a22.4; Nani 5.2; 2 Sam. 3.29.
b15.6; Eks. 19.10. Levi 11.25.
c14.8; 15.7,8,10,11; 16.26; 17.15.
d6.28; 11.32,33.
e15.28; 14.8.
f12.8.
g14.30,31.
h15.30; 4.26; 14.18.
i22.4; Dute. 23.10.
j1 Sam. 21.4.
k15.4-10.
l18.19; 20.18.
mMat. 9.20. Mark. 5.25. Luka 8.43.
n15.13-15.
o15.14; Nani 6.10; 12.8.
pNani 5.3; 19.13; Nani 19.20. Hez. 5.11; 23.38.
q15.2.
r15.16.
s15.19.
t15.25.
u15.25.
v15.24.

Leviticus 15

Mayelana lalokho okungcolileyo okuphuma emizimbeni yabantu

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi lakuAroni isithi: 2Tshonini ebantwaneni bakoIsrayeli lithi kubo: Ileyo laleyondoda, nxa kulokugobhoza okuphuma enyameni yayo a  , ngokugobhoza kwayo ingcolile. 3Lalokhu kuzakuba yikungcola kwayo ngenxa yokugobhoza kwayo. Loba inyama yayo iyagobhoza ngokugobhoza kwayo loba inyama yayo isimile ekugobhozeni kwayo, kuyikungcola kwayo. 4Wonke umbheda alala kuwo olokugobhoza uzangcola; layo yonke into ahlala kuyo izangcola. 5Njalo loba ngubani othinta umbheda wakhe uzawatsha izembatho zakhe b  , ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe c  . 6Lohlala entweni ahlale kuyo olokugobhoza uzawatsha izembatho zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. 7Lothinta inyama yalowo olokugobhoza uzawatsha izembatho zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. 8Uba-ke olokugobhoza ekhafulela ngamathe ohlambulukileyo, uzawatsha izembatho zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. 9Laso sonke isihlalo senyamazana agada kuso olokugobhoza sizangcola. 10Laloba ngubani othinta loba yini ebingaphansi kwakhe uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe; loyithwalayo uzawatsha izembatho zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. 11Laloba ngubani olokugobhoza amthintayo engahlambululanga izandla zakhe ngamanzi, uzawatsha izembatho zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. 12Lembiza yebumba olokugobhoza ayithintayo izabulawa, laso sonke isitsha sesigodo sizahlanjululwa ngamanzi d  .

13Lapho-ke olokugobhoza esehlanjululwe ekugobhozeni kwakhe, uzazibalela insuku eziyisikhombisa zokuhlanjululwa kwakhe e  , awatshe izembatho zakhe, ageze umzimba wakhe ngamanzi agobhozayo, ahlambuluke. 14Njalo ngosuku lwesificaminwembili uzazithathela amajuba amabili loba amaphuphu amabili enkwilimba f  , eze phambi kwe Nkosi emnyango wethente lenhlangano, akunike umpristi. 15Umpristi uzawanikela-ke, elinye libe ngumnikelo wesono lelinye libe ngumnikelo wokutshiswa g  ; ngalokho umpristi uzamenzela inhlawulo yokuthula phambi kwe Nkosi ngenxa yokugobhoza kwakhe h  .

16Indoda, nxa kuphuma-ke kuyo ubudoda bokuhlangana i  , izageza umzimba wayo wonke ngamanzi, ibe ngengcolileyo kuze kuhlwe. 17Njalo sonke isembatho laso sonke isikhumba obukuso ubudoda bokuhlangana sizawatshwa ngamanzi, sibe ngesingcolileyo kuze kuhlwe. 18Futhi owesifazana indoda elele laye ngobudoda bokuhlangana, bobabili bazageza ngamanzi, babe ngabangcolileyo kuze kuhlwe j  .

19Njalo owesifazana, nxa kulokugobhoza, ukugobhoza kwakhe enyameni yakhe kuligazi, uzakuba sekwehlukanisweni kwakhe insuku eziyisikhombisa; njalo loba ngubani omthintayo uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe. 20Lakho konke alala kukho ekwehlukanisweni kwakhe kuzangcola; lakho konke ahlala kukho kuzangcola k  . 21Njalo loba ngubani othinta umbheda wakhe uzawatsha izembatho zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. 22Njalo loba ngubani othinta loba yiyiphi into ahlale kuyo uzawatsha izembatho zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. 23Loba-ke ibisembhedeni loba entweni ahlala kuyo, uba eyithinta, uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe. 24Njalo nxa indoda ilala lokulala laye, ukwehlukaniswa kwakhe kuzakuba kiyo; isizakuba ngengcolileyo insuku eziyisikhombisa, lawo wonke umbheda elala kuwo uzangcola l  . 25Njalo owesifazana, uba ukugobhoza kwegazi kugobhoza insuku ezinengi, kungeyisiso isikhathi sokwehlukaniswa kwakhe, kumbe uba kugobhoza okwedlula isikhathi sokwehlukaniswa kwakhe, zonke izinsuku zokugobhoza kokungcola kwakhe, uzakuba njengensuku zokwehlukaniswa kwakhe, abe ngongcolileyo m  . 26Wonke umbheda alala kuwo zonke izinsuku zokugobhoza kwakhe uzakuba kuye njengombheda wokwehlukaniswa kwakhe; njalo loba yiyiphi into ahlala kuyo izangcola, njengokungcola kokwehlukaniswa kwakhe. 27Njalo loba ngubani othinta lezozinto uzakuba ngongcolileyo, awatshe izembatho zakhe, ageze ngamanzi, abe ngongcolileyo kuze kuhlwe. 28Kodwa uba esehlanjululwe ekugobhozeni kwakhe, uzazibalela insuku eziyisikhombisa, lemva kwalokho uzahlambuluka n  . 29Langosuku lwesificaminwembili uzazithathela amajuba amabili loba amaphuphu amabili enkwilimba o  , akulethe kumpristi emnyango wethente lenhlangano. 30Umpristi uzanikela-ke elinye libe ngumnikelo wesono lelinye libe ngumnikelo wokutshiswa. Ngalokho umpristi uzamenzela inhlawulo yokuthula phambi kwe Nkosi ngenxa yokugobhoza kokungcola kwakhe.

31Ngalindlela lizakwehlukanisa abantwana bakoIsrayeli lokungcola kwabo, ukuze bangafeli ekungcoleni kwabo, lapho bengcolisa ithabhanekele lami eliphakathi kwabo p  . 32Lo ngumlayo walowo olokugobhoza q  , lowalowo okuphuma kuye ubudoda bokuhlangana, aze angcole ngakho r  , 33futhi lowesifazana ogulayo ekwehlukanisweni kwakhe s  , lalowo ogobhoza ngokugobhoza kwakhe t  , owesilisa lowesifazana u  , langendoda elala lowesifazana ongcolileyo v  .

Copyright information for Ndebele