a15.19.
bGen. 17.12; Luka 1.59; 2.21; Joha. 7.22,23.
cLuka 2.22.
d20.18.
e1.14; 5.7. Luka 2.24.
f12.6.
g4.26.

Leviticus 12

Ukuhlanjululwa kwabesifazana emva kokubeletha

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi: Uba owesifazana ekhululeka, abelethe owesilisa, uzakuba ngongcolileyo insuku eziyisikhombisa, njengensuku zokwehlukaniswa kwakhe esemfuleni uzakuba ngongcolileyo a . Langosuku lwesificaminwembili inyama yejwabu lakhe izasokwa b . Khona ezahlala okwensuku ezingamatshumi amathathu lantathu egazini lokuhlanjululwa kwakhe, angathinti lutho olungcwele, angangeni endlini engcwele, zize ziphelele insuku zokuhlanjululwa kwakhe. Kodwa angabeletha owesifazana, uzakuba ngongcolileyo amaviki amabili, njengokwehlukaniswa kwakhe; uzahlala insuku ezingamatshumi ayisithupha lesithupha egazini lokuhlanjululwa kwakhe. Lapho sezigcwalisekile insuku zokuhlanjululwa kwakhe c , ngendodana loba ngendodakazi, uzaletha iwundlu elilomnyaka owodwa, libe ngumnikelo wokutshiswa, lephuphu lenkwilimba kumbe ijuba kube ngumnikelo wesono, emnyango wethente lenhlangano, kumpristi, ozakunikela e Nkosini, amenzele inhlawulo yokuthula; khona ezahlambuluka ekopheni kwegazi lakhe d . Lo ngumlayo walowo obeletha owesilisa loba owesifazana. Kodwa uba isandla sakhe singatholi okwanela imvu, uzathatha amajuba amabili loba amaphuphu amabili enkwilimba e , okunye kube ngumnikelo wokutshiswa f  lokunye kube ngumnikelo wesono, lompristi amenzele inhlawulo yokuthula, aze ahlambuluke g .

Copyright information for Ndebele