a6.19. Gen. 38.17.
bEks. 22.5.
cEks. 22.5.
d14.15.
e15.11. Isa. 2.21. 57.5.
f1 Lan. 4.32.
g2 Sam. 5.18,22.
h15.14,17,19.
i15.11. Isa. 2.21. 57.5 .
j14.4.
k16.11,12.
l14.6,19. 3.10.
m16.11,12.
n3.31. Levi 26.8. Josh. 23.10.
oZaga 27.22. Zef. 1.11.
pGen. 45.27.
q13.1.

Judges 15

Kwathi emva kwezinsuku ezithile, ngesikhathi sokuvuna ingqoloyi, uSamsoni wethekelela umkakhe elezinyane lembuzi a . Wathi: Ngizangena kumkami endlini. Kodwa uyise kamvumelanga ukungena. Uyise wasesithi: Isibili ngakhuluma ukuthi usumzonda lokumzonda; ngakho ngamnika umkhaphi wakho. Umnawakhe kamuhle kulaye yini? Ngiyacela, kabe ngowakho esikhundleni sakhe. USamsoni wasesithi kubo: Khathesi angilacala mayelana lamaFilisti nxa ngiwenzela okubi. Ngakho uSamsoni wahamba, wabamba amakhanka angamakhulu amathathu, wathatha izihlanti*, wafulathelisa umsila uqondana lomsila, wafaka isihlanti phakathi kwemisila emibili phakathi laphakathi. Kwathi esethungele umlilo ezihlantini, wawayekela ahamba emabeleni emiyo amaFilisti, watshisa kusukela ezinqunjini zamabele b  kusiya emabeleni emiyo kusiya lezivinini lezihlahla zemihlwathi c .

AmaFilisti asesithi: Ngubani owenze lokhu? Bathi: USamsoni, umkhwenyana womThimina; ngoba uthethe umkakhe, wamnika umkhaphi wakhe. AmaFilisti asesenyuka, amtshisa yena loyise ngomlilo d .

USamsoni wasesithi kuwo: Lanxa lenze njalo, kanti ngizaphindisela kini, emva kwalokho ngiyekele. Wasebatshaya, ithebe phezu kwethangazi, ukubulala okukhulu. Wasesehla wahlala ebhalwini lwedwala e  leEtamu f .

USamsoni unqoba amaFilisti eLehi

AmaFilisti asesenyuka amisa inkamba koJuda, asabalala g  eLehi h . 10 Amadoda akoJuda asesithi: Lenyukeleleni ukumelana lathi? Athi: Senyukelele ukubopha uSamsoni, ukuze senze kuye njengalokho akwenze kithi. 11 Kwasekusehla amadoda azinkulungwane ezintathu akoJuda aya ebhalwini lwedwala leEtamu i , athi kuSamsoni: Kawazi yini ukuthi amaFilisti ayasibusa? Pho, kuyini lokhu okwenze kithi j ? Wasesithi kibo: Njengokwenza kwawo kimi ngenze njalo kuwo. 12 Basebesithi kuye: Sehlele ukukubopha ukuze sikunikele esandleni samaFilisti. USamsoni wasesithi kibo: Fungani kimi ukuthi lina kaliyikungihlasela. 13 Basebekhuluma kuye bathi: Hatshi, kodwa sizakubopha lokukubopha, sikunikele esandleni sawo, kodwa oqotho kasiyikukubulala. Basebembopha ngamagoda amabili amatsha k , bamenyusa edwaleni.

14 Kwathi esefikile eLehi, amaFilisti aklabalala emhlangabeza. UMoya we Nkosi wasefika ngamandla phezu kwakhe l , lamagoda ayesengalweni zakhe aba njengefilakisi etshiswe ngomlilo, lezibopho zakhe zancibilika zasuka ezandleni zakhe m . 15 Wasethola umhlathi omutsha kababhemi, welula isandla sakhe wawuthatha, watshaya ngawo amadoda ayinkulungwane n . 16 USamsoni wasesithi: Ngomhlathi kababhemi, izinqumbi phezu kwezinqumbi, ngomhlathi kababhemi ngitshaye amadoda ayinkulungwane. 17 Kwasekusithi eseqedile ukukhuluma wawulahla umhlathi esandleni sakhe, wayibiza leyondawo ngokuthi iRamathi-Lehi.

18 Wayesomile kakhulu, wakhala e Nkosini wathi: Wena unikile lokhukukhululwa okukhulu ngesandla senceku yakho; khathesi-ke sengizakufa ngokoma, ngiwele esandleni sabangasokanga yini? 19 UNkulunkulu waseqhekeza igodi elaliseLehi, kwaphuma amanzi kilo o . Kwathi esenathile, umoya wakhe wabuya waqaqabuka p . Ngalokho wabiza ibizo lawo ngokuthi yiEni-Hakore, oseLehi kuze kube lamuhla. 20 Wasesahlulela uIsrayeli ensukwini zamaFilisti iminyaka engamatshumi amabili q .

Copyright information for Ndebele