a12.1. 2 Sam. 19.41. Isa. 9.21.
bIsa. 24.13. Jer. 49.9. Obad. 5. Mika 7.1.
c7.24,25; 3.28.
dZaga 15.1.
e7.6.
fGen. 33.17. Josh. 13.27.
gEks. 11.8.
h1 Sam. 25.11. 1 Kho. 20.11.
i8.16.
jGen. 32.31.
k1 Kho. 22.27,28.
l8.17.
m7.12.
n6.3.
oNani 32.35,42.
p18.27.
qHlab. 83.11.
r8.6,7.
s8.6,7.
t8.9. 1 Kho. 12.25.
uJosh. 19.12. Hlu. 6.2.
vRuthe 3.13.
w1 Sam. 15.33; 22.17,18. 1 Kho. 2.34.
x1 Sam. 12.12. 1 Sam. 8.7; 10.19; 12.17,19.
yGen. 24.22.
zGen. 37.25; 39.1. Gen. 37.28,36.
aa8.21.
abEsta 8.15. Zaga 31.22. Jer. 10.9. Hez. 27.7. Luka 16.19. Joha. 19.2,5. Isam. 17.4; 18.12,16.
acZaga 1.9. Ngoma 4.9. Hlab. 73.6.
ad17.5; 18.14,17. Eks. 28.6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35.
ae6.24.
af8.33. Hlab. 106.39. Eks. 34.15.
agEks. 23.33.
ah3.11.
ai9.2,5.
aj9.1. Josh. 17.7.
akGen. 15.15; 25.8. Jobe 5.26.
al6.24.
am2.19.
an8.27.
ao9.4,46.
apHlab. 78.42. Hlab. 106.13,21.
aq9.16,17,18. Josh. 2.12. Hlu. 1.24.

Judges 8

1Amadoda akoEfrayimi a  asesithi kuye: Iyini linto oyenze kithi ukuthi awusibizanga nxa usiya ukulwa lamaMidiyani? Amsola ngamandla. 2Wasesithi kiwo: Ngenzeni khathesi njengani? Ukudojwa kwezithelo eziseleyo koEfrayimi kakukuhle yini kulesivuno sevini sakoAbiyezeri b  ? 3UNkulunkulu unikele esandleni senu iziphathamandla zeMidiyani c  , uOrebi loZebi; ngangingenzani njengani? Kwasekudeda kuye ukuthukuthela kwabo d  lapho ekhuluma lelilizwi.

UGidiyoni uthumba amakhosi eMidiyani

4Lapho uGidiyoni efika eJordani wachapha, yena lamadoda angamakhulu amathathu e  ayelaye, bediniwe kodwa bexotsha. 5Wasesithi emadodeni eSukothi f  : Ake liphe abantu abangilandelayo g  amaqebelengwana ezinkwa, ngoba badiniwe, ngixotshana loZeba loZalimuna amakhosi eMidiyani. 6Lenduna zeSukothi zathi: Intende yesandla sikaZeba loZalimuna isisesandleni sakho yini h  , ukuthi siphe ibutho lakho isinkwa? 7UGidiyoni wasesithi: Ngakho nxa i Nkosi isinikele uZeba loZalimuna esandleni sami, ngizabhula inyama yenu ngameva enkangala langokhula oluhlabayo i  .

8Wasesenyuka lapho waya ePenuweli j  , wakhuluma labo ngokufananayo; lamadoda ePenuweli amphendula njengamadoda eSukothi abephendulile. 9Wasekhuluma futhi emadodeni ePenuweli esithi: Ekubuyeni kwami ngokuthula k  ngizadiliza lo umphotshongo l  .

10Njalo uZeba loZalimuna babeseKarikori lenkamba yabo ilabo, phose inkulungwane ezilitshumi lanhlanu, bonke ababesele ebuthweni m  lonke labantwana bempumalanga n  , ngoba ababewile babengamadoda azinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amabili abahwatsha inkemba. 11UGidiyoni wasesenyuka ngendlela yabahlala emathenteni empumalanga kweNoba leJogibeha o  , wayitshaya inkamba, ngoba inkamba yayilibele p  . 12UZeba loZalimuna basebebaleka, wasexotshana labo, wathumba amakhosi amabili eMidiyani q  , uZeba loZalimuna, wethusa inkamba yonke.

