aNani 27.21.
b20.18.
c1.17.
d1 Sam. 11.8.
eLevi 24.19. 1 Sam. 15.33. Jak. 2.13. Hlu.1.21.
fJosh. 15.63.
gJosh. 10.36; 11.21; 14.13,15; 15.13,14. Josh. 21.11.
hNani 13.22.
iJosh. 10.38.
j1.15, Josh. 15.16,17,18,19.
k3.9.
l4.11,17; 5.24. 1 Sam. 15.6. 1 Lan. 2.55.
mDute. 34.3.
nNani 21.1; 33.40. Josh. 12.14.
oNani 10.29,30,31,32.
p1.3.
q2 Lan. 14.10.
rJosh. 19.4. Nani 14.45; 21.3.
sJosh. 11.22. Hlu.3.3. Josh. 15.47.
t14.19. 1 Sam. 6.17. 2 Sam. 1.20. Jer. 25.20; 47.5,7. Amos 1.8. Zef. 2.4,7. Zek. 9.5.
uJosh.15.11.
v1.2,22.
wJosh.11.6.
xNani 14.24. Dute.1.36. Hlu.1.10.
yJosh.18.28. Hlu.1.8.
z2 Sam.5.6.
aaNani 13.2,21,32; 14.6,34. Josh.2.1; 7.2. Hlu.18.2.
abGen. 28.19; 35.1,6; 48.3. Josh. 7.2; 18.13,22.
acJosh. 2.12,14; 8.35.
adJosh.1.4. 1 Kho.10.29. 2 Kho.7.6. 2 Lan.1.17.
ae1.27,28, Josh. 17.11,12,13.
afJosh.16.10. Josh.10.33.
ag1.30,32. Hlab. 106.34,35.
ahJosh.19.15; 21.35.
aiJosh. 19.28,29,30. Josh. 12.18.
ajJosh. 19.28,29,30. Josh. 12.18.
akJosh. 19.28,29,30. Josh. 12.18.
alJosh. 19.28,29,30. Josh. 12.18.
am1.29.
anJosh. 19.38.
aoJosh. 19.38.
ap1.29.
aq1.28,30,35.
arJosh. 19.47. Hlu.18.1.
asJosh. 19.41. Hlu.2.9.
atJosh. 19.42.
auJosh. 19.42.

Judges 1

Ukulwa kwabantwana bakoIsrayeli lamaKhanani

1 Kwasekusithi emva kokufa kukaJoshuwa abantwana bakoIsrayeli babuza i Nkosi a  besithi: Ngubani ozasenyukelela ukuyamelana lamaKhanani kuqala b  ukulwa emelene labo? 2I Nkosi yasisithi: UJuda uzakwenyuka; khangelani, ngilinikele ilizwe esandleni sakhe. 3UJuda wasesithi kuSimeyoni umfowabo: Yenyuka lami enkathweni yami ukuze silwe simelene lamaKhanani; lami-ke ngizahamba lawe enkathweni yakho c  . USimeyoni wasehamba laye. 4UJuda wasesenyuka, njalo i Nkosi yanikela amaKhanani lamaPerizi esandleni sabo; bawatshaya eBezeki d  , amadoda azinkulungwane ezilitshumi. 5Basebefica uAdoni-Bezeki eBezeki, balwa bemelene laye, bawatshaya amaKhanani lamaPerizi. 6Kodwa uAdoni-Bezeki wabaleka, baxotshana laye, bambamba, baquma izithupha zezandla zakhe lezenyawo zakhe. 7UAdoni-Bezeki wasesithi: Amakhosi angamatshumi ayisikhombisa aqunywe izithupha zezandla zawo lezenyawo zawo ayedobha ngaphansi kwetafula lami. Njengokwenza kwami e  , ngokunjalo uNkulunkulu ungiphindisele. Basebemusa eJerusalema, wafela khona. 8Abantwana bakoJuda balwa-ke bemelene leJerusalema f  , bayithumba, bayitshaya ngobukhali benkemba, lomuzi bawuthungela ngomlilo.

9Emva kwalokho-ke abantwana bakoJuda behla ukuyakulwa bemelene lamaKhanani ayehlala entabeni leningizimu lesihotsheni. 10UJuda wasehamba wamelana lamaKhanani ayehlala eHebroni g  ; lebizo leHebroni kuqala kwakuyiKiriyathi-Arba; batshaya uSheshayi h  loAhimani loTalimayi. 11Basuka lapho baya bamelana labahlali beDebiri i  . Lebizo leDebiri kuqala kwakuyiKiriyathi-Seferi. 12UKalebi j  wasesithi: Ozatshaya iKiriyathi-Seferi, ayithumbe, ngizamnika uAkisa indodakazi yami ibe ngumkakhe. 13UOthiniyeli indodana kaKenazi umfowabo kaKalebi, owayemncane kulaye k  , waseyithumba; wasemnika uAkisa indodakazi yakhe ukuba ngumkakhe. 14Kwasekusithi ekufikeni kwakhe wamkhuthaza ukuthi acele kuyise insimu; wasesehla kubabhemi, uKalebi wasesithi kuye: Ulani? 15Wasesithi kuye: Ngipha isibusiso. Njengoba ungiphe ilizwe elomileyo, ngipha njalo imithombo yamanzi. UKalebi wasemnika imithombo engaphezulu lemithombo engaphansi.

