Lamentations 5

Umkhuleko wokucela isihawu

Khumbula,  Nkosi, okusehleleyo, khangela ubone ihlazo lethu. Ilizwe lethu selinikwe abezizwe, lemizi yethu yanikwa abemzini. Sesiyizintandane, kasilabo obaba, labomama sebenjengabafelokazi. Sihlawulela amanzi esiwanathayo, lenkuni siyazithenga. Sifakwe ijogwe entanyeni sisetshenziswa kakhulu, sidiniwe, kasivunyelwa ukuphumula. Sicela iGibhithe, sicele iAsiriya, ukuzuza ukudla. Obaba bafa, kabasekho, thina sithwele izono zabo. Izigqili ziyasibusa, kakho ongasikhulula kuzo. Sizuza ukudla kwethu ngokudela ukusila kwethu, ngenxa yengozi zasenkangala. 10 Isigogo sethu sitshisa njengomlilo, ngokutshisa kwendlala. 11 Badlova abesifazana eZiyoni, lezintombi ezigcweleyo emizini yakoJuda. 12 Iziphathamandla ziphanyekwa ngezandla zazo, labadala kabahlonitshwa. 13 Amajaha asetshenziswa ngamandla ukuchola, labafana basindwa yiminyaba yenkuni. 14 Abadala sebatshiya inkundla, lamajaha ayekela ukuhlabela. 15 Intokozo yenhliziyo zethu iphelile, lokugida kwethu kuphenduke ukukhala. 16 Umqhele uwile emakhanda ethu. Maye thina, ngoba sonile! 17 Ngenxa yalokhu inhliziyo zethu zidabukile, langalezizinto amehlo ethu afiphele, 18 ngoba intaba yeZiyoni isisele ize, ihanjwa ngamakhanka. 19 Kodwa wena,  Nkosi, ubusa kuze kube nininini, lesihlalo sakho sobukhosi simi njalo ezizukulwaneni zonke. 20 Usikhohlweleni kokuphela? Usitshiyeleni isikhathi eside kangaka? 21 Sibuyise kuwe,  Nkosi, sizabuya. Yenza insuku zethu zibe zintsha njengendulo. 22 Ngoba uba usilahlile kokuphela, kukhulu kakhulu ukusithukuthela kwakho.

Copyright information for Ndebele