a21.5. Josh. 22.12. 1 Sam. 10.17. 11.7,15. Dute. 13.12.
b18.29. 2 Sam. 3.10.
cJosh. 18.26.
d1 Sam. 14.38. Isa. 19.13.
e20.15,17,25,35,46. 8.10.
f19.15.
g19.22,25,26.
hJosh. 24.11.
i19.29.
j19.23.
k19.30.
lJosh. 7.14. 14.2. 1 Sam. 10.20,21. 14.41,42. Neh. 11.1. Zaga 16.33. Jona 1.7. Seb. 1.26.
mDute. 13.14. Josh. 22.13,16.
nDute. 13.13.
oDute. 13.5.
pNani 1.37. 26.41.
q20.15,17,25,35,46. 8.10.
r3.15. 1 Lan. 12.2.
s20.2. Nani 1.46. 26.51. 1 Sam. 11.8.
t20.15,17,25,35,46. 8.10.
u20.26,31. 18.31.
vNani 27.21.
w1.2.
x20.18,26,27.
y20.15,17,25,35,46. 8.10.
z20.18.
aaJosh. 18.1. 1 Sam. 4.3,4.
abNani 25.7. 31.6. Josh. 24.33.
acDute. 10.8. 18.7.
adJosh. 8.4.
aeJosh. 8.5,6.
af20.41. Josh. 8.14,15.
agJosh. 8.19.
ah9.33,44.
ai20.31,32.
aj20.38.
akJosh. 8.20.
al20.45,47. Josh. 8.15,24.
amHlab. 22.12.
an20.45,47. Josh. 8.15,24.
aoJosh. 15.32.
apDute. 24.21.
aq20.44,45.
ar21.13.
as20.45,47. Josh. 8.15,24.

Judges 20

Abanye abantwana bakoIsrayeli balwa labakoBhenjamini

1 Khona bonke abantwana bakoIsrayeli baphuma, inhlangano yonke yabuthana njengamuntu munye a  , kusukela eDani kusiya eBherishebha lelizwe leGileyadi b  , e Nkosini eMizipa c  . 2Njalo induna zabo bonke abantu, zazo zonke izizwe zakoIsrayeli, zazimisa ebandleni labantu bakaNkulunkulu d  , izinkulungwane ezingamakhulu amane zamadoda ahamba ngenyawo, ahwatsha inkemba e  . 3(Abantwana bakoBhenjamini basebesizwa ukuthi abantwana bakoIsrayeli babenyukele eMizipa.) Abantwana bakoIsrayeli basebesithi: Tshono, lobububi benziwa njani? 4Indoda engumLevi, indoda yalowo owesifazana owayebulewe, yasiphendula yathi: Ngafika eGibeya engeyakoBhenjamini, mina lomfazi wami omncane, ukuze silale khona f  . 5Abahlali g  beGibeya basebengivukela, bazingelezela indlu bemelene lami ebusuku, befuna ukungibulala, bamdlova umfazi wami omncane, waze wafa h  . 6Ngasengimbamba umfazi wami omncane, ngamquma iziqa, ngamthumela elizweni lonke lelifa lakoIsrayeli i  , ngoba benza amanyala lobuwula koIsrayeli j  . 7Khangelani, lina lonke lingabantwana bakoIsrayeli, phanini ilizwi leseluleko senu lapha k  .

8Abantu bonke basebesukuma njengamuntu munye besithi: Asiyikuya, ngulowo ethenteni lakhe, njalo asiyikuphambukela, ngulowo endlini yakhe. 9Kodwa khathesi, nansi into esizayenza kuyo iGibeya. Sizamelana layo ngenkatho l  , 10sithathe abantu abalitshumi phakathi kwekhulu ezizweni zonke zakoIsrayeli, lekhulu phakathi kwenkulungwane, lenkulungwane phakathi kwenkulungwane ezilitshumi, ukuze bathathele abantu umphako, ukuze, nxa sebefike eGibeya koBhenjamini, benze ngokobuwula bonke ababenze koIsrayeli. 11Ngakho wonke amadoda akoIsrayeli ahlanganyela umuzi, njengamuntu munye emoya munye.