16Abantwana bomKeni l  , uyisezala kaMozisi, basebesenyuka besuka emzini wamalala m  , belabantwana bakoJuda, baya enkangala yakoJuda, eseningizimu kweAradi n  ; baya bahlala phakathi kwabantu o  . 17UJuda wasehamba loSimeyoni umfowabo p  , bawatshaya amaKhanani ayehlala eZefathi q  , bayitshabalalisa. Ngakho ibizo lomuzi lathiwa yiHorma r  . 18UJuda wasethumba iGaza s  lomngcele wayo, leAshikeloni t  lomngcele wayo, leEkhironi u  lomngcele wayo. 19I Nkosi yasisiba loJuda v  , wadla ilifa lezintaba, kodwa weyengelakubaxotsha elifeni abahlali besigodi, ngoba babelezinqola zensimbi w  . 20Basebenika uKalebi x  iHebroni, njengokutsho kukaMozisi; wasexotsha elifeni esuka lapho amadodana amathathu kaAnaki. 21Kodwa abantwana bakoBhenjamini kabawaxotshanga elifeni amaJebusi ayehlala eJerusalema y  ; ngakho amaJebusi ahlala labantwana bakoBhenjamini eJerusalema kuze kube lamuhla z  .

22Lendlu kaJosefa, labo benyukela eBhetheli; njalo i Nkosi yayilabo. 23Indlu kaJosefa yasithuma inhloli eBhetheli aa  ; lebizo lomuzi kuqala laliyiLuzi ab  . 24Abalindi basebebona umuntu ephuma emzini, bathi kuye: Akusitshengise indlela yokungena emzini, besesikwenzela umusa ac  . 25Esebatshengise indlela yokungena emzini, bawutshaya umuzi ngobukhali benkemba, kodwa lowomuntu losapho lwakhe lonke babayekela bahamba. 26Lowomuntu wasesiya elizweni lamaHethi ad  , wakha umuzi, wabiza ibizo lawo ngokuthi yiLuzi; yilelo ibizo lawo kuze kube lamuhla.

27UManase kaxotshanga-ke iBeti-Sheyani lemizana yayo ae  , leThahanakhi lemizana yayo, labahlali beDori lemizana yayo, labahlali beIbileyamu lemizana yayo, labahlali beMegido lemizana yayo; kodwa amaKhanani afuna ukuhlala kulelolizwe. 28Kwasekusithi uIsrayeli eselamandla wawamisa amaKhanani kusibhalo, kodwa kawaxotshanga lokuwaxotsha elifeni.

29UEfrayimi kawaxotshanga-ke elifeni amaKhanani ayehlala eGezeri af  , kodwa amaKhanani ahlala eGezeri phakathi kwabo ag  .

30UZebuluni kabaxotshanga elifeni abahlali beKitroni labahlali beNahaloli ah  , kodwa amaKhanani ahlala phakathi kwabo, aba yizibhalwa.

31UAsheri kabaxotshanga elifeni abahlali beAko labahlali beSidoni ai  leAhilabi leAkizibi aj  leHeliba leAfiki ak  leRehobi al  ; 32kodwa abakoAsheri bahlala phakathi kwamaKhanani am  abahlali belizwe, ngoba kabawaxotshanga elifeni.

33UNafithali kabaxotshanga elifeni abahlali beBeti-Shemeshi an  labahlali beBeti-Anathi ao  , kodwa wahlala phakathi kwamaKhanani ap  , abahlali belizwe; kodwa abahlali beBeti-Shemeshi labeBeti-Anathi baba yizibhalwa kubo aq  .

34AmaAmori asebafuqela abantwana bakoDani entabeni ar  , ngoba kawabavumelanga ukwehlela esigodini. 35Kodwa amaAmori ayefuna ukuhlala entabeni yeHeresi as  eAjaloni at  leShahalibimi au  , kodwa isandla sendlu kaJosefa saba nzima, aba yizibhalwa. 36Umngcele wamaAmori wawusukela emqansweni weAkirabimi, uvela edwaleni usiya phezulu.

Copyright information for Ndebele