a2.21,22; 3.4. Josh. 13.2,3,4,5,6.
bJosh. 13.3.
cJosh. 13.4,5.
d2.21,22; 3.4. Josh. 13.2,3,4,5,6.
eHlab. 106.35. Eks. 13.5.
fEks. 34.16.
g2.11.
h2.13.
iEks. 34.13. Dute. 16.21.
ji2.14.
k2.14.
lHab. 3.7.
m3.15; 4.3; 6.6,7; 10.10. 1 Sam. 12.10. Neh. 9.27. Hlab. 22.5. Hlab. 78.34; 106.44; 107.6,13,19,28.
n2.16.
o1.13.
pGen. 41.38. Nani 27.18. Hlu. 6.34; 11.29; 13.25; 14.6,19; 15.14. 1 Sam. 10.6,10; 11.6; 16.13. 2 Lan. 15.1; 20.14; 24.20.
q3.3; 5.31; 8.28. Josh. 11.23.
r2.19.
s1 Sam. 12.9.
t1 Sam. 11.1.
u5.14; 6.3,33.
vDute. 34.3.
wDute. 28.48.
x3.9.
y1 Sam. 10.27.
z2 Sam. 8. 2.
aa3.13. Josh. 4.20.
abGen. 7.16. Hlu. 9.51.
ac2 Sam. 13.17,18.
adGen. 19.16; 43.10. Hlab. 119.60. Hab. 2.3.
ae3.19.
af6.34. 1 Sam. 13.3. Nani 10.9.
ag5.14. Josh. 24.33.
ah4.7,14; 6.1; 7.9,15. 1 Sam. 17.47.
aiJosh. 2.7. Hlu. 12.5. Josh. 22.11. Hlu. 7.24. 2 Sam. 19.18. Hlu. 3.13.
aj3.11.
ak2.16. Levi 26.8. 1 Sam. 17.47,50.

Judges 3

I Nkosi itshiya izizwe ezithile ukuze ihlole uIsrayeli ngazo

1 Lalezi yizizwe i Nkosi eyazitshiyayo a  ukuze ihlole uIsrayeli ngazo, bonke abangazazanga zonke izimpi zeKhanani; 2kuphela ukuze izizukulwana zabantwana bakoIsrayeli zazi, ukuzifundisa impi, kuphela abangazazanga phambili: 3Amakhosi amahlanu amaFilisti b  , lawo wonke amaKhanani, lamaSidoni, lamaHivi ayehlala entabeni yeLebhanoni c  , kusukela entabeni yeBhali-Hermoni kuze kube sekungeneni kweHamathi. 4Zazingezokuhlola uIsrayeli ngazo d  ukwazi ukuthi bazayilalela yini imilayo ye Nkosi eyabalaya yona oyise ngesandla sikaMozisi.

5Abantwana bakoIsrayeli bahlala-ke phakathi kwamaKhanani e  , amaHethi, lamaAmori, lamaPerizi, lamaHivi, lamaJebusi. 6Basebethatha amadodakazi awo ukuba ngomkabo f  , lamadodakazi abo bawanika amadodana awo, bakhonza onkulunkulu bawo. 7Abantwana bakoIsrayeli basebesenza okubi emehlweni e Nkosi g  , bayikhohlwa i Nkosi uNkulunkulu wabo, bakhonza oBhali h  lezixuku i  .

UOthiniyeli

8Ngakho ulaka lwe Nkosi lwavutha kuIsrayeli j  , yabathengisa esandleni k  sikaKushani-Rishathayimi l  inkosi yeMesopotamiya. Abantwana bakoIsrayeli basebeyisebenzela inkosi uKushani-Rishathayimi iminyaka eyisificaminwembili. 9Kwathi abantwana bakoIsrayeli bekhala e Nkosini m  , i Nkosi yabavusela abantwana bakoIsrayeli umkhululi n  owabakhululayo, uOthiniyeli indodana kaKenazi o  umfowabo kaKalebi ongumnawakhe. 10Njalo uMoya we Nkosi wayephezu kwakhe p  , wahlulela uIsrayeli, waphuma impi, i Nkosi yanikela esandleni sakhe uKushani-Rishathayimi inkosi yeSiriya, lesandla sakhe saba lamandla phezu kukaKushani-Rishathayimi. 11Lelizwe laba lokuthula iminyaka engamatshumi amane q  . UOthiniyeli indodana kaKenazi wasesifa.

