a6.32.
b6.33. 1 Sam. 29.1. Hlu. 7.3.
cGen. 12.6. Dute. 11.30.
d6.33. 1 Sam. 29.1. Hlu. 7.3.
eEks. 8.9. Dute. 8.17. 1 Kor. 1.29.
fDute. 20.8.
g6.33. 1 Sam. 29.1. Hlu. 7.3.
hHlab. 17.3; 26.2; 66.10. Isa. 1.25.
i1 Sam. 14.6. 2 Lan. 14.11.
j7.1.
kGen. 46.2,3.
l7.2,7,14,15; 3.28.
m7.13,14,15. Gen. 24.14. 1 Sam. 14.9,10.
n6.3,5,33.
o7.1.
p6.3,5,33.
qJosh. 11.4.
r7.20.
s7.16.
tEks. 14.13,14. 2 Lan. 20.17.
uEks. 16.29.
v2 Kho. 7.7.
wJosh. 6.4,16,20.
xHlab. 83.9. Isa. 9.4.
y1 Sam. 14.20. 2 Lan. 20.23.
zJosh. 3.16. 1 Kho. 4.12; 7.46.
aa1 Kho. 4.12; 19.16. Hlu. 11.33.
ab7.24; 10.17; 12.1. 1 Sam. 13.4. 2 Kho. 3.21. Hlu. 6.34.
ac6.35.
adJosh. 24.33.
ae7.24; 10.17; 12.1. 1 Sam. 13.4. 2 Kho. 3.21. Hlu. 6.34.
af3.28.
agJoha. 1.28.
ah8.3. Hlab. 83.11.
aiIsa. 10.26.

Judges 7

UGidiyoni unqoba amaMidiyani

1 UJerubali a  , onguGidiyoni, labo bonke abantu ababelaye basebevuka ngovivi, bamisa inkamba ngasemthonjeni weHarodi b  , okokuthi waba lenkamba yamaMidiyani enyakatho, ngaseqaqeni lweMore c  esigodini d  . 2I Nkosi yasisithi kuGidiyoni: Abantu abalawe banengi kakhulu ukuthi nginikele amaMidiyani esandleni sabo, hlezi uIsrayeli azidumise emelene lami e  , esithi: Isandla sami singisindisile. 3Ngakho khathesi memezela-ke endlebeni zabantu usithi: Loba ngubani owesabayo f  lothuthumelayo g  kaphenduke asuke masinyane entabeni yeGileyadi. Ngakho kwaphenduka ebantwini abazinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili, lenkulungwane ezilitshumi zasala. 4I Nkosi yasisithi kuGidiyoni: Abantu basesebanengi kakhulu; behlisele emanzini, ngizakuhlolela h  bona khona; kuzakuthi-ke lowo engizakuthi ngaye kuwe: Lo uzahamba lawe, yena uzahamba lawe; kodwa loba ngubani engizakuthi ngaye kuwe: Lo kayikuhamba lawe, yena kayikuhamba. 5Wasebehlisela abantu emanzini. I Nkosi yasisithi kuGidiyoni: Wonke oxhapha emanzini ngolimi lwakhe njengenja ixhapha, uzambeka yedwa, laye wonke oguqa ngamadolo akhe ukunatha. 6Lenani lalabo abaxhaphayo ngesandla sabo besisa emlonyeni wabo babengamadoda angamakhulu amathathu, kodwa bonke abaseleyo babantu baguqa ngamadolo abo ukunatha amanzi. 7I Nkosi yasisithi kuGidiyoni: Ngamadoda angamakhulu amathathu axhaphileyo ngizalisindisa i  , nginikele amaMidiyani esandleni sakho; bayekele-ke bonke abantu bahambe, ngulowo lalowo endaweni yakhe. 8Ngakho abantu bathatha umphako esandleni sabo, lempondo zabo. Wasewayekela wonke amadoda akoIsrayeli ahamba, ngulowo ethenteni lakhe, kodwa wagcina amadoda angamakhulu amathathu. Lenkamba yamaMidiyani yaba ngaphansi kwakhe esigodini j  .

