a6.12. 2 Kho. 5.1.
b11.5. 2 Sam. 10.6,8.
c9.4. 1 Sam. 22.2.
dGen. 26.27.
e10.18.
fJer. 42.5.
g11.6,8.
h20.1. 1 Sam. 10.19,25. 11.15. 12.7. 1 Sam. 10.17.
i10.17. Josh. 11.3.
jNani 21.26. Dute. 2.19. Dute. 3.11. Josh. 13.25.
kNani 21.13.
lGen. 32.22.
mDute. 2.9,19.
nNani 14.25. Dute. 1.40.
oNani 13.26.
pNani 20.14.
qNani 20.18-21.
rNani 20.1. Dute. 1.46.
sNani 21.4. Dute. 2.1-8.
tNani 21.11.
uNani 21.13. 22.36.
vNani 21.21. Dute. 2.26.
wNani 21.22. Dute. 2.27.
xNani 21.23. Dute. 2.32.
yJosh. 13.18.
zNani 21.24,25. Dute. 2.33,34.
aa11.13,26. Dute. 2.36.
abNani 21.29.
acDute. 9.5. 18.12. Josh. 3.10. Eks. 15. 9.
adNani 22.2. Dute. 23.3,4. Josh. 24.9.
aeNani 21.25. Nani 32.37.
afDute. 2.36.
agSeb. 13.20. 1 Kho. 6.1.
ahGen. 16.5. 18.25.
ai3.10.
ajGen. 28.20. Nani 30.3. 1 Sam. 1.11.
akLevi 27.2, 3.
alHlab. 66.13.
amDute. 2.36.
anHez. 27.17.
ao11.11.
ap1 Sam. 18.6.
aqEks. 15.20. Jer. 31.4.
arGen. 44.13.
as21.18. Nani 30.2.
atEks. 4.26.
au11.31.

Judges 11

UJefitha ukhulula abantwana bakoIsrayeli kumaAmoni

1 Njalo uJefitha umGileyadi wayeliqhawe elilamandla a  , wayeyindodana yewule; uGileyadi wasezala uJefitha. 2UmkaGileyadi wasemzalela amadodana; kwathi amadodana omkakhe esekhulile amxotsha uJefitha, athi kuye: Kawuyikudla ilifa endlini kababa, ngoba uyindodana yomunye umfazi. 3UJefitha wasebalekela abafowabo, wahlala elizweni leTobi b  . Amadoda ayize asebuthana kuJefitha, aphuma laye c  .

4Kwasekusithi emva kwezinsuku abantwana bakoAmoni balwa loIsrayeli. 5Kwasekusithi lapho abantwana bakoAmoni besilwa loIsrayeli, abadala beGileyadi bahamba ukuyathatha uJefitha elizweni leTobi, 6bathi kuJefitha: Woza ube ngumkhokheli wethu ukuze silwe labantwana bakoAmoni. 7Kodwa uJefitha wathi kubadala beGileyadi: Lina kalingizondanga yini, langixotsha endlini kababa? Pho, lizelani kimi khathesi nxa selisenhluphekweni d  ? 8Abadala beGileyadi basebesithi kuJefitha: Ngakho khathesi siyabuyela kuwe ukuze uhambe lathi uyekulwa umelene labantwana bakoAmoni, ube yinhloko yethu phezu kwabo bonke abakhi beGileyadi e  . 9UJefitha wasesithi kubadala beGileyadi: Uba lingibuyisa ukulwa ngimelene labantwana bakoAmoni, i Nkosi ibanikele phambi kwami, mina ngizakuba yinhloko yenu yini? 10Abadala beGileyadi basebesithi kuJefitha: I Nkosi kayibe ngezwayo phakathi kwethu, uba singenzi njalo njengokwamazwi akho f  . 11UJefitha wasehamba labadala beGileyadi, abantu basebemenza waba yinhloko lomkhokheli phezu kwabo g  . UJefitha wasekhuluma wonke amazwi akhe phambi kwe Nkosi h  eMizipa i  .

