Lamentations 2

Usizi lweJerusalema luvela e Nkosini

1 Yeka umnyama iNkosi ekuthukutheleni kwayo ewehlisele phezu kweZiyoni. Iphosele ubuhle bukaIsrayeli emhlabeni busuka emazulwini; kayikhumbulanga ithempeli layo ngosuku lokuthukuthela kwayo. 2INkosi ichithile yonke imizi kaJakobe ingayihawukeli. Ekuthukutheleni kwayo idilizile izinqaba zakoJuda. Yaphosela phansi yangcolisa umbuso lamakhosi awo. 3Yaquma ngokuvutha kolaka lwayo wonke amandla akoIsrayeli. Yasusa isandla sayo sokusiza phambi kwezitha. Yatshisa kuJakobe njengomlilo welangabi oqothula konke. 4Isigobise idandili layo njengesitha, yathiya isandla sayo esilamandla; njengesitha ibulele bonke abathandeka emehlweni ethu; lethenteni leZiyoni yehlisela ulaka lwayo njengomlilo. 5INkosi isinjengesitha ichithile uIsrayeli; ichithile zonke izigodlo zakhe, yadilizela phansi inqaba zakhe. Yandisa ukulila lokukhala koJuda. 6Iphundlile ithempeli layo njengokuphundlwa kwevini, yadiliza indlu yokukhonzela. I Nkosi yenza ukuthi kukhohlakale eZiyoni imikhosi emisiweyo lesabatha. Yadelela ngokuvutha kolaka lwayo umbusi lompristi. 7INkosi ilidelele ilathi layo, yalahla indlu yayo engcwele; yanikela esandleni sesitha imiduli yezigodlo zayo. Kwaba khona umsindo wokunqoba endlini yayo engcwele njengosukwini lomkhosi omisiweyo. 8I Nkosi ikhethile ukudiliza umduli weZiyoni, iwulinganisile ngentambo yokulinganisa, kayiyekelanga ukudiliza; yenza ukuthi kukhale umthangala lomduli, iphele amandla kanyekanye. 9Amasango ayo atshonile phansi, idilizile yephula imigoqo yayo. Inkosi yayo leziphathamandla zayo sebesezizweni, kakuselamthetho; labaprofethi bayo kabasemukeli umbono e Nkosini. 10Abadala beZiyoni bahlezi phansi bethule, bathele uthuli emakhanda abo, bagqoke amalembu amasaka. Intombi ezigcweleyo zeJerusalema zikhothamisele phansi amakhanda azo. 11Amehlo ami asediniwe yikukhala, imibilini yami idungekile. Inhliziyo yami idabukile ngosizi ngenxa yokuchitheka kwabantu bami, ngoba ingane labamunyayo bafela endleleni zomuzi. 12Bathi kubonina: Kungaphi ukudla lewayini? Lapho besifa njengabantu abalinyaziweyo endleleni zomuzi, lapho befela ezifubeni zabonina.

13Ngingathini ngawe? Ngingakufananisa lani, wena Jerusalema? Ngingakufananisa lani ukuze ngikududuze, ntombi emsulwa, ndodakazi yeZiyoni? Ngoba ukuchitheka kwakho kukhulu njengolwandle. Ngubani ongakwelapha? 14Abaprofethi bakho babonile imibono engamanga leyinkohliso ngawe. Kabakuvezanga ukona kwakho ukuze babuyise inhlanhla yakho, kodwa babonile imibono yamanga leduhisayo ngawe. 15Bonke abadlulayo bakutshayela izandla, bayakuncifela bakunikinele amakhanda abo, Jerusalema. Bathi: Yiwo lo umuzi owawubizwa ngokuthi yibuhle obupheleleyo lentokozo yomhlaba wonke yini? 16Zonke izitha zakho ziyakuklolodela, ziyancifa, zigedle amazinyo azo zithi: Siwuchithile; lolu yilo usuku ebesilulindele; sesilutholile, silubonile. 17I Nkosi yenzile lokho ebikumisile, igcwalisile ilizwi layo. Njengokumisa kwayo endulo isidilizile ingelasihawu. Yenzile ukuthi isitha sithokoze ngawe, yaphakamisa amandla ezitha zakho. 18Khala kakhulu eNkosini, wena Ziyoni! Inyembezi zakho zigeleze njengemifula emini lebusuku. Ungaphumuli, lenyembezi zakho zingaqamuki. 19Vuka, ukhale ebusuku, ekuqaleni kwemilindo, uvule inhliziyo yakho yonke phambi kweNkosi, uphakamisele izandla zakho kuyo, ngenxa yempilo yabantwana bakho, ababulawa yindlala ekuhlanganeni kwendlela zonke.

20Ake ukhangele,  Nkosi, ubone. Ngubani owake wamphatha ngokunje? Abesifazana bazakudla inzalo yabo yini, abantwana babo ababazeleyo? Umpristi lomprofethi bazabulawa endlini engcwele yeNkosi yini? 21Obhuqwini lwezindlela kulele abatsha labadala; intombi zami ezigcweleyo lamajaha ami kubulewe; esukwini lokuthukuthela kwakho uzibulele wena, wazibulala ungelasihawu. 22Wangibizela izitha zami, zavela inhlangothi zonke, njengabantu abeza emkhosini omisiweyo, kakho loyedwa owaphunyukayo, kakho owasilayo esukwini lokuthukuthela kwe Nkosi. Bonke engabazala ngabondla babhujiswa yizitha zami.

Copyright information for Ndebele