a11.47, Dute. 14.3-20; Mat. 15.11; Mark. 7.15,18; Seb. 10.12-15; 11.6-9. Roma 14.14. 1 Kor. 8.8. Kol. 2.16,21. Heb. 9.10.
bHlab. 104.18. Zaga 30.26.
cIsa. 65.4; 66.3,17.
d11.10,12. Hez. 29.4.
e7.21.
fIsa. 65.4; 66.3,17.
gGen. 8.7.
hJobe 39.26.
iHlab. 102.6.
jHlab. 102.6; Isa. 34.11; Zef. 2.14.
kEks. 10.4; Jow. 1.4; Mat. 3.4; Mark. 1.6.
l11.28,40; 13.6,34; 14.8,9,47; 15.5; 16.26,28; 17.15. Nani 19.10,21.31.24.
mIsa. 66.17. 1 Sam. 6.4,5,11,18.
n15.12.
o6.28; 15.12.
pIsa. 61.11
q17.15; 22.8. Dute. 14.21. Hez. 4.14; 44.31.
r11.29.
sGen. 3.14.
tEks. 19.6. Levi 19.2. 20.7,26. 21.8. 1 Thes. 4.7; 1 Pet. 1.16.
u20.25; 11.46.
vEks. 6.7.
w11.44.
xGen. 1.21.
y20.25; 11.46.
z10.10; 20.25.

Leviticus 11

Inyamazana ezihlambulukileyo lezingcolileyo

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni isithi kibo: 2Tshonini ebantwaneni bakoIsrayeli lithi: Nanzi izinto eziphilayo elingazidla kuzo zonke inyamazana ezisemhlabeni a  . 3Konke okwehlukanisa isondo lokwehlukanisa isondo kabili lokwetshisayo phakathi kwenyamazana, lokhu lizakudla. 4Kodwa lezi kaliyikuzidla kulezo ezetshisayo kumbe kulezo ezehlukanisa isondo: Ikamela, ngoba liyetshisa, kodwa kalehlukanisi amasondo; lingcolile kini. 5Lembila, ngoba iyetshisa, kodwa kayehlukanisi isondo b  ; ingcolile kini. 6Lomvundla, ngoba uyetshisa, kodwa kawehlukanisi isondo; ungcolile kini. 7Lengulube, ngoba iyehlukanisa isondo lokwehlukanisa isondo kube kubili kodwa kayetshisi c  ; ingcolile kini. 8Lingadli okwenyama yazo, lingathinti isidumbu sazo; zingcolile kini.

9Lezi lingazidla kuzo zonke ezisemanzini: Zonke ezilempiko lamaxolo, emanzini, enlwandle lemifuleni, lezo lingazidla d  . 10Kodwa zonke ezingelampiko lamaxolo enlwandle lemifuleni, phakathi kwazo zonke ezibhinqika emanzini laphakathi kwaso sonke isidalwa esiphilayo esisemanzini, ziyisinengiso kini e  . 11Yebo, zizakuba yisinengiso kini; lingadli okwenyama yazo; kodwa lizanengwa yisidumbu sazo. 12Konke okungelampiko lamaxolo emanzini, kuyisinengiso kini f  .

13Lezi-ke lizanengwa yizo phakathi kwezinyoni; kaziyikudliwa, ziyisinengiso; ukhozi lelinqe lengqungqulu edla inhlanzi, 14lomzwazwa, lohelwane ngohlobo lwalo, 15lonke iwabayi ngohlobo lwalo g  , 16lesikhova, lomandukulo, lenkanku, lokhozi ngohlobo lwalo h  , 17lesikhova esincinyane, letshayamanzi, lesikhova esikhulu i  , 18lesikhova esimhlophe, lewunkwe, lelinqe elikhulu j  , 19lengabuzane, ihemu ngohlobo lwalo, lemvenduna, lolulwane. 20Zonke izibungu ezilempiko ezihamba ngezine ziyisinengiso kini. 21Kodwa lezi lizazidla ezibungwini ezilempiko ezihamba ngezine ezilemilenze ephezu kwenyawo zazo ezeqa ngayo emhlabeni; 22lezi lingadla kuzo: Isikhonyane ngohlobo lwaso k  , lonyelele ngohlobo lwakhe, lediye ngohlobo lwalo, lentethe ngohlobo lwayo. 23Kodwa zonke izibungu ezilempiko, ezilenyawo ezine, ziyisinengiso kini.

