aNani 6.3.
bLevi 22.3; Eks. 28.38; Dute. 15.19.
cLevi 18.21.
d7.20.
eEks. 30.33.
f14.2; 15.13.
gNum. 19.11.
h15.16.
i11.24,43,44.
j15.7,19.
k15.5-11; Heb. 10.22.
l21.17,22. Nani 18.11,13; Levi 3.11.
m7.24.
n19.17; Eks. 28.43.
o1 Sam. 21.6.
pNani 18.11,13.
qNani 18.11,13.
rGen. 38.11. Ruthe 1.8.
s10.14. Nani 18.11,19.
t4.2; 5.15,16,18.
uNani 18.32.
v22.9.
w1.2,3,10. Nani 15.14.
x1.3.
yDute. 15.21; 17.1. Mal. 1.8,14; Heb. 9.14. 1 Pet. 1.19.
z3.1,6; 7.16.
aaNani 15.3,8. Dute. 23.21,23. Hlab. 61.8. 65.1. Tshu. 5.4,5.
ab22.20. Mal. 1.8.
ac21.20.
ad1.9,13; 3.3,5.
ae21.18.
af3.11.
agMal. 1.14.
ahEks. 22.30.
aiDute. 22.6.
aj7.12. Hlab. 107.22. 116.17.
ak7.15.
al19.37. Nani 15.40. Dute. 4.40.
am22.18,21.
an10.3.
ao20.8.
apEks. 6.7; Levi 11.45; 19.36; 25.38,42,55; 26.45. Nani 15.41.

Leviticus 22

Ubungcwele beminikelo

1 I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 2Tshono kuAroni lakumadodana akhe ukuthi bazehlukanise a  lezinto ezingcwele zabantwana bakoIsrayeli abangingcwelisela zona b  , ukuze bangangcolisi ibizo lami elingcwele c  ; ngiyi Nkosi. 3Tshono kibo uthi: Loba nguwuphi umuntu ezizukulwaneni zenu owenzalo yenu yonke osondela ezintweni ezingcwele, abantwana bakoIsrayeli abazingcwelisela i Nkosi, nxa ukungcola kwakhe kuphezu kwakhe d  , lowomuntu uzaqunywa asuke phambi kwami. Ngiyi Nkosi e  . 4Ngulowo lalowo owenzalo kaAroni, ongumlephero, loba olokugobhoza, kangadli ezintweni ezingcwele aze ahlambuluke f  . Lothinta lakuphi okungcoliswe yisidumbu g  , kumbe indoda okuphuma kuyo ubudoda bokuhlangana h  , 5kumbe loba ngubani othinta loba yiyiphi into ehuquzelayo, angcoliswa yiyo i  , kumbe umuntu angcoliswa nguye, ngakho konke ukungcola kwakhe j  , 6umuntu othinta lokhu uzakuba ngongcolileyo kuze kuhlwe, angadli okwezinto ezingcwele ngaphandle kokuthi ageze umzimba wakhe ngamanzi k  . 7Nxa selitshonile ilanga uzahlambuluka; lemva kwalokho angadla okwezinto ezingcwele, ngoba kuyikudla kwakhe l  . 8Ingcuba lokudatshuliweyo kangakudli ukuzingcolisa ngakho. Ngiyi Nkosi m  . 9Ngakho bazagcina umlayo wami, ukuze bangathwali isono ngawo, bafele kuso, sebewungcolisile. Ngiyi Nkosi ebangcwelisayo n  .

10Njalo kakho owemzini ozakudla into engcwele. Ohlala lompristi loyisisebenzi esiqatshiweyo kangadli into engcwele o  . 11Kodwa uba umpristi ethenga umuntu eyintengo yemali yakhe, yena angadla okwayo, lozelwe emzini wakhe, bona bangadla okokudla kwakhe p  . 12Lendodakazi yompristi, uba isiba ngeyendoda yemzini, yona kayingadli okomnikelo wezinto ezingcwele q  . 13Kodwa indodakazi yompristi, nxa ingumfelokazi loba ingelahliweyo ingelanzalo, isibuyele emzini kayise r  njengebutsheni bayo, izakudla okokudla kukayise; kanti kakho owemzini ongadla kukho s  .

