a2.5.
bDute. 31.16.
cDute. 7.2.
dDute. 12.3.
e2.20; 1.29,32,33.
fNani 33.55. Josh. 23.13.
g3.6.
hEks. 23.33.
i2.9, Josh. 24.28,29,30,31.
jJosh. 24.30. Josh. 24.33.
kEks. 5.2. 1 Sam. 2.12. 1 Lan. 28.9. Jer. 9.3,24; 22.16. Gal. 4.8. 1 Thes. 4.5. 2 Thes. 1.8. Tit. 1.16.
lDute. 31.16.
mDute. 6.14.
n2.17,19. Eks. 20.3,5.
oDute. 31.29.
p2.11; 3.7; 10.6. 1 Sam. 7.4. Hlab. 106.36.
q2.20; 3.8. Hlab. 106.40,41.
r2.20; 3.8. Hlab. 106.40,41.
sDute. 32.30.
tLevi 26.37. Josh. 7.12,13.
uLevi 26. Dute. 28.
v3.9,15. 1 Sam. 12.11. Seb. 13.20.
wEks. 34.15. Hlu. 8.33.
xDute. 9.12.
yJosh. 1.5.
zHlab. 106.45. Jona 3.10. Gen. 6.6. Dute. 32.36. 2 Lan. 7.14. Jer. 18.8; 26.3. Hlu.10.16.
aaEks. 2.24; 6.5.
ab3.12; 4.1; 8.33.
ac2.14.
adDute. 17.2.
aeJosh. 23.13. Hlu. 2.3. Josh. 13.6.
af3.1,4.
agEks. 15.25.

Judges 2

Ingilosi ye Nkosi eBokimi

Ingilosi ye Nkosi yasisenyuka isuka eGiligali isiya eBokimi a , yathi: Ngalenyusa lisuka eGibhithe, ngaliletha elizweni engalifungela oyihlo, njalo ngathi: Kangiyikwephula isivumelwano sami b  lani kuze kube sephakadeni. Lani-ke kaliyikwenza isivumelwano labahlali balelilizwe c , lizadiliza amalathi abo d . Kodwa kalililalelanga ilizwi lami e . Kuyini lokhu elikwenzileyo? Ngakho lami ngathi: Kangiyikuzixotsha elifeni phambi kwenu, kodwa zizakuba senhlangothini f  zenu, labonkulunkulu bazo g  babe ngumjibila kini h . Kwasekusithi lapho ingilosi ye Nkosi isikhulume lamazwi kubo bonke abantwana bakoIsrayeli, abantu baphakamisa ilizwi labo bakhala inyembezi. Basebebiza ibizo laleyondawo ngokuthi yiBokimi, bayihlabela i Nkosi lapho.

Ukufa kukaJoshuwa

Kwathi uJoshuwa esebayekele abantu bahamba i , abantwana bakoIsrayeli bahamba, ngulowo lalowo waya elifeni lakhe ukudla ilifa lelizwe. Abantu basebeyikhonza i Nkosi kuzo zonke izinsuku zikaJoshuwa, lazo zonke izinsuku zabadala abasala bephila emva kukaJoshuwa, ababewubonile wonke umsebenzi omkhulu we Nkosi eyayiwenzele uIsrayeli. UJoshuwa indodana kaNuni, inceku ye Nkosi, wafa-ke, eleminyaka elikhulu letshumi. Basebemngcwabela emngceleni welifa lakhe eThiminathi-Heresi entabeni yakoEfrayimi j , enyakatho kwentaba iGahashi. 10 Njalo lalesosizukulwana sabuthelwa kuboyise. Kwasekusukuma esinye isizukulwana emva kwabo esasingayazi i Nkosi k  njalo lomsebenzi eyayiwenzele uIsrayeli.

Okubi kukaIsrayeli

11 Abantwana bakoIsrayeli basebesenza okubi emehlweni e Nkosi, bakhonza oBhali. 12 Batshiya i Nkosi l , uNkulunkulu waboyise, eyabakhupha elizweni leGibhithe, balandela abanye onkulunkulu m , kubonkulunkulu bezizwe ezazibazingelezele, bakhothama n  kibo, bayithukuthelisa o  i Nkosi. 13 Bayidela i Nkosi, bakhonza uBhali laboAshitarothi p *. 14 Ngakho ulaka lwe Nkosi lwavutha kuIsrayeli q , yabanikela esandleni sabaphangi ababaphangayo r ; yabathengisa esandleni sezitha zabo inhlangothi zonke s , ukuze bangabe besaba lakho ukuma phambi kwazo t . 15 Loba bephuma besiya ngaphi, isandla se Nkosi samelana labo ngokubi, njengokutsho kwe Nkosi lanjengokufunga kwe Nkosi kibo u , njalo bacindezeleka kakhulu.

Ukumiswa kwabahluleli

16 I Nkosi yasimisa abahluleli v  ababophula esandleni salabo ababaphangayo. 17 Kanti kababalalelanga labahluleli babo, kodwa baphinga ngokulandela abanye onkulunkulu w , bakhothama kibo; baphambuka masinyane endleleni oyise ababehamba kuyo x , belalela imilayo ye Nkosi. Bona kabenzanga njalo. 18 Lalapho i Nkosi ibamisela abahluleli, i Nkosi yayilomahluleli y , yabophula esandleni sezitha zabo zonke izinsuku zikamahluleli; ngoba i Nkosi yazisola z  ngenxa yokububula kwabo ngenxa yalabo ababacindezelayo lababahlukuluzayo aa . 19 Kwasekusithi ekufeni kukamahluleli ab , babuyela emuva baxhwala okwedlula oyise, ngokulandela abanye onkulunkulu, ngokubakhonza langokubakhothamela; kabalahlanga okwemisebenzi yabo lokwendlela yabo yenkani.

20 Ngakho ulaka lwe Nkosi lwavutha kuIsrayeli ac , yathi: Ngoba lesisizwe seqe isivumelwano sami engasilaya oyise ad , kasilalelanga ilizwi lami, 21 lami kangisayikuxotsha loba ngubani elifeni phambi kwabo ezizweni uJoshuwa azitshiya ekufeni kwakhe ae , 22 ukuze ngihlole ngazo uIsrayeli af, ag  ukuthi bazagcina yini indlela ye Nkosi ukuhamba kuyo njengaboyise bayigcina, kumbe hatshi. 23 Ngakho i Nkosi yaziyekela lezozizwe, ukuze ingazixotshi elifeni masinyane, njalo kayizinikelanga esandleni sikaJoshuwa.

Copyright information for Ndebele