a10.1,2.
bEks. 40.20,21. Eks. 30.10. Heb. 9.7,12,24,25; 10.19-22.
cEks. 25.22. 40.34,35. 1 Kho. 8.10,11,12.
d4.3.
e1.10; 8.18.
fEks. 28.39,42,43; 6.10; 8.7. Hez. 44.17,18.
gEks. 30.20; Levi 8.6.
h4.14. Nani 29.11. 2 Lan. 29.21. Ezra 6.17. Hez. 45.22,23.
i9.7; 15.11,17.24; Hez. 45.22; Heb. 7.27,28. 9.7.
j16.6.
k10.1. Nani 16.46. Isam. 8.3-5.
lEks. 39.38.
mEks. 30.1,7,8. Nani 16.7,18.
nEks. 25.21; Eks. 16.34.
o4.5. Heb. 9.13,25; 10.4.
p4.6.
qHeb. 2.17; 5.1; 9.7.
r16.2; Heb. 6.19; 9.3,7.
sEks. 29.36. Hez. 45.18. Heb. 9.22,23.
tLuka 1.10,21.
u16.16. Eks. 30.6,10; 4.7,18.
v16.16,18; Hez. 43.20; 45.20.
w16.18.
xIsa. 53.6.
yIsa. 53.11,12. Joha. 1.29. 1 Pet. 2.24.
z6.11.
aa16.3,5.
ab4.8-10.
ac16.28; 15.5.
ad16.28. 15.5.
aeEks. 30.10. 23.27. Nani 29.7.
af16.31; 23.32; Isa. 58.3.5. Dan. 10.12.
agHlab. 51.2. Jer. 33.8. Heb. 10.1,2. 1 Joha. 1.7,9.
ah23.32.
ai4.3,5,16.
ajEks. 29.29,30. Nani 20.28.
ak16.4.
al16.16.
am16.16.
an16.18.
ao16.6.
ap16.24.
aqEks. 30.10. Heb. 9.7,25.

Leviticus 16

Usuku lokubuyisana

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi emva kokufa kwamadodana amabili kaAroni ekusondeleni kwawo phambi kwe Nkosi, asesifa a . I Nkosi yasisithi kuMozisi: Khuluma kuAroni umnewenu ukuthi angangeni langasiphi isikhathi endaweni engcwele ngaphakathi kweveyili b , phambi kwesihlalo somusa esiphezu komtshokotsho, ukuze angafi; ngoba ngiyabonakala eyezini phezu kwesihlalo somusa c . Elalokhu uAroni uzangena endaweni engcwele: elejongosi ithole lenkomo, libe ngumnikelo wesono d , lenqama ibe ngumnikelo wokutshiswa e . Uzakwembatha isigqoko esingcwele lelembu elicolekileyo f , lokabhudula wangaphansi welembu elicolekileyo uzakuba senyameni yakhe, azibophe ngebhanti lelembu elicolekileyo, athandele ngeqhiye yelembu elicolekileyo; lezi yizembatho ezingcwele. Ngakho uzageza umzimba wakhe ngamanzi g , azembathe. Lakunhlangano yabantwana bakoIsrayeli h  uzathatha izimpongo ezimbili zembuzi zibe ngumnikelo wesono, lenqama eyodwa ibe ngumnikelo wokutshiswa. Njalo uAroni uzanikela ijongosi lomnikelo wesono elingelakhe, azenzele inhlawulo yokuthula lokwendlu yakhe i . Athathe impongo ezimbili, azibeke phambi kwe Nkosi emnyango wethente lenhlangano. UAroni uzakwenza-ke inkatho phezu kwezimpongo ezimbili, enye inkatho ibe ngeye Nkosi lenye inkatho ibe ngeyeAzazeli. UAroni uzasondeza-ke impongo okuphezu kwayo inkatho ye Nkosi, ayenze ibe ngumnikelo wesono; 10 kodwa impongo okuphezu kwayo inkatho yeAzazeli uzayibeka iphilile phambi kwe Nkosi ukwenza inhlawulo yokuthula ngayo, ukuyiyekela ihambe njengeAzazeli enkangala. 11 Njalo uAroni uzasondeza ijongosi lomnikelo wesono elingelakhe j , azenzele inhlawulo yokuthula leyendlu yakhe; ahlabe ijongosi lomnikelo wesono elingelakhe. 12 Athathe umganu wokutshisela impepha ugcwele amalahle omlilo avele elathini phambi kwe Nkosi k , lezandla zakhe zigcwele impepha elephunga elimnandi echolisisiweyo l , akulethe ngaphakathi kweveyili, 13 abeke impepha phezu komlilo phambi kwe Nkosi m , ukuze iyezi lempepha lisibekele isihlalo somusa esiphezu kobufakazi n , ukuze angafi. 14 Athathe okwegazi lejongosi o , alifafaze ngomunwe wakhe phezu kwesihlalo somusa empumalanga p ; langaphambi kwesihlalo somusa uzafafaza okwegazi kasikhombisa ngomunwe wakhe.

