a2.11. 3.7. 4.1. 6.1. 10.6.
b3.31. 10.7. 1 Sam. 12.9.
cJosh. 15.33.
d1 Sam. 1.2. Luka 1.7.
e6.12. Luka 1.11,13.
f13.7,14. Nani 6.2,3. Luka 1.15.
h16.17. 1 Sam. 1.11. Nani 6.5.
iNani 6.2.
j1 Sam. 7.13. 2 Sam. 8.1. 1 Lan. 18.1.
kDute. 33.1. 1 Sam. 2.27. 9.6,7. 1 Kho. 13.1. 17.24. 2 Kho. 23.17.
lDan. 10.5,6. Mat. 28.3. Seb. 6.15.
mGen. 16.8.
nGen. 16.8.
o13.17,18.
p13.3-5.
q13.4.
r6.18. Gen. 18.5.
s13.6.
tGen. 32.29.
u6.19,20.
v6.18.
w6.21.
x1 Lan. 21.16. Hez. 1.28. Mat. 17.6. Levi 9.24.
y6.22.
z6.22. Gen. 32.30. Eks. 33.20. Dute. 5.26.
aa13.16,19.
abHeb. 11.32.
ac1 Sam. 2.21. 3.19. Luka 1.80. Luka 2.52.
ad3.10.
aeGen. 41.8.
afJosh. 15.33.

Judges 13

Ukuzalwa kukaSamsoni

1 Abantwana bakoIsrayeli babuya-ke benza okubi emehlweni e Nkosi a  . I Nkosi yasibanikela esandleni samaFilisti iminyaka engamatshumi amane b  .

2Kwakukhona-ke umuntu othile weZora, owosendo lwakoDani, obizo lakhe lalinguManowa c  ; lomkakhe wayeyinyumba engazali d  . 3Ingilosi ye Nkosi yasibonakala kowesifazana yathi kuye: Khangela-ke, uyinyumba, kawuzali, kodwa uzathatha isisu uzale indodana e  . 4Ngakho-ke ake uqaphelise, unganathi wayini lokunathwayo okulamandla, ungadli lalutho olungcolileyo f  , 5ngoba khangela, uzathatha isisu uzale indodana. Impuco kayiyikudlula
 kayiyikudlula: Heb.  kayiyikwenyukela.
ekhanda layo h  , ngoba umfana uzakuba ngumNaziri kaNkulunkulu kusukela esizalweni i  ; yena uzaqala ukusindisa uIsrayeli esandleni samaFilisti j  .

6Owesifazana wasesiza wabikela indoda yakhe esithi: Kufikile kimi umuntu kaNkulunkulu k  , ukubonakala kwakhe kwakunjengokubonakala kwengilosi kaNkulunkulu, kusesabeka kakhulu l  ; kodwa kangimbuzanga m  ukuthi uvela ngaphi n  , futhi kangitshelanga ibizo lakhe o  . 7Kodwa uthe kimi: Khangela, uzathatha isisu, uzale indodana; khathesi-ke unganathi wayini lokunathwayo okulamandla, ungadli lalutho olungcolileyo, ngoba umfana uzakuba ngumNaziri kaNkulunkulu kusukela esizalweni kuze kube sesukwini lokufa kwakhe p  .

8UManowa waseyincenga i Nkosi wathi: Hawu Nkosi yami, umuntu kaNkulunkulu omthumileyo ake abuye futhi kithi, asifundise ukuthi sizakwenza njani emfaneni ozazalwa. 9UNkulunkulu waselizwa ilizwi likaManowa, lengilosi kaNkulunkulu yafika futhi kowesifazana ehlezi egangeni; kodwa uManowa umkakhe wayengelaye. 10Owesifazana wasehaluzela wagijima wabikela umkakhe wathi: Khangela, lowomuntu ubonakele kimi owafika kimi mhlalokhuyana. 11UManowa wasesukuma walandela umkakhe, wafika kulowomuntu wathi kuye: Unguye yini lowomuntu owakhuluma kulowesifazana? Wasesithi: Nginguye. 12UManowa wasesithi: Kaweze-ke amazwi akho; izakuba yini indlela yomfana, lomsebenzi wakhe? 13Ingilosi ye Nkosi yasisithi kuManowa: Kukho konke engakutshoyo kowesifazana akuqaphelise; 14angadli okolutho oluphuma evinini lewayini, anganathi wayini lokunathwayo okulamandla, angadli lutho olungcolileyo; konke engamlaya khona akugcine q  .

15UManowa wasesithi engilosini ye Nkosi: Ake sikubambelele, silungise phambi kwakho izinyane lembuzi. 16Ingilosi ye Nkosi yasisithi kuManowa: Uba ungibambelela, kangiyikudla okwesinkwa sakho; njalo uba ulungisa umnikelo wokutshiswa, unikele e Nkosini. Ngoba uManowa wayengazi ukuthi yayiyingilosi ye Nkosi r  . 17UManowa wasesithi kuyo ingilosi ye Nkosi: Ungubani ibizo lakho, ukuze kuthi lapho amazwi akho esiza sikuhloniphe s  . 18Ingilosi ye Nkosi yasisithi kuye: Ubuzelani kanje ngebizo lami lokhu liyamangalisa t  ? 19UManowa wasethatha izinyane lembuzi u  lomnikelo wokudla, wakunikela e Nkosini phezu kwedwala, yasisenza ngokumangalisayo, njalo uManowa lomkakhe bekhangele v  . 20Kwasekusithi lapho ilangabi lisenyuka elathini liqonde emazulwini, ingilosi ye Nkosi yenyuka ngelangabi lelathi w  , uManowa lomkakhe bekhangele, bathi mbo ngobuso babo emhlabathini x  . 21Kodwa ingilosi ye Nkosi kayiphindanga isabonakala kuManowa lomkakhe. Khona uManowa wazi ukuthi kwakuyingilosi ye Nkosi y  . 22UManowa wasesithi kumkakhe: Sizakufa lokufa ngoba sibone uNkulunkulu z  . 23Kodwa umkakhe wathi kuye: Uba i Nkosi ibithanda ukusibulala, ibingayikwemukela esandleni sethu umnikelo wokutshiswa lomnikelo wokudla, njalo ibingayikusitshengisa zonke lezizinto, njalo ibingayikusizwisa ngalesisikhathi izinto ezinjengalezi aa  .

24Owesifazana wasebeletha indodana, wayitha ibizo layo wathi nguSamsoni ab  ; umfana wasekhula, le Nkosi yambusisa ac  . 25UMoya we Nkosi waseqala ad  ukumvusa enkambeni kaDani ae  phakathi kweZora leEshitawoli af  .

Copyright information for Ndebele