aMat. 8.2,4. Mark. 1.40,44; Luka 5.12,14; 17.14; Levi 14.10.
bNani 19.6.
cHeb. 9.19.
dEks. 12.22.
eHeb. 9.13.
f2 Kho. 5.10,14.
g14.9,47; 11.25.
hNani 12.15.
i2.1; Nani 15.4.
jEks. 29.24.
k1.5,11; 4.4,24.
l7.7.
mEks. 40.10.
nEks. 29.20; 8.23.
o14.19,20,21,29,31,53; 4.26.
p14.10.
q5.7,11; 12.8.
r12.8.
s14.10,11.
t14.12.
u14.14-18.
v14.22.
w14.10.
xGen. 17.8. Nani 32.22. Dute. 32.49.
yHlab. 91.10. Zek. 5.4.
zIsa. 44.18; Hez. 13.12,14; 22.28.
aa13.51.
ab11.35.
ac11.25.
ad14.52; 9.15.
ae14.4-7
af14.52; 9.15.
ag14.20.
ah13.30.
ai13.47.
aj14.34.
ak13.2.
al10.11.

Leviticus 14

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Lo uzakuba ngumlayo womlephero ngosuku lokuhlanjululwa kwakhe, ukuthi uzalethwa kumpristi a . Umpristi uzaphuma-ke ngaphandle kwenkamba. Uba umpristi ezabona ukuthi, khangela, isifo sobulephero seselaphekile kumlephero, umpristi uzalaya-ke ukuthi kuthathelwe lowo ozahlanjululwa inyoni ezimbili eziphilayo ezihlambulukileyo, lesigodo somsedari b , lokubomvu c , lehisope* d ; umpristi alaye ukuthi enye inyoni ibulawelwe embizeni yebumba phezu kwamanzi agobhozayo. Inyoni ephilayo, uzayithatha lesigodo somsedari, lokubomvu, lehisope, akugxamuze lenyoni ephilayo egazini lenyoni ehlatshelwe phezu kwamanzi agobhozayo, amfafaze lowo ozahlanjululwa kubulephero e  kasikhombisa f , atsho ukuthi uhlambulukile, ayekele inyoni ephilayo ikhululekile endle. Lalowo ozahlanjululwa uzawatsha izembatho zakhe, aphuce zonke inwele zakhe, ageze ngamanzi, ahlambuluke g ; emva kwalokho uzangena enkambeni, kodwa ahlale ngaphandle kwethente lakhe insuku eziyisikhombisa h . Kuzakuthi-ke ngosuku lwesikhombisa uzaphuca zonke inwele zakhe, ikhanda lakhe lezindevu zakhe lezintshiya zakhe, yebo, aphuce zonke inwele zakhe, awatshe izembatho zakhe, ageze umzimba wakhe ngamanzi, ahlambuluke. 10 Langosuku lwesificaminwembili uzathatha amawundlu amabili amaduna angelasici, lewundlu elisikazi elilomnyaka owodwa elingelasici, lengxenye ezintathu etshumini zempuphu ecolekileyo kube ngumnikelo wokudla, kuxubene lamafutha, lelogi* eyodwa yamafutha i . 11 Umpristi ohlambululayo uzamisa-ke indoda ezahlanjululwa lezinto phambi kwe Nkosi, emnyango wethente lenhlangano. 12 Njalo umpristi uzathatha elinye iwundlu eliduna, alinikele libe ngumnikelo wecala, lelogi yamafutha, akuzunguze kube ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi j ; 13 ahlabe iwundlu endaweni lapho okuhlatshelwa khona umnikelo wesono lomnikelo wokutshiswa, endaweni engcwele k ; ngoba umnikelo wecala ungowompristi njengomnikelo wesono l ; uyingcwelengcwele m . 14 Umpristi uzathatha-ke okwegazi lomnikelo wecala, umpristi uzakufaka eqwangeni lwendlebe n  yokunene yalowo ozahlanjululwa, lesithupheni sesandla sakhe sokunene, lezwaneni olukhulu lonyawo lwakhe lokunene. 