a2.11. 3.7. 4.1. 6.1. 10.6.
b3.31. 10.7. 1 Sam. 12.9.
cJosh. 15.33.
d1 Sam. 1.2. Luka 1.7.
e6.12. Luka 1.11,13.
f13.7,14. Nani 6.2,3. Luka 1.15.
h16.17. 1 Sam. 1.11. Nani 6.5.
iNani 6.2.
j1 Sam. 7.13. 2 Sam. 8.1. 1 Lan. 18.1.
kDute. 33.1. 1 Sam. 2.27. 9.6,7. 1 Kho. 13.1. 17.24. 2 Kho. 23.17.
lDan. 10.5,6. Mat. 28.3. Seb. 6.15.
mGen. 16.8.
nGen. 16.8.
o13.17,18.
p13.3-5.
q13.4.
r6.18. Gen. 18.5.
s13.6.
tGen. 32.29.
u6.19,20.
v6.18.
w6.21.
x1 Lan. 21.16. Hez. 1.28. Mat. 17.6. Levi 9.24.
y6.22.
z6.22. Gen. 32.30. Eks. 33.20. Dute. 5.26.
aa13.16,19.
abHeb. 11.32.
ac1 Sam. 2.21. 3.19. Luka 1.80. Luka 2.52.
ad3.10.
aeGen. 41.8.
afJosh. 15.33.

Judges 13

Ukuzalwa kukaSamsoni

Abantwana bakoIsrayeli babuya-ke benza okubi emehlweni e Nkosi a . I Nkosi yasibanikela esandleni samaFilisti iminyaka engamatshumi amane b .

Kwakukhona-ke umuntu othile weZora, owosendo lwakoDani, obizo lakhe lalinguManowa c ; lomkakhe wayeyinyumba engazali d . Ingilosi ye Nkosi yasibonakala kowesifazana yathi kuye: Khangela-ke, uyinyumba, kawuzali, kodwa uzathatha isisu uzale indodana e . Ngakho-ke ake uqaphelise, unganathi wayini lokunathwayo okulamandla, ungadli lalutho olungcolileyo f , ngoba khangela, uzathatha isisu uzale indodana. Impuco kayiyikudlula
 kayiyikudlula: Heb.  kayiyikwenyukela.
ekhanda layo h , ngoba umfana uzakuba ngumNaziri kaNkulunkulu kusukela esizalweni i ; yena uzaqala ukusindisa uIsrayeli esandleni samaFilisti j .

Owesifazana wasesiza wabikela indoda yakhe esithi: Kufikile kimi umuntu kaNkulunkulu k , ukubonakala kwakhe kwakunjengokubonakala kwengilosi kaNkulunkulu, kusesabeka kakhulu l ; kodwa kangimbuzanga m  ukuthi uvela ngaphi n , futhi kangitshelanga ibizo lakhe o . Kodwa uthe kimi: Khangela, uzathatha isisu, uzale indodana; khathesi-ke unganathi wayini lokunathwayo okulamandla, ungadli lalutho olungcolileyo, ngoba umfana uzakuba ngumNaziri kaNkulunkulu kusukela esizalweni kuze kube sesukwini lokufa kwakhe p .

UManowa waseyincenga i Nkosi wathi: Hawu Nkosi yami, umuntu kaNkulunkulu omthumileyo ake abuye futhi kithi, asifundise ukuthi sizakwenza njani emfaneni ozazalwa. UNkulunkulu waselizwa ilizwi likaManowa, lengilosi kaNkulunkulu yafika futhi kowesifazana ehlezi egangeni; kodwa uManowa umkakhe wayengelaye. 10 Owesifazana wasehaluzela wagijima wabikela umkakhe wathi: Khangela, lowomuntu ubonakele kimi owafika kimi mhlalokhuyana. 11 UManowa wasesukuma walandela umkakhe, wafika kulowomuntu wathi kuye: Unguye yini lowomuntu owakhuluma kulowesifazana? Wasesithi: Nginguye. 12 UManowa wasesithi: Kaweze-ke amazwi akho; izakuba yini indlela yomfana, lomsebenzi wakhe? 13 Ingilosi ye Nkosi yasisithi kuManowa: Kukho konke engakutshoyo kowesifazana akuqaphelise; 14 angadli okolutho oluphuma evinini lewayini, anganathi wayini lokunathwayo okulamandla, angadli lutho olungcolileyo; konke engamlaya khona akugcine q .

15 UManowa wasesithi engilosini ye Nkosi: Ake sikubambelele, silungise phambi kwakho izinyane lembuzi. 16 Ingilosi ye Nkosi yasisithi kuManowa: Uba ungibambelela, kangiyikudla okwesinkwa sakho; njalo uba ulungisa umnikelo wokutshiswa, unikele e Nkosini. Ngoba uManowa wayengazi ukuthi yayiyingilosi ye Nkosi r . 17 UManowa wasesithi kuyo ingilosi ye Nkosi: Ungubani ibizo lakho, ukuze kuthi lapho amazwi akho esiza sikuhloniphe s . 18 Ingilosi ye Nkosi yasisithi kuye: Ubuzelani kanje ngebizo lami lokhu liyamangalisa t ? 19 UManowa wasethatha izinyane lembuzi u  lomnikelo wokudla, wakunikela e Nkosini phezu kwedwala, yasisenza ngokumangalisayo, njalo uManowa lomkakhe bekhangele v . 20 Kwasekusithi lapho ilangabi lisenyuka elathini liqonde emazulwini, ingilosi ye Nkosi yenyuka ngelangabi lelathi w , uManowa lomkakhe bekhangele, bathi mbo ngobuso babo emhlabathini x . 21 Kodwa ingilosi ye Nkosi kayiphindanga isabonakala kuManowa lomkakhe. Khona uManowa wazi ukuthi kwakuyingilosi ye Nkosi y . 22 UManowa wasesithi kumkakhe: Sizakufa lokufa ngoba sibone uNkulunkulu z . 23 Kodwa umkakhe wathi kuye: Uba i Nkosi ibithanda ukusibulala, ibingayikwemukela esandleni sethu umnikelo wokutshiswa lomnikelo wokudla, njalo ibingayikusitshengisa zonke lezizinto, njalo ibingayikusizwisa ngalesisikhathi izinto ezinjengalezi aa .

24 Owesifazana wasebeletha indodana, wayitha ibizo layo wathi nguSamsoni ab ; umfana wasekhula, le Nkosi yambusisa ac . 25 UMoya we Nkosi waseqala ad  ukumvusa enkambeni kaDani ae  phakathi kweZora leEshitawoli af .

Copyright information for Ndebele