Lamentations 3

UNkulunkulu uzasiza ngenxa yesihawu sakhe

1 Ngingumuntu obone ukuhlupheka ngentonga yolaka lwayo. 2Ingiqhubile yangingenisa emnyameni ongelakukhanya. 3Isibili ingiphendulele isandla sayo, iphinde futhifuthi usuku lonke. 4Igugisile inyama yami lesigogo sami, yephula amathambo ami. 5Ingihanqile yangembesa ngosizi langokuhlupheka. 6Yangenza ngahlala emnyameni njengabakade bafa. 7Ingibiyele ukuze ngingaphumi, yangibopha ngamaketane anzima. 8Njalo nxa ngikhala ngicela ukusizwa, iyawala umkhuleko wami. 9Iyivalile indlela yami ngamatshe abaziweyo, yaphambula izindlela zami. 10Kimi injengebhere elicathemeyo, lanjengesilwane esicatshileyo. 11Ingiphambule endleleni yami, yangidabudabula, yangitshiya ngize. 12Igobisile idandili layo, yangibeka ngaba yinto yokunengwa ngomtshoko wayo. 13Ihlabile inhliziyo yami ngemitshoko yesamba sayo. 14Sengiyinhlekisa kibo bonke abantu, into yokuhaywa zingoma zabo insuku zonke. 15Ingehlisele ukubaba, yanginathisa umhlonyane. 16Yephule amazinyo ami ngokhethe, yangidlisa umlotha. 17Umphefumulo wami uphelelwe yikuthula, sengikhohliwe ukuthi intokozo iyini. 18Ngakho ngithi: Amandla ami aphelile, lethemba lami elivela e Nkosini. 19Nxa ngikhumbula ukuhlupheka kwami lobuhlungu bami, kubaba njengomhlonyane lenyongo. 20Umoya wami uhlala ukukukhumbula, kukhathazeke phakathi kwami. 21Kodwa ngikhumbula lokhu ngibe lethemba.

22Uthando lwe Nkosi luhlala njalo, lesihawu sayo kasilakucina. 23Kutsha insuku zonke ekuseni, lothembeko lwayo lukhulu. 24Umoya wami uthi: I Nkosi iyisabelo sami, ngakho ngizathemba kiyo. 25I Nkosi ilungile kwabayithembayo, kulabo abayidingayo. 26Kuhle ukuyithemba, lokulindela ngokuthula ukukhulula kwayo. 27Kuhle emuntwini ukuthi athwale ijogwe ebutsheni bakhe. 28Kahlale yedwa athule lapho esefakiwe lona, 29athi mbo ngobuso ethulini; mhlawumbe kungaba khona ithemba. 30Kanikele isihlathi sakhe kwabamtshayayo asuthe inhlamba. 31Ngoba iNkosi kayiyikulahla kuze kube phakade. 32Ngoba uba isehlisa ubuhlungu, izakuba lesihawu ngobukhulu bothando lwayo. 33Ngoba kayihluphi, idabukise abantu ngoba ikuthanda. 34Ukucindezela phansi zonke izibotshwa ezisemhlabeni, 35lokwemuka umuntu ilungelo lakhe phambi koPhezukonke, 36lokona umuntu endabeni yakhe, iNkosi kayiyikukuvuma lokho. 37Ngubani ongalawula, kwenzeke, nxa iNkosi ikwalile? 38Kakuphumi okuhle lokubi emlonyeni woPhezukonke yini? 39Usolelani umuntu ophilayo, umuntu ngesijeziso sezono zakhe? 40Asilinge sihlole indlela zethu, sibuyele e Nkosini. 41Asiphakamisele inhliziyo zethu lezandla zethu kuNkulunkulu emazulwini. 42Sithi: Siphambukile, sakuhlamuka, wena kawuthethelelanga. 43Wena uthukuthele, waxotshana lathi, wasibulala ungelasihawu. 44Wacatsha emayezini, ukuze imikhuleko yethu ingakufinyeleli. 45Usenze saba yimfucuza lezibi phakathi kwabantu. 46Zonke izitha zethu ziyasiklolodela. 47Phambi kwethu kukhona umjibila lomgodi, ukuchitheka lokufa.

48Amehlo ami agobhoza inyembezi ngenxa yokubhujiswa kwabantu bami. 49Inyembezi zami zizagobhoza zingapheli, ngingaduduzeki, 50ize ikhangele i Nkosi ibone isemazulwini; 51amehlo ami asebuhlungu ngokukhalela izintombi zomuzi wakithi. 52Abayizitha zami ngeze bangizingele njengenyoni; 53bangiphosela emgodini ngisizwa, bangigxoba ngamatshe; 54ngatshona emanzini ngathi: Ngafa.

55Ngakhuleka ebizweni lakho,  Nkosi, ngiphakathi komgodi; 56wezwa umkhuleko wami wokuthi: Ungangivaleli indlebe zakho nxa ngicela ukusizwa. 57Wasondela kimi lapho ngikhuleka kuwe, wathi: Ungesabi. 58Nkosi, ulumele udaba lwami, wahlenga impilo yami. 59 Nkosi, ukubonile ukoniwa kwami; akuthethe udaba lwami. 60Ubonile impindiselo yabo, lawo wonke amacebo abo ngami. 61Uzwile ukungiklolodela kwabo,  Nkosi, lawo wonke amacebo abo ngami. 62Ukukhuluma lemicabango yezitha zami kumelana lami usuku lonke. 63Ake ubone ukuthi lapho behlala loba besukuma bayangiklolodela kakhulu.

64Uzabaphindisela,  Nkosi, ngokufanele izenzo zabo. 65Uzabanika inhliziyo ezilukhuni, lesiqalekiso sakho sibe phezu kwabo. 66Uxotshane labo ekuthukutheleni kwakho, ubabhubhise, bangabe besaba khona ngaphansi kwamazulu akho,  Nkosi.

Copyright information for Ndebele