a20.18. 20.1.
b20.31.
c20.26. 2 Sam. 24.25.
d5.23.
e1 Sam. 11.1. 31.11-13. 2 Sam. 2.4,5. 21.12. 1 Lan. 10.11.
f21.5. 1 Sam. 11.7.
gNani 31.17. Dute. 7.2.
h21.2. Josh. 18.1.
i20.47.
jNani 11.22.
k21.6.
l21.7.
m21.1. 11.35.
n20.31.
o20.31.
p20.31.
qJosh. 17.7.
r11.34. Eks. 15.20. 1 Sam. 18.6. 21.11. 29.5. Jer. 31.13.
s20.48.
t17.6.

Judges 21

AbakoBhenjamini bazithathela abafazi

Amadoda akoIsrayeli ayefungile-ke eMizipa a  esithi: Kakukho lamunye wethu ozanika indodakazi yakhe kuBhenjamini ibe ngumkakhe. Abantu basebesiza eBhetheli, bahlala lapho phambi kukaNkulunkulu kwaze kwahlwa, baphakamisa ilizwi labo bakhala inyembezi ngokukhala okukhulu. Basebesithi: Kungani, O  Nkosi, Nkulunkulu kaIsrayeli, kwenzeke lokhu koIsrayeli ukuthi kusilele lamuhla isizwe esisodwa koIsrayeli b ? Kwasekusithi kusisa abantu bavuka ngovivi, bakha ilathi lapho, banikela iminikelo yokutshiswa leminikelo yokuthula c . Abantwana bakoIsrayeli basebesithi: Ngubani ezizweni zonke zakoIsrayeli ongenyukelanga ebandleni e Nkosini? Ngoba kwenziwa isifungo esikhulu ngalowo ongenyukelanga e Nkosini eMizipa kuthiwa: Uzabulawa lokubulawa d . Abantwana bakoIsrayeli basebezisola ngenxa kaBhenjamini umfowabo, bathi: Kuqunyiwe lamuhla isizwe esisodwa sisuke koIsrayeli. Sizabenzelani abaseleyo ngabafazi, ngoba thina sifungile nge Nkosi ukuthi kasiyikubanika emadodakazini ethu abe ngomkabo?

Basebesithi: Yisiphi ezizweni zakoIsrayeli esingenyukelanga e Nkosini eMizipa? Khangela-ke kakuzanga loyedwa enkambeni ovela eJabeshi-Gileyadi ukuya ebandleni e . Ngoba abantu babebaliwe, khangela-ke, kwakungekho muntu kubahlali beJabeshi-Gileyadi lapho. 10 Ngakho inhlangano yathuma khona amadoda azinkulungwane ezilitshumi lambili awamaqhawe amakhulu, bawalaya bathi: Hambani liyetshaya abahlali beJabeshi-Gileyadi ngobukhali benkemba, labesifazana labantwanyana f . 11 Yile into elizayenza: Lizatshabalalisa wonke owesilisa laye wonke owesifazana owazi ukulala lowesilisa g . 12 Basebethola phakathi kwabahlali beJabeshi-Gileyadi amankazana angamakhulu amane izintombi ezigcweleyo ezingayazanga indoda ngokulala lowesilisa; basebewaletha enkambeni eShilo, eselizweni leKhanani h . 13 Inhlangano yonke yasithumela yakhuluma labantwana bakoBhenjamini ababesedwaleni leRimoni; bamemezela ukuthula kibo i . 14 UBhenjamini wasebuya ngalesosikhathi, babanika abesifazana ababebagcine bephila kwabesifazana beJabeshi-Gileyadi, kodwa ngokunjalo kababanelanga j . 15 Abantu basebezisola ngenxa kaBhenjamini ngoba i Nkosi yayenze ukwehlukana ezizweni zakoIsrayeli k .

16 Abadala benhlangano basebesithi: Sizabenzelani abaseleyo ngabafazi, ngoba abesifazana bachithiwe koBhenjamini l ? 17 Basebesithi: Ilifa labaphunyukileyo ngelikaBhenjamini, ukuze isizwe singatshabalaliswa koIsrayeli. 18 Kodwa thina kasilakho ukubanika abafazi emadodakazini ethu, ngoba abantwana bakoIsrayeli bafungile besithi: Kaqalekiswe lowo onika uBhenjamini umfazi m .

19 Basebesithi: Khangelani, kulomkhosi we Nkosi eShilo iminyaka ngeminyaka engenyakatho kweBhetheli n , lapho okuphuma khona ilanga komgwaqo omkhulu o  owenyuka usuka eBhetheli p  kusiya eShekema q , langeningizimu kweLebona. 20 Ngakho balaya abantwana bakoBhenjamini besithi: Hambani liyecathama ezivinini, 21 libone, njalo khangelani, nxa amadodakazi eShilo esephuma ukugida imigido, khona lizaphuma ezivinini lizibambele ngulowo lalowo umfazi wakhe emadodakazini eShilo, liye elizweni lakoBhenjamini r . 22 Kuzakuthi nxa oyise loba abanewabo befika besola kithi, sizakuthi kibo: Benzeleni umusa ngenxa yethu, ngoba kasibathathelanga ngulowo lalowo umfazi wakhe empini, ngoba lina kalibanikanga wona ngalesisikhathi ukuthi licaleke. 23 Ngakho abantwana bakoBhenjamini benza njalo, bathumba abafazi ngokwenani labo kwabagidayo ababahlwithayo; bahamba babuyela elifeni labo, bakha imizi, bahlala kiyo s . 24 Abantwana bakoIsrayeli basebechitheka besuka lapho ngalesosikhathi, ngulowo lalowo waya esizweni sakhe lakusendo lwakhe; basebephuma besuka lapho, ngulowo lalowo waya elifeni lakhe.

25 Ngalezonsuku kwakungelankosi koIsrayeli. Wonke umuntu wayesenza okwakulungile emehlweni akhe t .

Copyright information for Ndebele