15 Abesehlaba impongo yomnikelo wesono engeyabantu q , alethe igazi layo ngaphakathi kweveyili r , enze ngegazi layo njengokwenza kwakhe ngegazi lejongosi, alifafaze phezu kwesihlalo somusa laphambi kwesihlalo somusa. 16 Ngalokho uzakwenzela indawo engcwele inhlawulo yokuthula s , ngenxa yokungcola kwabantwana bakoIsrayeli, langenxa yeziphambeko zabo, ezonweni zabo zonke. Futhi uzalenzela njalo ithente lenhlangano, elihlala labo phakathi kokungcola kwabo. 17 Kakungabi khona lamuntu ethenteni lenhlangano t , ekungeneni kwakhe ukwenza inhlawulo yokuthula endaweni engcwele aze aphume, esezenzele inhlawulo yokuthula, leyendlu yakhe, leyebandla lonke lakoIsrayeli. 18 Uzaphumela-ke elathini eliphambi kwe Nkosi, alenzele inhlawulo yokuthula u , athathe okwegazi lejongosi lokwegazi lempongo, akufake empondweni zelathi inhlangothi zonke; 19 afafaze okwegazi phezu kwalo kasikhombisa ngomunwe wakhe, alihlambulule, alingcwelise ekungcoleni kwabantwana bakoIsrayeli.

20 Lapho eseqedile ukwenzela indawo engcwele ukubuyisana, lethente lenhlangano v , lelathi w , uzasondeza impongo ephilayo; 21 uAroni abeke-ke izandla zakhe zombili enhlokweni yempongo ephilayo x , avume phezu kwayo bonke ububi babantwana bakoIsrayeli, leziphambeko zonke zabo, lezono zabo zonke, akubeke enhlokweni yempongo, ayiyekele ihambe ngesandla sendoda efaneleyo, iye enkangala. 22 Impongo izathwala-ke phezu kwayo bonke ububi babo, iye emmangweni owehlukanisiweyo y ; njalo izayiyekela impongo iye enkangala.

23 LoAroni uzangena ethenteni lenhlangano, akhulule izembatho zelembu elicolekileyo abezembethe ekungeneni kwakhe endaweni engcwele z , azitshiye khona, 24 ageze umzimba wakhe ngamanzi endaweni engcwele, agqoke izembatho zakhe, aphume, enze umnikelo wakhe wokutshiswa lomnikelo wokutshiswa wabantu, azenzele yena inhlawulo yokuthula leyabantu aa . 25 Lamahwahwa omnikelo wesono uzawatshisa elathini ab . 26 Lalowo oyekele impongo njengeAzazeli uzawatsha izembatho zakhe, ageze umzimba wakhe ngamanzi ac , emva kwalokho angene enkambeni. 27 Kodwa ijongosi lomnikelo wesono ad  lempongo yomnikelo wesono, ogazi lazo langeniswa ukwenza inhlawulo yokuthula endaweni engcwele, zizakhitshelwa ngaphandle kwenkamba; babesebetshisa izikhumba zazo lenyama yazo lomswane wazo ngomlilo. 28 Lalowo okutshisayo uzawatsha izembatho zakhe, ageze umzimba wakhe ngamanzi, emva kwalokho angene enkambeni.

29 Kuzakuba yisimiso esaphakade kini: Ngenyanga yesikhombisa ngolwetshumi lwenyanga ae  lizathobisa imiphefumulo yenu af , lingasebenzi lamsebenzi, owokuzalwa elizweni lowemzini ohlala njengowezizwe phakathi kwenu. 30 Ngoba ngalolusuku uzalenzela inhlawulo yokuthula ukulihlambulula; kuzo zonke izono zenu phambi kwe Nkosi lizahlanjululwa ag . 31 Kulisabatha lokuphumula kini ah ; njalo lizathobisa imiphefumulo yenu; kuyisimiso saphakade. 32 Njalo umpristi ogcotshiweyo ai , owehlukaniselwe ukusebenza njengompristi esikhundleni sikayise aj , uzakwenza inhlawulo yokuthula, agqoke izembatho zelembu elicolekileyo ak , izembatho ezingcwele, 33 enzele inhlawulo yokuthula indawo engcwele ngcwele al , lethente lenhlangano am , lelathi uzakwenzela inhlawulo yokuthula an , labapristi ao  labantu bonke bebandla ap  uzabenzela inhlawulo yokuthula. 34 Lokhu kuzakuba yisimiso esilaphakade kini, ukwenzela inhlawulo yokuthula abantwana bakoIsrayeli kanye ngomnyaka aq  ngazo zonke izono zabo. Wenza-ke njengokuba i Nkosi yalaya uMozisi.

Copyright information for Ndebele