Lamentations 5

Umkhuleko wokucela isihawu

1 Khumbula,  Nkosi, okusehleleyo, khangela ubone ihlazo lethu. 2Ilizwe lethu selinikwe abezizwe, lemizi yethu yanikwa abemzini. 3Sesiyizintandane, kasilabo obaba, labomama sebenjengabafelokazi. 4Sihlawulela amanzi esiwanathayo, lenkuni siyazithenga. 5Sifakwe ijogwe entanyeni sisetshenziswa kakhulu, sidiniwe, kasivunyelwa ukuphumula. 6Sicela iGibhithe, sicele iAsiriya, ukuzuza ukudla. 7Obaba bafa, kabasekho, thina sithwele izono zabo. 8Izigqili ziyasibusa, kakho ongasikhulula kuzo. 9Sizuza ukudla kwethu ngokudela ukusila kwethu, ngenxa yengozi zasenkangala. 10Isigogo sethu sitshisa njengomlilo, ngokutshisa kwendlala. 11Badlova abesifazana eZiyoni, lezintombi ezigcweleyo emizini yakoJuda. 12Iziphathamandla ziphanyekwa ngezandla zazo, labadala kabahlonitshwa. 13Amajaha asetshenziswa ngamandla ukuchola, labafana basindwa yiminyaba yenkuni. 14Abadala sebatshiya inkundla, lamajaha ayekela ukuhlabela. 15Intokozo yenhliziyo zethu iphelile, lokugida kwethu kuphenduke ukukhala. 16Umqhele uwile emakhanda ethu. Maye thina, ngoba sonile! 17Ngenxa yalokhu inhliziyo zethu zidabukile, langalezizinto amehlo ethu afiphele, 18ngoba intaba yeZiyoni isisele ize, ihanjwa ngamakhanka. 19Kodwa wena,  Nkosi, ubusa kuze kube nininini, lesihlalo sakho sobukhosi simi njalo ezizukulwaneni zonke. 20Usikhohlweleni kokuphela? Usitshiyeleni isikhathi eside kangaka? 21Sibuyise kuwe,  Nkosi, sizabuya. Yenza insuku zethu zibe zintsha njengendulo. 22Ngoba uba usilahlile kokuphela, kukhulu kakhulu ukusithukuthela kwakho.

Copyright information for Ndebele