12Izizwe zakoIsrayeli zasezithuma amadoda esizweni sonke sakoBhenjamini zisithi: Yibubi bani lobu obenzeke phakathi kwenu m  ? 13Ngakho-ke anikeleni lawomadoda, abantwana bakaBheliyali, abaseGibeya ukuze siwabulale n  , sisuse ububi koIsrayeli o  . Kodwa abakoBhenjamini kabafunanga ukulalela ilizwi labafowabo, abantwana bakoIsrayeli. 14Kodwa abantwana bakoBhenjamini babuthana bevela emizini baya eGibeya, ukuze baphume ukuya empini labantwana bakoIsrayeli. 15Abantwana bakoBhenjamini basebebalwa ngalolosuku bevela emizini, amadoda azinkulungwane ezingamatshumi amabili lesithupha p  ahwatsha inkemba q  , ngaphandle kwabahlali beGibeya, ababalwa baba ngamadoda angamakhulu ayisikhombisa akhethiweyo. 16Phakathi kwabo bonke lababantu kwakulamadoda akhethiweyo angamakhulu ayisikhombisa angamanxele; wonke la ayengajikijela ilitshe ngesavutha enweleni engakhuthi r  . 17Amadoda akoIsrayeli asebalwa, ngaphandle kukaBhenjamini, amadoda azinkulungwane ezingamakhulu amane s  ahwatsha inkemba t  ; wonke la ayengamadoda empi.

18Abantwana bakoIsrayeli basebesukuma benyukela eBhetheli u  , babuza uNkulunkulu bathi: Ngubani phakathi kwethu ozakwenyukela kuqala empini labantwana bakoBhenjamini v  ? I Nkosi yasisithi: NguJuda kuqala w  . 19Abantwana bakoIsrayeli basebevuka ekuseni, bamisa inkamba maqondana leGibeya. 20Amadoda akoIsrayeli asephuma ukuya empini loBhenjamini; amadoda akoIsrayeli azihlelela ukumelena labo empini eGibeya. 21Abantwana bakoBhenjamini basebephuma eGibeya, babhubhisela emhlabathini koIsrayeli ngalolosuku amadoda azinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili. 22Abantu, amadoda akoIsrayeli, basebeziqinisa bahlela futhi impi kuleyondawo ababezihlelele khona ngosuku lokuqala. 23Abantwana bakoIsrayeli basebesenyuka bakhala inyembezi phambi kwe Nkosi kwaze kwahlwa. Babuza e Nkosini bathi: Ngisondele yini futhi empini ngimelane labantwana bakoBhenjamini umfowethu? I Nkosi yasisithi: Yenyukani limelane laye x  . 24Abantwana bakoIsrayeli basebesondela ebantwaneni bakoBhenjamini ngosuku lwesibili. 25UBhenjamini wasephuma eGibeya emelene labo ngosuku lwesibili, babuya babhubhisela emhlabathini ebantwaneni bakoIsrayeli amadoda azinkulungwane ezilitshumi leziyisificaminwembili; bonke labo bahwatsha inkemba y  .