12UJefitha wasethuma izithunywa enkosini yabantwana bakoAmoni esithi: Ngilani lawe ukuthi uze kimi ukulwa elizweni lami? 13Inkosi yabantwana bakoAmoni yasisithi kuzithunywa zikaJefitha: Ngoba uIsrayeli wathatha ilizwe lami ekwenyukeni kwakhe eGibhithe j  kusukela eArinoni k  kuze kube seJaboki kuze kube seJordani l  ; ngakho-ke libuyiseni ngokuthula. 14UJefitha wasephinda ethuma izithunywa futhi enkosini yabantwana bakoAmoni 15wathi kuye: Utsho njalo uJefitha: UIsrayeli kalithathanga ilizwe lakoMowabi lelizwe labantwana bakoAmoni m  , 16kodwa ekwenyukeni kwabo besuka eGibhithe uIsrayeli wahamba edabula enkangala waya eLwandle oluBomvu n  , wafika eKadeshi o  . 17UIsrayeli wasethuma izithunywa enkosini yeEdoma esithi: Ake sedlule sidabule elizweni lakho p  ; kodwa inkosi yeEdoma kayilalelanga. Wathumela njalo enkosini yakoMowabi, kodwa kayivumanga q  . Ngakho uIsrayeli wahlala eKadeshi r  . 18Basebedabula enkangala, balibhoda ilizwe leEdoma lelizwe lakoMowabi s  , bafika lapho eliphuma khona ilanga kwelizwe lakoMowabi t  . Bamisa inkamba ngaphetsheya kweArinoni, kodwa kabangenanga emngceleni wakoMowabi, ngoba iArinoni yayingumngcele wakoMowabi u  . 19UIsrayeli wasethuma izithunywa kuSihoni inkosi yamaAmori, inkosi yeHeshiboni v  ; uIsrayeli wathi kuye: Ake sedlule elizweni lakho siye endaweni yami w  . 20Kodwa uSihoni kamthembanga uIsrayeli ukuthi adlule emngceleni wakhe; kodwa uSihoni wabutha bonke abantu bakhe x  , wamisa inkamba eJahazi, walwa loIsrayeli y  . 21Kodwa i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, yanikela uSihoni labo bonke abantu bakhe esandleni sikaIsrayeli, babatshaya. Ngakho uIsrayeli wadla ilifa lelizwe lonke lamaAmori, abahlali balelolizwe z  . 22Badla ilifa layo yonke imingcele yamaAmori kusukela eArinoni kuze kube seJaboki, njalo kusukela enkangala kuze kube seJordani aa  . 23Khathesi-ke i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, yawaxotsha elifeni amaAmori phambi kwabantu bayo uIsrayeli; kanti wena uzakudla ilifa lalo yini? 24Kawuyikudla yini ilifa lalokhu uKemoshi unkulunkulu wakho akunika ukudla ilifa lakho ab  ? Ngakho loba ngubani i Nkosi uNkulunkulu wethu ezamxotsha elifeni phambi kwethu, lokhu sizakudla ilifa lakho ac  . 25Pho-ke wena ungcono yini okwedlula uBalaki indodana kaZipori inkosi yakoMowabi? Wake waxabana yini loIsrayeli? Kumbe wake walwa labo yini ad  ? 26Lapho uIsrayeli esehlala eHeshiboni lemizaneni yayo ae  , leAroweri lemizaneni yayo, lakuyo yonke imizi esekhunjini lweArinoni af  , iminyaka engamakhulu amathathu, kungani-ke ungayihlenganga ngalesosikhathi ag  ? 27Ngakho mina kangonanga kuwe, kodwa wena wenza okubi kimi ngokulwa lami; i Nkosi uMahluleli kahlulele lamuhla phakathi kwabantwana bakoIsrayeli labantwana bakoAmoni ah  . 28Kodwa inkosi yabantwana bakoAmoni kayilalelanga amazwi kaJefitha awathumela kuyo.

29UMoya we Nkosi wasesiza phezu kukaJefitha, wedlula eGileyadi leManase, wedlula eMizipa yeGileyadi; esuka eMizipa wedlulela kubantwana bakoAmoni ai  . 30UJefitha wafunga isifungo e Nkosini wathi: Uba uzanikela lokunikela abantwana bakoAmoni esandleni sami aj  , 31kuzakuthi loba yikuphi okuphuma eminyango yendlu yami ukungihlangabeza ekubuyeni kwami ngokuthula ngivela kubantwana bakoAmoni, kuzakuba ngokwe Nkosi ak  , ngizakunikela kube ngumnikelo wokutshiswa al  . 32Ngakho uJefitha wasesedlulela ebantwaneni bakoAmoni ukulwa emelene labo; i Nkosi yasibanikela esandleni sakhe. 33Wasebatshaya kusukela eAroweri am  uze ufike eMinithi an  , imizi engamatshumi amabili, kuze kube seAbeli-Keramimi, ukutshaya okukhulukazi. Ngokunjalo abantwana bakoAmoni behliselwa phansi phambi kwabantwana bakoIsrayeli.

Indodakazi kaJefitha

34UJefitha wasefika eMizipa endlini yakhe ao  . Khangela-ke, indodakazi yakhe yaphuma ukumhlangabeza ap  , ilezigujana, lemigido; yayiyiyo yodwa eyakhe; ngaphandle kwayo wayengelandodana lendodakazi aq  . 35Kwasekusithi lapho eyibona wadabula izigqoko zakhe wathi ar  : Maye ndodakazi yami! Ungithobisile kakhulu, njalo wena uphakathi kwabangihluphayo, ngoba mina ngivule umlomo wami e Nkosini, ngingeke ngibuyele emuva as  . 36Yasisithi kuye: Baba, uvulile umlomo wakho e Nkosini, yenza kimi njengalokho okuphume emlonyeni wakho, lokhu i Nkosi ikuphindisele ezitheni zakho, ebantwaneni bakoAmoni. 37Yasisithi kuyise: Kakungenzele linto: Ngiyekela inyanga ezimbili, ngenyuke ngehle ezintabeni, ngililele ubuntombi bami, mina labangane bami at  . 38Wasesithi: Hamba. Waseyiyekela ihamba inyanga ezimbili. Yasihamba, yona labangane bayo, yalilela ubuntombi bayo ezintabeni. 39Kwasekusithi ekupheleni kwenyanga ezimbili yabuyela kuyise, owenza kuyo isifungo sakhe asifungayo; yona kayiyazanga indoda. Kwasekusiba ngumkhuba koIsrayeli: 40Iminyaka ngeminyaka amadodakazi akoIsrayeli ayehamba ukuyakhalela indodakazi kaJefitha umGileyadi insuku ezine ngomnyaka au  .

Copyright information for Ndebele