13Lapho uGidiyoni indodana kaJowashi esebuya evela empini phambi kokuphuma kwelanga, 14wabamba ijaha emadodeni eSukothi, walibuza; laselimbhalela iziphathamandla zeSukothi labadala bayo, amadoda angamatshumi ayisikhombisa lesikhombisa. 15Wasefika emadodeni eSukothi, wathi: Khangelani oZeba loZalimuna elalingiklolodela ngabo lisithi: Intende yesandla sikaZeba loZalimuna isisesandleni sakho yini r  , ukuthi siphe amadoda akho asediniwe isinkwa? 16Wasethatha abadala bomuzi s  , lameva enkangala lokhula oluhlabayo, wenza amadoda eSukothi aqedisise ngawo. 17Lomphotshongo wePenuweli t  wawudiliza, wabulala amadoda omuzi.

18Wasesithi kuZeba lakuZalimuna: Ngamadoda anjani elawabulala eThabhori u  ? Basebesithi: Njengawe babenjalo, ngulowo njengesimo sendodana yenkosi. 19Wasesithi: Babengabafowethu, abantwana bakamama. Kuphila kukaJehova v  , uba belibayekele baphila, bengingayikulibulala. 20Wasesithi kuJetheri izibulo lakhe: Sukuma ubabulale. Kodwa umfana kayihwatshanga inkemba yakhe, ngoba wayesesaba ngoba esesengumfana. 21UZeba loZalimuna basebesithi: Sukuma wena uwele phezu kwethu, ngoba njengoba injalo indoda, anjalo amandla ayo. Wasesukuma uGidiyoni wabulala uZeba loZalimuna w  . Wasethatha izinyangana ezazisentanyeni zamakamela abo.

UGidiyoni wala ukubekwa inkosi

22Amadoda akoIsrayeli asesithi kuGidiyoni: Sibuse, wena-ke, lendodana yakho, lendodana yendodana yakho, ngoba usisindisile esandleni samaMidiyani. 23Kodwa uGidiyoni wathi kibo: Mina kangiyikulibusa, lendodana yami kayiyikulibusa; i Nkosi izalibusa x  .

24UGidiyoni wasesithi kibo: Ake ngicele isicelo kini; nginikani ngamunye icici lempango y  yakhe. Ngoba babelamacici egolide, ngoba babengamaIshmayeli z  . 25Basebesithi: Sizanika lokunika. Basebesendlala isembatho, baphosela lapho ngamunye icici lempango yakhe. 26Lesisindo samacici egolide ayewacelile sasingamashekeli* egolide ayinkulungwane lamakhulu ayisikhombisa, ngaphandle kwezinyangana aa  , leziceciso ezilengayo, lezembatho eziyibubende ezazisemakhosini eMidiyani ab  , langaphandle kwamaketane ayesezintanyeni zamakamela awo ac  . 27UGidiyoni wasesenza i-efodi ad  * ngakho, wayibeka emzini wakhe, eOfira ae  . LoIsrayeli wonke waphinga lapho ngokuyilandela af  ; yasisiba ngumjibila kuGidiyoni ag  lendlu yakhe.

Ukufa kukaGidiyoni

28Ngokunjalo amaMidiyani ehliselwa phansi phambi kwabantwana bakoIsrayeli, kawaphindanga aphakamisa ikhanda lawo. Lelizwe laba lokuthula iminyaka engamatshumi amane ah  ensukwini zikaGidiyoni.

29UJerubali indodana kaJowashi wayahlala-ke endlini yakhe. 30Njalo uGidiyoni wayelamadodana angamatshumi ayisikhombisa aphuma okhalweni lwakhe ai  , ngoba wayelabafazi abanengi. 31Lomfazi wakhe omncane owayeseShekema aj  laye wamzalela indodana, wayitha ibizo lokuthi nguAbhimeleki.

32UGidiyoni indodana kaJowashi wasesifa eseluphele kuhle ak  , wangcwatshelwa engcwabeni likaJowashi uyise, eOfira yamaAbiyezeri al  . 33Kwasekusithi lapho uGidiyoni esefile am  , abantwana bakoIsrayeli baphenduka, baphinga ngokulandela oBhali an  , bazimisela uBhali-Berithi ao  waba ngunkulunkulu. 34Njalo abantwana bakoIsrayeli kabayikhumbulanga i Nkosi uNkulunkulu wabo ap  eyabophula esandleni sezitha zabo zonke inhlangothi zonke. 35Kabenzanga umusa endlini kaJerubali aq  , onguGidiyoni, njengakho konke okuhle akwenza kuIsrayeli.

Copyright information for Ndebele