a2.19.
bDute. 32.30.
cJosh. 11.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 19.36.
dJosh. 11.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 19.36.
e4.13,16.
f3.9.
g4.13. Josh. 11.6.
h5.8. Hlab. 106.42.
iJosh. 18.25.
jJosh. 24.33.
kJosh. 19.37.
lJosh. 19.12.
m4.13; 5.21. 1 Kho. 18.40. Hlab. 83.9.
n3.28.
oEks. 4.14. Hlu. 7.10.
pDute. 32.30.
q5.18.
rEks. 11.8.
s1.16.
tNani 10.29.
u9.6. Josh. 19.33.
vJosh. 19.12.
w4.13. Josh. 11.6.
x3.28.
yDute. 9.3. 2 Sam. 5.24. Hlab. 68.7. Isa. 52.12. Hab. 3.13.
zJosh. 19.12.
aa4.23. Hlab. 83.10. Josh. 10.10.
ab5.25.
ac5.26.
ad4.15.

Judges 4

UDebora loBaraki banqoba uSisera

Abantwana bakoIsrayeli basebebuya besenza okubi emehlweni e Nkosi a  esefile uEhudi. I Nkosi yasibathengisa b  esandleni sikaJabini inkosi yeKhanani c  owayebusa eHazori d . Lenduna yebutho lakhe yayinguSisera, owayehlala eHaroshethi e  labezizwe. Abantwana bakoIsrayeli basebekhala e Nkosini f , ngoba wayelezinqola zensimbi g  ezingamakhulu ayisificamunwemunye, wabacindezela ngamandla abantwana bakoIsrayeli h  iminyaka engamatshumi amabili.

UDebora umfazi owayengumprofethikazi umkaLapidothi yena wahlulela uIsrayeli ngalesosikhathi. Wayehlala ngaphansi kwesihlahla selala sikaDebora phakathi kweRama i  leBhetheli entabeni yakoEfrayimi j . Abantwana bakoIsrayeli basebesenyukela kuye ukwahlulelwa. Wasethuma wabiza uBaraki indodana kaAbinowama eKedeshi k  koNafithali, wathi kuye: I Nkosi uNkulunkulu wakoIsrayeli kayilayanga yini isithi: Hamba usondele entabeni yeThabhori l , uzithathele amadoda azinkulungwane ezilitshumi ebantwaneni bakoNafithali lebantwaneni bakoZebuluni? Njalo ngizadonsela kuwe esifuleni iKishoni uSisera m  induna yebutho likaJabini lenqola zakhe lexuku lakhe, ngimnikele esandleni sakho n . UBaraki wasesithi kuye: Uba uhamba lami o , ngizahamba; kodwa uba ungahambi lami, kangiyikuhamba. Wasesithi: Ngizahamba lokuhamba lawe, kodwa udumo kaluyikuba ngolwakho ngendlela ohamba ngayo, ngoba i Nkosi izathengisa uSisera esandleni sowesifazana p . Wasesukuma uDebora, wahamba loBaraki waya eKedeshi.

10 UBaraki wasebizela oZebuluni loNafithali q  eKedeshi. Kwasekusenyuka amadoda azinkulungwane ezilitshumi amlandela r , loDebora wenyuka laye. 11 UHeberi umKeni s  wazehlukanisa-ke lamaKeni, abantwana bakaHobabi uyisezala kaMozisi t , wamisa ithente lakhe kwaze kwaba sesihlahleni se-okhi* eZahananimi u  eseduze leKedeshi. 12 Basebebikela uSisera ukuthi uBaraki indodana kaAbinowama usenyukele entabeni yeThabhori v . 13 USisera wasebiza zonke izinqola w  zakhe, inqola ezingamakhulu ayisificamunwemunye zensimbi, labo bonke abantu ababelaye, kusukela eHaroshethi labezizwe kuze kufike esifuleni iKishoni. 14 UDebora wasesithi kuBaraki: Vuka! Ngoba yilo lolusuku i Nkosi enikele ngalo uSisera esandleni sakho x . Kayihambanga yini i Nkosi phambi kwakho y ? Ngakho uBaraki wehla entabeni iThabhori z  lamadoda azinkulungwane ezilitshumi ngemva kwakhe. 15 I Nkosi yasimsanganisa uSisera aa  lazo zonke izinqola lebutho lonke ngobukhali benkemba phambi kukaBaraki, kwaze kwathi uSisera wehla enqoleni wabaleka ngenyawo zakhe. 16 UBaraki wasexotshana lezinqola lebutho, waze wafika eHaroshethi labezizwe; ibutho lonke likaSisera laselisiwa ngobukhali benkemba; kakusalanga loyedwa.

17 Kodwa uSisera wabaleka ngenyawo zakhe waya ethenteni likaJayeli umkaHeberi umKeni, ngoba kwakulokuthula phakathi kukaJabini inkosi yeHazori lendlu kaHeberi umKeni. 18 UJayeli wasephuma ukuhlangabeza uSisera, wathi kuye: Phambuka, nkosi yami, phambukela kimi, ungesabi. Wasephambukela kuye ethenteni, wamembesa ngengubo. 19 Wasesithi kuye: Akunginathise amanzi amalutshwana ngoba ngomile. Wasesibukula igula lochago ab , wamnathisa, wamembesa. 20 Wasesithi kuye: Mana emnyango wethente; kuzakuthi-ke, uba kufika umuntu kuwe ekubuza esithi: Kulomuntu lapha yini? Uzakuthi: Akulamuntu. 21 Kodwa uJayeli umkaHeberi wathatha isikhonkwane sethente ac , wafaka isando esandleni sakhe, wamnyenyela, wabethela isikhonkwane enhlafunweni yakhe sangena emhlabathini, ngoba yena wayelele ubuthongo obukhulu, ediniwe, wasesifa. 22 Khangela-ke, uBaraki waxotsha uSisera; uJayeli wasephuma ukumhlangabeza wathi kuye: Woza, ngizakutshengisa umuntu omdingayo. Wasengena ethenteni lakhe, khangela-ke, uSisera wayelele efile, lesikhonkwane sasisenhlafunweni yakhe. 23 Ngakho ngalolosuku uNkulunkulu wamehlisela phansi uJabini inkosi yeKhanani phambi kwabantwana bakoIsrayeli ad . 24 Isandla sabantwana bakoIsrayeli saqhubeka-ke saba nzima phezu kukaJabini inkosi yeKhanani, baze bamchitha uJabini inkosi yeKhanani.

Copyright information for Ndebele