aDute. 1.7.
bNani 34.6.
c12.8. Eks. 13.5.
d10.2,10,12. 18.25. 2 Sam. 21.1,2. 1 Kho. 3.4,5. 9.2. Isa. 28.21.
e6.27.
f9.12. Gen. 30.32,33,35.
g9.12. Gen. 30.32,33,35.
h5.10.
i11.19. 2 Sam. 21.2.
jDute. 7.2.
k9.11. 2 Kho. 10.5.
lDute. 20.15. Dute. 20.10,11.
m2.10. 6.27.
nDute. 1.4. Josh. 12.4. 1 Lan. 6.71.
oNani 27.21.
p11.19. 2 Sam. 21.2.
q18.25,26,28. Ezra 2.25.
r15.9,60. 18.14. Hlu. 18.12. 1 Sam. 6.21. 7.1. 1 Lan. 13.5,6. 2 Lan. 1.4. Hlab. 132.6?.
sNani 1.53.
t2 Sam. 21.1,2,6. Hez. 17.18,19. Zek. 5.3,4. Mal. 3.5.
uDute. 29.11. Josh. 9.23,27.
v9.15.
w9.6,9.
x9.16.
yGen. 9.25.
zGen. 9.25.
aa9.21,27.
abDute. 7.1,2.
acEks. 15.14.
adGen. 16.6.
ae9.21,23.
afDute. 12.5.

Joshua 9

Ubuqili babeGibeyoni

Kwasekusithi lapho wonke amakhosi ayenganeno kweJordani, entabeni, lesihotsheni a , lekhunjini lolwandle olukhulu, maqondana leLebhanoni b , amaHethi lamaAmori, amaKhanani, amaPerizi, amaHivi lamaJebusi ezwa c , abuthana ndawonye ukulwa loJoshuwa loIsrayeli nganhliziyonye.

Kwathi abakhileyo beGibeyoni d  sebezwile lokho uJoshuwa ayekwenzile eJeriko laseAyi e , labo basebesenza ngobuqili; bahamba bazenza izithunywa, bathwalisa obabhemi babo amasaka agugileyo lemigodla yewayini egugileyo ledabukileyo lebekelweyo, lamanyathela agugileyo labekelweyo enyaweni zabo f , lezigqoko ezigugileyo bezigqokile, lezinkwa zonke zomphako wabo sezomile zikhuntile g . Basebesiya kuJoshuwa enkambeni eGiligali h , bathi kuye lemadodeni akoIsrayeli: Sivela elizweni elikhatshana, ngakho-ke yenzani isivumelwano lathi. Kodwa amadoda akoIsrayeli athi kumaHivi i : Mhlawumbe uhlala phakathi kwethu; pho, singenza njani isivumelwano lawe j ? Asesithi kuJoshuwa: Sizinceku zakho k . UJoshuwa wasesithi kiwo: Lingobani? Njalo livela ngaphi? Asesithi kuye: Izinceku zakho zivela elizweni elikhatshana kakhulu, ngenxa yebizo le Nkosi uNkulunkulu wakho l , ngoba sizwile indumela yayo lakho konke eyakwenza eGibhithe m , 10 lakho konke eyakwenza emakhosini amabili amaAmori ayengaphetsheya kweJordani, uSihoni inkosi yeHeshiboni, loOgi inkosi yeBashani, eyayiseAshitarothi n . 11 Ngakho abadala bethu labo bonke abakhileyo elizweni lakithi bakhuluma kithi besithi: Thathani umphako wendlela esandleni senu, lihambe liyehlangana labo, lithi kibo: Sizinceku zenu; ngakho-ke yenzani isivumelwano lathi. 12 Lesisinkwa sethu sasithatha sitshisa singumphako wethu ezindlini zethu mhla siphumayo sisiza kini; kodwa khathesi, khangela, sesomile sakhunta. 13 Lalimigodla yewayini esayigcwalisayo yayimitsha; kodwa khangela, isidabukile. Lalezizigqoko zethu lamanyathela ethu sekugugiswe luhambo olude kakhulu. 14 Ngakho amadoda athatha kokomphako wabo, engabuzanga umlomo we Nkosi o . 15 UJoshuwa wasesenza ukuthula labo, wenza isivumelwano labo sokubayekela baphile, lezinduna zenhlangano zafunga kibo p .

16 Kwasekusithi ekupheleni kwensuku ezintathu emva kokuthi sebenzile isivumelwano labo, bezwa ukuthi bangomakhelwane babo, lokuthi babehlala phakathi kwabo. 17 Abantwana bakoIsrayeli basebesuka bafika emizini yabo ngosuku lwesithathu. Njalo imizi yabo yayiyiGibeyoni leKefira leBherothi q  leKiriyathi-Jeyarimi r . 18 Njalo abantwana bakoIsrayeli kababatshayanga ngoba izinduna zebandla zazibafungele nge Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli; inhlangano yonke yasingungunela izinduna. 19 Kodwa zonke izinduna zathi enhlanganweni yonke: Thina sifungile kibo nge Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ngakho-ke kasilakubathinta. 20 Sizakwenza lokhu kibo, sibayekele baphile, ukuze kungabi khona ulaka phezu kwethu s  ngenxa yesifungo esasifunga kibo t . 21 Lezinduna zathi kubo: Bayekeleni baphile, kodwa kababe ngabagamuli benkuni labakhi bamanzi enhlanganweni yonke u , njengokutsho kwezinduna kubo v .

22 UJoshuwa wasebabiza, wakhuluma labo esithi: Lisikhohliseleni, lisithi: Sikhatshana kakhulu lani w ; kanti lina lihlala phakathi kwethu x ? 23 Ngakho-ke liqalekisiwe y , njalo kakuyikuqunywa phakathi kwenu izigqili z  labagamuli benkuni labakhi bamanzi bendlu kaNkulunkulu wami aa . 24 Basebephendula uJoshuwa bathi: Ngoba kwatshelwa lokutshelwa ezincekwini zakho ukuthi i Nkosi uNkulunkulu wakho yalaya uMozisi inceku yayo ukulinika ilizwe lonke lokuchitha bonke abakhileyo belizwe phambi kwenu ab . Ngakho sesaba kakhulu ngempilo yethu ngenxa yenu. Yikho senze le into ac . 25 Khathesi-ke, khangela, sesisesandleni sakho; yenza njengokulungileyo lanjengokuqondileyo emehlweni akho ukukwenza kithi ad . 26 Ngakho wenza njalo kubo, wabophula esandleni sabantwana bakoIsrayeli, ukuze bangababulali. 27 UJoshuwa wasebenza ngalolosuku baba ngabagamuli benkuni labakhi bamanzi benhlangano, labelathi le Nkosi, kuze kube lamuhla ae , endaweni ezayikhetha af .

Copyright information for Ndebele