15 Futhi umpristi uzathatha okwelogi* yamafutha, akuthele esandleni sompristi sokhohlo. 16 Njalo umpristi uzagxamuza umunwe wakhe wokunene emafutheni asesandleni sakhe sokhohlo, afafaze okwamafutha kasikhombisa ngomunwe wakhe phambi kwe Nkosi. 17 Lokuseleyo kwamafutha asesandleni sakhe umpristi uzafaka eqwangeni lwendlebe yokunene yalowo ozahlanjululwa, lesithupheni sesandla sakhe sokunene, lezwaneni olukhulu lonyawo lwakhe lokunene, phezu kwegazi lomnikelo wecala; 18 Lokuseleyo kwamafutha asesandleni sompristi uzakufaka ekhanda lalowo ozahlanjululwa. Ngalokho umpristi uzamenzela inhlawulo yokuthula phambi kwe Nkosi o . 19 Umpristi uzanikela-ke umnikelo wesono amenzele inhlawulo yokuthula lowo ozahlanjululwa ekungcoleni kwakhe, lemva kwalokho ahlabe umnikelo wokutshiswa, 20 Njalo umpristi uzanikela umnikelo wokutshiswa lomnikelo wokudla elathini p . Ngalokho umpristi uzamenzela inhlawulo yokuthula, njalo uzahlambuluka. 21 Kodwa-ke uba engumyanga q , lesandla sakhe singakufinyeleli, uzathatha iwundlu elilodwa libe ngumnikelo wecala lokuzunguzwa ukumenzela inhlawulo yokuthula, lengxenye eyodwa etshumini lempuphu ecolekileyo ixubene lamafutha kube ngumnikelo wokudla, lelogi yamafutha, 22 lamajuba amabili loba amaphuphu amabili enkwilimba, isandla sakhe esingakufinyelela r , njalo okunye kube ngumnikelo wesono lokunye kube ngumnikelo wokutshiswa. 23 Langosuku lwesificaminwembili uzakulethela ukuhlanjululwa kwakhe kumpristi, emnyango wethente lenhlangano, phambi kwe Nkosi s . 24 Umpristi uzathatha-ke iwundlu elomnikelo wecala, lelogi yamafutha; njalo umpristi uzakuzunguza kube ngumnikelo wokuzunguzwa phambi kwe Nkosi t . 25 Ahlabe iwundlu elomnikelo wecala; njalo umpristi athathe okwegazi lomnikelo wecala u , akufake eqwangeni lwendlebe yokunene yalowo ozahlanjululwa, lesithupheni sesandla sakhe sokunene, lezwaneni olukhulu lonyawo lwakhe lokunene; 26 njalo umpristi uzathela okwamafutha esandleni sompristi sokhohlo; 27 umpristi uzafafaza-ke okwamafutha asesandleni sakhe sokhohlo kasikhombisa phambi kwe Nkosi ngomunwe wakhe wokunene; 28 njalo umpristi uzafaka okwamafutha asesandleni sakhe eqwangeni lwendlebe yokunene yalowo ozahlanjululwa, lesithupheni sesandla sakhe sokunene, lezwaneni olukhulu lonyawo lwakhe lokunene, endaweni yegazi lomnikelo wecala. 29 Lokuseleyo kwamafutha asesandleni sompristi uzakufaka ekhanda lalowo ozahlanjululwa, ukumenzela inhlawulo yokuthula phambi kwe Nkosi. 30 Njalo uzanikela elinye lamajuba loba elamaphuphu enkwilimba, kulokho isandla sakhe esifinyelele kukho v , 31 lokho isandla sakhe esifinyelele kukho, okunye kube ngumnikelo wesono lokunye kube ngumnikelo wokutshiswa, kanye lomnikelo wokudla. Lompristi uzamenzela ohlanjululwayo inhlawulo yokuthula phambi kwe Nkosi. 32 Lo ngumlayo ngalowo esikuye isifo sobulephero, osandla sakhe kasifinyeleli ekuhlanjululweni kwakhe w .

