aDute. 31.8.
b2.24.
c6.21.
d8.27. Dute. 20.14.
eHlu. 20.29.
fHlu. 20.32.
g1.9. 2 Sam. 13.28.
h7.2; Gen. 12.8. 13.3.
iHlu. 20.34.
jHlu. 20.36.
k8.6.
l8.15,24.
m10.28; 7.2.
n8.2. Nani 31.22-26.
oDute. 13.16.
p10.26.
qDute. 21.23. Josh. 10.27.
r7.26.
sDute. 27.4,5.
tEks. 20.25. Dute. 27.5,6.
uEks. 20.24.
vDute. 27.2,8.
w1.10.
xDute. 31.9.
yDute. 31.12.
zDute. 11.29. 27.12.
aaDute. 31.11.
abDute. 28.2-14. 30.19.
acDute. 28.15-68. 29.20,21.
adDute. 31.12.
ae8.33.

Joshua 8

Ukuchithwa kweAyi

I Nkosi yasisithi kuJoshuwa: Ungesabi, ungatshaywa luvalo; thatha kanye lawe bonke abantu bempi, usukume wenyukele eAyi a ; bona, nginikele esandleni sakho inkosi yeAyi, labantu bayo, lomuzi wayo, lelizwe layo b . Uzakwenza-ke eAyi lenkosini yayo njengokwenza kwakho eJeriko lenkosini yayo c . Kuphela impango yayo lezifuyo zayo lizaziphangela. Uzibekele abacathameli ngasemzini emva kwawo d .

UJoshuwa wasesukuma labo bonke abantu bempi ukwenyukela eAyi; uJoshuwa wasekhetha amaqhawe alamandla ayizinkulungwane ezingamatshumi amathathu, wawathuma ebusuku. Wawalaya esithi: Bonani, lizawucathamela umuzi ngemva komuzi. Lingabi khatshana kakhulu lomuzi, kodwa lungani lonke e . Mina-ke labo bonke abantu abalami sizasondela emzini. Kuzakuthi-ke lapho bephuma ukumelana lathi njengakuqala sibaleke phambi kwabo. Njalo bazaphuma emva kwethu size sibadonse basuke emzini. Ngoba bazakuthi: Bayabaleka phambi kwethu njengakuqala. Ngakho sizabaleka phambi kwabo f . Lina-ke lizasukuma ekucathameni, liwuthumbe umuzi; ngoba i Nkosi uNkulunkulu wenu izawunikela esandleni senu. Kuzakuthi-ke seliwuthumbile umuzi, liwutshise umuzi ngomlilo, lizakwenza njengokwelizwi le Nkosi. Bonani, ngililayile g .

UJoshuwa wasebathuma, baya ekucathameni, bahlala phakathi kweBhetheli leAyi, entshonalanga kweAyi, kodwa uJoshuwa walala phakathi kwabantu ngalobobusuku h . 10 UJoshuwa wasevuka ekuseni kakhulu, wabala abantu, wenyuka, yena labadala bakoIsrayeli, phambi kwabantu, waya eAyi. 11 Labo bonke abantu bempi ababelaye benyuka, basondela, beza maqondana lomuzi, bamisa inkamba enyakatho kweAyi. Njalo kwakulesihotsha phakathi kwabo leAyi. 12 Wasethatha phose amadoda azinkulungwane ezinhlanu, wawacathamisa phakathi kweBhetheli leAyi entshonalanga komuzi. 13 Lapho sebemisa abantu, lonke ibutho elalisenyakatho komuzi, labacathami ngasentshonalanga komuzi, uJoshuwa waya phakathi kwesihotsha ngalobobusuku.

