aDute. 31.8.
b2.24.
c6.21.
d8.27. Dute. 20.14.
eHlu. 20.29.
fHlu. 20.32.
g1.9. 2 Sam. 13.28.
h7.2; Gen. 12.8. 13.3.
iHlu. 20.34.
jHlu. 20.36.
k8.6.
l8.15,24.
m10.28; 7.2.
n8.2. Nani 31.22-26.
oDute. 13.16.
p10.26.
qDute. 21.23. Josh. 10.27.
r7.26.
sDute. 27.4,5.
tEks. 20.25. Dute. 27.5,6.
uEks. 20.24.
vDute. 27.2,8.
w1.10.
xDute. 31.9.
yDute. 31.12.
zDute. 11.29. 27.12.
aaDute. 31.11.
abDute. 28.2-14. 30.19.
acDute. 28.15-68. 29.20,21.
adDute. 31.12.
ae8.33.

Joshua 8

Ukuchithwa kweAyi

1 I Nkosi yasisithi kuJoshuwa: Ungesabi, ungatshaywa luvalo; thatha kanye lawe bonke abantu bempi, usukume wenyukele eAyi a  ; bona, nginikele esandleni sakho inkosi yeAyi, labantu bayo, lomuzi wayo, lelizwe layo b  . 2Uzakwenza-ke eAyi lenkosini yayo njengokwenza kwakho eJeriko lenkosini yayo c  . Kuphela impango yayo lezifuyo zayo lizaziphangela. Uzibekele abacathameli ngasemzini emva kwawo d  .

3UJoshuwa wasesukuma labo bonke abantu bempi ukwenyukela eAyi; uJoshuwa wasekhetha amaqhawe alamandla ayizinkulungwane ezingamatshumi amathathu, wawathuma ebusuku. 4Wawalaya esithi: Bonani, lizawucathamela umuzi ngemva komuzi. Lingabi khatshana kakhulu lomuzi, kodwa lungani lonke e  . 5Mina-ke labo bonke abantu abalami sizasondela emzini. Kuzakuthi-ke lapho bephuma ukumelana lathi njengakuqala sibaleke phambi kwabo. 6Njalo bazaphuma emva kwethu size sibadonse basuke emzini. Ngoba bazakuthi: Bayabaleka phambi kwethu njengakuqala. Ngakho sizabaleka phambi kwabo f  . 7Lina-ke lizasukuma ekucathameni, liwuthumbe umuzi; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wenu izawunikela esandleni senu. 8Kuzakuthi-ke seliwuthumbile umuzi, liwutshise umuzi ngomlilo, lizakwenza njengokwelizwi le Nkosi. Bonani, ngililayile g  .

9UJoshuwa wasebathuma, baya ekucathameni, bahlala phakathi kweBhetheli leAyi, entshonalanga kweAyi, kodwa uJoshuwa walala phakathi kwabantu ngalobobusuku h  . 10UJoshuwa wasevuka ekuseni kakhulu, wabala abantu, wenyuka, yena labadala bakoIsrayeli, phambi kwabantu, waya eAyi. 11Labo bonke abantu bempi ababelaye benyuka, basondela, beza maqondana lomuzi, bamisa inkamba enyakatho kweAyi. Njalo kwakulesihotsha phakathi kwabo leAyi. 12Wasethatha phose amadoda azinkulungwane ezinhlanu, wawacathamisa phakathi kweBhetheli leAyi entshonalanga komuzi. 13Lapho sebemisa abantu, lonke ibutho elalisenyakatho komuzi, labacathami ngasentshonalanga komuzi, uJoshuwa waya phakathi kwesihotsha ngalobobusuku.

