6.10.
amGen. 18.19.
anDute. 6.12.
aoMat. 6.24.
apLevi 19.2. 1 Sam. 6.20. Hlab. 99.5,9. Isa. 5.16.
aqNah. 1.2. Eks. 20.5.
arEks. 23.21.
as1 Lan. 28.9. 2 Lan. 15.2. Ezra 8.22. Isa. 1.28; 65.11,12. Jer. 17.13.
at23.15. Isa. 63.10.
au24.15. Hlab. 119.173.
av24.14. Gen. 35.2. Hlu. 10.16. 1 Sam. 7.3.
aw2 Kho. 11.17. 2 Lan. 23.16.
axEks. 15.25.
ayDute. 31.24.
azGen. 28.18. Josh. 4.3.
baGen. 35.4. Hlu. 9. 6.
bbGen. 31.48,52. Dute. 31.19,21,26. Josh. 22.27,28,34.
bcDute. 32.1.
bd7.11. Jobe 31.28. Zaga 30.9. Levi 19.11.
be24.31, Hlu. 2.6,7,8,9.
bf19.50. Hlu. 2.9.
bg2 Sam. 23.30.
bhDute. 11.2; 31.13.
biGen. 50.25. Eks. 13.19.
bjGen. 33.19. Seb. 7.16.
bk22.13. Hlu. 20.28.
bl24.30; 17.15; 20.7; 21.21. Hlu. 2.9; 3.27; 4.5; 7.24; 10.1; 17.1,8; 18.13; 19.1,16,18. 1 Sam. 1.1; 9.4. 2 Kho. 5.22. Jer. 4.15; 31.6; 50.19.

Joshua 24

Inkulumo yokucina kaJoshuwa

1 UJoshuwa wasebuthanisa zonke izizwe zakoIsrayeli eShekema a  , wabiza abadala bakoIsrayeli b  lenhloko zabo labahluleli babo lenduna zabo c  , bazimisa phambi kukaNkulunkulu d  . 2UJoshuwa wasesithi kubo bonke abantu: Itsho njalo i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli: Endulo oyihlo babehlala ngaphetsheya komfula e  , uTera uyise kaAbrahama loyise kaNahori, babekhonza abanye onkulunkulu. 3Ngasengimthatha uyihlo uAbrahama ngimsusa ngaphetsheya komfula f  , ngamhambisa wadabula elizweni lonke leKhanani, ngayandisa inzalo yakhe, ngamnika uIsaka g  . 4LakuIsaka nganika uJakobe loEsawu h  . LakuEsawu nganika intaba yeSeyiri i  ukudla ilifa layo, kodwa uJakobe labantwana bakhe behlela eGibhithe j  . 5Ngasengithuma uMozisi loAroni k  , ngatshaya iGibhithe l  , njengalokho engakwenzayo phakathi kwayo; lemva kwalokho ngalikhupha. 6Ngasengibakhupha oyihlo eGibhithe m  , lafika elwandle n  , amaGibhithe asexotshana lani ngenqola langamabhiza aze afika eLwandle oluBomvu o  . 7Kwathi bekhala e Nkosini p  , yabeka umnyama phakathi kwenu lamaGibhithe q  , yaletha ulwandle phezu kwabo r  , yabasibekela. Lamehlo enu abona engakwenza eGibhithe s  . Lahlala enkangala insuku ezinengi t  . 8Ngasengililetha elizweni lamaAmori ayehlala ngaphetsheya kweJordani, asesilwa lani u  , ngawanikela esandleni senu, lalidla ilifa lelizwe lawo, ngawachitha phambi kwenu. 9UBalaki indodana kaZipori v  inkosi yakoMowabi wasesukuma walwa loIsrayeli, wathuma wabiza uBalami indodana kaBeyori ukuthi aliqalekise w  . 10Kodwa kangithandanga ukulalela uBalami x  ; ngakho walibusisa lokulibusisa y  , ngasengilikhulula esandleni sakhe. 11Lachapha iJordani z  , lafika eJeriko, izakhamizi aa  zeJeriko zalwa zimelene lani ab  , amaAmori, lamaPerizi, lamaKhanani, lamaHethi, lamaGirigashi, amaHivi, lamaJebusi; ngawanikela esandleni senu. 12Ngathuma olonyovu phambi kwenu ac  abawaxotsha phambi kwenu, amakhosi amabili amaAmori; hatshi ngenkemba yakho ad  njalo hatshi ngedandili lakho. 13Ngasengilinika ilizwe elingalisebenzelanga, lemizi elingayakhanga ae  , lihlala kiyo. Lidla okwezivini lezivande zemihlwathi elingakuhlanyelanga.