14 Kwasekusithi inkosi yeAyi ikubona, baphangisa bavuka ngovivi; lamadoda omuzi aphuma impi emelane loIsrayeli, yona labantu bayo bonke, ngesikhathi esimisiweyo, phambi kwamagceke; kodwa yona yayingazi ukuthi kukhona abayicathameleyo emva komuzi i . 15 UJoshuwa loIsrayeli basebetshaywa phambi kwawo, babaleka ngendlela yenkangala j . 16 Kwasekubizwa bonke abantu ababeseAyi ukuxotshana labo. Nxa bexotshana loJoshuwa badonswa basuka emzini k . 17 Njalo kakusalanga muntu eAyi kumbe eBhetheli, abangaphumanga ukulandela uIsrayeli; bawutshiya umuzi ukhamisile, baxotshana loIsrayeli. 18 I Nkosi yasisithi kuJoshuwa: Yelulela umkhonto osesandleni sakho eAyi, ngoba ngizayinikela esandleni sakho. UJoshuwa waseselulela umkhonto osesandleni sakhe emzini. 19 Abacathemeyo basebesukuma masinyane endaweni yabo; bagijima esanda ukwelula isandla sakhe, bangena emzini, bawuthumba, baphangisa, bawutshisa umuzi ngomlilo. 20 Kwathi lapho amadoda eAyi enyemukula abona, khangela-ke, intuthu yomuzi yenyukela emazulwini, njalo ayengelandawo yokubalekela ngapha langapha, ngoba abantu ababebalekele enkangala baphendukela ababaxotshayo l . 21 Kwathi uJoshuwa loIsrayeli wonke bebona ukuthi abacathemeyo sebewuthumbile umuzi lokuthi intuthu yomuzi yenyuka, baphenduka batshaya amadoda eAyi. 22 Lalaba baphuma emzini ukumelana lawo, aze aba phakathi kukaIsrayeli, abanye ngapha labanye ngale; basebewatshaya, kakwaze kwasala muntu kuwo, owasilayo kumbe owaphunyukayo m . 23 Kodwa inkosi yeAyi bayibamba iphila, bayisondeza kuJoshuwa. 24 Kwasekusithi lapho uIsrayeli eseqedile ukubulala bonke abakhileyo beAyi egangeni, enkangala lapho ababebaxotshele khona, babewile bonke ngobukhali benkemba, baze baqedwa, uIsrayeli wonke wabuyela eAyi, bayitshaya ngobukhali benkemba. 25 Kwasekusithi, bonke abawayo mhlalokho, kusukela kwabesilisa kusiya kwabesifazana, babeyizinkulungwane ezilitshumi lambili, bonke abantu beAyi. 26 Njalo uJoshuwa kasifinyezanga isandla sakhe ayelule umkhonto ngaso baze batshabalalisa bonke abakhileyo beAyi. 27 Kuphela izifuyo lempango yalowomuzi uIsrayeli waziphangela, njengelizwi le Nkosi eyalilaya uJoshuwa n . 28 UJoshuwa waseyitshisa iAyi, wayimisa yaba yinqwaba phakade, unxiwa, kuze kube lamuhla o . 29 Lenkosi yeAyi wayiphanyeka esihlahleni kwaze kwaba yisikhathi santambama p . Lekutshoneni kwelanga uJoshuwa walaya ukuthi bethule isidumbu sayo esihlahleni, basiphosele emnyango wesango lomuzi q , bamisa phezu kwaso inqwaba enkulu yamatshe, ekhona kuze kube lamuhla r .

Umlayo ufundwa nguJoshuwa entabeni yeEbhali

30 Khona uJoshuwa wayakhela i Nkosi uNkulunkulu kaIsrayeli ilathi entabeni yeEbhali s . 31 Njengokulaya kukaMozisi inceku ye Nkosi kubantwana bakoIsrayeli, njengalokhu ubhalwe egwalweni lomlayo kaMozisi, ilathi lamatshe apheleleyo, okungazange kusetshenziswe nsimbi phezu kwalo t . Basebenikela phezu kwalo e Nkosini iminikelo yokutshiswa, bahlaba iminikelo yokuthula u .

32 Wasebhala lapho ematsheni impinda yomlayo kaMozisi, ayibhala phambi kwabantwana bakoIsrayeli v . 33 UIsrayeli wonke-ke, labadala babo, lezinduna, labahluleli babo, bema ngapha langapha komtshokotsho, beqondene labapristi, amaLevi w , abathwala umtshokotsho wesivumelwano se Nkosi x , owezizwe njengowokuzalwa. Ingxenye eyodwa kwezimbili yabo imaqondana lentaba yeGerizimi, lengxenye eyodwa kwezimbili yabo maqondana lentaba yeEbhali y , njengokulaya kukaMozisi inceku ye Nkosi, ukubusisa abantu bakoIsrayeli kuqala z . 34 Langemva kwalokho wamemezela wonke amazwi omlayo aa , isibusiso ab  lesiqalekiso ac , njengakho konke okubhaliweyo egwalweni lomlayo. 35 Akwabakho ilizwi kukho konke uMozisi akulayayo uJoshuwa angalimemezelanga phambi kwebandla lonke lakoIsrayeli labesifazana labantwanyana ad  labezizweni ababehamba phakathi kwabo ae .

Copyright information for Ndebele