a2.19.
bGen. 25.2; 37.28. Eks. 2.15,16; 18.1. Nani 22.4,7; 25.15,17,18; 31.2,3,7,8,9. Hlu. 7.1,2; 8.1. 1 Kho. 11.18. Hlab. 83.9. Isa. 9.4; 10.26; 60.6. Hab. 3.7.
cGen. 25.2; 37.28. Eks. 2.15,16; 18.1. Nani 22.4,7; 25.15,17,18; 31.2,3,7,8,9. Hlu. 7.1,2; 8.1. 1 Kho. 11.18. Hlab. 83.9. Isa. 9.4; 10.26; 60.6. Hab. 3.7.
d1 Sam. 13.6. Heb. 11.38.
eGen. 25.2; 37.28. Eks. 2.15,16; 18.1. Nani 22.4,7; 25.15,17,18; 31.2,3,7,8,9. Hlu. 7.1,2; 8.1. 1 Kho. 11.18. Hlab. 83.9. Isa. 9.4; 10.26; 60.6. Hab. 3.7.
f3.13.
gGen. 29.1. Hlu. 6.33; 7.12; 8.10. 1 Kho. 4.30. Jobe 1.3. Gen. 25.6.
hLevi 26.16.
iJosh. 15.47.
j7.12.
k3.9. Hos. 5.15.
l3.9. Hos. 5.15.
mGen. 25.2; 37.28. Eks. 2.15,16; 18.1. Nani 22.4,7; 25.15,17,18; 31.2,3,7,8,9. Hlu. 7.1,2; 8.1. 1 Kho. 11.18. Hlab. 83.9. Isa. 9.4; 10.26; 60.6. Hab. 3.7.
n1 Sam. 10.18. Hlab. 44.2,3.
o1 Sam. 10.18. Hlab. 44.2,3.
pJosh. 24.15. 2 Kho. 17.35,36,37,38. Jer. 10.2.
qJosh. 17.2.
r6.4.
s13.3. Luka 1.11. Seb. 10.3.
tJosh. 1.5.
uDute. 31.17.
vHlab. 89.49. Isa. 59.1; 63.15.
wHlab. 44.1.
xGen. 25.2; 37.28. Eks. 2.15,16; 18.1. Nani 22.4,7; 25.15,17,18; 31.2,3,7,8,9. Hlu. 7.1,2; 8.1. 1 Kho. 11.18. Hlab. 83.9. Isa. 9.4; 10.26; 60.6. Hab. 3.7.
y1 Sam. 12.11. Heb. 11.32,34.
zGen. 25.2; 37.28. Eks. 2.15,16; 18.1. Nani 22.4,7; 25.15,17,18; 31.2,3,7,8,9. Hlu. 7.1,2; 8.1. 1 Kho. 11.18. Hlab. 83.9. Isa. 9.4; 10.26; 60.6. Hab. 3.7.
aaJosh. 1.9. Hlu. 4.6.
ab1 Sam. 9.21.
acEks. 3.12. Josh. 1.5.
adGen. 25.2; 37.28. Eks. 2.15,16; 18.1. Nani 22.4,7; 25.15,17,18; 31.2,3,7,8,9. Hlu. 7.1,2; 8.1. 1 Kho. 11.18. Hlab. 83.9. Isa. 9.4; 10.26; 60.6. Hab. 3.7.
aeEks. 33.13.
afHlab. 86.17. Eks. 4.1,2,3,4,5,6,7,8. Hlu. 6.36,37. 1 Sam. 10.7. 2 Kho. 20.8,9. Isa. 7.11.
agGen. 18.3,5. Hlu. 13.15.
ahGen. 18.6,7,8.
ai6.21; 13.19.
aj1 Kho. 18.33,34.
akLevi 9.24.
al13.21.
amGen. 32.30. Eks. 33.20. Hlu. 13.22. Dute. 34.10.
anDan. 10.19.
ao6.11; 8.27,32.
apEks. 34.13. Hlu. 3.7.
aq6.3.
arJosh. 17.16.
as3.10.
at3.27.
auEks. 4.1,2,3,4,5,6,7.
av5.25.
awGen. 18.32.

