a17.8. Josh. 24.33.
b17.4. 1 Kho. 22. 8.
c1 Sam. 15.13.
dEks. 20.4.
eLevi 19.4.
fIsa. 40.19. 46.6.
gEks. 20.4.
hLevi 19.4.
i17.4. 1 Kho. 22.8.
j8.27. 18.14,17.
kGen. 31.19.
l18.1. 19.1. 21.25.
m21.25. Dute. 12.8.
n12.8,10. 19.1. Gen. 35.19, Josh. 19.15.
o17.8. Josh. 24.33.
p18.19.
q18.19. Gen. 45.8. 2 Kho. 5.13.
r11.40.
sEks. 2.21.
t17.5.
u18.30.

Judges 17

UMika lendlu yakhe yezithombe

Kwakukhona-ke umuntu wentabeni yakoEfrayimi a , obizo lakhe lalinguMika b . Wasesithi kunina: Izinhlamvu zesiliva eziyinkulungwane lekhulu ezathathwa kuwe, owaqalekisa ngazo, njalo wakhuluma endlebeni zami, khangela, leyomali ikimi, mina ngayithatha. Unina wasesithi: Kawubusiswe e Nkosini, ndodana yami c . Wathi esezibuyisele kunina izinhlamvu eziyinkulungwane lekhulu zesiliva, unina wathi: Ngasengisehlukanisile lokusehlukanisela i Nkosi isiliva sami sivela esandleni sami sibe ngesendodana yami, ukuze ngenze isithombe esibaziweyo d  lesithombe esibunjwe ngokuncibilikisa e . Khathesi-ke ngizasibuyisela kuwe. Kodwa wayibuyisela imali kunina. Unina wasethatha izinhlamvu zesiliva ezingamakhulu amabili, wazinika umkhandi f , owenza ngazo isithombe esibaziweyo g  lesithombe esibunjwe ngokuncibilikisa h ; zasezisiba sendlini kaMika i . Njalo lowomuntu uMika wayelendlu yabonkulunkulu, wenza i-efodi* j  lamatherafi k , wehlukanisa omunye wamadodana akhe, ukuze abe ngumpristi wakhe. Ngalezonsuku kwakungelankosi koIsrayeli l ; wonke umuntu wayesenza okwakulungile emehlweni akhe m .

Njalo kwakukhona ijaha leBhethelehema-Juda n , elosendo lukaJuda, elalingumLevi, njalo lahlala njengowezizwe khona. Lowomuntu wasesuka emzini, eBhethelehema-Juda, ukuyahlala njengowezizwe lapho ayengathola khona indawo. Wafika entabeni yakoEfrayimi, endlini kaMika o , ehamba ngendlela yakhe. UMika wasesithi kuye: Uvela ngaphi? Wasesithi kuye: NgingumLevi weBhethelehema-Juda, ngiya ukuyahlala njengowezizwe lapho engingathola khona indawo. 10 UMika wasesithi kuye: Hlala lami, ube kimi p  ngubaba lompristi q , mina ngizakunika izinhlamvu zesiliva ezilitshumi ngomnyaka r , lezigqoko zokugqoka, lokudla kwakho. UmLevi wasengena. 11 UmLevi wavuma ukuhlala lalowomuntu; njalo ijaha laba kuye njengomunye wamadodana akhe s . 12 UMika wamehlukanisa umLevi t , ijaha laselisiba ngumpristi wakhe u , laba sendlini kaMika. 13 UMika wasesithi: Khathesi ngiyazi ukuthi i Nkosi izangenzela okuhle, ngoba ngilomLevi ongumpristi.

Copyright information for Ndebele