14Khathesi-ke yesabeni i Nkosi af  , liyikhonze ngobuqotho langeqiniso ag  , lisuse onkulunkulu oyihlo ababakhonza ngaphetsheya komfula ah  leGibhithe ai  , njalo likhonze i Nkosi. 15Uba-ke kukubi emehlweni enu ukuyikhonza i Nkosi, zikhetheleni lamuhla lowo elizamkhonza aj  ; kumbe onkulunkulu ababakhonzayo oyihlo ababengaphetsheya komfula ak  , loba onkulunkulu bamaAmori al  elihlala elizweni lawo. Kodwa mina lendlu yami sizayikhonza i Nkosi am  .

16Basebephendula abantu besithi: Kakube khatshana lathi ukuthi sitshiye i Nkosi, sikhonze abanye onkulunkulu. 17Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wethu iyiyo eyasenyusayo labobaba sivela elizweni leGibhithe, endlini yobugqili an  , eyenza phambi kwamehlo ethu lezizibonakaliso ezinkulu, yasilondoloza endleleni yonke esahamba kiyo, laphakathi kwabo bonke abantu esedlule phakathi kwabo. 18I Nkosi yasixotsha phambi kwethu zonke izizwe, lamaAmori ayehlala elizweni. Thina lathi sizayikhonza i Nkosi, ngoba inguNkulunkulu wethu. 19UJoshuwa wasesithi ebantwini: Kalilakuyikhonza i Nkosi ao  , ngoba inguNkulunkulu ongcwele ap  , inguNkulunkulu olobukhwele aq  . Kayiyikuthethelela iziphambeko zenu lezono zenu ar  . 20Uba liyitshiya i Nkosi as  likhonze onkulunkulu abezizwe, izaphenduka yenze okubi kini at  , iliqede, emva kokuthi ilenzele okuhle. 21Abantu basebesithi kuJoshuwa: Hatshi, kodwa sizayikhonza i Nkosi. 22UJoshuwa wasesithi ebantwini: Lingabafakazi ngani ukuthi lina lizikhethele i Nkosi au  ukuyikhonza. Basebesithi: Singabafakazi. 23Khathesi-ke, susani av  onkulunkulu abezizwe abaphakathi kwenu, lithobele inhliziyo yenu e Nkosini, uNkulunkulu kaIsrayeli. 24Abantu basebesithi kuJoshuwa: I Nkosi uNkulunkulu wethu sizayikhonza, lelizwi layo sililalele. 25Ngakho uJoshuwa wasebenzela abantu isivumelwano ngalolosuku aw  , wababekela isimiso lesimiselo ax  eShekema.

26UJoshuwa wasebhala lawomazwi egwalweni lomlayo kaNkulunkulu ay  ; wathatha ilitshe elikhulu az  , walimisa lapho ngaphansi kwesihlahla se-okhi ba  elingasendlini engcwele ye Nkosi. 27UJoshuwa wasesithi ebantwini bonke: Khangelani, lelilitshe lizakuba yibufakazi ngathi bb  , ngoba liwezwile wonke amazwi e Nkosi eyawakhuluma kithi bc  ; ngakho lizakuba yibufakazi ngani, hlezi lenze inkohliso kuNkulunkulu wenu bd  . 28UJoshuwa wasebayekela abantu ukuthi bahambe be  , ngulowo lalowo waya elifeni lakhe.

Ukufa kukaJoshuwa lokukaEleyazare

29Kwasekusithi emva kwalezizinto uJoshuwa indodana kaNuni, inceku ye Nkosi, wafa eleminyaka elikhulu letshumi. 30Basebemngcwabela emngceleni welifa lakhe eThiminathi-Sera bf  esentabeni yakoEfrayimi enyakatho kwentaba iGahashi bg  . 31Njalo uIsrayeli wayikhonza i Nkosi zonke izinsuku zikaJoshuwa lazo zonke izinsuku zabadala abelula insuku emva kukaJoshuwa, njalo ababewazi wonke umsebenzi we Nkosi bh  eyawenzela uIsrayeli.

32Lamathambo kaJosefa bi  abantwana bakoIsrayeli ababenyuke lawo bevela eGibhithe bawangcwaba eShekema, esiqintini sensimu uJakobe asithenga kubantwana bakaHamori uyise kaShekema bj  ngenhlamvu zesiliva ezilikhulu; saba-ke yilifa labantwana bakoJosefa. 33UEleyazare indodana kaAroni wasesifa, bamngcwaba eqaqeni lukaPhinehasi indodana yakhe bk  , ayeluphiwe entabeni yakoEfrayimi bl  .

Copyright information for Ndebele