aEks. 15.1. Hlab. 18.
bDute. 32.42. 2 Sam. 22.48. Hlab. 18.47.
c5.9. 2 Lan. 17.16.
dHlab. 2.2. Zaga 31.4. Dute. 32.1,3. Hlab. 2.10.
eDute. 33.2. Dute. 4.11.
fHlab. 68.7.
gHlab. 68.8. 2 Sam. 22.8. Hlab. 18.7; 77.18. Nah. 1.5. Hab. 3.3,10.
hIsa. 64.1,3. Dute. 4.11. Hlab. 97.5. Mika 1.4.
iEks. 19.18.
j3.31.
k4.17.
lLevi 26.22.
m5.11. Dute. 3.5.
nDute. 32.16. Hlu. 2.12,17.
o1 Sam. 13.19,22. Hlu. 4.3.
p5.2.
qNani 22.21. Hlu. 10.4; 12.14. Zek. 9.9.
rHlab. 107.32. Isa. 28.6.
sGen. 24.11.
t5.11. Dute. 3.5.
uHlab. 57.8.
vHlab. 68.18. Efe. 4.8.
wHlab. 49.14.
x3.27.
y3.13.
zNani 32.39,40.
aaDute. 33.21.
ab4.14.
acGen. 49.14. Hlab. 68.13.
adJer. 18.16.
aeNani 32.1.
afJosh. 13.24,25,26,27,28.
agJosh. 19.46.
ahJosh. 19.29,31.
ai4.10.
ajJosh. 12.21; 17.11. Hlu. 1.27. 1 Kho. 4.12. Josh. 21.25.
akJosh. 12.21; 17.11. Hlu. 1.27. 1 Kho. 4.12; 9.15. 2 Kho. 9.27; 23.29,30. 2 Lan. 35.22. Zek. 12.11. Isam. 16.16.
al4.15,16.
am4.7.
anGen. 49.24.
ao21.5,9,10. Neh. 3.5.
ap1 Sam. 18.17; 25.28.
aq4.17.
ar4.19.
as4.21.
at2 Sam. 6.16.
auZaga 7.6.
avEks. 32.1.
awEks. 15.9.
axHlab. 83.9,10.
ay2 Sam. 23.4.
azHlab. 19.4,5.
ba3.11.

