aHez. 44.25.
bHez. 44.20. Levi 19.27,28.
c18.21.
d3.11.
e21.13,14. Hez. 44.22.
fDute. 24.1-4.
g21.15,24; 11.44; 20.7,8.
hGen. 38.24.
iEks. 29.29,30; Levi 8.12; 16.32. Nani 35.25.
jEks. 29.29,30. 8.12; 16.32.
k10.6.
lNani 19.14; Levi 21.1,2.
m10.7.
n8.1; 9.1; 12.1.
o21.7.
p21.8,24.
q10.3; Nani 16.5. Hlab. 65.4.
r22.22.
s22.23.
t22.22.
uDute. 23.1.
v21.6.
w2.3,10; 6.17,25,29; 7.1; 10.12,17; 14.13; 24.9; Nani 18.9.
x22.10,12.
y21.12.
z21.8,15; 22.9,16.

Leviticus 21

Ubungcwele babapristi

I Nkosi yasisithi kuMozisi: Tshono kubapristi, amadodana kaAroni, uthi kubo: Kakungabi khona ozingcolisayo ngofileyo phakathi kwabantu bakibo a , ngaphandle kwesihlobo sakhe, esiseduze laye, ngonina, langoyise, langendodana yakhe, langendodakazi yakhe, langomfowabo, langodadewabo intombi emsulwa, eseduze laye, engazange ibe ngeyendoda; angazingcolisa ngayo. Kayikuzingcolisa, eyisikhulu phakathi kwabantu bakibo, ukuzingcolisa. Kabayikwenza impabanga ekhanda labo, bangageli igumbi lodevu lwabo, bangacabi inhlanga enyameni yabo b . Bazakuba ngcwele kuNkulunkulu wabo, bangangcolisi ibizo likaNkulunkulu wabo c . Ngoba banikela iminikelo ye Nkosi eyenziwe ngomlilo, ukudla kukaNkulunkulu wabo. Ngakho bazakuba ngcwele d . Kabayikuthatha owesifazana oyisifebe kumbe ongcolileyo e , njalo kabayikuthatha owesifazana olahlwe yindoda yakhe; ngoba ungcwele kuNkulunkulu wakhe f . Ngakho uzamngcwelisa, ngoba unikela ukudla kukaNkulunkulu wakho. Uzakuba ngcwele kuwe, ngoba mina  Nkosi elingcwelisayo ngingcwele g .

Lendodakazi yaloba nguwuphi umpristi, uba izingcolisa ngokuphinga, iyamngcolisa uyise; izatshiswa ngomlilo h .

10 Lompristi omkhulu phakathi kwabafowabo, okuthelwe ekhanda lakhe amafutha okugcoba i , lowehlukaniselwa ukuthi embathe izembatho j , kayikuvumela ukuthi ikhanda lakhe lembulwe, angadabuli izembatho zakhe k ; 11 angayi lakusiphi isidumbu, angazingcolisi ngoyise loba ngonina l ; 12 angaphumi endlini engcwele, angangcolisi indlu engcwele kaNkulunkulu wakhe m , ngoba umqhele wamafutha okugcoba kaNkulunkulu wakhe uphezu kwakhe. Ngiyi Nkosi n . 13 Njalo yena uzathatha umfazi ebuntombini bakhe o . 14 Umfelokazi, kumbe olahliweyo, loba isifebe esingcolisiweyo, laba kangabathathi. Kodwa uzathatha intombi emsulwa ebantwini bakibo ibe ngumkakhe, 15 njalo angangcolisi inzalo yakhe phakathi kwabantu bakibo. Ngoba ngiyi Nkosi emngcwelisayo p .

16 INkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 17 Khuluma kuAroni usithi: Loba ngubani owenzalo yakho ezizukulwaneni zabo okulesici kuye kangasondeli ukunikela ukudla kukaNkulunkulu wakhe q . 18 Ngoba loba nguwuphi umuntu okulesici kuye angasondeli, umuntu oyisiphofu, kumbe oyisiqhuli, kumbe olimele ebusweni r , kumbe olesitho eselulekileyo s , 19 kumbe umuntu okulokwephuka konyawo kuye, kumbe ukwephuka kwesandla, 20 kumbe olesifumbu, kumbe ongumuthwa, kumbe olomntwana elihlweni lakhe, kumbe olentembuzane, kumbe oloqweqwe olulumayo t , loba ochotshozwe emasendeni u . 21 Kakulamuntu owenzalo kaAroni umpristi okukuye isici ozasondela ukunikela iminikelo ye Nkosi eyenziwe ngomlilo v ; kulesici kuye, angasondeli ukunikela ukudla kukaNkulunkulu wakhe. 22 Angadla ukudla kukaNkulunkulu wakhe, ezintweni ezingcwelengcwele w  lezintweni ezingcwele x , 23 kodwa angezi kulo iveyili, angasondeli elathini, ngoba kulesici kuye, ukuze angangcolisi izindlu zami ezingcwele y . Ngoba ngiyi Nkosi ebangcwelisayo z . 24 UMozisi wasekhuluma lokho kuAroni, lakumadodana akhe, lakubo bonke abantwana bakoIsrayeli.

Copyright information for Ndebele