a11.44,45. 20.7,26. 1 Pet. 1.16.
bEks. 20.12.
c19.30. Eks. 20.8.
d26.1; 1 Lan. 16.26. Hlab. 96.5. Isa. 2.20. 31.7.
eEks. 34.17.
f7.15-18.
g1.3; 22.19.
h7.18.
i5.1.
jEks. 30.33.
k23.22; Dute. 24.19,20,21; Ruthe 2.15 16.
lEks. 20.15.
mGen. 18.15. Levi 6.2.3.
n6.3. Eks. 20.7.
o18.21.
p6.2,4.
qDute. 24.14,15; Mal. 3.5; Jak. 5.4.
rEks. 21.17.
sDute. 27.18.
t19.32. Gen. 42.18.25.17; Tshu. 5.7; 12.13; 1 Pet. 2.17.
uEks. 23.2,3. Dute. 1.17; 16.19. Hlab. 82.2. Zaga 24.23. Dute. 27.19. Jak. 2.9.
vZaga 11.13. 20.19. Hez. 22.9. Jer. 6.28; 9.4. Eks. 23.1,7; Hlab. 15.3. 50.20.
wEks. 23.1,7. 1 Kho. 21.13. Mat. 26.60,61.
x1 Joha. 2.9,11. 3.15.
yMat. 18.15. Luka 17.3. Gal. 6.1.
zDute. 32.35. Zaga 20.22; Roma 12.17,19; Heb. 10.30.
aaMat. 5.43. 22.39. Mat. 19.19. Mark. 12.31. Luka 10.27. Roma 13.9. Gal. 5.14. Jak. 2.8.
abDute. 22.9,10.
acDute. 22.11.
ad5.15; 6.6,7.
aeEks. 6.12.
af3.17.
agDute. 18.10; 2 Kho. 17.17. Gen. 30.27.
ahDute. 18.14. 2 Kho. 21.6. 2 Lan. 33.6.
ai21.5. Isa. 15.2. Jer. 9.26; 48.37.
aj21.1,4,5,11,19. Dute. 14.1; Jer. 16.6; 48.37.
akDute. 23.17.
al19.3; 26.2.
amTshu. 5.1.
an20.6,27. Dute. 18.11; 1. Sam. 28.3,7,9; 1 Lan. 10.13. Isa. 8.19. Eks. 22.18. Seb. 16.16.
aoZaga 20.29.
ap19.15; Eks. 23.3.
aq19.14.
arEks. 22.21. 23.9.
asEks. 12.48,49; Levi 17.15.
atDute. 10.19; Levi 19.18.
au19.15.
avEks. 26.2.
awGen. 24.22.
axHez. 4.11,16.
ayDute. 25.13,15.
azEks. 16.36.
baEks. 29.40.
bb18.4,5.

Leviticus 19

Imithetho yobungcwele

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Tshono kunhlangano yonke yabantwana bakoIsrayeli uthi kubo: Banini ngcwele, ngoba mina i Nkosi uNkulunkulu wenu ngingcwele a .

Yesabani, ngulowo lalowo, unina loyise b . Gcinani-ke amasabatha ami. Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu c .

Lingaphendukeli ezithombeni d , lingazenzeli onkulunkulu ababunjwe ngokuncibilikisa e . Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu.

Njalo nxa linikela umhlatshelo weminikelo yokuthula e Nkosini f , liwunikele ngokuthanda kwenu g . Uzadliwa ngosuku lokunikela kwenu langakusasa; kodwa okuseleyo ngosuku lwesithathu kuzatshiswa ngomlilo. Uba kudliwa lokudliwa ngosuku lwesithathu, kuzakuba yisinengiso; kakuyikwemukeleka h . Ngakho okudlayo uzathwala ububi bakhe, ngoba ungcolise okungcwele kwe Nkosi i ; lalowomphefumulo uzaqunywa usuke ebantwini bawo j .

Lalapho livuna isivuno selizwe lakini, ungavuni ngokupheleleyo umngcele wensimu yakho; futhi ungabuthi okuseleyo kwesivuno sakho k . 10 Ungakhothozi isivini sakho; futhi ungabuthi okuwileyo kwesivini sakho; uzakutshiyela abayanga labemzini. Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu.

