aJosh. 24.33.
b5.10.
cDute. 3.14.
d2.11; 3.7; 4.1; 6.1; 13.1.
e2.13.
f1 Kho. 11.5,7,33. 2 Kho. 23.13.
g16.23.
h10.10,13. Dute. 31.16.
iDute. 32.30.
j1 Sam. 11.1.
kEks. 15.6.
l10.5.
m1 Sam. 11.1.
n2.15.
o3.9.
p10.10,13. Dute. 31.16.
qEks. 14.30.
rNani 21.21,22,23,24,33,34,35.
s3.13.
t3.13.
u3.13; 5.14; 6.3.
v2 Lan. 26.7. 1 Lan. 4.41.
wHlab. 106.42,43.
x10.6. Dute. 32.15. Jer. 2.13.
yDute. 32.37,38.
z2.18.
aaIsa. 63.9.
ab11.11,29. Josh. 11.3.
ac11.5,6,8,11.

Judges 10

UThola loJayiri

1 Emva kukaAbhimeleki kwasekuvela uThola indodana kaPhuwa indodana kaDodo, indoda yakoIsakari ukukhulula uIsrayeli; wayehlala eShamiri entabeni yakoEfrayimi a  . 2Wasesahlulela uIsrayeli iminyaka engamatshumi amabili lantathu. Wafa, wangcwatshelwa eShamiri.

3Lemva kwakhe kwavela uJayiri umGileyadi, wahlulela uIsrayeli iminyaka engamatshumi amabili lambili. 4Wayelamadodana angamatshumi amathathu agada amathole abobabhemi b  angamatshumi amathathu, elemizi engamatshumi amathathu, abayithi yiHavothi-Jayiri kuze kube lamuhla c  , eselizweni leGileyadi. 5UJayiri wasesifa, wangcwatshelwa eKamoni. 6Abantwana bakoIsrayeli basebebuya besenza okubi emehlweni e Nkosi d  , bakhonza oBhali laboAshitarothi e  *, labonkulunkulu beSiriya labonkulunkulu beSidoni f  labonkulunkulu bakoMowabi labonkulunkulu babantwana bakoAmoni labonkulunkulu bamaFilisti g  ; bayitshiya i Nkosi h  , kabaze bayikhonza. 7Ulaka lwe Nkosi lwaselumvuthela uIsrayeli, yabathengisa ezandleni zamaFilisti i  lezandleni zabantwana bakoAmoni j  . 8Asebachitha abacindezela abantwana bakoIsrayeli k  ngalowomnyaka l  - iminyaka elitshumi leyisificaminwembili, bonke abantwana bakoIsrayeli ababengaphetsheya kweJordani elizweni lamaAmori eliseGileyadi. 9Njalo abantwana bakoAmoni bachapha iJordani ukuze balwe ngitsho bemelene loJuda m  njalo bemelene loBhenjamini bemelene lendlu kaEfrayimi; ngalokho uIsrayeli wacindezeleka n  kakhulu.

10Abantwana bakoIsrayeli basebekhala e Nkosini o  besithi: Sonile kuwe, njalo ngoba sitshiyile uNkulunkulu wethu p  , sasesikhonza oBhali. 11I Nkosi yasisithi ebantwaneni bakoIsrayeli: Kangilikhululanga yini kumaGibhithe q  lakumaAmori r  lakubantwana bakoAmoni s  lakumaFilisti t  ? 12AmaSidoni lawo lamaAmaleki u  lamaMahoni v  alicindezela w  , laselikhala kimi, ngalikhulula esandleni sawo. 13Kanti lina lingitshiyile x  lakhonza abanye onkulunkulu; ngakho kangisayikulikhulula. 14Hambani liyekhala kubonkulunkulu elibakhethileyo y  ; kabalikhulule bona ngesikhathi sokuhlupheka kwenu.

15Abantwana bakoIsrayeli-ke bathi e Nkosini: Sonile; yenza wena kithi njengakho konke okuhle emehlweni akho; kuphela sikhulule, siyakuncenga, lamuhla. 16Basebesusa onkulunkulu bezizweni phakathi kwabo, bakhonza i Nkosi; umphefumulo wayo z  wasudabuka ngohlupho lukaIsrayeli aa  . 17Kwasekubizelwa ndawonye abantwana bakoAmoni, bamisa inkamba eGileyadi, labantwana bakoIsrayeli babuthana bamisa inkamba eMizipa ab  . 18Labantu, iziphathamandla zeGileyadi, bathi omunye komunye: Ngubani umuntu ozaqala ukulwa emelene labantwana bakoAmoni? Uzakuba yinhloko phezu kwabo bonke abahlali beGileyadi ac  .

Copyright information for Ndebele