a22.20.
b18.12. 1 Sam. 13.5. 14.23. Hos. 4.15. 5.8. 10.5.
cGen. 28.19.
dLevi 26.17. Dute. 28.25.
e2.11.
f2 Sam. 1.11.
gLilo 2.10. 1 Sam. 4.12. 2 Sam. 1.2. 13.19. 15.32. Neh. 9.1. Jobe 2.12.
hEks. 5.22. 2 Kho. 3.10.
iHlab. 83.4.
jEks. 32.12.
k7.15. Dute. 17.2.
l6.17,18.
mNani 14.45. Hlu. 2.14.
n7.8.
o7.11.
p7.11.
q3.5.
r7.11.
s7.11.
tHlu. 20.9.
u1 Sam. 14.38,39.
v7.11.
wNani 26.20.
x7.1.
y1 Sam. 14.42.
z1Isa. 42.12; 1 Sam.6.5; Jer. 13.16; Mal.2.2; Joha. 9.24.
aaEzra 10.11. Nani 5.6,7. 2 Lan. 30.22. Dan. 9.4. Zaga 28.13.
ab1 Sam. 14.43.
acGen. 10.10. 11.2. 14.1.
ad7.26; 15.7.
ae6.18.
afDute. 17.5.
ag8.29. 2 Sam. 18.17. Josh. 10.27. Lilo 3.53.
ahDute. 13.17.
ai7.24. Josh. 15.7. Isa. 65.10. Hos. 2.15.

Joshua 7

Icala likaAkani

1 Kodwa abantwana bakoIsrayeli baphambuka ngesiphambeko ngokuqalekisiweyo. Ngoba uAkani indodana kaKarmi indodana kaZabidi indodana kaZera owesizwe sakoJuda wathatha kokuqalekisiweyo; ulaka lwe Nkosi lwaselubavuthela abantwana bakoIsrayeli a  . 2UJoshuwa wasethuma abantu besuka eJeriko besiya eAyi eliseduze leBeti-Aveni b  empumalanga kweBhetheli, wakhuluma kibo esithi: Yenyukani liyehlola ilizwe. Abantu basebesenyuka bayihlola iAyi c  . 3Basebebuyela kuJoshuwa bathi kuye: Kakungenyuki bonke abantu; kakwenyuke phose amadoda azinkulungwane ezimbili loba phose amadoda azinkulungwane ezintathu ukutshaya iAyi. Ungadinisi bonke abantu ngokuya khona, ngoba balutshwana. 4Kwasekusenyukela khona abavela ebantwini amadoda aphosa abe zinkulungwane ezintathu; abaleka phambi kwamadoda eAyi d  . 5Lamadoda eAyi atshaya phose amadoda angamatshumi amathathu lesithupha, axotshana lawo phambi kwesango aze afika eShebarimi, awatshayela ekwehleni. Ngakho inhliziyo yabantu yancibilika yaba ngamanzi e  .

6UJoshuwa wasedabula izigqoko zakhe, wathi mbo ngobuso emhlabathini phambi komtshokotsho we Nkosi kwaze kwahlwa, yena labadala bakoIsrayeli f  , bathela uthuli emakhanda abo g  . 7UJoshuwa wasesithi: Maye Nkosi Jehova! Ubachaphiseleni lokubachaphisa lababantu iJordani ukusinikela esandleni samaAmori ukusibhubhisa? Kungathi ngabe seneliswa sahlala ngaphetsheya kweJordani h  ! 8O Nkosi, ngizakuthini, emva kokuthi uIsrayeli esephendule intamo ezitheni zakhe? 9Ngoba amaKhanani labo bonke abakhileyo elizweni bazakuzwa, basihanqe, baliqume ibizo lethu lisuke emhlabeni i  . Pho, uzalenzelani ibizo lakho elikhulu j  ?

