a6.14; 9.17. Nani 15.4.
b2.10. Eks. 40.10.
c1.9,16; 5.12; 6.15; 24.7; Isa. 66.3; Seb. 10.4.
d7.9; 10.12,13.
e2.10. Eks. 40.10.
fEks. 29.2.
g7.9.
h2.2.
i2.3.
j6.17. Mat. 16.12. Mark. 8.15. Luka 12.1. 1 Kor. 5.8. Gal. 5.9.
kEks. 23.19.
lMark. 9.49,50. Kol. 4.6.
mNani 18.19. 2 Lan. 13.5.
nHez. 43.24.
o23.14. Josh. 5.11.
p23.14; 2 Kho. 4.42.
q2.1.
r2.2.

Leviticus 2

Iminikelo yokudla

1 Lalapho umuntu enikela e Nkosini umnikelo wokudla a  , umnikelo wakhe uzakuba ngowempuphu ecolekileyo; abesethela amafutha phezu kwawo, abeke inhlaka kuwo, 2awulethe kumadodana kaAroni, abapristi, acuphe kuwo isandla sakhe esigcweleyo impuphu yawo ecolekileyo lokwamafutha awo, kanye lenhlaka yawo yonke; lompristi atshise isikhumbuzo sawo elathini, umnikelo b  owenziwe ngomlilo, oloqhatshi olumnandi e Nkosini c  . 3Lokuseleyo komnikelo wokudla kuzakuba ngokukaAroni lokwamadodana akhe d  ; kuyingcwelengcwele e  eminikelweni ye Nkosi eyenziwe ngomlilo.

4Nxa uletha-ke umnikelo womnikelo wokudla ophekwe eziko, kawube ngowamaqebelengwana angelamvubelo empuphu ecolekileyo ahlanganiswe lamafutha f  , loba izinkwana eziyizipatalala ezingelamvubelo ezinindwe ngamafutha.

5Uba-ke umnikelo wakho ungumnikelo wokudla ophekwe ngomganu oyincence, uzakuba ngowempuphu ecolekileyo engelamvubelo, ixubene lamafutha. 6Uwuhlephune ube yizihlephu, uthele amafutha kuzo; kungumnikelo wokudla.

7Uba-ke umnikelo wakho ungumnikelo wokudla ophekwe ngembiza g  , kuzakwenziwa ngempuphu ecolekileyo kanye lamafutha. 8Njalo uzaletha umnikelo wokudla owenziwe ngalezizinto e Nkosini; nxa ulethwa kumpristi, uzawuletha elathini. 9Umpristi uzathatha emnikelweni wokudla isikhumbuzo sawo h  , asitshise elathini; singumnikelo owenziwe ngomlilo, oloqhatshi olumnandi e Nkosini. 10Lokuseleyo komnikelo wokudla i  kuzakuba ngokukaAroni lokwamadodana akhe; kuyingcwelengcwele eminikelweni ye Nkosi eyenziwe ngomlilo. 11Kakulamnikelo wokudla elizawuletha e Nkosini ozakwenziwa ngemvubelo j  , ngoba kawuyikutshisa langayiphi imvubelo loba ngaluphi uluju umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo.

12Umnikelo wezithelo zokuqala k  lizawunikela e Nkosini, kodwa kawuyikutshiswa elathini kube luqhatshi olumnandi. 13Lawo wonke umnikelo womnikelo wakho wokudla uzawutswaya ngetswayi l  ; njalo ungavumeli ukuthi itswayi lesivumelwano sikaNkulunkulu wakho m  lisweleke emnikelweni wakho wokudla; kanye leminikelo yakho yonke n  uzanikela itswayi. 14Uba-ke unikela umnikelo wokudla wezithelo zokuqala e Nkosini, uzanikela kube ngumnikelo wokudla ezithelweni zakho zokuqala amabele amatsha ayizikhwebu ezosiweyo o  , amabele achotshoziweyo ezikhwebu ezintsha p  ; 15uthele amafutha kuwo q  , ubeke inhlaka phezu kwawo; kungumnikelo wokudla. 16Umpristi uzatshisa-ke isikhumbuzo sawo r  , okwamabele achotshoziweyo awo lokwamafutha awo, layo yonke inhlaka yawo; kungumnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo.

Copyright information for Ndebele