aEks. 19.3.
bEks. 40.34,35. Nani 12.4,5.
c22.18,19.
d1.10. Eks. 12.5.
eEks. 29.10,15,19. Levi 3.2,8,13; 4.4,15,24,29,33; 8.14,18,22; 16.21.
f22.27.22.21. Isa. 56.7. Roma 12.1. Fil. 4.18.
g4.20,26,31,35. Nani 15.25. 2 Lan. 29.23,24. Levi 9.7. 16.24.
h3.8. 2 Lan. 35.11. Heb. 12.24. 1 Pet. 1.2.
i3.8. 2 Lan. 35.11. Heb. 12.24. 1 Pet. 1.2.
j1.6,12; 8.20.
kGen. 22.9.
l1.6,12; 8.20.
m1.12; 8.20.
n1.13. Eks. 12.9.
oEks. 29.18,25,41. Levi 1.13,17; 2.2,3,9,10,11,16; 3.3,5,9,11,14,16; 4.35.
p1.13,17; Gen. 8.21.
q1.5.
r1.6,12; 8.20.
s5.7; 12.8; Luka 2.24.
t6.10; 10.12.
uGen. 15.10.
v1.9,13.

Leviticus 1

Iminikelo yokutshiswa

1 I Nkosi yasimbiza uMozisi yakhuluma kuye a  isethenteni lenhlangano yathi b  : 2Khuluma kubantwana bakoIsrayeli uthi kubo: Nxa umuntu wakini esondeza umnikelo e Nkosini c  , lizasondeza umnikelo wenu ovela ezifuyweni, ovela enkomeni, loba ovela ezimvini.

3Uba umnikelo wakhe ungumnikelo wokutshiswa ovela enkomeni, uzanikela iduna elingelasici d  , alinikele emnyango wethente lenhlangano, ngokuthanda kwakhe, phambi kwe Nkosi. 4Uzabeka isandla sakhe enhlokweni yomnikelo wokutshiswa e  , njalo wemukelelwe yena f  , ukumenzela inhlawulo yokuthula g  . 5Uzalihlaba ijongosi phambi kwe Nkosi; lamadodana kaAroni, abapristi, azanikela igazi, afafaze igazi elathini inhlangothi zonke h  , elisemnyango wethente lenhlangano. 6Uzahlinza umnikelo wokutshiswa i  , awusike ngeziqa zawo j  . 7Njalo amadodana kaAroni umpristi azafaka umlilo elathini, ahlele inkuni phezu komlilo k  . 8Amadodana kaAroni, abapristi, azahlela-ke izitho l  , inhloko lamahwahwa m  , phezu kwenkuni ezisemlilweni ophezu kwelathi. 9Kodwa imibilini yalo lemilenze yalo uzakugezisa ngamanzi n  ; njalo umpristi uzakutshisa konke elathini, kube ngumnikelo wokutshiswa, umnikelo owenziwe ngomlilo o  oloqhatshi olumnandi e Nkosini p  .

10Njalo uba umnikelo wakhe uvela emhlanjini, owezimvu loba owembuzi, kube ngumnikelo wokutshiswa, uzasondeza iduna elingelasici; 11uzalihlabela eceleni kwelathi ngenyakatho q  , phambi kwe Nkosi; njalo amadodana kaAroni, abapristi, azafafaza igazi lalo elathini inhlangothi zonke. 12Uzalisika ngeziqa zalo, lenhloko yalo lamahwahwa alo r  ; lompristi uzakuhlela phezu kwenkuni ezisemlilweni ophezu kwelathi. 13Kodwa uzagezisa imibilini lemilenze ngamanzi; lompristi uzakunikela konke, akutshise elathini; kungumnikelo wokutshiswa, umnikelo owenziwe ngomlilo oloqhatshi olumnandi e Nkosini.

14Uba-ke umnikelo wakhe e Nkosini ungumnikelo wokutshiswa owezinyoni, uzanikela umnikelo wakhe uvela emajubeni s  loba amaphuphu enkwilimba. 15Umpristi alisondeze elathini, atshuphune inhloko yalo, alitshise elathini, legazi lalo likhanyelwe eceleni kwelathi, 16asuse isidlelo salo lensiba zalo, akulahle eceleni kwelathi ngempumalanga t  , endaweni yomlotha, 17aliqhaqhe ngempiko zalo, angalehlukanisi u  ; umpristi alitshise-ke elathini, phezu kwenkuni ezisemlilweni; kungumnikelo wokutshiswa v  , umnikelo owenziwe ngomlilo oloqhatshi olumnandi e Nkosini.

Copyright information for Ndebele