a8.31.
bJosh. 24.11.
c8.30.
dGen. 29.14.
eJosh. 24.11.
f9.18. Gen. 29.15.
g9.46; 8.33.
h11.3. 2 Lan. 13.7. Zaga 12.11. Seb. 17.5.
iZef. 3.4. Gen. 49.4.
j6.24.
k2 Kho. 11.1,2.
lJosh. 24.11.
m9.20. 2 Sam. 5.9 Hlu. 9.46,47,49.
nIsa. 29.3.
oDute. 11.29. Joha. 4.20.
pJosh. 24.11.
q2 Kho. 14.9.
r8.22,23.
sHlab. 104.15.
tHlab. 104.15.
uDan. 4.12. Hos. 14.7. Nani 14.9.
v9.20. Nani 21.28. Hez. 19.14.
w1 Kho. 4.33. 2 Kho. 14.9; 19.23. Hlab. 104.16. Isa. 2.13; 14.8; 37.24. Hez. 27.5; 31.3. Zek. 11.1.
xJosh. 24.14.
yZaga 12.14. Isa. 3.11. Hlu. 8.35.
z9.5,6.
aa8.31
ab9.3.
acJosh. 24.14.
adIsa. 8.6.
ae9.15,56,57.
af9.6.
agNani 21.16.
ah1 Sam. 16.14; 18.10; 19.9.
aiIsa. 33.1.
ajHlab. 7.16. Hlu. 9.56. 1 Kho. 2.32. Esta 9.25.
ak9.4,46.
al1 Sam. 25.10.
amGen. 34.2,6.
an2 Sam. 15.4.
ao9.7,25.
ap9.6.
aq9.28,29.
ar9.33; 20.37.
as9.33, 20.37.
at1 Kho. 12.25.
auDute. 29.23.
av9.6.
aw9.49. 1 Sam. 13.6.
ax9.4; 8.33.
ay9.6.
azHlab. 68.14.
ba9.49.
bb9.49.
bc3.23.
bd2 Sam. 11.21.
beJobe 41.24.
bfDute. 24.6.
bg1 Sam. 31.4.
bhHlab. 94.23. Jobe 31.3. Zaga 5.22. Hlu. 9.24.
bi9.20.

Judges 9

Ukubusa kukaAbhimeleki

UAbhimeleki indodana kaJerubali wasesiya eShekema kubafowabo bakanina a , wakhuluma kibo lakusendo lonke lwendlu kayise kanina, esithi: Ake likhulume endlebeni zabo bonke abahlali beShekema b  lithi: Yikuphi okungcono kini ukuthi wonke amadodana kaJerubali amadoda angamatshumi ayisikhombisa c  alibuse, kumbe indoda eyodwa ilibuse? Khumbulani futhi ukuthi ngilithambo lenu lenyama yenu d . Labafowabo bakanina bamkhulumela ezindlebeni zabo bonke abahlali beShekema wonke lamazwi e . Inhliziyo yabo yeyamela ukumlandela uAbhimeleki, ngoba bathi: Ungumfowethu f . Bamnika inhlamvu zesiliva ezingamatshumi ayisikhombisa ezavela endlini kaBhali-Berithi g ; uAbhimeleki waseqatsha ngazo abantu abayize h  labangakhathaliyo i  abamlandelayo. Wasesiya endlini kayise eOfira j , wabulala abafowabo amadodana kaJerubali k , amadoda angamatshumi ayisikhombisa, phezu kwedwala elilodwa; kodwa uJothamu indodana elicinathunjana kaJerubali wasala, ngoba wacatsha. Labo bonke abahlali beShekema l  labo bonke abeBeti-Milo m  babuthana, bahamba bamenza wabusa uAbhimeleki abe yinkosi, esihlahleni se-okhi* esamiswa siseShekema n .