10I Nkosi yasisithi kuJoshuwa: Sukuma wena, uweleni kanje ngobuso bakho? 11UIsrayeli wonile; njalo baseqile isivumelwano sami engabalaya sona k  , bathethe futhi kokuqalekisiweyo, njalo bebile, baqamba amanga futhi, yebo bakubekile empahleni zabo l  . 12Ngalokho abantwana bakoIsrayeli babengelakuma phambi kwezitha zabo m  , baphendula umhlane phambi kwezitha zabo n  , ngoba beqalekisiwe o  . Kangisayikuba lani uba lingabhubhisi okuqalekisiweyo phakathi kwenu p  . 13Sukuma, ngcwelisa abantu, uthi: Zingcweliseleleni ikusasa q  ; ngoba itsho njalo i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli: Kukhona okuqalekisiweyo phakathi kwakho, r  Israyeli; ungeke ume phambi kwezitha zakho lize likhuphe okuqalekisiweyo phakathi kwenu s  . 14Ngakho ekuseni lizasondezwa ngezizwe zenu; kuzakuthi-ke isizwe i Nkosi ezasibamba sizasondela ngensendo, losendo i Nkosi ezalubamba luzasondela ngezindlu, lendlu i Nkosi ezayibamba izasondela ngabantu t  . 15Kuzakuthi-ke lowo ozabanjwa lokuqalekisiweyo uzatshiswa ngomlilo, yena lakho konke alakho u  , ngoba eqe isivumelwano se Nkosi, langoba enze ubuphukuphuku koIsrayeli v  .

16UJoshuwa wasevuka ekuseni kakhulu, wenza uIsrayeli wasondela ngezizwe zakhe; lesizwe sakoJuda sabanjwa; 17wasesenza usendo lwakoJuda lusondele, wabamba usendo lwakoZera w  ; wenza usendo lwakoZera lusondele ngabantu; uZabidi wasebanjwa; 18wasesenza indlu yakhe isondele ngabantu; uAkani x  , indodana kaKarmi, indodana kaZabidi, indodana kaZera, owesizwe sakoJuda, wasebanjwa y  . 19UJoshuwa wasesithi kuAkani: Ndodana yami, ake unike i Nkosi udumo, uNkulunkulu wakoIsrayeli z  , uvume kuye aa  ; ake ungitshele lokho okwenzileyo, ungangifihleli ab  . 20UAkani wasephendula uJoshuwa wathi: Isibili mina ngonile e Nkosini, uNkulunkulu wakoIsrayeli. Ngokunje langokunje ngikwenzile. 21Kwathi ngibona phakathi kwempango isembatho seBhabhiloni esihle esisodwa, lamashekeli esiliva angamakhulu amabili, lolimi lwegolide olulodwa osisindo salo singamashekeli angamatshumi amahlanu, ngakuhawukela, ngakuthatha, khangela-ke, kuthukuziwe emhlabathini phakathi kwethente lami, lesiliva singaphansi kwakho ac  .

22UJoshuwa wasethuma izithunywa, zagijima zaya ethenteni, khangela-ke, kwakufihliwe ethenteni lakhe, lesiliva singaphansi kwakho. 23Bakukhupha phakathi kwethente, bakuletha kuJoshuwa lebantwaneni bonke bakoIsrayeli, bakuthululela phambi kwe Nkosi. 24UJoshuwa loIsrayeli wonke ekanye laye basebemthatha uAkani indodana kaZera, lesiliva, lesembatho, lolimi lwegolide, lamadodana akhe, lamadodakazi akhe, lenkabi zakhe, labobabhemi bakhe, lezimvu zakhe, lethente lakhe, lakho konke ayelakho, bakwenyusela esihotsheni seAkori ad  . 25UJoshuwa wasesithi: Usihlupheleni? I Nkosi izakuhlupha lamuhla ae  . LoIsrayeli wonke wamkhanda ngamatshe; babatshisa ngomlilo, babakhanda ngamatshe af  . 26Bamisa phezu kwakhe inqwaba enkulu yamatshe kuze kube lamuhla ag  . Ngalokho i Nkosi yaphenduka ekuvutheni kolaka lwayo ah  . Ngakho ibizo laleyondawo labizwa ngokuthi yisihotsha seAkori, kuze kube lamuhla ai  .

Copyright information for Ndebele