a11.47, Dute. 14.3-20; Mat. 15.11; Mark. 7.15,18; Seb. 10.12-15; 11.6-9. Roma 14.14. 1 Kor. 8.8. Kol. 2.16,21. Heb. 9.10.
bHlab. 104.18. Zaga 30.26.
cIsa. 65.4; 66.3,17.
d11.10,12. Hez. 29.4.
e7.21.
fIsa. 65.4; 66.3,17.
gGen. 8.7.
hJobe 39.26.
iHlab. 102.6.
jHlab. 102.6; Isa. 34.11; Zef. 2.14.
kEks. 10.4; Jow. 1.4; Mat. 3.4; Mark. 1.6.
l11.28,40; 13.6,34; 14.8,9,47; 15.5; 16.26,28; 17.15. Nani 19.10,21.31.24.
mIsa. 66.17. 1 Sam. 6.4,5,11,18.
n15.12.
o6.28; 15.12.
pIsa. 61.11
q17.15; 22.8. Dute. 14.21. Hez. 4.14; 44.31.
r11.29.
sGen. 3.14.
tEks. 19.6. Levi 19.2. 20.7,26. 21.8. 1 Thes. 4.7; 1 Pet. 1.16.
u20.25; 11.46.
vEks. 6.7.
w11.44.
xGen. 1.21.
y20.25; 11.46.
z10.10; 20.25.

Leviticus 11

Inyamazana ezihlambulukileyo lezingcolileyo

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni isithi kibo: Tshonini ebantwaneni bakoIsrayeli lithi: Nanzi izinto eziphilayo elingazidla kuzo zonke inyamazana ezisemhlabeni a . Konke okwehlukanisa isondo lokwehlukanisa isondo kabili lokwetshisayo phakathi kwenyamazana, lokhu lizakudla. Kodwa lezi kaliyikuzidla kulezo ezetshisayo kumbe kulezo ezehlukanisa isondo: Ikamela, ngoba liyetshisa, kodwa kalehlukanisi amasondo; lingcolile kini. Lembila, ngoba iyetshisa, kodwa kayehlukanisi isondo b ; ingcolile kini. Lomvundla, ngoba uyetshisa, kodwa kawehlukanisi isondo; ungcolile kini. Lengulube, ngoba iyehlukanisa isondo lokwehlukanisa isondo kube kubili kodwa kayetshisi c ; ingcolile kini. Lingadli okwenyama yazo, lingathinti isidumbu sazo; zingcolile kini.

Lezi lingazidla kuzo zonke ezisemanzini: Zonke ezilempiko lamaxolo, emanzini, enlwandle lemifuleni, lezo lingazidla d . 10 Kodwa zonke ezingelampiko lamaxolo enlwandle lemifuleni, phakathi kwazo zonke ezibhinqika emanzini laphakathi kwaso sonke isidalwa esiphilayo esisemanzini, ziyisinengiso kini e . 11 Yebo, zizakuba yisinengiso kini; lingadli okwenyama yazo; kodwa lizanengwa yisidumbu sazo. 12 Konke okungelampiko lamaxolo emanzini, kuyisinengiso kini f .

13 Lezi-ke lizanengwa yizo phakathi kwezinyoni; kaziyikudliwa, ziyisinengiso; ukhozi lelinqe lengqungqulu edla inhlanzi, 14 lomzwazwa, lohelwane ngohlobo lwalo, 15 lonke iwabayi ngohlobo lwalo g , 16 lesikhova, lomandukulo, lenkanku, lokhozi ngohlobo lwalo h , 17 lesikhova esincinyane, letshayamanzi, lesikhova esikhulu i , 18 lesikhova esimhlophe, lewunkwe, lelinqe elikhulu j , 19 lengabuzane, ihemu ngohlobo lwalo, lemvenduna, lolulwane. 20 Zonke izibungu ezilempiko ezihamba ngezine ziyisinengiso kini. 21 Kodwa lezi lizazidla ezibungwini ezilempiko ezihamba ngezine ezilemilenze ephezu kwenyawo zazo ezeqa ngayo emhlabeni; 22 lezi lingadla kuzo: Isikhonyane ngohlobo lwaso k , lonyelele ngohlobo lwakhe, lediye ngohlobo lwalo, lentethe ngohlobo lwayo. 23 Kodwa zonke izibungu ezilempiko, ezilenyawo ezine, ziyisinengiso kini.