Judges 6

Ubizo lukaGidiyoni

Abantwana bakoIsrayeli basebesenza okubi emehlweni e Nkosi a ; i Nkosi yasibanikela esandleni sikaMidiyani b  iminyaka eyisikhombisa. Lesandla sikaMidiyani saba lamandla phezu kukaIsrayeli. Ngenxa kaMidiyani c  abantwana bakoIsrayeli bazenzela izingoxo ezisezintabeni, lembalu d , lezinqaba. Kwasekusithi uIsrayeli esehlanyele, enyuka amaMidiyani e  lamaAmaleki f  labantwana bempumalanga g , benyuka bamelana labo, bamisa inkamba maqondana labo, bachitha izithelo zelizwe h , uze ufike eGaza i , njalo kabatshiyanga okuphilisayo koIsrayeli loba imvu loba inkabi loba ubabhemi. Ngoba bona benyuka lezifuyo zabo lamathente abo, bafika njengokugcwala kwentethe ngobunengi j , okokuthi bona lamakamela abo babengelanani; basebengena elizweni ukulichitha. UIsrayeli waseyangeka kakhulu ngenxa yamaMidiyani, labantwana bakoIsrayeli bakhala e Nkosini k .

Kwasekusithi lapho abantwana bakoIsrayeli bekhala e Nkosini l  ngenxa yamaMidiyani m , i Nkosi yathuma umprofethi kubantwana bakoIsrayeli, owathi kibo: Itsho njalo i Nkosi, uNkulunkulu wakoIsrayeli: Mina ngalenyusa lisuka eGibhithe n  ngalikhupha endlini yobugqili, ngalihluthuna esandleni samaGibhithe, lesandleni sabo bonke abalicindezelayo, ngabaxotsha phambi kwenu o , ngalinika ilizwe labo, 10 ngathi kini: Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu; lingesabi onkulunkulu bamaAmori p  elihlala elizweni lawo. Kodwa kalililalelanga ilizwi lami.

11 Kwasekufika ingilosi ye Nkosi, yahlala ngaphansi kwesihlahla se-okhi esiseOfira, esasingesikaJowashi umAbiyezeri q , lendodana yakhe uGidiyoni yayibhula ingqoloyi esikhamelweni sewayini, ukuze iyifihlele amaMidiyani r . 12 Ingilosi ye Nkosi yasibonakala kuye s , yathi kuye: I Nkosi ilawe t , qhawe elilamandla. 13 UGidiyoni wasesithi kuyo: Hawu Nkosi yami, uba i Nkosi ilathi, kungani konke lokhu kusehlele u ? Kanti zingaphi zonke izimangaliso v  zayo abasitshela zona obaba w  besithi: I Nkosi kayisenyusanga siphuma eGibhithe yini? Kodwa khathesi i Nkosi isidelile, yasinikela esandleni samaMidiyani x . 14 I Nkosi yasiphendukela kuye yathi: Hamba ngalamandla akho y , ukhulule uIsrayeli esandleni samaMidiyani z . Kangikuthumanga yini aa ? 15 Wasesithi kuyo: Hawu Nkosi yami, ngizamkhulula ngani uIsrayeli? Khangela, usendo lwami luyangekile koManase ab , njalo ngingomncinyane endlini kababa. 16 I Nkosi yasisithi kuye: Ngoba ngizakuba lawe ac , uzawatshaya-ke amaMidiyani ad  njengendodanye. 17 Wasesithi kuyo: Uba khathesi ngithole umusa emehlweni akho ae , ngenzela isibonakaliso af  sokuthi nguwe okhuluma lami. 18 Ake ungasuki ag  lapha, ngize ngibuye kuwe, ngikhuphe isipho sami, ngisibeke phambi kwakho. Yasisithi: Mina ngizahlala uze ubuye.

19 UGidiyoni wasengena ah , walungisa izinyane lembuzi, lezinkwa ezingelamvubelo nge-efa* lempuphu, inyama wayifaka esitsheni, lomhluzi wawufaka embizeni, wakukhuphela kuyo ngaphansi kwesihlahla se-okhi, wakusondeza. 20 Ingilosi kaNkulunkulu yasisithi kuye: Thatha inyama lezinkwa ezingelamvubelo, ukubeke phezu kwalelidwala ai , ubusuthela umhluzi aj . Wasesenza njalo. 21 Ingilosi ye Nkosi yasiselula isihloko somqwayi owawusesandleni sayo, yathinta inyama lezinkwa ezingelamvubelo; kwasekusenyuka umlilo uphuma edwaleni ak , wadla inyama lezinkwa ezingelamvubelo. Lengilosi ye Nkosi yasuka emehlweni akhe. 22 UGidiyoni wasebona ukuthi yayiyingilosi ye Nkosi al . UGidiyoni wathi: Maye, Nkosi Jehova! Ngenxa yokuthi ngibone ingilosi ye Nkosi ubuso ngobuso am . 23 Kodwa i Nkosi yathi kuye: Ukuthula kakube kuwe an , ungesabi, kawuyikufa. 24 UGidiyoni waseyakhela i Nkosi ilathi lapho, walibiza ngokuthi uJehova-shalomi. Kuze kube lamuhla lisesekhona eOfira lamaAbiyezeri ao .