14Njalo nxa umuntu esidla into engcwele ngokungazi, uzakwengezelela kuyo ingxenye yesihlanu yayo, anike umpristi into engcwele t  . 15Njalo kabayikungcolisa izinto ezingcwele zabantwana bakoIsrayeli abaziphakamisela i Nkosi u  , 16babenze bathwale ububi becala, lapho besidla izinto zabo ezingcwele; ngoba ngiyi Nkosi ebangcwelisayo v  .

17I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 18Tshono kuAroni, lakumadodana akhe, lakubo bonke abantwana bakoIsrayeli, uthi kubo: Ngulowo lalowo owendlu kaIsrayeli, lowabezizweni koIsrayeli, ozanikela umnikelo wakhe ngezithembiso zabo zonke, langokweminikelo yabo yonke yesihle, abazayinikela e Nkosini kube ngumnikelo wokutshiswa w  , 19ngenhliziyo yenu enhle, iduna elingelasici, elezinkomo, elezimvu, loba elembuzi x  . 20Linganikeli loba ngakuphi okulesici kukho, ngoba kakuyikwemukeleka kini y  . 21Umuntu, nxa enikela-ke umhlatshelo weminikelo yokuthula e Nkosini z  wesithembiso esikhethekileyo loba womnikelo wesihle, enkomeni loba ezimvini, kumele uphelele ukuze wemukeleke, kungabi lasici kuwo aa  . 22Eziyiziphofu, kumbe ezephukileyo, kumbe eziyizilima, kumbe ezilensumpa ab  , kumbe eziloqweqwe, kumbe ezilamathumba ac  , linganikeli lezi e Nkosini, futhi linganikeli kulezi umnikelo owenziwe ngomlilo e Nkosini phezu kwelathi ad  . 23Kodwa inkunzi loba imvu elesitho eselulekileyo kumbe esidundubeleyo lingayinikela ibe ngumnikelo wesihle; kodwa kayiyikwemukeleka ukuba ngeyesithembiso ae  . 24Njalo linganikeli e Nkosini okuhluzukileyo kumbe okugxotshiweyo loba okudatshuliweyo loba okuqunyiweyo; lingakwenzi elizweni lakini. 25Ngokuvela esandleni sowemzini linganikeli isinkwa sikaNkulunkulu wenu okuvela kuzo zonke lezi af  ; ngoba ukonakala kwazo kukuzo, isici sikuzo, kaziyikwemukeleka kini ag  .

26I Nkosi yasikhuluma kuMozisi isithi: 27Nxa kuzalwa inkunzi loba imvu loba imbuzi, izakuba ngaphansi kukanina insuku eziyisikhombisa. Njalo kusukela kusuku lwesificaminwembili njalo kusiya phambili izakwemukeleka ibe ngumnikelo, umnikelo owenzelwe i Nkosi ngomlilo ah  . 28Kodwa inkomokazi loba imvukazi lingayihlabi lomntwana wayo ngasuku lunye ai  . 29Njalo nxa lihlabela i Nkosi umhlatshelo wokubonga, lizawuhlaba ngokukhululeka kwenu aj  . 30Uzadliwa ngalolosuku, lingatshiyi okwawo kuze kube sekuseni. Ngiyi Nkosi ak  . 31Ngakho gcinani imilayo yami, liyenze. Ngiyi Nkosi al  . 32Njalo lingalingcolisi ibizo lami elingcwele am  , kodwa ngizangcweliswa phakathi kwabantwana bakoIsrayeli. Ngiyi Nkosi an  elingcwelisayo ao  , 33eyalikhupha elizweni leGibhithe ukuze ngibe nguNkulunkulu wenu. Ngiyi Nkosi ap  .

Copyright information for Ndebele