9Kwasekusithi ngalobobusuku k  i Nkosi yathi kuye: Sukuma, wehlele enkambeni, ngoba ngiyinikele esandleni sakho l  . 10Kodwa uba usesaba ukwehla, yehla wena loPura inceku yakho uye enkambeni. 11Uzakuzwa abakukhulumayo m  ; lemva kwalokho izandla zakho zizaqiniswa ukuze wehlele enkambeni. Wasesehla yena loPura ijaha lakhe, baya ephethelweni labangamatshumi amahlanu ababesenkambeni. 12Njalo amaMidiyani lamaAmaleki labo bonke abantwana bempumalanga n  babelele esigodini o  njengentethe ngobunengi p  , lamakamela abo ayengelanani, njengetshebetshebe elisekhunjini lolwandle ngobunengi q  . 13Kwathi uGidiyoni efika, khangela umuntu elandisela umngane wakhe iphupho, wathi: Khangela, ngiphuphe iphupho, khangela-ke, iqebelengwana lesinkwa sebhali* ligiqikela enkambeni yamaMidiyani, lafika ethenteni, lalitshaya lawa laligenqula lakhangela phezulu, okokuthi ithente lawa. 14Umngane wakhe wasephendula wathi: Lokhu kakusilutho ngaphandle kwenkemba kaGidiyoni indodana kaJowashi, indoda yakoIsrayeli. UNkulunkulu unikele esandleni sakhe iMidiyani lenkamba yonke.

15Kwasekusithi uGidiyoni esezwe ukulandiswa kwephupho lengcazelo yalo, wakhonza, wabuyela enkambeni yakoIsrayeli, wathi: Vukani, ngoba i Nkosi inikele esandleni senu inkamba yamaMidiyani. 16Wasesehlukanisa amadoda angamakhulu amathathu, aba yizigaba ezintathu, wanika impondo esandleni sawo wonke, lenqayi ezingelalutho, lezihlanti* phakathi kwezinqayi. 17Wasesithi kuwo: Ngikhangelani, lenze njalo. Khangelani-ke, nxa ngifika ephethelweni lenkamba, kuzakuthi njengokwenza kwami lenze njalo. 18Nxa ngivuthela impondo, mina labo bonke abalami, lapho lani lizavuthela izimpondo, lihanqe inkamba yonke, lithi: Owe Nkosi r  lokaGidiyoni!

19Ngakho uGidiyoni lamadoda alikhulu ayelaye s  bafika ephethelweni lenkamba ekuqaleni komlindo wobusuku waphakathi, sebesanda ukumisa nje abalindi; basebevuthela impondo, babulala izinqayi ezazisesandleni sabo. 20Lezigaba ezintathu zavuthela izimpondo, zabulala izinqayi, zaphatha esandleni sazo sekhohlo izihlanti lesandleni sazo sokunene impondo zokuvuthelwa, zamemeza zisithi: Inkemba ye Nkosi lekaGidiyoni! 21Zasezisima t  , ngulowo endaweni yakhe u  , behanqe inkamba, lenkamba yonke yagijima v  yamemeza yabaleka. 22Lapho abangamakhulu amathathu bevuthela impondo w  , i Nkosi yamisa x  inkemba yomunye komunye y  , lenkambeni yonke; lenkamba yabaleka kwaze kwaba seBeti-Shita eZerera z  , kwaze kwaba semngceleni weAbeli-Mehola aa  eduze kweTabathi. 23Lamadoda akoIsrayeli abizelwa ndawonye ab  evela koNafithali ac  lakoAsheri lakoManase wonke, axotshana lamaMidiyani.

24UGidiyoni wasethuma izithunywa kuyo yonke intaba yakoEfrayimi ad  esithi: Yehlani lihlangabeze amaMidiyani, lithumbe amanzi phambi kwawo kuze kube seBeti-Bara leJordani. Ngakho wonke amadoda akoEfrayimi abizelwa ndawonye ae  , athumba amanzi af  kuze kube seBeti-Bara leJordani ag  . 25Athumba iziphathamandla ezimbili eMidiyani ah  , uOrebi loZebi; abulala uOrebi edwaleni leOrebi ai  , loZebi ambulala esikhamelweni sewayini seZebi, axotshana lamaMidiyani; aletha amakhanda aboOrebi loZebi kuGidiyoni ngaphetsheya kweJordani.

Copyright information for Ndebele