24Langalezi lizangcoliswa; wonke othinta isidumbu sazo uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe. 25Njalo wonke ophakamisa okwesidumbu sazo uzawatsha izembatho zakhe l  , abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. 26Yonke inyamazana eyehlukanisa isondo, kodwa ingehlukanisi isondo kabili, njalo ingetshisi, ingcolile kini; wonke oyithintayo uzangcola. 27Konke-ke okuhamba ngezidladla zakho, phakathi kwazo zonke inyamazana ezihamba ngezine, zingcolile kini; wonke othinta isidumbu sazo uzangcola kuze kuhlwe. 28Lothwala isidumbu sazo uzawatsha izembatho zakhe, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe; zingcolile kini.

29Futhi lezi zizakuba ngezingcolileyo kini, phakathi kwezihuquzelayo ezihuquzelayo emhlabeni; ubuchakide, legundwane, legwababa ngohlobo lwalo m  , 30lontulo, lembulumakhasana, lombankwa, lesiqhuza, lonwabu. 31Lezi zingcolile kini phakathi kwazo zonke ezihuquzelayo; wonke ozithintayo sezifile uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe. 32Konke-ke ewela phezu kwakho enye yazo isifile kuzakuba ngokungcolileyo, lokwasiphi isitsha sesihlahla, loba isembatho, loba isikhumba, loba isaka, lasiphi isitsha okusetshenzwa ngaso; kuzafakwa emanzini n  , njalo kuzakuba ngokungcolileyo kuze kuhlwe; khona kuzahlambuluka. 33Layo yonke imbiza yebumba ewela phakathi kwayo enye yazo, konke okukiyo kuzakuba ngokungcolileyo, njalo lizayibulala o  . 34Ekudleni konke okudliwayo afike kukho amanzi kuzakuba ngokungcolileyo; lakuphi okunathwayo okunganathwa phakathi kwaloba yiyiphi imbiza enjalo kuzakuba ngokungcolileyo. 35Konke-ke okuwela kukho okwesidumbu sazo kuzakuba ngokungcolileyo; iziko loba isitofu, kuzaphohlozwa, kungcolile, futhi kuzakuba ngokungcolileyo kini. 36Kodwa umthombo loba umgodi aqoqene khona amanzi uzakuba ngohlambulukileyo; kodwa okuthinta izidumbu zazo kuzakuba ngokungcolileyo. 37Njalo uba okwesidumbu sazo kuwela phezu kwenhlanyelo ehlanyelwayo ezahlanyelwa, ihlambulukile p  ; 38kodwa uba okwamanzi kufakwa enhlanyelweni, lokwesidumbu sazo kuwela phezu kwayo, ingcolile kini.

39Uba kusifa-ke enyamazaneni eyikudla kini, othinta isidumbu sayo uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe. 40Lodla okwesidumbu sayo uzawatsha izembatho zakhe q  , abe ngongcolileyo kuze kuhlwe; lothwala isidumbu sayo uzawatsha izembatho zakhe, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe.

41Lazo zonke ezihuquzelayo ezihuquzela emhlabeni ziyisinengiso; kaziyikudliwa r  . 42Konke okuhamba ngesisu s  , lakho konke okuhamba ngezine, kuze kube yikho konke okulenyawo ezinengi, phakathi kwazo zonke ezihuquzelayo ezihuquzela emhlabeni kaliyikukudla, ngoba kuyisinengiso. 43Lingazenzi linengeke langakuphi okuhuquzelayo kuhuquzela, lingazingcolisi ngakho ukuthi lingcoliswe yikho. 44Ngoba ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu. Ngakho zingcweliseni, libe ngcwele, ngoba ngingcwele t  . Lingazingcolisi langakuphi okuhuquzelayo okuhuquzela emhlabeni u  . 45Ngoba ngiyi Nkosi eyalenyusa lisuka elizweni leGibhithe ukuthi ngibe nguNkulunkulu wenu v  . Ngakho banini ngcwele, ngoba ngingcwele w  . 46Lo ngumlayo wezinyamazana lezinyoni, laso sonke isidalwa esiphilayo x  esibhinqika emanzini lakuso sonke isidalwa esihuquzela emhlabeni y  , 47ukwehlukanisa phakathi kokungcolileyo lokuhlambulukileyo, laphakathi kokuphilayo okungadliwa lokuphilayo okungadliwayo z  .

Copyright information for Ndebele