Lapho bemtshela uJothamu, wayakuma phezu kwengqonga yentaba yeGerizimi o , waphakamisa ilizwi lakhe wamemeza wathi kibo: Ngizwani bahlali beShekema p  ukuze uNkulunkulu alizwe. Izihlahla zahamba lokuhamba ukuzigcobela inkosi q . Zathi esihlahleni somhlwathi: Sibuse r . Kodwa isihlahla somhlwathi sathi kuzo: Kambe ngizatshiya amafutha ami abadumisa ngawo uNkulunkulu labantu s  ngami, ukuze ngiyezunguza phezu kwezihlahla? 10 Izihlahla zasezisithi esihlahleni somkhiwa: Woza wena usibuse. 11 Kodwa isihlahla somkhiwa sathi kuzo: Kambe ngizatshiya ubumnandi bami lezithelo zami ezinhle, ukuze ngiyezunguza phezu kwezihlahla? 12 Izihlahla zasezisithi esihlahleni sevini: Woza wena usibuse. 13 Kodwa isihlahla sevini sathi kuzo: Kambe ngizatshiya iwayini lami elitsha elithokozisa uNkulunkulu labantu t , ukuze ngiyezunguza phezu kwezihlahla? 14 Izihlahla zonke zasezisithi embabazaneni: Woza wena usibuse. 15 Imbabazane yasisithi ezihlahleni: Uba ngeqiniso lingigcoba ngibe yinkosi phezu kwenu, wozani lidinge ukuvikelwa emthunzini u  wami; uba kungenjalo-ke, umlilo uzaphuma embabazaneni v  udle izihlahla zomsedari zeLebhanoni w . 16 Ngakho khathesi, uba likwenzile ngeqiniso langokuthembeka x  ukuthi libekile uAbhimeleki abe yinkosi, lokuthi uba lenzile okuhle ngoJerubali langendlu yakhe, lokuthi uba lenze kuye ngokufanele izandla zakhe y ; 17 ngoba ubaba walilwela, wayilahla impilo yakhe khatshana, walophula esandleni samaMidiyani; 18 kodwa lina seliyivukele indlu kababa lamuhla, labulala amadodana akhe z , amadoda angamatshumi ayisikhombisa, phezu kwedwala elilodwa, labeka uAbhimeleki indodana yencekukazi aa  yakhe ukuthi abe yinkosi yabahlali beShekema, ngoba engumfowenu ab ; 19 uba-ke ngeqiniso langokuthembeka ac  lenzile ngoJerubali langendlu yakhe ngalolusuku, thokozani ngoAbhimeleki ad , laye athokoze ngani; 20 Kodwa uba kungenjalo, kakuphume umlilo kuAbhimeleki ae  udle abahlali beShekema af  leBeti-Milo, njalo kakuphume umlilo kubahlali beShekema leBeti-Milo udle uAbhimeleki. 21 UJothamu wasephunyuka wabaleka, waya eBeri ag , wahlala khona, ngenxa kaAbhimeleki umfowabo.

22 Kwathi uAbhimeleki esebuse uIsrayeli iminyaka emithathu, 23 uNkulunkulu wathuma umoya omubi phakathi kukaAbhimeleki labahlali beShekema ah , njalo abahlali beShekema baziphatha ngokungathembeki kuAbhimeleki ai , 24 ukuze udlakela olwenziwa kumadodana kaJerubali angamatshumi ayisikhombisa lubuyele aj , legazi libekwe phezu kukaAbhimeleki umfowabo owawabulalayo, laphezu kwabahlali beShekema ababeqinise izandla zakhe ukubulala abafowabo. 25 Abahlali beShekema basebembekela abacathameli ezingqongeni zezintaba, baphanga bonke abebebadlula ngaleyondlela; uAbhimeleki wasekubikelwa.

26 UGahali indodana kaEbedi wasesiza labafowabo, bedlulela eShekema; njalo abahlali beShekema bamthemba. 27 Basebephuma baya emasimini, bakha izithelo zamavini ezivinini zabo, bazinyathela, benza indumiso, bangena endlini kankulunkulu wabo ak , badla banatha, bamthuka uAbhimeleki. 28 UGahali indodana kaEbedi wasesithi: Ungubani uAbhimeleki al  njalo ungubani uShekema ukuthi simsebenzele? Kasindodana kaJerubali yini, loZebuli induna yayo? Sebenzelani amadoda kaHamori uyise kaShekema am . Ngoba thina sizamsebenzelelani? 29 Sengathi ngabe lababantu bebesesandleni sami an , bengizamkhupha-ke uAbhimeleki. Wasesithi kuAbhimeleki: Yandisa ibutho lakho, uphume.

30 Kwathi uZebuli umbusi womuzi esizwa amazwi kaGahali indodana kaEbedi, ulaka lwakhe lwavutha. 31 Wathuma izithunywa kuAbhimeleki ngobuqili, esithi: Khangela, uGahali indodana kaEbedi labafowabo bafikile eShekema, khangela-ke, sebeqinisa umuzi ukumelana lawe. 32 Khathesi-ke sukuma ebusuku wena labantu abalawe, uyecathama egangeni. 33 Kuzakuthi-ke ekuseni ekuphumeni kwelanga, uvuke ngovivi uwuhlasele umuzi; khangela, lapho yena labantu abalaye bephuma ukumelana lawe, uzakwenza kuye njengalokho isandla sakho esikutholayo.

