aDute. 12.5,6,13,14,15,21.
b16.9,10. Eks. 30.33.
c14.7.
d3.2.
e3.2.
fGen. 8.21; Levi 4.31.
g2 Lan. 11.15.
hEks. 34.15.
i1.2,3.
j17.4.
k3.17.
l20.3,6; 26.17; Hez. 14.8. 15.7.
m17.14.
nMat. 26.28. Mark. 14.24. Roma 3.25. 5.9. Efe. 1.7. Kol. 1.14,20. Heb. 13.12. 1 Joha. 1.7. Isam. 1.5.
oHeb. 9.22.
pDute. 12.16,24. 15.23.
qHez. 24.7.
r17.11. Gen. 9.4.
sEks. 22.31. Levi 7.24. 11.40. 22.8. Dute. 14.21. Hez. 4.14. 44.31.
tGen. 31.39.
u16.29. 18.26. 19.34.
v11.25.
w15.5.
x5.1. Nani 19.20.

Leviticus 17

Imithetho yokuhlaba

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Tshono kuAroni lakumadodana akhe, lebantwaneni bonke bakoIsrayeli, uthi kubo: Leli yilizwi i Nkosi elaye ngalo isithi: Loba ngubani wendlu kaIsrayeli ohlaba inkabi a  loba imvu loba imbuzi enkambeni, kumbe ekuhlabela ngaphandle kwenkamba, engakulethanga emnyango wethente lenhlangano ukunikela umnikelo e Nkosini phambi kwethabhanekele le Nkosi, igazi lizabalelwa lowomuntu, uchithile igazi; ngakho lowomuntu uzaqunywa asuke ebantwini bakibo b . Ukuze, lapho abantwana bakoIsrayeli beletha imihlatshelo yabo, abayihlabela endle c , bayilethe e Nkosini emnyango wethente lenhlangano, kumpristi, bayihlabe ibe yimihlatshelo yeminikelo yokuthula e Nkosini d . Njalo umpristi uzafafaza igazi phezu kwelathi le Nkosi e  emnyango wethente lenhlangano, atshise amahwahwa, abe luqhatshi olumnandi e Nkosini f . Njalo kabasayikuhlabela amadimoni g  imihlatshelo yabo, ababephinga ngokuwalandela h . Lokhu kuzakuba yisimiso esilaphakade kubo ezizukulwaneni zabo.

Tshono-ke kubo uthi: Ngulowo lalowo wendlu kaIsrayeli, lakowemzini ohlala njengowezizwe phakathi kwabo, onikela umnikelo wokutshiswa loba umhlatshelo i , angawulethi emnyango wethente lenhlangano ukuze awenzele i Nkosi j , lowomuntu uzaqunywa asuke ebantwini bakibo.

Igazi kalivunyelwa ukudliwa

10 Njalo ngulowo lalowo wendlu kaIsrayeli, lakowemzini ohlala njengowezizwe phakathi kwabo, odla loba yiliphi igazi k , ngizamisa ubuso bami bumelane lomphefumulo odla igazi l , ngiwuqume usuke phakathi kwabantu bawo. 11 Ngoba impilo yenyama isegazini m ; mina-ke ngilinike lona phezu kwelathi ukwenzela imiphefumulo yenu inhlawulo yokuthula n ; ngoba kuligazi elenzela umphefumulo inhlawulo yokuthula o . 12 Ngakho ngathi ebantwaneni bakoIsrayeli: Kakungabi lamphefumulo kini odla igazi; lowemzini ohlala njengowezizwe phakathi kwenu kangadli igazi. 13 Njalo ngulowo lalowo ebantwaneni bakoIsrayeli, lakowemzini ohlala njengowezizwe phakathi kwabo, ozingela inyama yenyamazana kumbe inyoni edliwayo, uzathulula igazi layo p , aligqibele ngenhlabathi q . 14 Ngoba kuyimpilo yenyama yonke r ; igazi layo lisempilweni yayo; yikho ngathi ebantwaneni bakoIsrayeli: Lingadli igazi loba ngelayiphi inyama, ngoba impilo yayo yonke inyama kuligazi layo; loba ngubani olidlayo uzaqunywa. 15 Futhi wonke umphefumulo odla ingcuba s  kumbe inyamazana edatshuliweyo phakathi t  kwabokuzalwa elizweni kumbe phakathi kwabemzini u , uzawatsha izembatho zakhe v , ageze ngamanzi w , abe ngongcolileyo kuze kuhlwe; emva kwalokho uzahlambuluka. 16 Kodwa uba engaziwatshi, engagezi umzimba wakhe, uzathwala ububi bakhe x .

Copyright information for Ndebele