11 Lingebi l , lingaphathi ngenkohliso, omunye lomakhelwane wakhe m .

12 Lingafungi ngamanga ngebizo lami n , uze ungcolise ibizo likaNkulunkulu wakho. Ngiyi Nkosi o .

13  p Ungacindezeli umakhelwane wakho, ungamphangi. Iholo loqatshiweyo lingahlali kuwe ubusuku kuze kube sekuseni q .

14 Ungaqalekisi isacuthe r , ungafaki isikhubekiso phambi kwesiphofu s , kodwa wesabe uNkulunkulu wakho. Ngiyi Nkosi t .

15 Ungenzi ukungalungi ekwahluleleni; ungemukeli ubuso bomyanga, ungahloniphi ubuso bomkhulu, yahlulela umakhelwane wakho ngokulunga u .

16 Ungahambahambi njengomnyundi phakathi kwabantu bakini v ; ungamelani legazi lomakhelwane wakho. Ngiyi Nkosi w .

17 Ungazondi umfowenu enhliziyweni yakho x ; umkhuze lokumkhuza umakhelwane wakho, ungathwali isono ngenxa yakhe y .

18 Ungaphindiseli, ungabi lasikhwili labantwana babantu bakini z ; kodwa thanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Ngiyi Nkosi aa .

19 Gcinani izimiso zami. Ungavumeli izifuyo zakho zikhwelwe yimihlobo emibili. Ungahlanyeli insimu yakho ngenhlobo ezimbili ab . Lesigqoko esemihlobo emibili exubeneyo singezi phezu kwakho ac .

20 Lendoda, nxa ilala lomfazi, eyisigqilikazi esikhombileyo, esingahlengwanga lokuhlengwa, kumbe singanikwanga inkululeko, kuzakuba lesijeziso. Kabayikubulawa, ngoba sasingakhululwanga. 21 Njalo izaletha umnikelo wayo wecala e Nkosini, emnyango wethente lenhlangano, inqama ibe ngumnikelo wecala ad . 22 Njalo umpristi uzayenzela inhlawulo yokuthula ngenqama yomnikelo wecala phambi kwe Nkosi ngesono sayo esonileyo, izathethelelwa-ke esonweni sayo esonileyo.

23 Lalapho selifikile elizweni, lihlanyele zonke izihlahla zokudla, lizathatha ijwabu lazo, eliyisithelo sazo, njengesingasokwanga; iminyaka emithathu sizakuba singasokwanga kini, singadliwa ae . 24 Kodwa ngomnyaka wesine sonke isithelo sazo sizakuba ngcwele, sibe yindumiso e Nkosini. 25 Langomnyaka wesihlanu lingadla isithelo sazo, ukuze zilengezelelele isivuno sazo. Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu.

26 Lingadli lutho olulegazi af . Lingenzi imilingo ag , lingachasisi ngemibono ah . 27 Lingageli amagumbi ekhanda lenu, ungoni amagumbi endevu zakho ai . 28 Lingazicabi enyameni yenu ngenxa yofileyo, lingafaki phezu kwenu uphawu lokuzisika. Ngiyi Nkosi aj .

29 Ungangcolisi indodakazi yakho ngokuyenza ibe liwule, hlezi ilizwe liphinge, lelizwe ligcwale inkohlakalo ak .

30 Gcinani amasabatha ami al , lihloniphe indlu yami engcwele. Ngiyi Nkosi am .

31 Lingaphendukeli kulabo abalamadlozi lakwabalumbayo; lingabadingi ukuze lingcoliswe yibo. Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu an .

32 Sukumela impunga ao , uhloniphe ubuso bomdala ap , wesabe uNkulunkulu wakho. Ngiyi Nkosi aq .

33 Futhi nxa owezizweni ehlala njengowezizwe lawe elizweni lakini, lingamcindezeli ar . 34 Owezizweni ohlala njengowezizwe lani uzakuba kini njengozalwa elizweni phakathi kwenu as , umthande njengalokhu uzithanda wena; ngoba lalingabezizweni elizweni leGibhithe. Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu at .

35 Lingenzi ukungalungi ekwahluleleni au , ebudeni av , esisindweni aw , lesilinganisweni ax . 36 Banini lezikali zokulinganisa ezilungileyo ay , izilinganiso ezilungileyo, i-efa* elilungileyo az , lehini* elilungileyo ba . Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu owalikhupha elizweni leGibhithe. 37 Ngakho gcinani zonke izimiso zami lezehlulelo zami zonke, lizenze. Ngiyi Nkosi bb .

Copyright information for Ndebele