Lamentations 3

UNkulunkulu uzasiza ngenxa yesihawu sakhe

Ngingumuntu obone ukuhlupheka ngentonga yolaka lwayo. Ingiqhubile yangingenisa emnyameni ongelakukhanya. Isibili ingiphendulele isandla sayo, iphinde futhifuthi usuku lonke. Igugisile inyama yami lesigogo sami, yephula amathambo ami. Ingihanqile yangembesa ngosizi langokuhlupheka. Yangenza ngahlala emnyameni njengabakade bafa. Ingibiyele ukuze ngingaphumi, yangibopha ngamaketane anzima. Njalo nxa ngikhala ngicela ukusizwa, iyawala umkhuleko wami. Iyivalile indlela yami ngamatshe abaziweyo, yaphambula izindlela zami. 10 Kimi injengebhere elicathemeyo, lanjengesilwane esicatshileyo. 11 Ingiphambule endleleni yami, yangidabudabula, yangitshiya ngize. 12 Igobisile idandili layo, yangibeka ngaba yinto yokunengwa ngomtshoko wayo. 13 Ihlabile inhliziyo yami ngemitshoko yesamba sayo. 14 Sengiyinhlekisa kibo bonke abantu, into yokuhaywa zingoma zabo insuku zonke. 15 Ingehlisele ukubaba, yanginathisa umhlonyane. 16 Yephule amazinyo ami ngokhethe, yangidlisa umlotha. 17 Umphefumulo wami uphelelwe yikuthula, sengikhohliwe ukuthi intokozo iyini. 18 Ngakho ngithi: Amandla ami aphelile, lethemba lami elivela e Nkosini. 19 Nxa ngikhumbula ukuhlupheka kwami lobuhlungu bami, kubaba njengomhlonyane lenyongo. 20 Umoya wami uhlala ukukukhumbula, kukhathazeke phakathi kwami. 21 Kodwa ngikhumbula lokhu ngibe lethemba.

22 Uthando lwe Nkosi luhlala njalo, lesihawu sayo kasilakucina. 23 Kutsha insuku zonke ekuseni, lothembeko lwayo lukhulu. 24 Umoya wami uthi: I Nkosi iyisabelo sami, ngakho ngizathemba kiyo. 25 I Nkosi ilungile kwabayithembayo, kulabo abayidingayo. 26 Kuhle ukuyithemba, lokulindela ngokuthula ukukhulula kwayo. 27 Kuhle emuntwini ukuthi athwale ijogwe ebutsheni bakhe. 28 Kahlale yedwa athule lapho esefakiwe lona, 29 athi mbo ngobuso ethulini; mhlawumbe kungaba khona ithemba. 30 Kanikele isihlathi sakhe kwabamtshayayo asuthe inhlamba. 31 Ngoba iNkosi kayiyikulahla kuze kube phakade. 32 Ngoba uba isehlisa ubuhlungu, izakuba lesihawu ngobukhulu bothando lwayo. 33 Ngoba kayihluphi, idabukise abantu ngoba ikuthanda. 34 Ukucindezela phansi zonke izibotshwa ezisemhlabeni, 35 lokwemuka umuntu ilungelo lakhe phambi koPhezukonke, 36 lokona umuntu endabeni yakhe, iNkosi kayiyikukuvuma lokho. 37 Ngubani ongalawula, kwenzeke, nxa iNkosi ikwalile? 38 Kakuphumi okuhle lokubi emlonyeni woPhezukonke yini? 39 Usolelani umuntu ophilayo, umuntu ngesijeziso sezono zakhe? 40 Asilinge sihlole indlela zethu, sibuyele e Nkosini. 41 Asiphakamisele inhliziyo zethu lezandla zethu kuNkulunkulu emazulwini. 42 Sithi: Siphambukile, sakuhlamuka, wena kawuthethelelanga. 43 Wena uthukuthele, waxotshana lathi, wasibulala ungelasihawu. 44 Wacatsha emayezini, ukuze imikhuleko yethu ingakufinyeleli. 45 Usenze saba yimfucuza lezibi phakathi kwabantu. 46 Zonke izitha zethu ziyasiklolodela. 47 Phambi kwethu kukhona umjibila lomgodi, ukuchitheka lokufa.

48 Amehlo ami agobhoza inyembezi ngenxa yokubhujiswa kwabantu bami. 49 Inyembezi zami zizagobhoza zingapheli, ngingaduduzeki, 50 ize ikhangele i Nkosi ibone isemazulwini; 51 amehlo ami asebuhlungu ngokukhalela izintombi zomuzi wakithi. 52 Abayizitha zami ngeze bangizingele njengenyoni; 53 bangiphosela emgodini ngisizwa, bangigxoba ngamatshe; 54 ngatshona emanzini ngathi: Ngafa.

55 Ngakhuleka ebizweni lakho,  Nkosi, ngiphakathi komgodi; 56 wezwa umkhuleko wami wokuthi: Ungangivaleli indlebe zakho nxa ngicela ukusizwa. 57 Wasondela kimi lapho ngikhuleka kuwe, wathi: Ungesabi. 58 Nkosi, ulumele udaba lwami, wahlenga impilo yami. 59  Nkosi, ukubonile ukoniwa kwami; akuthethe udaba lwami. 60 Ubonile impindiselo yabo, lawo wonke amacebo abo ngami. 61 Uzwile ukungiklolodela kwabo,  Nkosi, lawo wonke amacebo abo ngami. 62 Ukukhuluma lemicabango yezitha zami kumelana lami usuku lonke. 63 Ake ubone ukuthi lapho behlala loba besukuma bayangiklolodela kakhulu.

64 Uzabaphindisela,  Nkosi, ngokufanele izenzo zabo. 65 Uzabanika inhliziyo ezilukhuni, lesiqalekiso sakho sibe phezu kwabo. 66 Uxotshane labo ekuthukutheleni kwakho, ubabhubhise, bangabe besaba khona ngaphansi kwamazulu akho,  Nkosi.

Copyright information for Ndebele