aEks. 6.23; 28.1; Levi 16.1; Nani 3.4; 26.61; 1 Lan. 24.2.
bNani 16.18.
cEks. 30.9.
d9.24. Nani 16.35. 2 Sam. 6.7.
e21.17,21. Isa. 52.11.
fHez. 28.22.
gHlab. 39.9.
hEks. 6.18,22. Nani 3.19,30.
iGen. 29.12.
j13.45; 21.10. Hez. 24.16,17.
kNani 1.53. 16.22,46; 18.5. Josh. 22.18,20.
l21.12.
m8.30.
nHez.44.21; Luka 1.15.
o11.47; 20.25; Hez. 22.26.
p14.57. Dute. 24.8; Hez. 44.23; Jer. 18.18. Mal. 2.7.
q6.16; Nani 18.9,10.
r1.16.
s10.17; Eks. 40.10.
t2.3; 6.16; 8.35.
uEks. 29.24,26,27; Levi 7.31,34; Nani 18.11.
v9.3,15.
w6.26,29.
x6.30.
y10.4.
z6.26.
aa9.8,12.

Leviticus 10

Isono sikaNadabi loAbihu

Amadodana kaAroni, oNadabi loAbihu a , asethatha ngulowo lalowo umganu wakhe wokutshisela impepha b , afaka umlilo kiyo, abeka phezu kwawo impepha, anikela umlilo ongejwayelekanga phambi kwe Nkosi c , eyayingawalayanga wona. Kwasekuphuma umlilo ovela phambi kwe Nkosi d , wawaqothula, asefela phambi kwe Nkosi. UMozisi wasesithi kuAroni: Yilokhu i Nkosi eyakukhulumayo isithi: Kulabo abasondela kimi e  ngizangcweliswa, futhi phambi kwabantu bonke ngizadunyiswa f . UAroni wasethula g . UMozisi wasebiza uMishayeli loElizafani, amadodana kaUziyeli uyise omncane kaAroni h , wathi kibo: Sondelani, libasuse abafowenu phambi kwendlu engcwele i , kuze kube ngaphandle kwenkamba. Basondela-ke, babathwala bembethe izigqoko zabo kwaze kwaba ngaphandle kwenkamba, njengokutsho kukaMozisi. UMozisi wasesithi kuAroni lakuEleyazare lakuIthamari, amadodana akhe: Lingembuli amakhanda enu j , lingadabuli izembatho zenu, hlezi life, lolaka lwehlele phezu kwenhlangano yonke k . Kodwa akuthi abafowenu, indlu yonke kaIsrayeli, balilele ukutshisa i Nkosi ekuphembileyo. Lingaphumi ngomnyango wethente lenhlangano l  hlezi life, ngoba amafutha okugcoba e Nkosi aphezu kwenu m . Benza-ke njengelizwi likaMozisi.

I Nkosi yasikhuluma kuAroni isithi: Unganathi iwayini lokunathwayo okulamandla n , wena lamadodana akho kanye lawe, nxa lingena ethenteni lenhlangano, ukuze lingafi; kuyisimiso esilaphakade ezizukulwaneni zenu; 10 lokwehlukanisa phakathi kokungcwele lokungangcwele, laphakathi kokungahlambulukanga lokuhlambulukileyo o ; 11 lokufundisa abantwana bakoIsrayeli zonke izimiso i Nkosi ezikhulume kubo ngesandla sikaMozisi p . 12 UMozisi wasesithi kuAroni lakuEleyazare lakuIthamari, amadodana akhe ayesele: Thathani umnikelo wokudla q  oseleyo eminikelweni ye Nkosi eyenziwe ngomlilo, liwudle ungelamvubelo eceleni kwelathi r , ngoba uyingcwelengcwele s ; 13 njalo liwudlele endaweni engcwele, ngoba uyimfanelo yakho lemfanelo yamadodana akho, esivela eminikelweni ye Nkosi eyenziwe ngomlilo; ngoba ngilaywe njalo t . 14 Kodwa isifuba sokuzunguzwa u  lomlenze wokuphakanyiswa lizakudlela endaweni ehlambulukileyo, wena lamadodana akho, lamadodakazi akho kanye lawe; ngoba kuyisabelo sakho lesabelo samadodana akho; kunikwa kuvela emihlatshelweni yeminikelo yokuthula yabantwana bakoIsrayeli. 15 Umlenze wokuphakanyiswa lesifuba sokuzunguzwa bazakuletha leminikelo yamahwahwa eyenziwe ngomlilo, ukukuzunguza kube ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi; kuzakuba ngokwakho lokwamadodana akho kanye lawe, kube yisimiso saphakade, njengokulaya kwe Nkosi.

16 UMozisi wadingisisa impongo yomnikelo wesono v , khangela-ke yayitshisiwe. Ngakho wathukuthelela uEleyazare loIthamari, amadodana kaAroni aseleyo, esithi: 17 Kalidlanga ngani umnikelo wesono endaweni engcwele w , ngoba uyingcwelengcwele, futhi ilinikile wona lina ukuze lithwale ububi benhlangano, libenzele inhlawulo yokuthula phambi kwe Nkosi? 18 Khangelani, igazi lawo kalingeniswanga x  phakathi endaweni engcwele y . Ngabe isibili liyidlile endaweni engcwele njengokulaya kwami z . 19 UAroni wasesithi kuMozisi: Khangela, lamuhla sebenikele umnikelo wabo wesono lomnikelo wabo wokutshiswa phambi kwe Nkosi aa , kanti izinto ezinje zingehlele! Uba bengidlile umnikelo wesono lamuhla, bekuzakuba kuhle emehlweni e Nkosi yini? 20 Esezwile lokho uMozisi kwaba kuhle emehlweni akhe.

Copyright information for Ndebele