aDute. 7.24. 2.24.
b1.14.
cHlu. 7.16,22.
d6.6,8,13; 6.5.
eNani 10.8.
fEks. 19.13. Hlu. 20.37.
gNani 4.15.
h2.4.
i2.4.
jGen. 34.30. Josh. 7.25. 1 Kho. 18.17,18. 1 Lan. 2.7.
k6.5. Heb. 11.30.
lDute. 7.2.
m2.14. Heb. 11.31.
n2.13.
o6.19.
pMat. 1.5.
qNani 5.21.
r1 Kho. 16.34.
s1.5.
t9.9.

Joshua 6

Ukuchithwa kweJeriko

1 IJeriko yanxiba, yayivaliwe-ke ngenxa yabantwana bakoIsrayeli. Kakho owaphumayo, njalo kakho owangenayo. 2I Nkosi yasisithi kuJoshuwa: Bona, nginikele esandleni sakho iJeriko lenkosi yayo lamaqhawe a  alamandla b  . 3Lizawubhoda-ke umuzi, wonke amadoda empi, awubhode umuzi kanye. Uzakwenza njalo insuku eziyisithupha. 4Labapristi abayisikhombisa bazathwala impondo c  zenqama eziyisikhombisa d  phambi komtshokotsho; kuthi ngosuku lwesikhombisa lizawubhoda umuzi kasikhombisa, labapristi bevuthela impondo e  . 5Kuzakuthi-ke lapho bekhalisa uphondo lwenqama isikhathi eside f  , nxa lisizwa ukukhala kophondo, abantu bonke bazamemeza ngokuklabalala okukhulu, lomduli womuzi uzadilikela phansi; labantu bazakwenyuka, ngulowo lalowo maqondana laye.

6Ngakho uJoshuwa indodana kaNuni wabiza abapristi wathi kibo: Thwalani umtshokotsho wesivumelwano, labapristi abayisikhombisa bathwale impondo zezinqama eziyisikhombisa phambi komtshokotsho we Nkosi. 7Wasesithi ebantwini: Dlulani liwuzingelezele umuzi, lohlomileyo kadlule phambi komtshokotsho we Nkosi.

8Kwasekusithi uJoshuwa esekhulume ebantwini, abapristi abayisikhombisa bethwele impondo eziyisikhombisa zenqama bakhokhela phambi kwe Nkosi, bavuthela impondo, lomtshokotsho wesivumelwano se Nkosi wabalandela. 9Abahlomileyo basebehamba phambi kwabapristi ababevuthela izimpondo, lesigaba sasemuva salandela umtshokotsho, bahamba bevuthela izimpondo. 10UJoshuwa wayelaye-ke abantu esithi: Lingamemezi, loba lizwakalise ilizwi lenu; kungaphumi lizwi emlonyeni wenu kuze kube lusuku engizalitshela ngalo ukuthi limemeze; beselimemeza. 11Ngakho umtshokotsho we Nkosi wawubhoda umuzi, uzingelezela kanye; basebesiza enkambeni, balala enkambeni ebusuku.

12UJoshuwa wasevuka ekuseni kakhulu, labapristi bathwala umtshokotsho we Nkosi g  . 13Labapristi abayisikhombisa bephethe impondo zezinqama eziyisikhombisa phambi komtshokotsho we Nkosi baqhubeka behamba, bevuthela izimpondo, labahlomileyo bahamba phambi kwabo, lesigaba sasemuva salandela umtshokotsho we Nkosi, bahamba bevuthela izimpondo. 14Langosuku lwesibili bawuzingelezela umuzi kanye, babuyela enkambeni. Benza njalo insuku eziyisithupha. 15Kwasekusithi ngosuku lwesikhombisa bavuka ngovivi emadabukakusa, bawubhoda umuzi kasikhombisa ngendlela efananayo. Kuphela ngalolosuku bawubhoda umuzi kasikhombisa. 16Kwasekusithi ngesikhathi sesikhombisa, abapristi bavuthela impondo, uJoshuwa wasesithi ebantwini: Memezani, ngoba i Nkosi ilinikile umuzi. 17Kodwa umuzi wona lakho konke okukuwo kuzaqalekiswa e Nkosini; nguRahabi iwule kuphela ozaphila, yena labo bonke alabo endlini yakhe, ngoba wafihla izithunywa esazithumayo h  . 18Kodwa lina sibili zigcineni kokuqalekisiweyo, hlezi lizenze abaqalekisiweyo nxa lithatha kokuqalekisiweyo, lenze inkamba yakoIsrayeli ibe yinto eqalekisiweyo i  , liyihluphe j  . 19Kodwa sonke isiliva legolide, lezitsha zethusi lezensimbi, kungcwele e Nkosini. Kuzakuza endlini yokuligugu kwe Nkosi. 20Abantu basebememeza, kwavuthelwa izimpondo. Kwasekusithi abantu besizwa ukukhala kwempondo, abantu bamemeza ngokuklabalala okukhulu, umduli wadilikela phansi, labantu benyukela emzini, ngulowo lalowo maqondana laye, bawuthumba umuzi k  . 21Batshabalalisa konke okusemzini, kusukela kowesilisa kusiya kowesifazana, kusukela komutsha kusiya komdala, kuze kube senkabini lemvini lobabhemi, ngobukhali benkemba l  . 22Lakulawomadoda amabili ayeyehlola ilizwe uJoshuwa wathi: Ngenani endlini yowesifazana oliwule, likhuphe kuyo owesifazana lakho konke alakho, njengokufunga kwenu kuye m  . 23Lamajaha izinhloli angena akhupha uRahabi loyise lonina labanewabo lakho konke ayelakho; akhupha zonke izihlobo zakhe, azibeka ngaphandle kwenkamba yakoIsrayeli n  . 24Basebewutshisa umuzi ngomlilo lakho konke okwakukiwo; kuphela isiliva legolide lezitsha zethusi lezensimbi bakufaka kokuligugu kwendlu ye Nkosi o  . 25Ngakho uRahabi iwule, lendlu kayise, labo bonke ayelabo, uJoshuwa wabayekela bephila; wahlala phakathi koIsrayeli kuze kube lamuhla, ngoba wafihla izithunywa uJoshuwa ayezithume ukuhlola iJeriko p  .

26UJoshuwa wabafungisa esithi q  : Uqalekisiwe umuntu phambi kwe Nkosi osukuma akhe lumuzi iJeriko. Uzawusekela ngezibulo lakhe, amise amasango awo ngecinathunjana lakhe r  . 27Ngokunjalo i Nkosi yaba loJoshuwa s  , lodumo lwakhe lwaba selizweni lonke t  .

Copyright information for Ndebele