14Kwasekusithi inkosi yeAyi ikubona, baphangisa bavuka ngovivi; lamadoda omuzi aphuma impi emelane loIsrayeli, yona labantu bayo bonke, ngesikhathi esimisiweyo, phambi kwamagceke; kodwa yona yayingazi ukuthi kukhona abayicathameleyo emva komuzi i  . 15UJoshuwa loIsrayeli basebetshaywa phambi kwawo, babaleka ngendlela yenkangala j  . 16Kwasekubizwa bonke abantu ababeseAyi ukuxotshana labo. Nxa bexotshana loJoshuwa badonswa basuka emzini k  . 17Njalo kakusalanga muntu eAyi kumbe eBhetheli, abangaphumanga ukulandela uIsrayeli; bawutshiya umuzi ukhamisile, baxotshana loIsrayeli. 18I Nkosi yasisithi kuJoshuwa: Yelulela umkhonto osesandleni sakho eAyi, ngoba ngizayinikela esandleni sakho. UJoshuwa waseselulela umkhonto osesandleni sakhe emzini. 19Abacathemeyo basebesukuma masinyane endaweni yabo; bagijima esanda ukwelula isandla sakhe, bangena emzini, bawuthumba, baphangisa, bawutshisa umuzi ngomlilo. 20Kwathi lapho amadoda eAyi enyemukula abona, khangela-ke, intuthu yomuzi yenyukela emazulwini, njalo ayengelandawo yokubalekela ngapha langapha, ngoba abantu ababebalekele enkangala baphendukela ababaxotshayo l  . 21Kwathi uJoshuwa loIsrayeli wonke bebona ukuthi abacathemeyo sebewuthumbile umuzi lokuthi intuthu yomuzi yenyuka, baphenduka batshaya amadoda eAyi. 22Lalaba baphuma emzini ukumelana lawo, aze aba phakathi kukaIsrayeli, abanye ngapha labanye ngale; basebewatshaya, kakwaze kwasala muntu kuwo, owasilayo kumbe owaphunyukayo m  . 23Kodwa inkosi yeAyi bayibamba iphila, bayisondeza kuJoshuwa. 24Kwasekusithi lapho uIsrayeli eseqedile ukubulala bonke abakhileyo beAyi egangeni, enkangala lapho ababebaxotshele khona, babewile bonke ngobukhali benkemba, baze baqedwa, uIsrayeli wonke wabuyela eAyi, bayitshaya ngobukhali benkemba. 25Kwasekusithi, bonke abawayo mhlalokho, kusukela kwabesilisa kusiya kwabesifazana, babeyizinkulungwane ezilitshumi lambili, bonke abantu beAyi. 26Njalo uJoshuwa kasifinyezanga isandla sakhe ayelule umkhonto ngaso baze batshabalalisa bonke abakhileyo beAyi. 27Kuphela izifuyo lempango yalowomuzi uIsrayeli waziphangela, njengelizwi le Nkosi eyalilaya uJoshuwa n  . 28UJoshuwa waseyitshisa iAyi, wayimisa yaba yinqwaba phakade, unxiwa, kuze kube lamuhla o  . 29Lenkosi yeAyi wayiphanyeka esihlahleni kwaze kwaba yisikhathi santambama p  . Lekutshoneni kwelanga uJoshuwa walaya ukuthi bethule isidumbu sayo esihlahleni, basiphosele emnyango wesango lomuzi q  , bamisa phezu kwaso inqwaba enkulu yamatshe, ekhona kuze kube lamuhla r  .

Umlayo ufundwa nguJoshuwa entabeni yeEbhali

30Khona uJoshuwa wayakhela i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli ilathi entabeni yeEbhali s  . 31Njengokulaya kukaMozisi inceku ye Nkosi kubantwana bakoIsrayeli, njengalokhu ubhalwe egwalweni lomlayo kaMozisi, ilathi lamatshe apheleleyo, okungazange kusetshenziswe nsimbi phezu kwalo t  . Basebenikela phezu kwalo e Nkosini iminikelo yokutshiswa, bahlaba iminikelo yokuthula u  .

32Wasebhala lapho ematsheni impinda yomlayo kaMozisi, ayibhala phambi kwabantwana bakoIsrayeli v  . 33UIsrayeli wonke-ke, labadala babo, lezinduna, labahluleli babo, bema ngapha langapha komtshokotsho, beqondene labapristi, amaLevi w  , abathwala umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi x  , owezizwe njengowokuzalwa. Ingxenye eyodwa kwezimbili yabo imaqondana lentaba yeGerizimi, lengxenye eyodwa kwezimbili yabo maqondana lentaba yeEbhali y  , njengokulaya kukaMozisi inceku ye Nkosi, ukubusisa abantu bakoIsrayeli kuqala z  . 34Langemva kwalokho wamemezela wonke amazwi omlayo aa  , isibusiso ab  lesiqalekiso ac  , njengakho konke okubhaliweyo egwalweni lomlayo. 35Akwabakho ilizwi kukho konke uMozisi akulayayo uJoshuwa angalimemezelanga phambi kwebandla lonke lakoIsrayeli labesifazana labantwanyana ad  labezizweni ababehamba phakathi kwabo ae  .

Copyright information for Ndebele