aJosh. 19.43. Gen. 38.12.
bGen. 21.21. 24.4. 34.4.
cGen. 24.3,4.
d15.18. Gen. 34.14. 1 Sam. 14.6. 17.26,36. 31.4. 2 Sam. 1.20. Eks. 34.16.
eJosh. 11.20.
f13.1.
gHez. 19.2,3.
h3.10. 13.19. 15.14. 1 Sam. 10.6,10. 11.6.
iHez. 17.2. Luka 14.7. 1 Kho. 10.1. Hlab. 78.2. Zaga 1.6.
jGen. 29.27.
k2 Kho. 5.5,22,23. Gen. 45.22.
l2 Kho. 5.5,22,23. Gen. 45.22.
m16.5.
n15.6.
o16.15.
p16.16.
q14.6. 3.10.
r1.18.
s2 Kho. 5.5,22,23. Gen. 45.22.
t15.2,6.
uJoha. 3.29.

Judges 14

USamsoni lowesifazana weThiminathi

USamsoni wasesehlela eThiminathi, wabona owesifazana eThiminathi wamadodakazi amaFilisti a . Wenyuka wabatshela oyise lonina wathi: Ngibone owesifazana eThiminathi wamadodakazi amaFilisti. Ngakho-ke ngithatheleni yena abe ngumkami b . Kodwa uyise lonina bathi kuye: Kakula owesifazana yini phakathi kwamadodakazi abafowenu loba phakathi kwabo bonke abantu bakithi c  ukuthi uyethatha umfazi kumaFilisti angasokanga d ? USamsoni wasesithi kuyise: Ngithathele yena ngoba yena uyathandeka emehlweni ami. Kodwa uyise lonina babengazi ukuthi lokho kuvela e Nkosini, ukuthi wayedinga ithuba lokumelana lamaFilisti e ; ngoba ngalesosikhathi amaFilisti ayebusa phezu kukaIsrayeli f .

USamsoni wasesehla loyise lonina esiya eThiminathi, bafika ezivinini eThiminathi, khangela-ke, ibhongo lesilwane lambhongela g . UMoya we Nkosi wasefika ngamandla phezu kwakhe h ; walidabula njengodabula izinyane; njalo kwakungelalutho esandleni sakhe; kodwa kabatshelanga oyise lonina lokho akwenzileyo. Wasesehla, wakhuluma lowesifazana, njalo wayethandeka emehlweni kaSamsoni.

Lemva kwezinsuku wabuyela ukuyamthatha; waphambuka ukuthi abone isidumbu sesilwane, khangela-ke, kwakulomtshitshi wenyosi loluju esidunjini sesilwane. Wazithapha ngezandla zakhe, wahamba, ehamba esidla, wafika kuyise lakunina, wabanika, badla. Kodwa kabatshelanga ukuthi wayethaphe uluju esidunjini sesilwane.

10 Uyise wasesehla waya kowesifazana, loSamsoni wenza idili khona, ngoba ayesenza njalo amajaha. 11 Kwasekusithi lapho bembona bathatha abanakwabo abangamatshumi amathathu ukuze babe laye. 12 USamsoni wasesithi kibo: Ake ngililibhe ngelibho i ; uba lingangitshela lona kuhle ensukwini eziyisikhombisa zedili j , lilithole, ngizalinika izembatho zelembu elihle ezingamatshumi amathathu lezembatho zokuntshintsha ezingamatshumi amathathu k . 13 Kodwa uba lingelakho ukungitshela, khona lina lizanginika izembatho zelembu elihle ezingamatshumi amathathu lezembatho zokuntshintsha ezingamatshumi amathathu l . Basebesithi kuye: Libha ilibho lakho ukuze silizwe. 14 Wasesithi kubo: Kokudlayo kwaphuma ukudla, lakokulamandla kwaphuma okumnandi. Kodwa babengelakulichasisa ilibho ensukwini ezintathu. 15 Kwasekusithi ngosuku lwesikhombisa bathi kumkaSamsoni: Huga umkakho ukuthi asichasisele ilibho m , hlezi sikutshise lendlu kayihlo ngomlilo n . Lisinxusele ukuthi lisithathele esilakho yini? Akunjalo yini? 16 UmkaSamsoni wasekhala inyembezi phambi kwakhe wathi: Uyangizonda nje, kawungithandi; uwalibhile ilibho amadodana abantu bakithi, kodwa mina kawungitshelanga o . Wasesithi kuye: Khangela ubaba lomama kangibatshelanga, wena-ke ngizakutshela yini? 17 Wakhala inyembezi phambi kwakhe insuku eziyisikhombisa beseledili. Kwasekusithi ngosuku lwesikhombisa wamtshela ngoba wamcindezela kakhulu. Wasewatshela amadodana abantu bakibo p . 18 Amadoda omuzi asesithi kuye ngosuku lwesikhombisa ilanga lingakatshoni: Kuyini okumnandi okwedlula uluju? Njalo kuyini okulamandla kulesilwane? Wasesithi kiwo: Uba belingalimanga ngethokazi lami, belingayikulithola ilibho lami.

19 UMoya we Nkosi wasefika ngamandla phezu kwakhe q , wehlela eAshikeloni r , watshaya kuwo amadoda angamatshumi amathathu, wathatha izembatho zawo, wanika izembatho zokuntshintsha labo ababechasise ilibho s . Intukuthelo yakhe yasivutha wasesenyukela endlini kayise. 20 Kodwa umkaSamsoni waba ngowomnakwabo t , owayengumkhaphi wakhe u .

Copyright information for Ndebele