UEhudi

12Abantwana bakoIsrayeli basebebuya besenza okubi emehlweni e Nkosi r  . I Nkosi yasimqinisa uEgiloni inkosi yakoMowabi ukumelana loIsrayeli s  , ngenxa yokuthi babenzile okubi emehlweni e Nkosi. 13Wasezibuthela abantwana bakoAmoni t  loAmaleki u  , waya wamtshaya uIsrayeli, badla ilifa lomuzi wamalala v  . 14Abantwana bakoIsrayeli basebesebenzela uEgiloni inkosi yakoMowabi w  iminyaka elitshumi leyisificaminwembili.

15Kwathi abantwana bakoIsrayeli bekhala e Nkosini x  , i Nkosi yabavusela umkhululi, uEhudi indodana kaGera, umBhenjamini owayelinxele. Abantwana bakoIsrayeli basebethumela ngesandla sakhe isipho kuEgiloni inkosi yakoMowabi y  . 16UEhudi wasezenzela inkemba ebukhali inhlangothi ezimbili, ubude bayo buyingalo, wayibophela ngaphansi kwezigqoko zakhe ethangazini lakhe lokunene. 17Wasondeza isipho kuEgiloni inkosi yakoMowabi. Njalo uEgiloni wayengumuntu okhulupheleyo kakhulu. 18Kwasekusithi eseqedile ukusondeza isipho, wasephelekezela abantu ababethwele isipho z  . 19Kodwa yena wabuyela emuva ezithombeni ezibaziweyo ezaziseGiligali aa  , wathi: Nkosi, ngilendaba eyimfihlo kuwe. Yasisithi: Thula. Bonke ababemi laye basebephuma. 20UEhudi wasesiza kuye ehlezi endlini ephezulu epholileyo eyayingeyakhe yedwa. UEhudi wathi: Ngilendaba kaNkulunkulu kuwe. Wasesukuma esihlalweni. 21UEhudi waseselula isandla sakhe sokhohlo, wathatha inkemba ethangazini lakhe lokunene, wayithela esiswini sakhe, 22kwaze kwangena lesilanda emva kobukhali, amahwahwa agubuzela ubukhali, ngoba kayingcothulanga inkemba esiswini sakhe, kwasekuphuma umswane. 23UEhudi wasephuma ekhulusini, wavala iminyango yendlu ephezulu emva kwakhe ab  , wayikhiya ac  .

24Yena esephumile, kwafika izinceku zakhe; kwathi zibona, khangela-ke, iminyango yendlu ephezulu yayikhiyiwe, zathi: Sibili wembese inyawo zakhe endlini epholileyo. 25Njalo zalinda zaze zaba lenhloni; khangela-ke kavulanga iminyango yendlu ephezulu; ngakho zathatha isihluthulelo zavula, khangela-ke, inkosi yazo yayiwele phansi ifile.

26UEhudi wasephunyuka zisalibele ad  , yena wedlula ezithombeni ezibaziweyo ae  , waphunyuka waya eSeyira. 27Kwasekusithi ekufikeni kwakhe wavuthela uphondo af  entabeni yakoEfrayimi ag  . Abantwana bakoIsrayeli basebesehla laye ezintabeni, yena ephambi kwabo. 28Wasesithi kibo: Landelani emva kwami, ngoba i Nkosi inikele izitha zenu amaMowabi esandleni senu ah  . Ngakho behla bamlandela, bathumba amazibuko eJordani aye koMowabi ai  , kabavumelanga muntu ukuchapha. 29Basebebulala amaMowabi ngalesosikhathi angaba zinkulungwane ezilitshumi, amadoda wonke aqatha lawo wonke amadoda alamandla, njalo kakuphunyukanga muntu. 30Ngalokho uMowabi wehliselwa phansi mhlalokho ngaphansi kwesandla sikaIsrayeli. Lelizwe laba lokuthula iminyaka engamatshumi ayisificaminwembili aj  .

UShamigari

31Lemva kwakhe kwaba loShamigari indodana kaAnathi, owatshaya amaFilisti amadoda angamakhulu ayisithupha ngocijo lwenkabi; laye wasemkhulula uIsrayeli ak  .

Copyright information for Ndebele