a18.2.
b18.21.
c17.10.
d20.5. Eks. 30.33.
eHez. 5.11; 23.38,39. Levi 19.30.
f18.21.
gDute. 17.2,3,5.
h20.5. Eks. 30.33.
iEks. 34.15.
j19.31.
k17.10.
l20.5. Eks. 30.33.
m19.2; 11.44.
n18.4.
oEks. 31.13. Levi 21.8,15,23; 22.2; Hez. 37.28.
pEks. 21.17.
q20.11,12,13,16,27. 2 Sam. 1.16. 1 Kho. 2.32,33,37.
r18.20. Dute. 22.22. Joha. 8.4,5.
s18.8.
t18.15.
u18.23.
v18.22. Dute. 23.17.
w18.17. Dute. 27.23.
x18.23. Dute. 27.21.
y18.9. Dute. 27.22.
zZaga 14.34.
aa18.19; 15.24.
ab12.7.
ac18.12,13.
ad18.6.
ae18.14.
af18.16.
ag18.4.
ah18.25,28.
ai18.3.
aj18.27. Dute. 9.5.
akEks. 3.17; 6.8.
alEks. 3.8.
am20.26. 1 Kho. 8.53; Eks. 19.5; 33.16.
an11.2-47; Dute. 14.4-20.
ao11.43.
ap20.7;11.44.
aq20.24.
ar19.31.
as20.2.
at20.9.

Leviticus 20

Izijeziso zokona

I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: Tshono futhi ebantwaneni bakoIsrayeli uthi a : Ngulowo lalowo wabantwana bakoIsrayeli, loba owabezizweni abahlala njengabezizwe koIsrayeli, onikela okwenzalo yakhe kuMoleki, uzabulawa lokubulawa, abantu belizwe bazamkhanda ngamatshe b . Mina-ke ngizamisa ubuso bami bumelane lalowomuntu c , ngimqume asuke phakathi kwabantu bakibo, ngoba enikele okwenzalo yakhe kuMoleki d , ukuze angcolise indlu yami engcwele e , lokungcolisa ibizo lami elingcwele f . Uba-ke abantu belizwe befihla lokufihla amehlo abo kulowomuntu nxa enikela okwenzalo yakhe kuMoleki, ukuze bangambulali g , mina ngizamisa ubuso bami bumelane lalowomuntu njalo bumelane losapho lwakhe, ngimqume h  labo bonke abaphinga emva kwakhe, ukuthi baphinge belandela uMoleki, basuke phakathi kwabantu bakibo i .

Umphefumulo, ophendukela-ke kulabo abalamadlozi lakwabalumbayo ukuphinga ubalandela j , ngizamisa ubuso bami bumelane lalowomphefumulo k , ngiwuqume usuke phakathi kwabantu bakibo l .

Ngakho zingcweliseni libe ngcwele, ngoba ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu m . Njalo gcinani izimiso zami, lizenze n . Ngiyi Nkosi elingcwelisayo o .

Ngoba ngulowo lalowo othuka uyise kumbe unina uzabulawa lokubulawa; uthukile uyise kumbe unina p ; igazi lakhe liphezu kwakhe q .

10 Lendoda efeba lomfazi womuntu, efeba lomkamakhelwane wayo, izabulawa lokubulawa, isifebe lesifebekazi r . 11 Lendoda elala lomkayise yembule ubunqunu bukayise; bobabili bazabulawa lokubulawa; igazi labo liphezu kwabo s . 12 Lendoda elala lomalokazana wayo, bobabili bazabulawa lokubulawa t ; benze ingxube u ; igazi labo liphezu kwabo. 13 Lendoda elala lowesilisa njengokulala lowesifazana, bobabili benze isinengiso; bazabulawa lokubulawa; igazi labo liphezu kwabo v . 14 Lendoda ethatha umfazi kanye lonina, kuyinkohlakalo. Bazatshiswa ngomlilo, yena labo, ukuze kungabi khona inkohlakalo phakathi kwenu w . 15 Lendoda elala lenyamazana, izabulawa lokubulawa, futhi lizayibulala inyamazana x . 16 Lowesifazana osondela lakuyiphi inyamazana ukulala layo, uzabulala owesifazana lenyamazana; bazabulawa lokubulawa; igazi labo liphezu kwabo. 17 Lendoda ethatha udadewabo, indodakazi kayise loba indodakazi kanina, ibone ubunqunu bakhe y , laye abone ubunqunu bayo, kulihlazo; njalo bazaqunywa emehlweni abantwana babantu bakibo; yembule ubunqunu bukadadewabo; izathwala ububi bayo z . 18 Lendoda elala lowesifazana ogulayo, yembule ubunqunu bakhe aa , inqunule umthombo wakhe, laye wembule umthombo wegazi lakhe, bobabili bazaqunywa basuke phakathi kwabantu bakibo ab . 19 Njalo ungembuli ubunqunu bukadadewabo kanyoko, loba obukadadewabo kayihlo ac ; ngoba wembule isihlobo sakhe; bazathwala ububi babo ad . 20 Lendoda elala lomkamfowabo kayise, yembule ubunqunu bomfowabo kayise; bazathwala isono sabo; bafe bengelabantwana ae . 21 Lendoda ethatha umkamfowabo, kuyikungcola; yembule ubunqunu bukamfowabo; bazakuba ngabangelabantwana af . 22 Ngakho gcinani zonke izimiso zami lezehlulelo zonke zami, lizenze ag , ukuze ilizwe engililetha kulo ukuhlala kulo lingalihlanzi ah .

23 Njalo lingahambi ngezimiso zesizwe engisixotshayo phambi kwenu ai ; ngoba benze zonke lezizinto; ngakho nganengwa yibo aj . 24 Kodwa ngathi kini: Lizakudla ilifa lelizwe labo; mina ngizalinika ukuthi lidle ilifa lalo ak , ilizwe eligeleza uchago loluju. Ngiyi Nkosi uNkulunkulu wenu al , olehlukanise labezizwe am . 25 Ngakho yehlukanisani phakathi kwenyamazana ezihlambulukileyo lezingahlambulukanga, laphakathi kwezinyoni ezingahlambulukanga lezihlambulukileyo an ; lingenzi imiphefumulo yenu inengeke ngezinyamazana loba ngezinyoni loba ngakuphi okuhuquzelayo emhlabathini, engikwehlukanise lani njengokungcolileyo ao . 26 Njalo lizakuba ngcwele kimi, ngoba mina  Nkosi ngingcwele ap ; ngilehlukanisile labezizwe ukuze libe ngabami aq .

27 Njalo owesilisa loba owesifazana, abalamadlozi loba abalumbayo, bazabulawa lokubulawa ar , bazabakhanda ngamatshe as ; igazi labo liphezu kwabo at .

Copyright information for Ndebele