Lamentations 4

Ukuhlutshwa kweJerusalema sekuphelele

Yeka ukufiphala kwegolide lokuphenduka kwegolide elihle! Amatshe endlu engcwele achithekile ekuhlanganeni kwazo zonke indlela. Bona amadodana aligugu eZiyoni, abekade elingana legolide elihle kakhulu, khathesi aselingana lembiza zebumba nje ezenziwa yizandla zombumbi.

Lamakhanka ayehlisa, amunyise imidlwane yawo, kodwa abantu bami sebelesihluku njengezintshe zasenkangala. Ulimi lomunyayo lunamathela olwangeni lwakhe ngenxa yokoma, abantwana bacela isinkwa kodwa kakho obaphayo.

Ababesidla okumnandi bafela ezindleleni, lalabo ababekhuliswa begqoka okuyibubende sebelala ezilotheni. Ngoba ukutshaywa kwabantu bami kube kukhulu kulokutshaywa kwabeSodoma elachithwa ngokucwayiza kwelihlo, kungekho okhalayo.

Iziphathamandla zabo zazihlambulukile kuleliqhwa elikhithikayo, zimhlophe kulochago, lemizimba yazo ibomvu okwedlula amatshe athiwa yikorali*, lobuhle besimo sazo babunjengamatshe athiwa yisafire*. Kodwa khathesi ubuso bazo sebumnyama kulomsizi, kazisaziwa ezindleleni, lesigogo sazo sesitshwabhene phezu kwamathambo azo, soma njengogodo.

Babengcono ababulawa ngenkemba kulabo ababulawa yindlala, abafa bebulawa yikuswela izithelo zasemasimini. 10 Izandla zabesifazana abalesihawu zapheka abantwana babo, baba yikudla kwabo ekubhujisweni kwabantu bami.

11 I Nkosi yaphelelisa ukuthukuthela kwayo, yehlisa ulaka lwayo olutshisayo, yaphemba umlilo eZiyoni owaqothula izisekelo zalo. 12 Amakhosi omhlaba kawakholwanga, kanye labakhileyo emhlabeni, ukuthi omelene lawe lesitha bangangena emasangweni eJerusalema.

13 Kwakungenxa yezono zabaprofethi bayo lobubi babapristi bayo, ababechitha igazi labalungileyo phakathi kwayo. 14 Bazula njengeziphofu ezindleleni, begcwele igazi, kungekho ongathinta izembatho zabo.

15 Abantu bathi: Sukani, lingcolile! Sukani, sukani! Lingasithinti. Ngakho basebesiba ngabazingelwayo labazulayo. Abantu bathi phakathi kwezizwe: Kabasayikuhlala lathi. 16 I Nkosi uqobo ibahlakazile, kayisayikubananza. Abapristi kabasahlonitshwanga, labadala kabasenzelwanga umusa.

17 Amehlo ethu afiphala lokhu silindele ukusizwa, ekulindeleni kwethu salindela isizwe esingelakusiza. 18 Abantu basizingela ukuze singahambi endleleni zethu. Ukuphela kwethu kwasondela, lensuku zethu zaphela, ngoba ukuphela kwethu kwasekufikile.

19 Abasizingelayo babelejubane kulamanqe amazulu, baxotshana lathi ezintabeni, basicathamela enkangala. 20 Ogcotshiweyo we Nkosi, umoya wamakhala ethu, wabanjwa emigodini yabo, yena esasithi ngaye: Ngaphansi komthunzi wakhe siyahlala phakathi kwezizwe.

21 Jabula uthabe, wena Edoma, ohlala elizweni leUzi, inkezo izadlulela lakuwe, uzadakwa, uzinqunule. 22 Ukutshaywa ngenxa yobubi bakho sekuphelele, wena Ziyone. Kayisayikuliyekela ekuthunjweni. Kodwa, wena Edoma, uzaphindiselwa ngenxa yobubi bakho, izakwembula izono zakho.

Copyright information for Ndebele