aEks. 15.1. Hlab. 18.
bDute. 32.42. 2 Sam. 22.48. Hlab. 18.47.
c5.9. 2 Lan. 17.16.
dHlab. 2.2. Zaga 31.4. Dute. 32.1,3. Hlab. 2.10.
eDute. 33.2. Dute. 4.11.
fHlab. 68.7.
gHlab. 68.8. 2 Sam. 22.8. Hlab. 18.7; 77.18. Nah. 1.5. Hab. 3.3,10.
hIsa. 64.1,3. Dute. 4.11. Hlab. 97.5. Mika 1.4.
iEks. 19.18.
j3.31.
k4.17.
lLevi 26.22.
m5.11. Dute. 3.5.
nDute. 32.16. Hlu. 2.12,17.
o1 Sam. 13.19,22. Hlu. 4.3.
p5.2.
qNani 22.21. Hlu. 10.4; 12.14. Zek. 9.9.
rHlab. 107.32. Isa. 28.6.
sGen. 24.11.
t5.11. Dute. 3.5.
uHlab. 57.8.
vHlab. 68.18. Efe. 4.8.
wHlab. 49.14.
x3.27.
y3.13.
zNani 32.39,40.
aaDute. 33.21.
ab4.14.
acGen. 49.14. Hlab. 68.13.
adJer. 18.16.
aeNani 32.1.
afJosh. 13.24,25,26,27,28.
agJosh. 19.46.
ahJosh. 19.29,31.
ai4.10.
ajJosh. 12.21; 17.11. Hlu. 1.27. 1 Kho. 4.12. Josh. 21.25.
akJosh. 12.21; 17.11. Hlu. 1.27. 1 Kho. 4.12; 9.15. 2 Kho. 9.27; 23.29,30. 2 Lan. 35.22. Zek. 12.11. Isam. 16.16.
al4.15,16.
am4.7.
anGen. 49.24.
ao21.5,9,10. Neh. 3.5.
ap1 Sam. 18.17; 25.28.
aq4.17.
ar4.19.
as4.21.
at2 Sam. 6.16.
auZaga 7.6.
avEks. 32.1.
awEks. 15.9.
axHlab. 83.9,10.
ay2 Sam. 23.4.
azHlab. 19.4,5.
ba3.11.

Judges 5

Ihubo likaDebora loBaraki

UDebora loBaraki indodana kaAbinowama basebehlabela a  ngalolosuku besithi:

Nxa abakhokheli bekhokhela koIsrayeli b , nxa abantu bezinikela ngokuzithandela c , busisani i Nkosi! Zwanini makhosi, libeke indlebe ziphathamandla d , mina, mina ngizahlabela e Nkosini, ngihubele i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli.  Nkosi, ekuphumeni kwakho eSeyiri e , ekunyatheleni kwakho usuka ensimini yeEdoma f , umhlaba wazamazama g , lamazulu athonta, lamayezi athontisa amanzi. Izintaba zageleza phambi kwe Nkosi h , iSinayi i  le phambi kwe Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli. Ensukwini zikaShamigari indodana kaAnathi j , ensukwini zikaJayeli k , izindlela zaphela l , lababehamba ezindledlaneni bahamba ngezindlela ezimazombazombe. Izakhamizi zemakhaya zaphela m  koIsrayeli, zaphela, ngaze ngasukuma mina Debora, ngasukuma, unina koIsrayeli. Wakhetha onkulunkulu abatsha n , khona kwaba lempi emasangweni. Sabonwa yini isihlangu lomkhonto o  phakathi kwabazinkulungwane ezingamatshumi amane koIsrayeli? Inhliziyo yami ikubanikimithetho bakoIsrayeli, abazinikela ngokuzithandela phakathi kwabantu p . Busisani i Nkosi! 10 Bagadi babobabhemi abamhlophe q , bahlali besigcabha r , labahambi endleleni, khulumani. 11 Elizwini labatshoki, phakathi kwezindawo zokukha amanzi s , lapho bayalandisa ngemisebenzi elungileyo ye Nkosi, imisebenzi elungileyo yezakhamizi zemakhaya zakoIsrayeli t . Ngalesosikhathi abantu be Nkosi behlela emasangweni. 12 Vuka u , vuka, Debora! Vuka, vuka, khuluma ingoma! Sukuma Baraki, uthumbe abathunjiweyo bakho v , ndodana kaAbinowama. 13 Khona yayenza insali yabusa phezu kwezinduna ebantwini w ; i Nkosi yangenza ngabusa phakathi kwabalamandla. 14 Kuvela koEfrayimi x  impande yabo yayimelene loAmaleki y ; emva kwakho, Bhenjamini, phakathi kwabantu bakho; kuvela kuMakiri z  kwehla abanikumthetho aa , lakoZebuluni abadonsa ngentonga yombhali. 15 Leziphathamandla zakoIsakari zaziloDebora; lanjengoIsakari, waba njalo uBaraki ab ; wathunjwa esigodini ngenyawo zakhe. Ezifundeni zakoRubeni izinqumo zenhliziyo zazizinkulu. 16 Wahlalelani phakathi kwezibaya ac  ukuzwa umhlanga wokukhaliselwa ad  izimvu ae ? Izifunda zakoRubeni zaba lokuhlolwa okukhulu kwenhliziyo. 17 UGileyadi wahlala ngaphetsheya kweJordani af . LoDani walibalelani emikhunjini ag ? UAsheri wahlala ekhunjini lolwandle ah , wahlala ethekwini. 18 UZebuluni ai  uyisizwe esadela umphefumulo waso kwaze kwaba sekufeni, loNafithali, emiqolweni yensimu. 19 Amakhosi afika alwa; khona amakhosi eKhanani alwa eThahanakhi aj  ngasemanzini eMegido ak ; kawathathanga impango yesiliva al . 20 Zisemazulwini zalwa, inkanyezi zisendleleni zazo zalwa loSisera. 21 Isifula iKishoni sabakhukhula am , isifula sendulo, isifula iKishoni. Mphefumulo wami, nyathela ngamandla! 22 Khona atshaya phansi amasondo amabhiza, ngokumatha, ukumatha kwabalamandla an  bakhe. 23 Qalekisani iMerozi, kutsho ingilosi ye Nkosi, qalekisani ngokuqalekisa abakhileyo kuyo, ngoba kabezanga ao  kuncedo lwe Nkosi ap , kuncedo lwe Nkosi, lamaqhawe. 24 Uzabusiswa phezu kwabesifazana uJayeli umkaHeberi umKeni aq ; ubusisiwe phezu kwabesifazana ethenteni. 25 Wacela amanzi ar , wamnika uchago, waletha amasi ngomganu wobukhosi. 26 Welulela isandla sakhe esikhonkwaneni as , lesandla sakhe sokunene esandweni sezisebenzi, wamtshaya uSisera, wachoboza ikhanda lakhe, wahlaba wabhoboza inhlafuno yakhe. 27 Phakathi kwenyawo zakhe wakhothama wawa walala; phakathi kwenyawo zakhe wakhothama wawa, lapho akhothamela khona, wawa lapho efile echithekile. 28 Unina kaSisera walunguza ngewindi at , wanqolonga ngeminxibo yewindi au  wathi: Kungani inqola yakhe iphuza ukuza av ? Kungani ephuzile amavili ezinqola zakhe? 29 Izihlakaniphi zamakhosazana akhe zaphendula, yebo yena wazibuyisela impendulo yakhe wathi: 30 Kabatholanga yini bayaba impango aw , intombazana, amantombazana amabili kuleyo laleyondoda, impango yamalembu aconjiweyo ngekaSisera, impango yamalembu aconjiweyo afekethisiweyo ngenalithi, amalembu amabili aconjiweyo afekethisiweyo ngenalithi, awentamo zempango? 31 Ngokunjalo kazibhubhe zonke izitha zakho ax ,  Nkosi. Kodwa abayithandayo kababe njengokuphuma kwelanga ay  ngamandla alo az .

Lelizwe lathula iminyaka engamatshumi amane ba .

Copyright information for Ndebele