Judges 5

Ihubo likaDebora loBaraki

1 UDebora loBaraki indodana kaAbinowama basebehlabela a  ngalolosuku besithi:

2Nxa abakhokheli bekhokhela koIsrayeli b  , nxa abantu bezinikela ngokuzithandela c  , busisani i Nkosi! 3Zwanini makhosi, libeke indlebe ziphathamandla d  , mina, mina ngizahlabela e Nkosini, ngihubele i Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli. 4 Nkosi, ekuphumeni kwakho eSeyiri e  , ekunyatheleni kwakho usuka ensimini yeEdoma f  , umhlaba wazamazama g  , lamazulu athonta, lamayezi athontisa amanzi. 5Izintaba zageleza phambi kwe Nkosi h  , iSinayi i  le phambi kwe Nkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli. 6Ensukwini zikaShamigari indodana kaAnathi j  , ensukwini zikaJayeli k  , izindlela zaphela l  , lababehamba ezindledlaneni bahamba ngezindlela ezimazombazombe. 7Izakhamizi zemakhaya zaphela m  koIsrayeli, zaphela, ngaze ngasukuma mina Debora, ngasukuma, unina koIsrayeli. 8Wakhetha onkulunkulu abatsha n  , khona kwaba lempi emasangweni. Sabonwa yini isihlangu lomkhonto o  phakathi kwabazinkulungwane ezingamatshumi amane koIsrayeli? 9Inhliziyo yami ikubanikimithetho bakoIsrayeli, abazinikela ngokuzithandela phakathi kwabantu p  . Busisani i Nkosi! 10Bagadi babobabhemi abamhlophe q  , bahlali besigcabha r  , labahambi endleleni, khulumani. 11Elizwini labatshoki, phakathi kwezindawo zokukha amanzi s  , lapho bayalandisa ngemisebenzi elungileyo ye Nkosi, imisebenzi elungileyo yezakhamizi zemakhaya zakoIsrayeli t  . Ngalesosikhathi abantu be Nkosi behlela emasangweni. 12Vuka u  , vuka, Debora! Vuka, vuka, khuluma ingoma! Sukuma Baraki, uthumbe abathunjiweyo bakho v  , ndodana kaAbinowama. 13Khona yayenza insali yabusa phezu kwezinduna ebantwini w  ; i Nkosi yangenza ngabusa phakathi kwabalamandla. 14Kuvela koEfrayimi x  impande yabo yayimelene loAmaleki y  ; emva kwakho, Bhenjamini, phakathi kwabantu bakho; kuvela kuMakiri z  kwehla abanikumthetho aa  , lakoZebuluni abadonsa ngentonga yombhali. 15Leziphathamandla zakoIsakari zaziloDebora; lanjengoIsakari, waba njalo uBaraki ab  ; wathunjwa esigodini ngenyawo zakhe. Ezifundeni zakoRubeni izinqumo zenhliziyo zazizinkulu. 16Wahlalelani phakathi kwezibaya ac  ukuzwa umhlanga wokukhaliselwa ad  izimvu ae  ? Izifunda zakoRubeni zaba lokuhlolwa okukhulu kwenhliziyo. 17UGileyadi wahlala ngaphetsheya kweJordani af  . LoDani walibalelani emikhunjini ag  ? UAsheri wahlala ekhunjini lolwandle ah  , wahlala ethekwini. 18UZebuluni ai  uyisizwe esadela umphefumulo waso kwaze kwaba sekufeni, loNafithali, emiqolweni yensimu. 19Amakhosi afika alwa; khona amakhosi eKhanani alwa eThahanakhi aj  ngasemanzini eMegido ak  ; kawathathanga impango yesiliva al  . 20Zisemazulwini zalwa, inkanyezi zisendleleni zazo zalwa loSisera. 21Isifula iKishoni sabakhukhula am  , isifula sendulo, isifula iKishoni. Mphefumulo wami, nyathela ngamandla! 22Khona atshaya phansi amasondo amabhiza, ngokumatha, ukumatha kwabalamandla an  bakhe. 23Qalekisani iMerozi, kutsho ingilosi ye Nkosi, qalekisani ngokuqalekisa abakhileyo kuyo, ngoba kabezanga ao  kuncedo lwe Nkosi ap  , kuncedo lwe Nkosi, lamaqhawe. 24Uzabusiswa phezu kwabesifazana uJayeli umkaHeberi umKeni aq  ; ubusisiwe phezu kwabesifazana ethenteni. 25Wacela amanzi ar  , wamnika uchago, waletha amasi ngomganu wobukhosi. 26Welulela isandla sakhe esikhonkwaneni as  , lesandla sakhe sokunene esandweni sezisebenzi, wamtshaya uSisera, wachoboza ikhanda lakhe, wahlaba wabhoboza inhlafuno yakhe. 27Phakathi kwenyawo zakhe wakhothama wawa walala; phakathi kwenyawo zakhe wakhothama wawa, lapho akhothamela khona, wawa lapho efile echithekile. 28Unina kaSisera walunguza ngewindi at  , wanqolonga ngeminxibo yewindi au  wathi: Kungani inqola yakhe iphuza ukuza av  ? Kungani ephuzile amavili ezinqola zakhe? 29Izihlakaniphi zamakhosazana akhe zaphendula, yebo yena wazibuyisela impendulo yakhe wathi: 30Kabatholanga yini bayaba impango aw  , intombazana, amantombazana amabili kuleyo laleyondoda, impango yamalembu aconjiweyo ngekaSisera, impango yamalembu aconjiweyo afekethisiweyo ngenalithi, amalembu amabili aconjiweyo afekethisiweyo ngenalithi, awentamo zempango? 31Ngokunjalo kazibhubhe zonke izitha zakho ax  ,  Nkosi. Kodwa abayithandayo kababe njengokuphuma kwelanga ay  ngamandla alo az  .

Lelizwe lathula iminyaka engamatshumi amane ba  .

Copyright information for Ndebele