26Ngakho bonke abantwana bakoIsrayeli labo bonke abantu benyuka bafika eBhetheli, bakhala inyembezi bahlala lapho phambi kwe Nkosi, bazila ukudla ngalolosuku kwaze kwahlwa, banikela iminikelo yokutshiswa leminikelo yokuthula phambi kwe Nkosi z  . 27Abantwana bakoIsrayeli basebebuza e Nkosini (ngoba umtshokotsho wesivumelwano sikaNkulunkulu wawulapho ngalezonsuku aa  , 28loPhinehasi indodana kaEleyazare indodana kaAroni ab  wema phambi kwawo ngalezonsuku ac  ) besithi: Ngibuye ngiphinde yini ukuphuma impi ngimelene labantwana bakoBhenjamini umfowethu, loba ngiyekele? I Nkosi yasisithi: Yenyukani, ngoba kusasa ngizabanikela esandleni sakho. 29Ngakho uIsrayeli wamisa abacathami maqondana leGibeya inhlangothi zonke ad  . 30Abantwana bakoIsrayeli basebesenyuka ukumelana labantwana bakoBhenjamini ngosuku lwesithathu, bazihlelela ukumelana leGibeya njengakwezinye izikhathi. 31Abantwana bakoBhenjamini basebephuma ukumelana labantu, badonswa besuka emzini, baqala ukutshaya ebantwini, ukubulala njengakwezinye izikhathi, emigwaqweni emikhulu, enye yazo eyenyukela eBhetheli lenye eya eGibeya emagcekeni, phose amadoda angamatshumi amathathu akoIsrayeli. 32Abantwana bakoBhenjamini basebesithi: Sebetshayiwe phambi kwethu njengakuqala ae  . Kodwa abantwana bakoIsrayeli bathi: Asibalekeni, sibadonse besuka emzini baye emigwaqweni emikhulu. 33Wonke amadoda akoIsrayeli asevuka endaweni zawo, azihlela eBhali-Tamari, labacathami bakoIsrayeli bavumbuluka endaweni yabo entshonalanga kweGibeya. 34Kwasekusiza kuvela maqondana leGibeya amadoda akhethiweyo azinkulungwane ezilitshumi evela kuIsrayeli wonke; lempi yaba nzima. Kodwa bona babengazi ukuthi ububi buzatshaya phezu kwabo af  . 35I Nkosi yasimtshaya uBhenjamini phambi kukaIsrayeli. Abantwana bakoIsrayeli basebebhubhisa koBhenjamini amadoda azinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu lekhulu elilodwa ngalolosuku; bonke laba bahwatsha inkemba.

36Abantwana bakoBhenjamini basebebona ukuthi sebetshayiwe, ngoba amadoda akoIsrayeli amdedela uBhenjamini, ngoba bethembe abacathami ababebamise maqondana leGibeya. 37Labacathami baphangisa ag  bahlasela iGibeya baqhubeka batshaya umuzi wonke ngobukhali benkemba ah  . 38Kwasekusiba lesikhathi esimisiweyo phakathi kwamadoda akoIsrayeli labacathami sokuthunqisa insika yentuthu enkulu evela emzini. 39Kwathi amadoda akoIsrayeli aphenduka empini, uBhenjamini waqalisa ukuwatshaya ukubulala emadodeni akoIsrayeli phose amadoda angamatshumi amathathu, ngoba bathi: Isibili atshayiwe lokutshaywa phambi kwethu njengempini yakuqala ai  . 40Kwathi iyezi liqalisa ukuthunqa liphuma emzini, insika yentuthu aj  , uBhenjamini enyemukula, khangela-ke ilangabi lomuzi lenyukela emazulwini ak  . 41Lapho amadoda akoIsrayeli etshibilika, amadoda akoBhenjamini atshaywa luvalo, ngoba abona ukuthi ububi sebuwehlele. 42Ngakho afulathela phambi kwamadoda akoIsrayeli esiya endleleni yenkangala; kodwa impi yawanamathela, lalabo abaphuma emizini bawabhubhisa phakathi kwabo al  . 43Bamhanqa uBhenjamini, baxotshana labo, babanyathelela phansi lula, kwaze kwaba maqondana leGibeya lapho okuphuma khona ilanga am  . 44Kwasekusiwa koBhenjamini amadoda azinkulungwane ezilitshumi leziyisificaminwembili; wonke la ayengamaqhawe. 45Basebephenduka babalekela enkangala an  edwaleni leRimoni ao  . Bakhothoza kibo emigwaqweni emikhulu abantu abazinkulungwane ezinhlanu, babanamathela kwaze kwaba seGideyomu, batshaya futhi kibo abantu abazinkulungwane ezimbili ap  . 46Ngakho bonke abawayo koBhenjamini mhlalokho babeyizinkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu, amadoda ahwatsha inkemba; bonke labo babengamaqhawe aq  . 47Kodwa amadoda angamakhulu ayisithupha aphenduka abalekela ar  enkangala edwaleni leRimoni; ahlala edwaleni leRimoni inyanga ezine as  . 48Amadoda akoIsrayeli asebuyela ebantwaneni bakoBhenjamini, abatshaya ngobukhali benkemba, kusukela emzini wonke kusiya ezinyamazaneni, njalo kusiya kukho konke okwaficwayo. Layo yonke imizi abayificayo bayithungela ngomlilo.

Copyright information for Ndebele