a22.4; Nani 5.2; 2 Sam. 3.29.
b15.6; Eks. 19.10. Levi 11.25.
c14.8; 15.7,8,10,11; 16.26; 17.15.
d6.28; 11.32,33.
e15.28; 14.8.
f12.8.
g14.30,31.
h15.30; 4.26; 14.18.
i22.4; Dute. 23.10.
j1 Sam. 21.4.
k15.4-10.
l18.19; 20.18.
mMat. 9.20. Mark. 5.25. Luka 8.43.
n15.13-15.
o15.14; Nani 6.10; 12.8.
pNani 5.3; 19.13; Nani 19.20. Hez. 5.11; 23.38.
q15.2.
r15.16.
s15.19.
t15.25.
u15.25.
v15.24.

Leviticus 15

Mayelana lalokho okungcolileyo okuphuma emizimbeni yabantu

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni isithi: Tshonini ebantwaneni bakoIsrayeli lithi kubo: Ileyo laleyondoda, nxa kulokugobhoza okuphuma enyameni yayo a , ngokugobhoza kwayo ingcolile. Lalokhu kuzakuba yikungcola kwayo ngenxa yokugobhoza kwayo. Loba inyama yayo iyagobhoza ngokugobhoza kwayo loba inyama yayo isimile ekugobhozeni kwayo, kuyikungcola kwayo. Wonke umbheda alala kuwo olokugobhoza uzangcola; layo yonke into ahlala kuyo izangcola. Njalo loba ngubani othinta umbheda wakhe uzawatsha izembatho zakhe b , ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe c . Lohlala entweni ahlale kuyo olokugobhoza uzawatsha izembatho zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. Lothinta inyama yalowo olokugobhoza uzawatsha izembatho zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. Uba-ke olokugobhoza ekhafulela ngamathe ohlambulukileyo, uzawatsha izembatho zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. Laso sonke isihlalo senyamazana agada kuso olokugobhoza sizangcola. 10 Laloba ngubani othinta loba yini ebingaphansi kwakhe uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe; loyithwalayo uzawatsha izembatho zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. 11 Laloba ngubani olokugobhoza amthintayo engahlambululanga izandla zakhe ngamanzi, uzawatsha izembatho zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. 12 Lembiza yebumba olokugobhoza ayithintayo izabulawa, laso sonke isitsha sesigodo sizahlanjululwa ngamanzi d .

13 Lapho-ke olokugobhoza esehlanjululwe ekugobhozeni kwakhe, uzazibalela insuku eziyisikhombisa zokuhlanjululwa kwakhe e , awatshe izembatho zakhe, ageze umzimba wakhe ngamanzi agobhozayo, ahlambuluke. 14 Njalo ngosuku lwesificaminwembili uzazithathela amajuba amabili loba amaphuphu amabili enkwilimba f , eze phambi kwe Nkosi emnyango wethente lenhlangano, akunike umpristi. 15 Umpristi uzawanikela-ke, elinye libe ngumnikelo wesono lelinye libe ngumnikelo wokutshiswa g ; ngalokho umpristi uzamenzela inhlawulo yokuthula phambi kwe Nkosi ngenxa yokugobhoza kwakhe h .

16 Indoda, nxa kuphuma-ke kuyo ubudoda bokuhlangana i , izageza umzimba wayo wonke ngamanzi, ibe ngengcolileyo kuze kuhlwe. 17 Njalo sonke isembatho laso sonke isikhumba obukuso ubudoda bokuhlangana sizawatshwa ngamanzi, sibe ngesingcolileyo kuze kuhlwe. 18 Futhi owesifazana indoda elele laye ngobudoda bokuhlangana, bobabili bazageza ngamanzi, babe ngabangcolileyo kuze kuhlwe j .

19 Njalo owesifazana, nxa kulokugobhoza, ukugobhoza kwakhe enyameni yakhe kuligazi, uzakuba sekwehlukanisweni kwakhe insuku eziyisikhombisa; njalo loba ngubani omthintayo uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe. 20 Lakho konke alala kukho ekwehlukanisweni kwakhe kuzangcola; lakho konke ahlala kukho kuzangcola k . 21 Njalo loba ngubani othinta umbheda wakhe uzawatsha izembatho zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. 22 Njalo loba ngubani othinta loba yiyiphi into ahlale kuyo uzawatsha izembatho zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. 23 Loba-ke ibisembhedeni loba entweni ahlala kuyo, uba eyithinta, uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe. 24 Njalo nxa indoda ilala lokulala laye, ukwehlukaniswa kwakhe kuzakuba kiyo; isizakuba ngengcolileyo insuku eziyisikhombisa, lawo wonke umbheda elala kuwo uzangcola l . 25 Njalo owesifazana, uba ukugobhoza kwegazi kugobhoza insuku ezinengi, kungeyisiso isikhathi sokwehlukaniswa kwakhe, kumbe uba kugobhoza okwedlula isikhathi sokwehlukaniswa kwakhe, zonke izinsuku zokugobhoza kokungcola kwakhe, uzakuba njengensuku zokwehlukaniswa kwakhe, abe ngongcolileyo m . 26 Wonke umbheda alala kuwo zonke izinsuku zokugobhoza kwakhe uzakuba kuye njengombheda wokwehlukaniswa kwakhe; njalo loba yiyiphi into ahlala kuyo izangcola, njengokungcola kokwehlukaniswa kwakhe. 27 Njalo loba ngubani othinta lezozinto uzakuba ngongcolileyo, awatshe izembatho zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. 28 Kodwa uba esehlanjululwe ekugobhozeni kwakhe, uzazibalela insuku eziyisikhombisa, lemva kwalokho uzahlambuluka n . 29 Langosuku lwesificaminwembili uzazithathela amajuba amabili loba amaphuphu amabili enkwilimba o , akulethe kumpristi emnyango wethente lenhlangano. 30 Umpristi uzanikela-ke elinye libe ngumnikelo wesono lelinye libe ngumnikelo wokutshiswa. Ngalokho umpristi uzamenzela inhlawulo yokuthula phambi kwe Nkosi ngenxa yokugobhoza kokungcola kwakhe.

31 Ngalindlela lizakwehlukanisa abantwana bakoIsrayeli lokungcola kwabo, ukuze bangafeli ekungcoleni kwabo, lapho bengcolisa ithabhanekele lami eliphakathi kwabo p . 32 Lo ngumlayo walowo olokugobhoza q , lowalowo okuphuma kuye ubudoda bokuhlangana, aze angcole ngakho r , 33 futhi lowesifazana ogulayo ekwehlukanisweni kwakhe s , lalowo ogobhoza ngokugobhoza kwakhe t , owesilisa lowesifazana u , langendoda elala lowesifazana ongcolileyo v .

Copyright information for Ndebele