34 UAbhimeleki wasesukuma labo bonke abantu ababelaye, ebusuku, basebeyicathamela iShekema ngezigaba ezine. 35 UGahali indodana kaEbedi wasephuma wema ekungeneni kwesango lomuzi. UAbhimeleki wasesukuma labantu ababelaye ekucathameni. 36 Kwathi uGahali ebona abantu, wathi kuZebuli: Khangela, abantu bayehla ezingqongeni zezintaba ao . Kodwa uZebuli wathi kuye: Ubona amathunzi ezintaba kungathi ngabantu. 37 UGahali waqhubeka futhi ekhuluma wathi: Khangela, abantu bayehla bevela phakathi kwelizwe, lelinye ixuku livela endleleni yamagceke abavumisi ap . 38 UZebuli wasesithi kuye: Usungaphi umlomo wakho owathi ngawo: Ungubani uAbhimeleki aq  ukuthi simkhonze? Laba kayisibo abantu obadeleleyo yini? Ake uphume khathesi uyekulwa labo. 39 UGahali wasephuma phambi kwabahlali beShekema, walwa loAbhimeleki. 40 UAbhimeleki wamxotsha, wasebaleka phambi kwakhe; abanengi bawa belimele kwaze kwaba sekungeneni kwesango. 41 UAbhimeleki wasehlala eAruma. UZebuli wasemxotsha uGahali labafowabo, ukuze bangahlali eShekema. 42 Kwasekusithi kusisa abantu baphuma baya egangeni; bamtshela uAbhimeleki. 43 Wasethatha abantu, wabehlukanisa baba ngamaxuku amathathu, wacathama egangeni, wabona, khangela-ke, abantu bephuma emzini, wabasukela wabatshaya. 44 UAbhimeleki lexuku elalilaye basebebahlasela ar  bema ekungeneni kwesango lomuzi, lamaxuku amabili ahlasela bonke ababesegangeni as , abatshaya. 45 UAbhimeleki wasesilwa emelene lomuzi lolosuku lonke, wawuthumba umuzi, wabulala abantu ababekiwo, wadilizela phansi umuzi at , wawuhlanyela ngetswayi au .

46 Lapho bonke abahlali bemphotshongweni weShekema bekuzwa av , bangena enqabeni yendlu aw  kaEli-Berithi ax . 47 Kwabikelwa uAbhimeleki ukuthi bonke abahlali bemphotshongweni weShekema babuthene ndawonye ay . 48 UAbhimeleki wasesenyukela entabeni yeZalimoni az , yena labo bonke abantu ababelaye; uAbhimeleki wathatha ihloka esandleni sakhe, wagamula ugatsha lwezihlahla, waluthatha walwetshata ehlombe lakhe, wathi ebantwini ababelaye: Lokhu elibona ngikwenza, phangisani likwenze njengami. 49 Ngakho bonke abantu labo bagamula, ngulowo ugatsha lwakhe, bamlandela uAbhimeleki bazibeka enqabeni ba , bathungela inqaba ngomlilo phezu kwabo, kwaze kwathi bonke abantu bomphotshongo weShekema labo bafa bb , phose abesilisa labesifazana abayinkulungwane.

50 UAbhimeleki wasesiya eThebezi, wamisa inkamba maqondana leThebezi wayithumba. 51 Kodwa kwakulomphotshongo oqinileyo phakathi komuzi, labo bonke abesilisa labesifazana babalekela kuyo, labo bonke abahlali bomuzi, babavalela phakathi bc ; benyukela ephahleni lomphotshongo. 52 UAbhimeleki wasefika emphotshongweni, walwa lawo, wasondela emnyango womphotshongo ukuze awutshise ngomlilo. 53 Owesifazana othile wasephosa bd  ucezu be  lwelitshe lokuchola bf  ekhanda likaAbhimeleki, wadabula ukhakhayi lwakhe. 54 Wasebiza masinyane ijaha elalithwala izikhali zakhe bg , wathi kilo: Hwatsha inkemba yakho ungibulale, hlezi bathi ngami: Owesifazana wambulala. Ijaha lakhe laselimgwaza, wafa-ke. 55 Kwathi amadoda akoIsrayeli ebona ukuthi uAbhimeleki usefile, ahamba, ngulowo waya endaweni yakhe.

56 Ngokunjalo uNkulunkulu wabuyisela ububi bukaAbhimeleki bh  ayebenze kuyise, ngokubulala abafowabo abangamatshumi ayisikhombisa. 57 Labo bonke ububi bamadoda eShekema uNkulunkulu wabubuyisela phezu kwamakhanda awo; kwasekusehlela phezu kwabo isiqalekiso sikaJothamu indodana kaJerubali bi .

Copyright information for Ndebele