a17.6.
b1.34. Josh. 19.47.
c18.8,11. 13.25. Josh. 15.33.
d1.23. Nani 13.17. Josh. 2.1.
e17.1,8.
f17.10.
gNani 27.21. Hos. 4.12.
h17.5. 18.14.
i1 Sam. 1.17. 1 Kho. 22.6.
j18.27,28,10. 8.11.
k18.2.
lNani 13.30. Josh. 2.23,24.
m1 Kho. 22.3. Josh. 18.3.
n18.7,27.
oDute. 8.9.
p18.2.
qJosh. 9.17.
r13.25.
sEks. 3.1.
t18.2.
uEks. 23.2 Dute. 26.5. 27.14. 1 Sam. 9.17. 14.28. Jobe 3.2. Isa. 14.10. Zek. 3.4. Seb. 10.46.
v17.4,5.
w18.11.
x18.2,14.
y17.4,5.
zJobe 21.5. Mika 7.16. Jobe 29.9. 40.4. Zaga 30.32.
aa17.10.
ab19.6.
ac1 Sam. 17.22. Isa. 10.28. Seb. 21.15.
adGen. 31.30.
ae18.7.
afJosh. 19.47. Dute. 33.22.
ag18.7.
ah2 Sam. 10.6. Josh. 19.28.
ai20.1. Gen. 14.14. Dute. 34.1. 1 Kho. 12.29,30. 15.20.
ajGen. 30.6.
ak18.7.
alEks. 2.22. 18.3.
am18.31. 13.1. 1 Sam. 4.2,3,10,11. Hlab. 78.60-64.
an19.18. 20.18,26,31. 21.2,19. 1 Sam. 1.3,7. Josh. 18.1.

Judges 18

UMika labakoDani

1 Ngalezonsuku kwakungelankosi koIsrayeli a  ; langalezonsuku isizwe sakoDani sazidingela ilifa lokuhlala, ngoba kuze kube ngalolosuku babengawelwanga yilifa phakathi kwezizwe zakoIsrayeli b  .

2Abantwana bakoDani basebethuma amadoda amahlanu avela kusendo lwabo esuka emaphethelweni abo, amaqhawe, evela eZora leEshitawoli c  , ukuhlola ilizwe lokuliphenya d  . Basebesithi kuwo: Hambani liphenye ilizwe. Asefika entabeni yakoEfrayimi, endlini kaMika, alala khona e  . 3Esendlini kaMika wona alazi ilizwi lejaha umLevi; asephendukela khona athi kuye: Ngubani owakuletha lapha? Njalo wenzani lapha? Njalo ulani lapha? 4Wasesithi kiwo: UMika ungenzele kanje lakanje; ungiqatshile, sengingumpristi wakhe f  . 5Asesithi kuye: Ake ubuze g  uNkulunkulu ukuze sazi ukuthi indlela yethu esihamba ngayo izaphumelela yini h  . 6Umpristi wasesithi kibo: Hambani ngokuthula. Indlela yenu elihamba ngayo iphambi kwe Nkosi i  .

7Asehamba lawomadoda amahlanu, ayafika eLayishi, abona abantu abaphakathi kwayo, behlezi bonwabile, ngokwendlela yamaSidoni, belokuthula, bengethuki lutho j  , kwakungelamahluleli elizweni ukubathiba, babekhatshana lamaSidoni, bengasebenzelani lamuntu. 8Asefika kubafowabo eZora leEshitawoli k  , abafowabo basebesithi kuwo: Lithini? 9Asesithi: Sukumani asenyuke simelane labo, ngoba sibonile ilizwe l  , khangelani-ke, lihle kakhulu; pho lina lithule? Lingavilaphi ukuyangena ukudla ilifa lelizwe m  . 10Ekufikeni kwenu khona lizafika ebantwini abonwabileyo lelizweni elibanzi n  inhlangothi zombili, ngoba uNkulunkulu ulinikele esandleni senu; indawo lapho okungasweleki lutho khona elizweni o  .

