a6.19. Gen. 38.17.
bEks. 22.5.
cEks. 22.5.
d14.15.
e15.11. Isa. 2.21. 57.5.
f1 Lan. 4.32.
g2 Sam. 5.18,22.
h15.14,17,19.
i15.11. Isa. 2.21. 57.5 .
j14.4.
k16.11,12.
l14.6,19. 3.10.
m16.11,12.
n3.31. Levi 26.8. Josh. 23.10.
oZaga 27.22. Zef. 1.11.
pGen. 45.27.
q13.1.

Judges 15

1Kwathi emva kwezinsuku ezithile, ngesikhathi sokuvuna ingqoloyi, uSamsoni wethekelela umkakhe elezinyane lembuzi a  . Wathi: Ngizangena kumkami endlini. Kodwa uyise kamvumelanga ukungena. 2Uyise wasesithi: Isibili ngakhuluma ukuthi usumzonda lokumzonda; ngakho ngamnika umkhaphi wakho. Umnawakhe kamuhle kulaye yini? Ngiyacela, kabe ngowakho esikhundleni sakhe. 3USamsoni wasesithi kubo: Khathesi angilacala mayelana lamaFilisti nxa ngiwenzela okubi. 4Ngakho uSamsoni wahamba, wabamba amakhanka angamakhulu amathathu, wathatha izihlanti*, wafulathelisa umsila uqondana lomsila, wafaka isihlanti phakathi kwemisila emibili phakathi laphakathi. 5Kwathi esethungele umlilo ezihlantini, wawayekela ahamba emabeleni emiyo amaFilisti, watshisa kusukela ezinqunjini zamabele b  kusiya emabeleni emiyo kusiya lezivinini lezihlahla zemihlwathi c  .

6AmaFilisti asesithi: Ngubani owenze lokhu? Bathi: USamsoni, umkhwenyana womThimina; ngoba uthethe umkakhe, wamnika umkhaphi wakhe. AmaFilisti asesenyuka, amtshisa yena loyise ngomlilo d  .

7USamsoni wasesithi kuwo: Lanxa lenze njalo, kanti ngizaphindisela kini, emva kwalokho ngiyekele. 8Wasebatshaya, ithebe phezu kwethangazi, ukubulala okukhulu. Wasesehla wahlala ebhalwini lwedwala e  leEtamu f  .

USamsoni unqoba amaFilisti eLehi

9AmaFilisti asesenyuka amisa inkamba koJuda, asabalala g  eLehi h  . 10Amadoda akoJuda asesithi: Lenyukeleleni ukumelana lathi? Athi: Senyukelele ukubopha uSamsoni, ukuze senze kuye njengalokho akwenze kithi. 11Kwasekusehla amadoda azinkulungwane ezintathu akoJuda aya ebhalwini lwedwala leEtamu i  , athi kuSamsoni: Kawazi yini ukuthi amaFilisti ayasibusa? Pho, kuyini lokhu okwenze kithi j  ? Wasesithi kibo: Njengokwenza kwawo kimi ngenze njalo kuwo. 12Basebesithi kuye: Sehlele ukukubopha ukuze sikunikele esandleni samaFilisti. USamsoni wasesithi kibo: Fungani kimi ukuthi lina kaliyikungihlasela. 13Basebekhuluma kuye bathi: Hatshi, kodwa sizakubopha lokukubopha, sikunikele esandleni sawo, kodwa oqotho kasiyikukubulala. Basebembopha ngamagoda amabili amatsha k  , bamenyusa edwaleni.

14Kwathi esefikile eLehi, amaFilisti aklabalala emhlangabeza. UMoya we Nkosi wasefika ngamandla phezu kwakhe l  , lamagoda ayesengalweni zakhe aba njengefilakisi etshiswe ngomlilo, lezibopho zakhe zancibilika zasuka ezandleni zakhe m  . 15Wasethola umhlathi omutsha kababhemi, welula isandla sakhe wawuthatha, watshaya ngawo amadoda ayinkulungwane n  . 16USamsoni wasesithi: Ngomhlathi kababhemi, izinqumbi phezu kwezinqumbi, ngomhlathi kababhemi ngitshaye amadoda ayinkulungwane. 17Kwasekusithi eseqedile ukukhuluma wawulahla umhlathi esandleni sakhe, wayibiza leyondawo ngokuthi iRamathi-Lehi.

18Wayesomile kakhulu, wakhala e Nkosini wathi: Wena unikile lokhukukhululwa okukhulu ngesandla senceku yakho; khathesi-ke sengizakufa ngokoma, ngiwele esandleni sabangasokanga yini? 19UNkulunkulu waseqhekeza igodi elaliseLehi, kwaphuma amanzi kilo o  . Kwathi esenathile, umoya wakhe wabuya waqaqabuka p  . Ngalokho wabiza ibizo lawo ngokuthi yiEni-Hakore, oseLehi kuze kube lamuhla. 20Wasesahlulela uIsrayeli ensukwini zamaFilisti iminyaka engamatshumi amabili q  .

Copyright information for Ndebele