a2.19.
bDute. 32.30.
cJosh. 11.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 19.36.
dJosh. 11.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 19.36.
e4.13,16.
f3.9.
g4.13. Josh. 11.6.
h5.8. Hlab. 106.42.
iJosh. 18.25.
jJosh. 24.33.
kJosh. 19.37.
lJosh. 19.12.
m4.13; 5.21. 1 Kho. 18.40. Hlab. 83.9.
n3.28.
oEks. 4.14. Hlu. 7.10.
pDute. 32.30.
q5.18.
rEks. 11.8.
s1.16.
tNani 10.29.
u9.6. Josh. 19.33.
vJosh. 19.12.
w4.13. Josh. 11.6.
x3.28.
yDute. 9.3. 2 Sam. 5.24. Hlab. 68.7. Isa. 52.12. Hab. 3.13.
zJosh. 19.12.
aa4.23. Hlab. 83.10. Josh. 10.10.
ab5.25.
ac5.26.
ad4.15.

Judges 4

UDebora loBaraki banqoba uSisera

1 Abantwana bakoIsrayeli basebebuya besenza okubi emehlweni e Nkosi a  esefile uEhudi. 2I Nkosi yasibathengisa b  esandleni sikaJabini inkosi yeKhanani c  owayebusa eHazori d  . Lenduna yebutho lakhe yayinguSisera, owayehlala eHaroshethi e  labezizwe. 3Abantwana bakoIsrayeli basebekhala e Nkosini f  , ngoba wayelezinqola zensimbi g  ezingamakhulu ayisificamunwemunye, wabacindezela ngamandla abantwana bakoIsrayeli h  iminyaka engamatshumi amabili.

4UDebora umfazi owayengumprofethikazi umkaLapidothi yena wahlulela uIsrayeli ngalesosikhathi. 5Wayehlala ngaphansi kwesihlahla selala sikaDebora phakathi kweRama i  leBhetheli entabeni yakoEfrayimi j  . Abantwana bakoIsrayeli basebesenyukela kuye ukwahlulelwa. 6Wasethuma wabiza uBaraki indodana kaAbinowama eKedeshi k  koNafithali, wathi kuye: I Nkosi uNkulunkulu wakoIsrayeli kayilayanga yini isithi: Hamba usondele entabeni yeThabhori l  , uzithathele amadoda azinkulungwane ezilitshumi ebantwaneni bakoNafithali lebantwaneni bakoZebuluni? 7Njalo ngizadonsela kuwe esifuleni iKishoni uSisera m  induna yebutho likaJabini lenqola zakhe lexuku lakhe, ngimnikele esandleni sakho n  . 8UBaraki wasesithi kuye: Uba uhamba lami o  , ngizahamba; kodwa uba ungahambi lami, kangiyikuhamba. 9Wasesithi: Ngizahamba lokuhamba lawe, kodwa udumo kaluyikuba ngolwakho ngendlela ohamba ngayo, ngoba i Nkosi izathengisa uSisera esandleni sowesifazana p  . Wasesukuma uDebora, wahamba loBaraki waya eKedeshi.

10UBaraki wasebizela oZebuluni loNafithali q  eKedeshi. Kwasekusenyuka amadoda azinkulungwane ezilitshumi amlandela r  , loDebora wenyuka laye. 11UHeberi umKeni s  wazehlukanisa-ke lamaKeni, abantwana bakaHobabi uyisezala kaMozisi t  , wamisa ithente lakhe kwaze kwaba sesihlahleni se-okhi* eZahananimi u  eseduze leKedeshi. 12Basebebikela uSisera ukuthi uBaraki indodana kaAbinowama usenyukele entabeni yeThabhori v  . 13USisera wasebiza zonke izinqola w  zakhe, inqola ezingamakhulu ayisificamunwemunye zensimbi, labo bonke abantu ababelaye, kusukela eHaroshethi labezizwe kuze kufike esifuleni iKishoni. 14UDebora wasesithi kuBaraki: Vuka! Ngoba yilo lolusuku i Nkosi enikele ngalo uSisera esandleni sakho x  . Kayihambanga yini i Nkosi phambi kwakho y  ? Ngakho uBaraki wehla entabeni iThabhori z  lamadoda azinkulungwane ezilitshumi ngemva kwakhe. 15I Nkosi yasimsanganisa uSisera aa  lazo zonke izinqola lebutho lonke ngobukhali benkemba phambi kukaBaraki, kwaze kwathi uSisera wehla enqoleni wabaleka ngenyawo zakhe. 16UBaraki wasexotshana lezinqola lebutho, waze wafika eHaroshethi labezizwe; ibutho lonke likaSisera laselisiwa ngobukhali benkemba; kakusalanga loyedwa.

17Kodwa uSisera wabaleka ngenyawo zakhe waya ethenteni likaJayeli umkaHeberi umKeni, ngoba kwakulokuthula phakathi kukaJabini inkosi yeHazori lendlu kaHeberi umKeni. 18UJayeli wasephuma ukuhlangabeza uSisera, wathi kuye: Phambuka, nkosi yami, phambukela kimi, ungesabi. Wasephambukela kuye ethenteni, wamembesa ngengubo. 19Wasesithi kuye: Akunginathise amanzi amalutshwana ngoba ngomile. Wasesibukula igula lochago ab  , wamnathisa, wamembesa. 20Wasesithi kuye: Mana emnyango wethente; kuzakuthi-ke, uba kufika umuntu kuwe ekubuza esithi: Kulomuntu lapha yini? Uzakuthi: Akulamuntu. 21Kodwa uJayeli umkaHeberi wathatha isikhonkwane sethente ac  , wafaka isando esandleni sakhe, wamnyenyela, wabethela isikhonkwane enhlafunweni yakhe sangena emhlabathini, ngoba yena wayelele ubuthongo obukhulu, ediniwe, wasesifa. 22Khangela-ke, uBaraki waxotsha uSisera; uJayeli wasephuma ukumhlangabeza wathi kuye: Woza, ngizakutshengisa umuntu omdingayo. Wasengena ethenteni lakhe, khangela-ke, uSisera wayelele efile, lesikhonkwane sasisenhlafunweni yakhe. 23Ngakho ngalolosuku uNkulunkulu wamehlisela phansi uJabini inkosi yeKhanani phambi kwabantwana bakoIsrayeli ad  . 24Isandla sabantwana bakoIsrayeli saqhubeka-ke saba nzima phezu kukaJabini inkosi yeKhanani, baze bamchitha uJabini inkosi yeKhanani.

Copyright information for Ndebele