33 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni isithi: 34 Lapho selifikile elizweni leKhanani engilinika lona libe yimfuyo x , uba ngifake isifo sobulephero endlini yelizwe lelifa lenu, 35 umninindlu uzakuza ambikele umpristi, esithi: Kubonakala kimi kungathi kulesifo endlini y . 36 Umpristi uzalaya ukuthi bakhuphe okusendlini, engakafiki umpristi ukubona isifo, ukuze konke okusendlini kungangcoli. Emva kwalokho umpristi uzangena ukukhangela indlu. 37 Lapho ebona isifo, khangela-ke, uba isifo sisemidulini yendlu, silamagodigodi aluhlazana loba abomvana, lokubonakala kwawo kutshonile kulomduli, 38 umpristi uzaphuma endlini aye emnyango wendlu, ayivale indlu insuku eziyisikhombisa. 39 Njalo umpristi uzabuya ngosuku lwesikhombisa; uba ebona ukuthi, khangela, isifo sesiqhelile emidulini yendlu, 40 umpristi uzalaya ukuthi bakhuphe izitina esikuzo isifo, bazilahlele ngaphandle komuzi endaweni engcolileyo, 41 njalo uzakwenza ukuthi indlu iphalwe phakathi inhlangothi zonke, babesebethululela uthuli abaluphalileyo ngaphandle komuzi endaweni engcolileyo. 42 Babesebethatha ezinye izitina, bazifake endaweni yalezozitina, njalo uzathatha olunye udaka ayibhade indlu z . 43 Kodwa uba isifo sibuya futhi siqhamuke endlini emva kokukhupha kwakhe izitina, lemva kokuphalwa kwendlu, lemva kokubhadwa, 44 umpristi uzabuya; uba ebona ukuthi, khangela, isifo sesiqhelile endlini, kuyibulephero obuvukuzayo endlini; ingcolile aa . 45 Njalo uzayidiliza indlu, izitina zayo, lezigodo zayo, lalo lonke udaka lwendlu ab , akukhuphele ngaphandle komuzi endaweni engcolileyo. 46 Lalowo ongena kuleyondlu zonke izinsuku eseyivalile uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe. 47 Lalowo olala kuleyondlu uzawatsha izembatho zakhe; lalowo odlela kuleyondlu uzawatsha izembatho zakhe ac . 48 Kodwa nxa umpristi esengenile lokungena abone ukuthi, khangela, isifo kasiqhelanga endlini emva kokubhadwa kwendlu, umpristi uzakutsho ukuthi indlu ihlambulukile, ngoba isifo seselatshiwe. 49 Lokuze indlu ihlambuluke ad , uzathatha inyoni ezimbili ae , lesigodo somsedari, lokubomvu, lehisope*, 50 abulalele enye inyoni embizeni yebumba phezu kwamanzi agobhozayo, 51 athathe isigodo somsedari lehisope lokubomvu lenyoni ephilayo, akugxamuze egazini lenyoni ebuleweyo lemanzini agobhozayo, afafaze indlu kasikhombisa, 52 ahlambulule indlu ngegazi lenyoni af  langamanzi agobhozayo langenyoni ephilayo langesigodo somsedari langehisope langokubomvu, 53 ayiyekele inyoni ephilayo iye ngaphandle komuzi endle. Ngakho uzayenzela indlu inhlawulo yokuthula ag , njalo ihlambuluke.

54 Lo ngumlayo waso sonke isifo sobulephero, lowoqweqwe ah , 55 lowobulephero besembatho ai , lowendlu aj , 56 lowethumba, lowokhwekhwe, lowebala elikhanyayo ak , 57 ukufundisa mhla kungcolile lamuhla kuhlambulukile al . Lo ngumlayo wobulephero.

Copyright information for Ndebele