11Asesuka lapho evela kusendo lwabakoDani eZora leEshitawoli p  amadoda angamakhulu ayisithupha ehlomile izikhali zempi, 12enyuka amisa inkamba eKiriyathi-Jeyarimi koJuda q  . Ngenxa yalokho ayibiza leyondawo ngokuthi yiMahane-Dani r  kuze kube lamuhla; khangela isemuva kweKiriyathi-Jeyarimi s  . 13Asesedlula esuka lapho, aya entabeni yakoEfrayimi, afika endlini kaMika t  .

14Khona amadoda amahlanu ayehambile ukuhlola ilizwe iLayishi aphendula athi kubafowabo u  : Liyazi yini ukuthi kulezizindlu kukhona i-efodi* lamatherafi lesithombe esibaziweyo lesithombe esibunjwe ngokuncibilikisa? Ngakho-ke cabangani elizakwenza v  . 15Asephambukela khona, aya endlini yejaha umLevi endlini kaMika, ambuza impilo. 16Amadoda angamakhulu ayisithupha ayehlomile ngezikhali zempi, ayengabantwana bakoDani, asesima ekungeneni kwesango w  . 17Lawomadoda amahlanu ayehambile ukuhlola ilizwe enyuka angena lapho x  athatha isithombe esibaziweyo, le-efodi, lamatherafi, lesithombe esibunjwe ngokuncibilikisa y  , umpristi esemi ekungeneni kwesango lamadoda angamakhulu ayisithupha ayebhince izikhali zempi. 18La-ke esengenile endlini kaMika athatha isithombe esibaziweyo, i-efodi, lamatherafi, lesithombe esibunjwe ngokuncibilikisa, umpristi wathi kiwo: Lenzani? 19Asesithi kuye: Thula, faka isandla sakho emlonyeni wakho, uhambe lathi z  , ube ngubaba kithi lompristi. Kungcono yini ukuthi ube ngumpristi wendlu yomuntu oyedwa kumbe ukuthi ube ngumpristi wesizwe losendo lwakoIsrayeli aa  ? 20Lenhliziyo yompristi yathokoza, wasethatha i-efodi lamatherafi lesithombe esibaziweyo, wangena phakathi kwabantu ab  . 21Basebephenduka behamba, babeka abantwanyana lezifuyo lempahla phambi kwabo ac  .

22Sebekhatshana lomuzi kaMika, amadoda ayesezindlini ezaziseduze lendlu kaMika abizelwa ndawonye abafica abantwana bakoDani. 23Amemeza abantwana bakoDani. Basebephendula ubuso babo bathi kuMika: Ulani ukuze libuthane? 24Wasesithi: Lithethe onkulunkulu bami engabenzayo, lompristi, lahamba; pho ngiseselani? Kuyini lokho elikutsho kimi: Uhlutshwa yini ad  ? 25Abantwana bakoDani basebesithi kuye: Ilizwi lakho kalingezwakali phakathi kwethu, hlezi amadoda alolaka akuhlasele, ulahlekelwe yimpilo yakho lempilo yabendlu yakho. 26Basebezihambela ngendlela yabo abantwana bakoDani. Lapho uMika esebonile ukuthi balamandla kulaye, waphenduka wabuyela endlini yakhe. 27Bona basebethatha lokho uMika ayekwenzile lompristi owayelaye, bafika eLayishi ebantwini ababelokuthula bengethuki lutho ae  , babatshaya ngobukhali benkemba, batshisa umuzi ngomlilo af  . 28Njalo kwakungekho umkhululi, ngoba wawukhatshana leSidoni ag  , bengasebenzelani lamuntu. Wawusesihotsheni esasingaseBeti-Rehobi ah  . Basebesakha umuzi, bahlala kiwo. 29Basebebiza ibizo lomuzi ngokuthi yiDani ai  ngebizo likaDani uyise owazalelwa uIsrayeli aj  . Kodwa ibizo lomuzi laliyiLayishi kuqala ak  .

30Abantwana bakoDani basebezimisela isithombe esibaziweyo. Njalo uJonathani indodana kaGereshoma, indodana kaManase al  , yena lamadodana akhe babengabapristi besizwe sakoDani kwaze kwaba lusuku lokuthunjwa kwelizwe am  . 31Basebezimisela isithombe esibaziweyo sikaMika ayesenzile, zonke izinsuku indlu kaNkulunkulu iseShilo an  .

Copyright information for Ndebele