a18.4,5,21,30; Eks. 6.6,7,29.11.44. Hez. 20.5,7,19,20.
bHez. 20.7,8. 23.8.
cEks. 23.24. Dute. 12.4,30,31.
d18.30; 20.23.
e18.26. 19.19,37. 20.8,22. 25.18. 26.3. Dute. 4.1,5,6; 5.1; 6.1; 12.1. Hez. 20.19.
fHez. 20.11,13,21. Roma 10.5. Gal. 3.12.
g18.16; 20.11-21.
hGen. 49.4. Dute. 22.30; 27.20. Amos 2.7. 1 Kor. 5.1.
iHez. 22.11.
jGen. 38.26. Hez. 22.11.
kDute. 25.5. Mat. 22.24. Mark. 12.19. Luka 20.28.
l20.14.
m1 Sam. 1.6,8.
nGen. 31.50.
o15.24; 20.18. Hez. 18.6; 22.10.
pEks. 20.14.
qEks. 13.12. 2 Kho. 16.3; 21.6; 23.10. Jer. 32.35. Hez. 20.26,31. 23.37. Levi 20.2-5. Dute. 12.31; 18.10. 2 Kho. 17.17. 2 Lan. 33.6. Jer. 7.31. 19.5.
r1 Kho. 11.3,5,7.
s19.12; 20.3; 21.6; 22.2,32. Hez. 36.20; Mal. 1.11,12.
t20.13. Roma 1.27. 1 Kor. 6.9. 1 Tim. 1.10. Gen. 19.5. Hlu. 19.22.
uEks. 22.19. Levi 20.15,16.
v20.12.
w18.30. Mat. 15.19,20. Mark. 7.21,22,23.
x20.23. Dute. 18.12.
y18.27. Nani 35.34. Jer. 2.7. Hez. 36.17.
zHlab. 89.32. Isa. 26.21; Jer. 14.10. 23.2. Hos. 8.13. 9.9.
aa18.28.
ab18.4,5.
ac18.25; 20.22.
adEks. 30.33.
ae22.9.
af18.3,26.20.23. Dute. 18.9.
ag18.24.
ah18.2,4,5,21; 19.4,10,12,14,16,18,25,28,30,31,32,34,36,37. 20.7. 21.12. 22.2,3,8,30,31,33. 23.22,43. 24.22. 25.17,55. 26.1,2,44,45.

Leviticus 18

Ukuhlangana kowesilisa lowesifazana okungavunyelwayo

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 2Tshono ebantwaneni bakoIsrayeli uthi kubo: Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu a  . 3Lingenzi njengokwemisebenzi yelizwe leGibhithe lapho elalihlala khona b  , lingenzi futhi njengokwemisebenzi yelizwe leKhanani engililetha kulo c  . Lingahambi ngemithetho yabo d  . 4Lizakwenza izehlulelo zami e  ligcine izimiso zami, ukuhamba kuzo. Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu. 5Ngakho lizagcina izimiso zami lezehlulelo zami; okuthi uba umuntu ezenza uzaphila ngazo f  . Ngiyi Nkosi.

6Kakungasondeli lamuntu lakusiphi isihlobo senyama yakhe ukwembula ubunqunu baso. Ngiyi Nkosi. 7Ungembuli ubunqunu bukayihlo lobunqunu bukanyoko; ungunyoko, ungembuli ubunqunu bakhe g  . 8Ungembuli ubunqunu bomkayihlo, buyibunqunu bukayihlo h  . 9Ubunqunu bukadadewenu, indodakazi kayihlo loba indodakazi kanyoko, ezelwe ekhaya loba ezelwe ngaphandle, ungembuli ubunqunu babo i  . 10Ungembuli ubunqunu bendodakazi yendodana yakho, loba bendodakazi yendodakazi yakho, ngoba bayibunqunu bakho. 11Ubunqunu bendodakazi yomkayihlo ezelwe nguyihlo, ingudadewenu, ungembuli ubunqunu bayo. 12Ungembuli ubunqunu bukadadewabo kayihlo, ngoba eyisihlobo sikayihlo. 13Ungembuli ubunqunu bukadadewabo kanyoko, ngoba eyisihlobo sikanyoko. 14Ungembuli ubunqunu bomfowabo kayihlo; ungasondeli kumkakhe, ngoba enguyihlokazi. 15Ungembuli ubunqunu bukamalokozana; ungumkandodana yakho, ungembuli ubunqunu bakhe j  . 16Ungembuli ubunqunu bomkamfowenu, buyibunqunu bomfowenu k  . 17Ungembuli ubunqunu bowesifazana lobendodakazi yakhe; ungathathi indodakazi yendodana yakhe loba indodakazi yendodakazi yakhe, ukwembula ubunqunu bayo; bayizihlobo; kuyinkohlakalo l  . 18Ungathathi owesifazana kanye lodadewabo ukumhlupha, ukwembula ubunqunu bakhe m  kanye laye empilweni yakhe n  . 19Ungasondeli kowesifazana ekwehlukanisweni kokungcola kwakhe ukwembula ubunqunu bakhe o  . 20Ungalali lomkamakhelwane wakho ukungcola ngaye p  . 21Unganiki okwenzalo yakho ukuthi ukudabulisele q  kuMoleki r  ; ungangcolisi ibizo likaNkulunkulu wakho. Ngiyi Nkosi s  . 22Ungalali lowesilisa njengokulala lowesifazana; kuyisinengiso t  . 23Ungalali laloba yiyiphi inyamazana ukungcola ngayo; futhi owesifazana angemi phambi kwenyamazana ukulala layo u  ; kuyingxube v  .

24Lingazingcolisi langenye yalezizinto w  , ngoba ngazo zonke lezizinto izizwe ziyangcoliswa engizixotsha phambi kwenu x  . 25Ngalokho ilizwe lingcolile y  ; ngakho ngiphindisela ububi balo phezu kwalo z  , lelizwe liyabahlanza abahlali balo aa  . 26Ngakho lina lizagcina izimiso zami lezehlulelo zami, lingenzi okwazo zonke lezizinengiso; owokuzalwa elizweni loba owemzini ohlala njengowezizwe phakathi kwenu ab  . 27Ngoba zonke lezizinengiso bazenza abantu balelolizwe ababekhona ngaphambi kwenu, ngakho ilizwe langcola. 28Ukuze ilizwe lingalihlanzi lapho lilingcolisa, njengalokhu lahlanza isizwe esasikhona ngaphambi kwenu ac  . 29Ngoba wonke owenza okwalezizinengiso, imiphefumulo ekwenzayo izaqunywa isuke ebantwini bayo ad  . 30Ngakho lizagcina umlayo wami ae  , ukuze lingenzi okwalezozimiso eziyisinengiso ezenziwa ngaphambi kwenu af  , ukuthi lingazingcolisi ngazo ag  . Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu ah  .

Copyright information for Ndebele