Lamentations 4

Ukuhlutshwa kweJerusalema sekuphelele

1 Yeka ukufiphala kwegolide lokuphenduka kwegolide elihle! Amatshe endlu engcwele achithekile ekuhlanganeni kwazo zonke indlela. 2Bona amadodana aligugu eZiyoni, abekade elingana legolide elihle kakhulu, khathesi aselingana lembiza zebumba nje ezenziwa yizandla zombumbi.

3Lamakhanka ayehlisa, amunyise imidlwane yawo, kodwa abantu bami sebelesihluku njengezintshe zasenkangala. 4Ulimi lomunyayo lunamathela olwangeni lwakhe ngenxa yokoma, abantwana bacela isinkwa kodwa kakho obaphayo.

5Ababesidla okumnandi bafela ezindleleni, lalabo ababekhuliswa begqoka okuyibubende sebelala ezilotheni. 6Ngoba ukutshaywa kwabantu bami kube kukhulu kulokutshaywa kwabeSodoma elachithwa ngokucwayiza kwelihlo, kungekho okhalayo.

7Iziphathamandla zabo zazihlambulukile kuleliqhwa elikhithikayo, zimhlophe kulochago, lemizimba yazo ibomvu okwedlula amatshe athiwa yikorali*, lobuhle besimo sazo babunjengamatshe athiwa yisafire*. 8Kodwa khathesi ubuso bazo sebumnyama kulomsizi, kazisaziwa ezindleleni, lesigogo sazo sesitshwabhene phezu kwamathambo azo, soma njengogodo.

9Babengcono ababulawa ngenkemba kulabo ababulawa yindlala, abafa bebulawa yikuswela izithelo zasemasimini. 10Izandla zabesifazana abalesihawu zapheka abantwana babo, baba yikudla kwabo ekubhujisweni kwabantu bami.

11I Nkosi yaphelelisa ukuthukuthela kwayo, yehlisa ulaka lwayo olutshisayo, yaphemba umlilo eZiyoni owaqothula izisekelo zalo. 12Amakhosi omhlaba kawakholwanga, kanye labakhileyo emhlabeni, ukuthi omelene lawe lesitha bangangena emasangweni eJerusalema.

13Kwakungenxa yezono zabaprofethi bayo lobubi babapristi bayo, ababechitha igazi labalungileyo phakathi kwayo. 14Bazula njengeziphofu ezindleleni, begcwele igazi, kungekho ongathinta izembatho zabo.

15Abantu bathi: Sukani, lingcolile! Sukani, sukani! Lingasithinti. Ngakho basebesiba ngabazingelwayo labazulayo. Abantu bathi phakathi kwezizwe: Kabasayikuhlala lathi. 16I Nkosi uqobo ibahlakazile, kayisayikubananza. Abapristi kabasahlonitshwanga, labadala kabasenzelwanga umusa.

17Amehlo ethu afiphala lokhu silindele ukusizwa, ekulindeleni kwethu salindela isizwe esingelakusiza. 18Abantu basizingela ukuze singahambi endleleni zethu. Ukuphela kwethu kwasondela, lensuku zethu zaphela, ngoba ukuphela kwethu kwasekufikile.

19Abasizingelayo babelejubane kulamanqe amazulu, baxotshana lathi ezintabeni, basicathamela enkangala. 20Ogcotshiweyo we Nkosi, umoya wamakhala ethu, wabanjwa emigodini yabo, yena esasithi ngaye: Ngaphansi komthunzi wakhe siyahlala phakathi kwezizwe.

21Jabula uthabe, wena Edoma, ohlala elizweni leUzi, inkezo izadlulela lakuwe, uzadakwa, uzinqunule. 22Ukutshaywa ngenxa yobubi bakho sekuphelele, wena Ziyone. Kayisayikuliyekela ekuthunjweni. Kodwa, wena Edoma, uzaphindiselwa ngenxa yobubi bakho, izakwembula izono zakho.

Copyright information for Ndebele