25 Kwasekusithi ngalobobusuku i Nkosi yathi kuye: Thatha ijongosi lenkunzi engekayihlo, lejongosi lesibili elileminyaka eyisikhombisa, udilize ilathi likaBhali elingelikayihlo, lesixuku esiphansi kwalo usigamule ap ; 26 wakhele i Nkosi uNkulunkulu wakho ilathi phezu kwengqonga yalinqaba, njengokwejwayelekileyo; ubusuthatha ijongosi lesibili, unikele umnikelo wokutshiswa ngenkuni zesixuku ozasigamula. 27 UGidiyoni wasethatha amadoda alitshumi ezincekwini zakhe, wenza njengokutsho kwe Nkosi kuye; kodwa kwathi ngenxa yokuthi wayesesaba indlu kayise lamadoda omuzi ukukwenza emini, wakwenza ebusuku.

28 Lapho amadoda omuzi evuka ekuseni kakhulu, khangela, ilathi likaBhali lalidiliziwe, lesixuku esasiphansi kwalo sesiganyuliwe, lejongosi lesibili lanikelwa phezu kwelathi elaselakhiwe. 29 Basebesithi omunye komunye: Ngubani owenze loludaba? Nxa sebedingile bebuza bathi: UGidiyoni indodana kaJowashi wenze loludaba. 30 Amadoda omuzi asesithi kuJowashi: Khupha indodana yakho ukuze ife, ngoba idilizile ilathi likaBhali, langoba igamule isixuku esasiphansi kwalo. 31 Kodwa uJowashi wathi kubo bonke ababemi ngakuye: Lina lizamlwela uBhali yini, kumbe lina limsindise? Omlwelayo uzabulawa kusesekuseni. Uba engunkulunkulu, kazilwele, ngoba ilathi lakhe lidiliziwe. 32 Ngakho ngalolosuku wambiza ngokuthi nguJerubali, esithi: UBhali kalwe laye, ngoba ulidilizile ilathi lakhe.

33 Lawo wonke amaMidiyani lamaAmaleki labantwana bempumalanga aq  babuthana ndawonye, bachapha, bamisa inkamba esigodini seJizereyeli ar . 34 LoMoya we Nkosi wembesa uGidiyoni as ; wavuthela uphondo at , lamaAbiyezeri abizwa emva kwakhe. 35 Wasethuma izithunywa kuye wonke uManase, labo futhi babizwa emva kwakhe. Wasethuma izithunywa koAsheri lakoZebuluni lakoNafithali; basebesiza ukubahlangabeza.

36 UGidiyoni wasesithi kuNkulunkulu: Uba uzasindisa uIsrayeli ngesandla sami njengokutsho kwakho, 37 khangela au , ngizabeka uboya obugundiweyo bewulu ebaleni lokubhulela; uba amazolo ezakuba phezu koboya obugundiweyo kuphela, lokoma emhlabathini wonke, ngizakwazi-ke ukuthi uzamsindisa uIsrayeli ngesandla sami, njengokutsho kwakho. 38 Kwasekusiba njalo. Lapho evuka ngovivi kusisa, wacindezela uboya obugundiweyo, wakhama amazolo eboyeni obugundiweyo, umganu ogcwele amanzi av . 39 UGidiyoni wasesithi kuNkulunkulu: Ulaka lwakho lungangivutheli aw , ngizakhuluma khathesi kuphela; ake ngihlole khathesi kuphela ngoboya obugundiweyo; ake kube lokoma eboyeni obugundiweyo kuphela, lemhlabathini wonke kakube lamazolo. 40 UNkulunkulu wasesenza njalo ngalobobusuku; ngoba kwaba lokoma eboyeni obugundiweyo kuphela, kodwa emhlabathini wonke kwaba lamazolo.

Copyright information for Ndebele