a2.1.
b1.11.
c1.10.
d2.8. Nani 10.33. Dute. 31.9,25. 17.18.
eEks. 19.12.
fEks. 19.10,14,15. Levi 20.7. Nani 11.18. Josh. 7.13. 1 Sam. 16.5. Jow. 2.16.
gNani 4.15.
h4.14. 1 Lan. 29.25. 2 Lan. 1.1.
i1.5.
j3.3.
k3.17.
lHos. 1.10. Dute. 5.26. 1 Sam. 17.26. 2 Kho. 19.4. Mat. 16.16. 1 Thes. 1.9.
mHlu. 11.24.
nEks. 13.5.
o3.13. Mika 4.13. Zek. 4.14. 6.5. Dute. 9.3.
p4.2,4.
qNani 13.2.
r3.15,16.
s3.13. Mika 4.13. Zek. 4.14. 6.5. Dute. 9.3.
tEks. 15.8; Hlab.114.3.
uSeb. 7.45.
v3.13.
w1 Lan. 12.15. Jer. 12.5. 49.19. 50.44.
x4.18. 5.10,12.
y1 Kho. 4.12. 7.46. Hlu. 7.22. 1 Kho. 11.26.
zDute. 3.17.
aaGen. 14.3.
abEks. 14.29.

Joshua 3

UIsrayeli uchapha iJordani

UJoshuwa wasevuka ekuseni kakhulu, basuka eShithimi, bafika eJordani, yena labo bonke abantwana bakoIsrayeli; basebelala khona bengakachaphi a . Kwasekusithi ekupheleni kwensuku ezintathu b  induna zadabula phakathi kwenkamba c  zalaya abantu zisithi: Nxa libona umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi uNkulunkulu wenu, labapristi, amaLevi, bewuthwele, lina-ke lisuke endaweni yenu liwulandele d . Kodwa kuzakuba khona ibanga phakathi kwenu lawo, phose ingalo eziyizinkulungwane ezimbili ngesilinganiso; lingasondeli kuwo; ukuze lazi indlela elizahamba ngayo, ngoba kalidlulanga ngalindlela mandulo e . UJoshuwa wasesithi ebantwini: Zingcweliseni, ngoba kusasa i Nkosi izakwenza izimangaliso phakathi kwenu f . UJoshuwa wasekhuluma kubapristi esithi: Phakamisani umtshokotsho wesivumelwano, ledlule phambi kwabantu. Basebewuphakamisa umtshokotsho wesivumelwano, bahamba phambi kwabantu g .

I Nkosi yasisithi kuJoshuwa: Lamuhla ngizaqala ukukukhulisa emehlweni kaIsrayeli wonke h  ukuze bazi ukuthi njengalokho ngangiloMozisi, ngizakuba lawe i . Wena-ke uzalaya abapristi abathwele umtshokotsho wesivumelwano uthi: Nxa selifikile ekhunjini lwamanzi eJordani j , lizakuma eJordani k .

UJoshuwa wasesithi ebantwaneni bakoIsrayeli: Sondelani lapha, lizwe amazwi e Nkosi uNkulunkulu wenu. 10 UJoshuwa wasesithi: Ngalokhu lizakwazi ukuthi uNkulunkulu ophilayo uphakathi kwenu l , lokuthi uzawaxotsha lokuwaxotsha m  elifeni amaKhanani lamaHethi lamaHivi lamaPerizi lamaGirigashi lamaAmori lamaJebusi asuke ngaphambi kwenu n . 11 Khangelani, umtshokotsho wesivumelwano seNkosi yomhlaba wonke uzachapha phambi kwenu eJordani o . 12 Ngakho-ke zithatheleni amadoda alitshumi lambili ezizweni zakoIsrayeli p , indoda ibenye kuleso lalesosizwe q . 13 Kuzakuthi-ke lapho ingaphansi yenyawo zabapristi abathwele umtshokotsho we Nkosi r , iNkosi yomhlaba wonke, zizakuma emanzini eJordani, amanzi eJordani azaqunywa, amanzi ehlayo evela phezulu s ; azakuma abe yinqwaba eyodwa t .

14 Kwasekusithi abantu besuka emathenteni abo ukuchapha iJordani, abapristi bathwala umtshokotsho wesivumelwano phambi kwabantu u . 15 Lalapho abathwele umtshokotsho befika eJordani, lenyawo zabapristi abathwele umtshokotsho zigxanyuzwa ephethelweni lamanzi v  (ngoba iJordani liyagcwala enkunjini zonke zalo w  zonke izinsuku zokuvuna x ), 16 amanzi ehlayo evela phezulu ema, aphakama aba yinqwaba eyodwa, khatshana kakhulu lomuzi iAdamu, oseceleni kweZarethani y ; lalawo ehlela elwandle lwamagceke z , ulwandle lweTswayi, aphela aqunywa. Labantu bachapha maqondana leJeriko aa . 17 Labapristi abathwele umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi bema emhlabathini owomileyo phakathi kweJordani beqinile, loIsrayeli wonke wachapha emhlabathini owomileyo, isizwe sonke saze saqeda ukuchapha iJordani ab .

Copyright information for Ndebele