24 Langalezi lizangcoliswa; wonke othinta isidumbu sazo uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe. 25 Njalo wonke ophakamisa okwesidumbu sazo uzawatsha izembatho zakhe l , abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. 26 Yonke inyamazana eyehlukanisa isondo, kodwa ingehlukanisi isondo kabili, njalo ingetshisi, ingcolile kini; wonke oyithintayo uzangcola. 27 Konke-ke okuhamba ngezidladla zakho, phakathi kwazo zonke inyamazana ezihamba ngezine, zingcolile kini; wonke othinta isidumbu sazo uzangcola kuze kuhlwe. 28 Lothwala isidumbu sazo uzawatsha izembatho zakhe, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe; zingcolile kini.

29 Futhi lezi zizakuba ngezingcolileyo kini, phakathi kwezihuquzelayo ezihuquzelayo emhlabeni; ubuchakide, legundwane, legwababa ngohlobo lwalo m , 30 lontulo, lembulumakhasana, lombankwa, lesiqhuza, lonwabu. 31 Lezi zingcolile kini phakathi kwazo zonke ezihuquzelayo; wonke ozithintayo sezifile uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe. 32 Konke-ke ewela phezu kwakho enye yazo isifile kuzakuba ngokungcolileyo, lokwasiphi isitsha sesihlahla, loba isembatho, loba isikhumba, loba isaka, lasiphi isitsha okusetshenzwa ngaso; kuzafakwa emanzini n , njalo kuzakuba ngokungcolileyo kuze kuhlwe; khona kuzahlambuluka. 33 Layo yonke imbiza yebumba ewela phakathi kwayo enye yazo, konke okukiyo kuzakuba ngokungcolileyo, njalo lizayibulala o . 34 Ekudleni konke okudliwayo afike kukho amanzi kuzakuba ngokungcolileyo; lakuphi okunathwayo okunganathwa phakathi kwaloba yiyiphi imbiza enjalo kuzakuba ngokungcolileyo. 35 Konke-ke okuwela kukho okwesidumbu sazo kuzakuba ngokungcolileyo; iziko loba isitofu, kuzaphohlozwa, kungcolile, futhi kuzakuba ngokungcolileyo kini. 36 Kodwa umthombo loba umgodi aqoqene khona amanzi uzakuba ngohlambulukileyo; kodwa okuthinta izidumbu zazo kuzakuba ngokungcolileyo. 37 Njalo uba okwesidumbu sazo kuwela phezu kwenhlanyelo ehlanyelwayo ezahlanyelwa, ihlambulukile p ; 38 kodwa uba okwamanzi kufakwa enhlanyelweni, lokwesidumbu sazo kuwela phezu kwayo, ingcolile kini.

39 Uba kusifa-ke enyamazaneni eyikudla kini, othinta isidumbu sayo uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe. 40 Lodla okwesidumbu sayo uzawatsha izembatho zakhe q , abe ngongcolileyo kuze kuhlwe; lothwala isidumbu sayo uzawatsha izembatho zakhe, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe.

41 Lazo zonke ezihuquzelayo ezihuquzela emhlabeni ziyisinengiso; kaziyikudliwa r . 42 Konke okuhamba ngesisu s , lakho konke okuhamba ngezine, kuze kube yikho konke okulenyawo ezinengi, phakathi kwazo zonke ezihuquzelayo ezihuquzela emhlabeni kaliyikukudla, ngoba kuyisinengiso. 43 Lingazenzi linengeke langakuphi okuhuquzelayo kuhuquzela, lingazingcolisi ngakho ukuthi lingcoliswe yikho. 44 Ngoba ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu. Ngakho zingcweliseni, libe ngcwele, ngoba ngingcwele t . Lingazingcolisi langakuphi okuhuquzelayo okuhuquzela emhlabeni u . 45 Ngoba ngiyi Nkosi eyalenyusa lisuka elizweni leGibhithe ukuthi ngibe nguNkulunkulu wenu v . Ngakho banini ngcwele, ngoba ngingcwele w . 46 Lo ngumlayo wezinyamazana lezinyoni, laso sonke isidalwa esiphilayo x  esibhinqika emanzini lakuso sonke isidalwa esihuquzela emhlabeni y , 47 ukwehlukanisa phakathi kokungcolileyo lokuhlambulukileyo, laphakathi kokuphilayo okungadliwa lokuphilayo okungadliwayo z .

Copyright information for Ndebele